مقایسه تأثیر هشت هفته تمرینات تی‌آرایکس و سی‌ایکس‌ورکس بر قدرت و استقامت عضلات بخش مرکزی و تعادل پویای دانشجویان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آسیب ‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 گروه آسیب ‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

اهداف: ثبات مرکزی و تقویت عضلات ثبات‌دهنده مرکزی به یکی از بحث‌های جدید دنیای پزشکی ورزشی تبدیل شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه تأثیر هشت هفته تمرینات TRX و CX WORX بر قدرت و استقامت عضلات بخش مرکزی و تعادل پویای دانشجویان دختر بود.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع نیمه‌تجربی است. سی دختر دانشجوی جوان که همگی از سلامت عمومی برخوردار بودند، به ‌طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند که به‌ صورت تصادفی به سه گروه تجربی تمرینات TRX ده نفر، تمرینات CX WORX ده نفر و گروه کنترل نیز ده نفر تقسیم شدند. از آزمودنی‌ها قبل از شروع تمرینات، قدرت عضلات تنه با آزمون دراز و نشست، آزمون تعادل پویا توسط تست Y و استقامت ناحیه مرکزی با استفاده از آزمون‌های استقامت عضلات تنه مک‌گیل به ‌عنوان پیش‌آزمون به عمل آمد. سپس گروه‌های تجربی به انجام تمرینات منتخب هشت هفته‌ای (سه جلسه در هفته) پرداختند. در طی این مدت از گروه کنترل خواسته شد که فعالیت‌های روزانه خود را حفظ کنند. پس از اتمام تمرینات از سه گروه، پس‌آزمون به عمل آمد. برای بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون شاپیرو ویلک و برای مقایسه داده‌ها از آزمون آنالیز واریانس با اندازه‌های مکرر در سطح معناداری 05/P≤0 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق حاضر نشان‌دهنده تأثیر مثبت هر دو تمرین TRX و CX WORX بر قدرت، استقامت و تعادل پویا آزمودنی‌ها بود، به ‌گونه‌ای که میانگین نمرات متغیرها پس از تمرینات نسبت به گروه کنترل و پیش‌آزمون افزایش داشت. همچنین در مقایسه دو گروه آزمایشی به ‌غیر از جهت قدامی تعادل Y در سایر متغیرهای آزمودنی‌های گروه TRX عملکرد بهتری نسبت به گروه آزمایشی CX WORX از خود نشان دادند (05/P≤0).
نتیجه‌گیری: به ‌طور کلی، نتایج پژوهش حاضر نشان‌دهنده تأثیر هر دو بر متغیرهای قدرت، استقامت و تعادل پویا بود، اما تأثیر تمرینات TRX بیشتر بود؛ بنابراین به کاردرمان‌ها و مربیان پیشنهاد می‌شود از هر دو، به‌خصوص تمرینات TRX جهت بهبود قدرت و استقامت عضلات بخش مرکزی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Eight Weeks of TRX and CXWORX Exercises on Trunk Muscle Strength, Core Endurance, and Dynamic Balance of Female College Students

نویسندگان [English]

 • Razieh Kiani 1
 • Hooman Fattahi 2
1 Department of Sports Injury and Corrective Exercises, School of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, University of Khorasgan, Isfahan, Iran.
2 Department of Sports Injury and Corrective Exercises, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: Core stability and strengthening core stability muscles have become one of the new topics in the field of sports medicine. The present study aims to compare the effects of eight weeks of TRX and CXWORX exercises on core endurance, trunk muscle strength, and dynamic balance of female college students.
Methods: This quasi-experiment study was conducted on 30 young healthy female college students. They were randomly divided into two experimental groups of TRX (n=10), CXWORX (n=10) and one control group (n=10). In the pre-test phase, trunk muscle strength was evaluated by sit-up test, dynamic balance by Y-balance test, and core endurance by McGill core endurance test. Then, experimental groups performed eight weeks of selected training program, 3 sessions per week, while the control group was asked to do their daily activities. After intervention, the three groups underwent post-test assessments. Shapiro-Wilk test was used to investigate the normality of data distribution, and repeated measured ANOVA was used to compare data. The significance level was set at P≤0.05.
Results: Both TRX and CXWORX had a positive effect on the participants’ trunk muscle strength, core endurance, and dynamic balance such that their mean scores increased after training. The TRX group performed better than the CXWORX group in all study variables (P≤0.05), except for the Y balance at the anterior direction.
