مقایسه پردازش حسی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم و اختلال خاص یادگیری با افراد بهنجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گــروه روانشناســی تربیتــی اســتثنایی، دانشــکده روانشناســی، دانشــگاه آزاد اســلامی واحــد تهــران مرکــزی، تهــران، ایــران

2 گــروه روانشناســی تربیتــی اســتثنایی، دانشــکده روانشناســی، دانشــگاه آزاد اســلامی واحــد تهــران مرکــز، تهــران، ایــران

3 کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران.ایران

4 استادیار، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
پردازش حسی اطلاعات عامل مهمی در تعیین واکنش‌های رفتاری است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه پردازش حسی اطلاعات در کودکان مبتلا به اتیسم و اختلال خاص یادگیری با افراد بهنجار است.
مواد و روش­ ها
روش پژوهش توصیفی از نوع علی‌-‌مقایسه‌ای بود که ۳۰ کودک مبتلا به اختلال اتیسم، ۳۰ کودک مبتلا به اختلال خاص یادگیری و ۳۰ کودک بهنجار به روش نمونه‌گیری در دسترس به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. پردازش حسی اطلاعات از طریق پرسشنامه نیمرخ حسی ۲ فرم کودکان مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد.
یافته­ ها
یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد کودکان مبتلا به اتیسم در تمامی مولفه­ های پردازش حسی نیمرخ حسی ۲ فرم کودکان به‌غیر از دو مولفه پردازش لامسه و موقعیت بدن با افراد بهنجار تفاوت معناداری دارند (P>0/05) و در گروه کودکان خاص یادگیری خرده­آزمون­های پردازش شنیداری و بینایی تفاوت معناداری با کودکان بهنجار دارند (p <0/05).
نتیجه ­گیری
از آن‌جا که پژوهش حاضر نشان می‌دهد بین تعدادی از مولفه‌های پردازش حسی در کودکان با اختلال اتیسم و اختلال خاص یادگیری و افراد بهنجار تفاوت وجود دارد و از آنجایی که همین تفاوت نمرات در کودکان اختلال طیف اتیسم و یادگیری باعث مشکلات گوناگونی در آنها می­شود، لذا حمایت از این کودکان از حیث توجه به رژیم­ های حسی مناسب و اتخاذ تدابیری در جهت رفع مشکلات حسی آنان ضروری به نظر می­رسد. همچنین، به درمانگران پیشنهاد می‌شود جهت درک موثرتر روایی تشخیصی این آزمون، آزمون نیمرخ حسی ۲ در سایر گروه­‌های جمعیت‌های آسیب‌ پذیر نظیر تاخیر رشدی، اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی، ناتوانی هوشی و سندرم داون انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Sensory Processing between Children with Autism Spectrum Disorder and Learning Disorder and Typical Individuals

نویسندگان [English]

