تاثیر شرایط آموزش مجازی بر وضعیت اسکلتی-عضلانی و فعالیت بدنی اساتید دانشگاه در دوران پاندمی کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

3 دکترای رفتارحرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
امروزه شیوع کووید-19 از طرف سازمان بهداشت جهانی به­عنوان پاندمی جهانی اعلام شده است. در پی پاندمی کرونا و قرنطینه خانگی، محدودیت‌هایی برای افراد خصوصا بخش آموزش کشور ایجاد شده است. در این بین، اساتید دانشگاه­ها با شرایط آموزش به­صورت مجازی و تغییر در فعالیت ­های روزمره مواجه شده­اند؛ بنابراین، هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر شرایط آموزش مجازی بر وضعیت اسکلتی-عضلانی و فعالیت بدنی اساتید دانشگاه کشور در دوران پاندمی کرونا بود.
مواد و روش ­ها
در تحقیق توصیفی حاضر از پرسشنامه­ های استاندارد وضعیت اسکلتی-عضلانی نوردیک و فعالیت بدنی بک استفاده شد. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه­های فرهنگیان سراسر کشور، با 98 مرکز بود که از این بین 260 نفر به­عنوان نمونه در تحقیق شرکت نمودند. از آزمون­های مک­نمار و t زوجی و آزمون همبستگی اسپیرمندر سطح معناداری 05/0≥P استفاده گردید.
یافته ها
بین شیوع عارضه اسکلتی-عضلانی در نواحی گردن، شانه، پشت و کمر قبل و حین کرونا تفاوت معنی‌دار مشاهده شد (0/05≥p). همبستگی منفی معناداری بین اختلالات گردن و مچ دست با فعالیت بدنی کاری و اختلالات مچ دست و زانو با فعالیت بدنی ورزشی و فعالیت بدنی اوقات فراغت وجود داشت (0/05≥p). بین میزان ساعات استفاده از رسانه­ های اجتماعی برای اوقات فراغت و آموزش، استفاده از لپ­تاپ و تلفن همراه و میزان خواب شبانه و روزانه قبل و حین کرونا تفاوت معناداری وجود داشت (0/05≥p).
نتیجه­ گیری
به نظر می‌رسد شرایط کنونی پاندمی کرونا، تغییر در سلامت اسکلتی-عضلانی و نوع فعالیت بدنی اساتید را به همراه داشته است، به‌طوری ‌که ابزار ارتباط و آموزش مجازی و زمان‌بر بودن آن، منجر به کاهش میزان فعالیت بدنی در ابعاد مختلف کاری، اوقات فراغت و ورزش، شیوع برخی اختلالات اسکلتی-عضلانی و حتی تغییر در میزان خواب اساتید گردیده است. افزایش فعالیت بدنی منظم و اتخاذ روش صحیح استفاده از ابزار سخت ­افزاری و نرم ­افزاری آموزش مجازی پیشنهاد می ­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Virtual Education Conditions on Musculoskeletal Status and Physical Activity of University Professors during the Corona Pandemic

نویسندگان [English]

 • Safoura Ghasemi 1
 • Zeinab Naghiloo 2
 • Mohamad Soleimani Rad 3
1 Assistant Professor of Sports Biomechanics, Faculty of Sport Sciences, Arak University, Arak, Iran
2 Assistant Professor of Sports Management, Farhangian University, Tehran, Iran
3 PhD. in Motor Behavior, Faculty of sport sciences, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Today, the outbreak of Covid-19 has been declared a global pandemic by the World Health Organization. Following the Corona pandemic and home quarantine, restrictions have been imposed on individuals, especially in the country's education sector. Meanwhile, university professors are faced with the conditions of virtual education and changes in daily activities. Therefore, the aim of the present study was to investigate the effect of virtual education conditions on musculoskeletal status and physical activity of university professors during the Corona pandemic
Materials and Methods: In the current descriptive research, standard questionnaires of Nordic musculoskeletal status and Beck physical activity were used. The statistical population included professors from Farhangian universities across the country, with 98 centers, of which 260 participated in the study. McNemar, paired, and Spearman correlation tests were used at the significance level of P≤0.05.
Results: There was a significant difference between the prevalence of musculoskeletal disorders in the neck, shoulders, back, and waist before and during the coronavirus pandemic (P≤ 0.05). Also, there was a negative correlation between neck and wrist disorders with work physical activity and between wrist and knee disorders with leisure and exercise physical activity (P≤ 0.05). There was a significant difference between the hours of using social media for leisure and education, using laptops and mobile phones, and the amount of night and day sleep before and during the corona (P≤ 0.05).
