اثر 8 هفته استفاده از بریس بر فرکانس عضلات اندام تحتانی در افراد دارای زانو پرانتزی طی راه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 گروه مدیریت و بیمکانیک ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف: زانوی پرانتزی یکی از متداولترین عارضه­های اندام تحتانی می­باشد که فعالیت افراد را در طی فعالیت­های روزمره و ورزشی تحت تاثیر قرار می­دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 8 هفته استفاده از بریس­های حمایت­کننده مفصل زانو بر فرکانس فعالیت عضلات در افراد دارای زانو پرانتزی طی راه رفتن می­باشد.
مواد و روش ­ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود. 32 دانشجوی پسر دارای زانوی پرانتزی (20-30 سال)  بصورت تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت 8 هفته از بریس استفاده نمودند. فعالیت الکتریکی عضلات منتخب بوسیله دستگاه الکترومایوگرافی ثبت شد. جهت تحلیل­های آماری از آزمون آنالیز کواریانس (ANCOVA) در سطح معناداری 0/05 استفاده شد.
یافته­ ها: نتایج نشان داد که طی فاز بارگیری فرکانس فعالیت عضله دو سر رانی در گروه کنترل  بیشتر از گروه تجربی می­باشد (0/041=P). مقادیر فرکانس فعالیت عضلات در دو فاز میانه استقرار و هل دادن بین دو گروه اختلاف معناداری را نشان نداد (0/05<P).
نتیجه ­گیری: با توجه به کاهش فرکانس فعالیت عضله دوسررانی در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل می­توان بیان نمود که 8 هفته استفاده از بریس می­تواند  در کاهش جذب شوک­های وارده بر اندام تحتانی موثر باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of 8 Weeks Using Braces on Frequency Content of Lower Limb Muscles in People with Genu Varus While Walking

نویسندگان [English]

 • Amir Ali Jaafarnejad 1
 • Mohammad Eqbali Meidani 1
 • Rahim Khodabakhsh Dizaj 2
 • Ebrahim Noorian 3
1 Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Department of Sport Management and Biomechanics, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
3 Department of Physical Education and Sport Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Genu varus is one of the most common lower extremity complications that affect a person's activity during daily activities and sports. The aim of this study was to investigate the effect of 8 weeks using knee braces on frequency of muscles in people with genu varus during walking.
Materials and Methods: The present study was a quasi-experimental. 30 male students with genu varus (20-30 years) were randomly divided into control and intervention groups. Corrective exercises were performed for 8 weeks using braces for the intervention group. Electrical activity of selected muscles was recorded by electromyography system. For statistical analysis, ANCOVA test was used at a significance level of 0.05.
Results: During loading phase, the results of the present study showed lower frequency content of biceps femoris muscle in experimental group compared with control group (P=0.041). Frequency content of other muscles did not demonstrate any significant difference between groups (P>0.05).
Conclusion: Due to the decrease in the frequency of biceps femoris muscle in experimental group than that control group, it can be stated that 8-week use of the brace can be effective in reducing the shock absorption imposed to the lower extremity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knee brace
 • Gait
 • Frequency
 • Muscle activity
دوره 12، شماره 4
در حال انتشار
مهر و آبان 1402
 • تاریخ دریافت: 08 بهمن 1399
 • تاریخ بازنگری: 19 تیر 1400
 • تاریخ پذیرش: 28 تیر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 05 مرداد 1400