Conclusion: Both TRX and CXWORX exercises have positive effects on the trunk muscle strength, core endurance, and dynamic balance of female college students, where the effect of TRX was greater. Therefore, occupational therapists and trainers are recommended to use both exercises, especially TRX to improve core muscle strength and endurance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strength
 • Endurance
 • Dynamic balance
 • TRX
 • CXWORX
 • Core stability exercise
 1. Sadeghi H, Sarshin A, Hovanloo F. [The effect of whole body vibration training on dynamic balance in athletic students (Persian)]. Journal of Movement Science & Sports. 2010; 7(14):9-19. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=260388
 2. Kevin M, Guskiewicz D, Perrin H. Effect of mild head injury on postural stability in athletes. Journal of Sport Rehabilitation, 1996; 5(1):45-63. [DOI:10.1123/jsr.5.1.45]
 3. Fredericson M, Moore T. Muscular balance, core stability, and injury prevention for middle-and long-distance runners. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics. 2005; 16(3):669-89. [DOI:10.1016/j.pmr.2005.03.001] [PMID]
 4. Bobbert MF, Van Zandwijk JP. Dynamics of force and muscle stimulation in human vertical jumping. Journal of Medicine and Science in Sports and Exercise. 1999; 31(2):303-10 [DOI:10.1097/00005768-199902000-00015] [PMID]
 5. Zazulak BT, Hewett TE, Reeves NP, Goldberg B, Cholewicki J. Deficits in neuromuscular control of the trunk predict knee injury risk: A prospective biomechanical-epidemiologic study. The American Journal of Sports Medicine. 2007; 35(7):1123-30. [DOI:10.1177/0363546507301585] [PMID]
 6. Lederman E. The myth of core stability. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2010; 14(1):84-98. [DOI:10.1016/j.jbmt.2009.08.001] [PMID]
 7. Sato K, Mokha M. Does core strength training influence running kinetics, lower-extremity stability, and 5000-M performance in runners? The Journal of Strength & Conditioning Research. 2009; 23(1):133-40. [DOI:10.1519/JSC.0b013e31818eb0c5] [PMID]
 8. Nesser TW, Lee WL. The relationship between core strength and performance in division i female soccer players. Journal of Exercise Physiology (JEP Online). 2009; 12(2):21-3. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=221655
 9. Robinson RL, Nee RJ. Analysis of hip strength in females seeking physical therapy treatment for unilateral patellofemoral pain syndrome. Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy. 2007; 37(5):232-8. [DOI:10.2519/jospt.2007.2439] [PMID]
 10. Brumitt J, Dale RB. Functional rehabilitation exercise prescription for golfers. Athletic Therapy Today. 2008; 13(2):37-41. [DOI:10.1123/att.13.2.37]
 11. Mannion A, Dvorak J, Taimela S, Müntener M. Increase in strength after active therapy in Chronic Low Back Pain (CLBP) patients: Muscular adaptations and clinical relevance. Schmerz (Berlin, Germany). 2001; 15(6):468-73. [DOI:10.1007/s004820100034] [PMID]
 12. Cichanowski HR, Schmitt JS, Johnson RJ, Niemuth PE. Hip strength in collegiate female athletes with patellofemoral pain. Medicine and Science in Sports and Exercise. 2007; 39(8):1227-32. [DOI:10.1249/mss.0b013e3180601109] [PMID]
 13. Pantano K, White S, Gilchrist L, Leddy G. Differences in peak knee valgus angles between individuals with high and low Q-angles during a single limb squat. Clinical Biomechanics (Bristol, Avon). 2005; 20(9):966-72. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16051403/
 14. National Center for Injury Prevention and Control of the Centers for Disease Control and Prevention. Preventing falls: How to develop community-based fall prevention programs. Georgia: Atlanta; 2015. https://www.cdc.gov/homeandrecreationalsafety/pdf/falls/FallPreventionGuide-2015-a.pdf
 15. Shavikloo J, Samami N, Norasteh A. Comparative the effect of TRX and pilates training programs on the balance of futsal players. Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine. 2018; 2(2):042-6. https://www.researchgate.net/publication/326400582_Comparative_the_Effect_of_TRX_and_Pilates_Training_Programs_on_the_Balance_of_Futsal_Players
 16. Kim JH, Kim YE, Bae SH, Kim KY. The effect of the neurac sling exercise on postural balance adjustment and muscular response patterns in chronic low back pain patients. Journal of Physical Therapy Science. 2013; 25(8):1015-9. [DOI:10.1589/jpts.25.1015] [PMID] [PMCID]
 17. Snarr RL, Esco MR. Electromyographic comparison of traditional and suspension push-ups. Journal of Human Kinetics. 2013; 39(1):75-83. [DOI:10.2478/hukin-2013-0070] [PMID] [PMCID]
