تاثیر یک دوره برنامه حرکتی منتخب بر متغیرهای عصب روانشناختی و عملکرد حرکتی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف: هدف تحقیق حاضر بررسی اثر بخشی یک دوره مداخله تمرین بدنی بر متغیرهای عصب روانشناختی و عملکرد حرکتی (مجموعه آزمون های ارزیابی حرکات کودکان MABC-2) کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی است.
مواد و روش ها: این تحقیق به روش نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا شده است. تعداد 24 کودک که بر اساس معیارهای دستورالعمل آماری و تشخیصی اختلالات روانی نسخه چهارم از میان دانش آموزان پسر پایه اول تا چهارم دوره ابتدایی منطقه یک تهران غربال شدند. آزمودنی‌ها در ابتدا در پیش آزمون ارزیابی حرکات کودکان MABC-2 شرکت کردند سپس بر اساس پیش آزمون های ارزیابی حرکات کودکان MABC-2 به دو گروه همگن تقسیم شدند و به شکل تصادفی در دو گروه تجربی (14 نفر با میانگین سنی 1/39±8/6) و کنترل (14 نفر با میانگین سنی 1/15±8/11) جای گرفتند. گروه تجربی تمرین‌های حرکتی اسپارک را  به  مدت 16 جلسه چهل و پنج دقیقه‌ای (سه جلسه در هفته) انجام دادند و در انتهای دوره هر دو گروه در پس آزمون شرکت نمودند. از روش تحلیل کوواریانس برای تحلیل نتایج استفاده شد.
یافته ها: تحلیل یافته های پس آزمون نشان داد که عملکرد حرکتی در خرده آزمون چالاکی (قرار دادن پین ها و رسم ماز) و هدف گیری (پرتاب کیسه شن و دریافت و پرتاب) و تعادل (راه رفتن پاشنه پنجه، تعادل ایستا و لی لی) بهبود معنادار داشتند (p<0/05) و در آزمون زمان واکنش و  خرده آزمون چالاکی دستی (نخ کشی) تغییر معناداری مشاهده نشد (p>0/05).
نتیجه گیری: به نظر می‌رسد برنامه تمرین‌های بدنی ارائه شده در این تحقیق ممکن است بتواند شاخص‌های عصب روانشناختی و عملکرد حرکتی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی را بهبود ببخشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Selected Motor Program on Neuropsychological Variability and Motor Function at Children with a Developmental Coordination Disorder

نویسندگان [English]

 • Melinaz Rahman Gholhaki 1
 • Masoumeh Shojaei 2
 • Keyvan Molanorouzi 1
 • Abdollah Ghasemi 1
1 Department of Motor Behavior and Sport Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: The purpose of the present study was to investigate the effect of an exercise intervention on some neuropsychological and motor performance variables, Movement Assessment Battery for Children (MABC-2), in children with developmental coordination disorder.
Materials and Methods: In this study, the experimental approach using pre-test and post-test scheme was used. The subjects of the study were 28 school boys - first to fourth grades of elementary school - from district 22 of Tehran municipality. The participants were selected for participation in this study based on the fourth edition of the diagnostic and Statistical Manual of the disorder. First, all subjects took Movement Assessment Battery for children (MABC-2) as a pretest, then they were divided into homogeneous groups and randomly assigned to the experimental (14 subjects with 8.6±1.39 mean age) and control groups (14 subjects with 8.11±1.15 mean age). The intervention group performed the Spark training program for 16 sessions, three sessions per week. At the end of the training sessions, participants completed a posttest. In this study, data analysis was performed using analysis of covariance.
Results: Similarly, the results showed that the experimental group significantly improved in Placing pegs, Drawing Trail, catching with two hands, Throwing Beanbag onto Mat, One-Board Balance, Walking Heel -to- Toe Forwards, hopping on mats (p< 0.05), but there was no significant change in reaction test and Threading Lace item (p> 0.05).
Conclusion: According to the results, physical training interventions can improve neuropsychological and motor performance indices in children with Developmental Coordination Disorder.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Motor program
 • Neuropsychological variability
 • Motor function
 • Developmental coordination disorder
دوره 12، شماره 4
در حال انتشار
مهر و آبان 1402
 • تاریخ دریافت: 21 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 01 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 18 مرداد 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 22 مرداد 1400