 • Mahnaz Estaki 1
 • Mansoure Shahriari Ahmadi 2
 • Roya Koochak Entezar 2
 • Ebrahim Mahmoudi 3
 • Navid Mirzakhani 4
1 Assistant Professor, Faculty of Psychology, Islamic Azad University of Center Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Psychology, Islamic Azad University of Center Tehran, Tehran, Iran
3 Student Research Committee, Department, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: Sensory processing represents a significant factor in influencing behavioral responses. The purpose of the present study was to compare sensory processing in patients with autism and specific learning disorder and typical people.
Materials and Methods: The research method was descriptive-causal-comparative. The study population consisted of 30 children with autism spectrum disorder, 30 children with learning disorder, and 30 typical individuals, who were selected using targeted sampling. Sensory processing of information was assessed using a questionnaire of the child's sensory profile 2. Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) was used to analyze the data.
Results: The findings showed that individuals with autism had a significant difference in all sensory processing components of the sensory profile 2, except for the two components of tactile and body position compared with those of the normal individuals (P <0.05) and individuals with learning disorder had a significant difference with normal individuals in auditory and visual components of the sensory profile (p < 0/05).
Conclusion: Since the present study shows that there is a difference between several sensory processing components in children with autism and learning disorder and those in typical people, and these variations can cause a wide range of problems in children with autism spectrum disorder and specific learning disorder, it seems necessary to support children in considering proper sensory diet and taking measures to resolve their sensory problems and thus improve their sleep patterns. Besides, it is suggested that therapists should implement this test in other groups of vulnerable populations like developmental delay, attention deficit hyperactivity disorder, infertility, and Down syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sensory processing
 • Autism spectrum disorder
 • Learning disorder
 • Typical children
 1. Schaaf RC, Miller LJ. Occupational therapy using a sensory integrative approach for children with developmental disabilities. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews. 2005; 11(2):143–8. doi: 10.1002/mrdd.20067##
 2. Movallali G, Nesayan A, Asadi Gandomani R. [Psychometric Properties of Dunn's Sensory Profile School Companion (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2017; 18(3):194-201. http://dx.doi.org/10.21859/jrehab-1803194. ##
 3. Dunn W. Supporting children to participate successfully in everyday life by using sensory processing knowledge. Infants & Young Children. 2007; 20(2):84–101. doi: 10.1097/01. iyc.0000264477.05076.5d. ##
 4. Dunn W. The impact of sensory processing abilities on the daily lives of young children and their families: A conceptual model. Infants & Young Children. 1997; 9(4):23–35. doi: 10.1097/00001163-199704000-00005. ##
 5. Dunn W, Myles BS, Orr S. Sensory processing issues associated with Asperger syndrome: A preliminary investigation. American Journal of Occupational Therapy. 2002; 56(1):97–102. doi: 10.5014/ajot.56.1.97. ##
 6. Ahmadi Kahjoogh M, Farahbod M, Soortigi H, Rassafiani M. Sensory Processing Patterns in Children with Autism Disorder from Winnie Dunn’s Perspective. Iranian Journal of Exceptional Children, 2010, Vol.10, No. 4, 385-392. ##
 7. Hochhauser M, Engel-Yeger B. Sensory processing abilities and their relation to participation in leisure activities among children with High-Functioning Autism Spectrum Disorder (HFASD). Research in Autism Spectrum Disorders. 2010; 4(4):746–54. doi: 10.1016/j.rasd.2010.01.015. ##
 8. Mirzakhany N, Shahbazi M, Alizadeh M. The Sensory Profile 2. 1 st ed. Setayeshe Hasti.2019. P.2-8##

Dunn W. Sensory Profile 2. One edition. United States of America: Pearson Institute, 2014; p190-196.

 1. Shahbazi M. Translation and Psychometric Properties of the Sensory Profile 2.[Master's Thesis].Tehran; Shahid Beheshti University of Medical Sciences. 2019##
 2. Little LM, Dean E, Tomchek S, Dunn W. Sensory Processing Patterns in Autism, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, and Typical Development. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics. 2017; 38(3): 243-254.  DOI: 10.1080/01942638.2017.1390809. ##
 3. Watling, R L, Deitz J, & White O. Comparison of Sensory Profile scores of young children with and without autism sPectrum disorders. American Journal of Occupational Therapy. 2001; (55):416–423. ##
 4. Kern J K, Trivedi M. H, Garver C R, Grannemann B D, Andrews A, Savla J S. The Pattern of sensory Processing abnormalities in autism. Autism.2006; 10(5): 480–494. ##
 5. Tomchek S D, & Dunn W. Sensory Processing in children with and without autism: A comparative study using the short sensory Profile. American Journal of Occupational Therapy.2007; 61(2): 190–200. 16. ##
 6. Mahmoudi, E, Mirzakhany N, Tabatabaee S. M, Fallah S, Shahbazi M. The Relationship between Sensory Processing Disorder and Quality of Sleep in Children with Autism Spectrum Disorder and Learning Disorder from 6 to 14 Years’ Old. Journal of Clinical Physiotherapy Research. 2019; 4(3), e18. https://doi.org/10.22037/jcpr.v4i3.29465##
 7. Dehghan F, Mirzakhani N, Alizade Zarei M, Razjoyan K. The Relationship between Sensory Processing Deficit Disorder and Hyperactivity 7 to 10 Years Old (In Persian). Journal of Modern Scientific Research 2015; 3(9): pp10 – 18. ##
 1. Sadoughi Z, Vafaei M, Rasoulzadeh Tabatabaei K. The Association of Sensory-Processing Sensitivity with Parenting Styles and Indices of Psychopathology. Advances in Cognitive Science. 2007; 9 (1) :23-32. ##