Conclusion: It seems that the current situation of the corona pandemic, led to changes in musculoskeletal health and type of physical activity of university professors. Communication tools and virtual education and the time spent on them have led to reduced physical activity in various dimensions of work, leisure, and exercise, the prevalence of some musculoskeletal disorders, and even changes in the university professors' sleep rate. It is suggested that university professors improve their regular physical activities and consider ergonomics of using learning assistant tools.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Covid-19
 • Musculoskeletal Disorders
 • Physical Activity
 • Virtual Training
1.         Jacob L, Tully MA, Barnett Y, Lopez-Sanchez GF, Butler L, Schuch F, et al. The relationship between physical activity and mental health in a sample of the UK public: A cross-sectional study during the implementation of COVID-19 social distancing measures. Mental Health and Physical Activity. 2020;19:100345.##
2.         Meyer J, McDowell C, Lansing J, Brower C, Smith L, Tully M, et al. Changes in physical activity and sedentary behaviour due to the COVID-19 outbreak and associations with mental health in 3,052 US adults. 2020. ##
3.         Qin F, Song Y, Nassis GP, Zhao L, Cui S, Lai L, et al. Prevalence of Insufficient Physical Activity, Sedentary Screen Time and Emotional Well-Being During the Early Days of the 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Outbreak in China: A National Cross-Sectional Study. 2020. ##
4.         Amro A, Albakry S, Jaradat M, Khaleel M, Kharroubi T, Dabbas A, et al. Musculoskeletal Disorders and Association with Social Media Use Among University Students at the Quarantine Time Of COVID-19 Outbreak. 2020. ##
5.         Dollarhide M. Social media definition. Investopedia. 2019. ##
6.         Mohammadi Zeidi I. The effect of stage–matched educational intervention on reduction in musculoskeletal disorders among computer users. Journal of Babol University of Medical Sciences. 2011;14(1):42-9. ##
7.         Devesh S, Al-Bimani N. Healthy tips associated to computer use. Int J Ergon (IJEG). 2012;2:12-23. ##
8.         Gallagher KM, Campbell T, Callaghan JP. The influence of a seated break on prolonged standing induced low back pain development. Ergonomics. 2014;57(4):555-62. ##
9.         Lorusso A, Bruno S, L'abbate N. A review of low back pain and musculoskeletal disorders among Italian nursing personnel. Industrial health. 2007;45(5):637-44. ##
10.       Mououdi MA, Shokrolahi I, Shahpuri R, Yazdani-charati J. Ergonomically adjustable laptop desk designed based on anthropometric characteristics of 20-30 year-old students of Mazandaran University of Medical Sciences. Iranian Journal of Ergonomics. 2017;5(2):55-60. ##
11.       Organization WH. Workers' Health: Global Plan of Action. Sixtieth World Health Assembly Agenda item 12.13. http://www who int/occupational_health/WHO_health_assembly_en_web pdf. 2007. ##
12.       (WHO) WHO. Musculoskeletal Conditions. World Health Organization. 2020;Geneva, Switzerland. ##
13.       Perruccio AV, Yip C, Power JD, Canizares M, Badley EM. Discordance between population impact of musculoskeletal disorders and scientific representation: a bibliometric study. Arthritis Care & Research. 2019;71(1):56-60. ##
14.       Tayyari F, Smith JL. Occupational ergonomics: principles and applications: Chapman & Hall; 1997. ##
15.       Borhany T, Shahid E, Siddique WA, Ali H. Musculoskeletal problems in frequent computer and internet users. Journal of family medicine and primary care. 2018;7(2):337. ##
16.       Khan R, Surti A, Rehman R, Ali U. Knowledge and practices of ergonomics in computer users. JPMA-Journal of the Pakistan Medical Association. 2012;62(3):213. ##
17.       Ghassemi Broumand M, Ayatollahi M. Evaluation of the frequency of complication of working with computers in a group of young adult computer users. Pak J Med Sci. 2008;24(5):702-6. ##
18.       Solhi M, Khalili Z, Eshragian M, Zakerian A. Prevalence of symptoms of musculoskeletal disorders and predictors of proper posture among computer users based on stages of change model in computer users in central Headquarter, Tehran University of Medical Sciences. Iran occupational health. 2014;11(5). ##
19.       Bolghanabadi S, Pour M. The relationship between musculoskeletal disorders, stress and fatigue in the food industry employees. Iranian Journal of Ergonomics. 2014;2(1):54-63. ##