 18. Cosio-Lima LM, Reynolds KL, Winter C, Paolone V, Jones MT. Effects of physioball and conventional floor exercises on early phase adaptations in back and abdominal core stability and balance in women. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2003; 17(4):721-5. [DOI:10.1519/00124278-200311000-00016] [PMID]
 19. Willson JD, Dougherty CP, Ireland ML, Davis IM. Core stability and its relationship to lower extremity function and injury. The Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons. 2005; 13(5):316-25. [DOI:10.5435/00124635-200509000-00005] [PMID]
 20. Brown MT. The ability of the functional movement screen in predicting injury rates in Division 1 female athletes. Toledo: University of Toledo; 2011. https://www.google.com/books/edition/The_Ability_of_the_Functional_Movement_S/iN37nQAACAAJ?hl=en
 21. Khorramnejade H, Sahebozamani M, Sharifian E, Amirseyfaddini M. [The effect of basketball - specific fatigue on dynamic postural control in basketball players with functional ankle instability (Persian)]. [MA. thesis]. Kerman: Shahid Bahonar University of Kerman; 2010. http://ensani.ir/fa/article/309700/%D8%AA%A7
 22. You YL, Su TK, Liaw LJ, Wu WL, Chu IH, Guo LY. The effect of six weeks of sling exercise training on trunk muscular strength and endurance for clients with low back pain. Journal of Physical Therapy Science. 2015; 27(8):2591-6. [DOI:10.1589/jpts.27.2591] [PMID] [PMCID]
 23. Yorks DM, Frothingham CA, Schuenke MD. Effects of group fitness classes on stress and quality of life of medical students. The Journal of the American Osteopathic Association. 2017; 117(11):17-25. [DOI:10.7556/jaoa.2017.140] [PMID]
 24. Sahebozamani M, Mohammad Ali Nasab, Ebrahim, Daneshmandi, Hassan. Effect of core stability training on the trunk endurance of indoor soccer players. Journal of Sport Medicine Studies. 2014; 6(15):15-28. https://smj.ssrc.ac.ir/article_35_en.html
 25. Hadadnezhad M, Rajabi R, Jamshidi A, Shirzad E. Effect of stabilization training on trunk muscle activation of females with trunk control deficit. Sport Medicine Studies. 2015; 7(17):51-68-51. https://smj.ssrc.ac.ir/article_572.html?lang=en
 26. Faiz A, Gnanachellam CJ. Effect of swiss ball training on cardiovascular endurance and abdominal strength of physical education students. International Journal of Physiology, Nutrition and Physical Education. 2018; 3(1):1378-81. https://www.journalofsports.com/archives/2018/vol3/issue1/3-1-319
 27. Hertel J, Braham RA, Hale SA, Olmsted-Kramer LC. Simplifying the star excursion balance test: Analyses of subjects with and without chronic ankle instability. The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy. 2006; 36(3):131-7. [DOI:10.2519/jospt.2006.36.3.131] [PMID]
 28. Kibler WB, Press J, Sciascia A. The role of core stability in athletic function. Sports Medicine (Auckland, N.Z.). 2006; 36(3):189-98. [DOI:10.2165/00007256-200636030-00001] [PMID]
 29. Mascal CL, Landel R, Powers C. Management of patellofemoral pain targeting hip, pelvis, and trunk muscle function: 2 case reports. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2003; 33(11):647-60. [DOI:10.2519/jospt.2003.33.11.647] [PMID]
 30. Akuthota V, Nadler SF. Core strengthening. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2004; 85(3 Suppl 1):86-92. [DOI:10.1053/j.apmr.2003.12.005] [PMID]
 31. Abt JP, Smoliga JM, Brick MJ, Jolly JT, Lephart SM, Fu FH. Relationship between cycling mechanics and core stability. Journal of Strength and Conditioning Research. 2007; 21(4):1300-4. [DOI:10.1519/00124278-200711000-00056] [PMID]
 32. Rackwitz B, de Bie R, Limm H, von Garnier K, Ewert T, Stucki G. Segmental stabilizing exercises and low back pain. What is the evidence? A systematic review of randomized controlled trials. Clinical Rehabilitation. 2006; 20(7):553-67. [DOI:10.1191/0269215506cr977oa] [PMID]
 33. Bolgla LA, Malone TR, Umberger BR, Uhl TL. Hip strength and hip and knee kinematics during stair descent in females with and without patellofemoral pain syndrome. Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy. 2008; 38(1):12-8. [DOI:10.2519/jospt.2008.2462] [PMID]
 34. Shojaeddin SS, Sadeghi H, Bayat M. [The relationship between muscle endurance and anthropometric characteristics of athletes with lumbar pain in lumbar disorders movement sciences (Persian)]. Journal of Movement Science and Sports. 2008; 6(12):23-33. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=131531
دوره 10، شماره 2
خرداد و تیر 1400
صفحه 186-201
 • تاریخ دریافت: 27 شهریور 1398
 • تاریخ بازنگری: 23 بهمن 1398
 • تاریخ پذیرش: 03 خرداد 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1400