بررسی اثر پرولوتراپی هم‌زمان درون‌مفصلی و دور مفصلی در مقایسه با پرولوتراپی درون‌مفصلی به‌تنهایی در بیماران مبتلابه ساییدگی مفصل زانو همراه با افیوژن: یک کارآزمایی بالینی تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه طب فیزیکی و توانبخشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف استئوآرتریت زانو یک بیماری ناتوان‌کننده است. مطالعات محدود صورت‌گرفته نشان داده‌اند پرولوتراپی با هیپرتونیک سالین به‌جای دکستروز خصوصاً در بیماران دیابتی مؤثر است و از تأثیرات منفی این بیماری می‌کاهد.
مواد و روش‌ها در این مطالعه 40 بیمار دارای استئوآرتریت همراه با افیوژن مفصل به 2 گروه 20 نفری تقسیم شدند. بدین‌ترتیب که در گروه اول تزریق هایپرتونیک سالین به‌صورت درون و دور مفصلی و گروه دوم تزریق به‌صورت درون‌مفصلی به‌تنهایی صورت گرفت. در هر گروه 3 جلسه تزریق به فاصله 2 هفته انجام شد. برای هر 2 گروه قبل از شروع درمان و در هفته‌های 2 و 4 بعد از انجام آخرین تزریق، پرسش‌نامه استاندارد VAS، WOMAC و OKS تکمیل شد. جهت مقایسه بیماران آنالیز آماری داده‌های به‌دست‌آمده از پرسش‌نامه‌ها با استفاده از برنامه SPSS نسخه 25 و آزمون‌های آماری تی زوجی و تی مستقل انجام شد. 
یافته‌ها اگر‌چه در همه ارزیابی‌ها هر 2 گروه بعد از مداخله نسبت به قبل از انجام مداخله بهبودی نشان دادند، ولی تفاوت معنی‌داری بین روش پرولوتراپی هم‌زمان درون‌مفصلی و دور مفصلی در مقایسه با پرولوتراپی درون‌مفصلی به‌تنهایی وجود داشت و روش پرولوتراپی هم‌زمان درون و دور مفصلی کارایی بهتری برای بهبود شاخص‌های مورد‌مطالعه در این بیماران نشان داد.
نتیجه‌گیری با‌توجه‌به نتایج این مطالعه به نظر می‌رسد انجام هم‌زمان پرولوتراپی به‌صورت درون و دور مفصلی نسبت به پرولوتراپی درون‌مفصلی به‌تنهایی در بیماران استئوآرتریت زانو به همراه افیوژن اثر بیشتری در بهبود این بیماران دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effects of Simultaneous Intra-Articular and Periarticular Prolotherapy and Intra-articular Prolotherapy Alone in Patients With Knee Osteoarthritis and Effusion: A Randomized Clinical Trial

نویسندگان [English]

 • Sharareh Roshanzamir
 • Fatemeh Doroodi Doroodzani
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Faculty of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims Knee osteoarthritis (KO) is a debilitating disorder. Limited studies have shown that Prolotherapy with the injection of hypertonic saline, instead of dextrose injection, is effective in diabetic patients and reduces the negative effects of this disease
Methods In this randomized clinical trial, 40 patients with KO and effusion were divided into two groups of 20. The first group received both peri-articular and intra-articular injection of hypertonic saline. The second group received only intra-articular hypertonic saline injection. Both groups received injections at 3 sessions with a 2-week interval. The Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index, visual analogue scale, and the Oxford knee score were used before treatment, 2 weeks after, and 4 weeks after the last session of injection for both groups. Data was analyzed using SPSS software, version 25 and paired T- test and independent T- test.
Results Although both groups were improved in all outcomes following intervention, there was a significant difference between the two groups in the improvement level in favor of the first group 1 that received both intra- and peri-articular injections.
Conclusion It seems that simultaneous peri- and intra-articular hypertonic saline injection leads to better results in patients with KO and joint effusion than the intra-articular injection only.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knee osteoarthritis
 • Effusion
 • prolotherapy
 • Hypertonic saline
 • Intra-articular
 • Peri-articular
not reference
not reference
دوره 11، شماره 4
مهر و آبان 1401
صفحه 590-601
 • تاریخ دریافت: 07 آذر 1399
 • تاریخ بازنگری: 09 اسفند 1399
 • تاریخ پذیرش: 22 فروردین 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 31 فروردین 1400