20.       Martarello NdA, Benatti MCC. Quality of life and musculoskeletal symptoms in hospital housekeeping workers. Revista da Escola de Enfermagem da USP. 2009;43(2):422-8. ##
21.       Picavet H, Hoeymans N. Health related quality of life in multiple musculoskeletal diseases: SF-36 and EQ-5D in the DMC3 study. Annals of the rheumatic diseases. 2004;63(6):723-9. ##
22.       Salaffi F, De Angelis R, Stancati A, Grassi W, Pain M. Health-related quality of life in multiple musculoskeletal conditions: a cross-sectional population based epidemiological study. II. The MAPPING study. Clinical and experimental rheumatology. 2005;23(6):829. ##
23.       Jiménez-Pavón D, Carbonell-Baeza A, Lavie CJ. Physical exercise as therapy to fight against the mental and physical consequences of COVID-19 quarantine: Special focus in older people. Progress in cardiovascular diseases. 2020. ##
24.       Morgan WP, Horstman D. Anxiety reduction following acute physical activity. Medicine & Science in Sports & Exercise. 1976;8(1):62. ##
25.       Rogers NT, Waterlow NR, Brindle H, Enria L, Eggo RM, Lees S. Behavioral Change Towards Reduced Intensity Physical Activity Is Disproportionately Prevalent Among Adults With Serious Health Issues or Self-Perception of High Risk During the UK COVID-19 Lockdown. Frontiers in public health. 2020;8. ##
26.       Smith L, Jacob L, Butler L, Schuch F, Barnett Y, Grabovac I, et al. Prevalence and correlates of physical activity in a sample of UK adults observing social distancing during the COVID-19 pandemic. BMJ Open Sport & Exercise Medicine. 2020;6(1):e000850. ##
27.       Stanton R, To QG, Khalesi S, Williams SL, Alley SJ, Thwaite TL, et al. Depression, Anxiety and Stress during COVID-19: Associations with Changes in Physical Activity, Sleep, Tobacco and Alcohol Use in Australian Adults. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020;17(11):4065. ##
28.       Cristina TN DL, Mirella A, Stefan IS, Alexandru B. The role of physical exercise in preventing musculoskeletal disorders caused by the dental profession. . TMJ. 2010;60(4):293- 8. ##
29.       Hildebrandt V, Bongers P, Dul J, Van Dijk F, Kemper H. The relationship between leisure time, physical activities and musculoskeletal symptoms and disability in worker populations. International archives of occupational and environmental health. 2000;73(8):507-18. ##
30.       Kelsey J, Golden A. Occupational and workplace factors associated with low back pain. Occupational medicine (Philadelphia, Pa). 1988;3(1):7-16. ##
31.       Malekpour F, Mohammadian Y, Moharampour A, Malekpour A. Assessment impact of musculoskeletal disorders and physical activity on quality of life automobile factory workers. Iranian Journal of Ergonomics. 2014;2(1):19-26. ##
32.       Smith L, Jacob L, Yakkundi A, McDermott D, Armstrong NC, Barnett Y, et al. Correlates of symptoms of anxiety and depression and mental wellbeing associated with COVID-19: a cross-sectional study of UK-based respondents. Psychiatry Research. 2020:113138. ##
33.       Wang C, Pan R, Wan X, Tan Y, Xu L, Ho CS, et al. Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. International journal of environmental research and public health. 2020;17(5):1729. ##
34.       McDowell CP, Dishman RK, Gordon BR, Herring MP. Physical activity and anxiety: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. American journal of preventive medicine. 2019;57(4):545-56. ##
35.       Schuch FB, Vancampfort D, Firth J, Rosenbaum S, Ward PB, Silva ES, et al. Physical activity and incident depression: a meta-analysis of prospective cohort studies. American Journal of Psychiatry. 2018;175(7):631-48. ##
36.       White RL, Babic MJ, Parker PD, Lubans DR, Astell-Burt T, Lonsdale C. Domain-specific physical activity and mental health: a meta-analysis. American journal of preventive medicine. 2017;52(5):653-66. ##
37.       Mokhtarinia H, Shafiee A, Pashmdarfard M. Translation and localization of the Extended Nordic Musculoskeletal Questionnaire and the evaluation of the face validity and test-retest reliability of its Persian version. Iranian Journal of Ergonomics. 2015;3(3):21-9. ##
38.       Ismailian MH. The relationship between continuous physical activity and the life expectancy of people with disabilities.  The Second National Conference on New Achievements in Physical Education and Sports; Chabahar2016. ##
دوره 10، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1400
صفحه 175-185
 • تاریخ دریافت: 24 آذر 1399
 • تاریخ بازنگری: 13 دی 1399
 • تاریخ پذیرش: 14 دی 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1400