اثربخشی آموزش مبتنی بر یکپارچگی حسی بر وضعیت حسی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف: ابتلا به اختلالات روان‌شناختی همچون اختلال طیف اتیسم سبب می‌شود تا آگاهی و عملکرد کودکان مبتلا به این اختلال در زمینه‌های مختلف کاهش یابد. بر این اساس‌ هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزشی مبتنی بر یکپارچگی حسی بر وضعیت حسی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا بود.
مواد و روش‌ها: مطالعه از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا مراجعه کننده به مرکز توانبخشی کهریزک محمد شهر کرج در سال 1399-1398 بود، که از میان جامعه آماری تعداد 30 کودک به روش نمونه گیری هدفمند به عنوان حجم نمونه انتخاب و به طور مساوی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. برنامه آموزشی به مدت 12 جلسه 90 دقیقه­ای برای گروه آزمایش اجرا شد، اما گروه گواه آموزشی را دریافت نکردند. به منظور جمع­آوری داده­های پژوهش از مقیاس درجه‌بندی اتیسم (گارز-2) و فرم کوتاه نیمرخ حسی (دان، 1999) استفاده شده است. داده‌های پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از نرم‌افزار آماری SPSS ویرایش 23 انجام شد.
یافته‌ها: یافته ­ها نشان داد که آموزشی مبتنی بر یکپارچگی حسی تأثیر معناداری بر بهبود وضعیت حسی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا دارد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته­های حاصل از این پژوهش می­توان گفت که آموزشی مبتنی بر یکپارچگی حسی رویکردی موثر در بهبود وضعیت حسی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتسیم با عملکرد بالا بوده و می‌توان از آن استفاده کرد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Training Efficacy According to Sensory Integration on the Sensory state of the Children with High-Performance Autism Spectrum

نویسندگان [English]

 • Parvaneh Behrouzmanesh
 • Farah Naderi
 • Saeid Bakhtiarpour
 • Fariba Hafezi
Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: Having psychological disorders such as autism spectrum cause the decrease in awareness and performance in different areas in children with this disorder. Therefore, the present study was to investigate the training efficacy according to sensory integration on the sensory state of the children with high-performance autism spectrum.
Material and Methods: It was a quasi-experimental with pretest, posttest and control group design. The statistical population of this study included all the children with high-performance autism spectrum who referred to Kahrizak rehabilitation center in Mohammad Shahr, Karaj in 2019-20 from whom 30 children were selected through purposive sampling method as the sample size and they were equally divided into experimental and control groups. Twelve ninety-minute sessions of training program were administered on the experimental group; however, the control group didn’t receive any training. Autism rating scale and Short form of sensory profile (Dunn , 1999) have been applied in order to collect the study data. The research data were analyzed via ANCOVA method. Data analysis was performed using SPSS software version 23.
Results: The findings showed that the training according to sensory integration has significant effect on the improvement of Sensory state of the children with high-spectrum autism spectrum.
Conclusion: According to the findings of the present study it can be said that training according to sensory integration is an effective approach in the improvement of the Sensory state of the children with high-performance autism spectrum disorder and it can be applied.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sensory integration
 • Sensory state
 • Autism
دوره 12، شماره 4
در حال انتشار
مهر و آبان 1402
 • تاریخ دریافت: 05 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 22 خرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 23 خرداد 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 09 تیر 1400