اثربخشی تمرینات یوگا بر تعادل ایستا و پویای کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش-فعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رفتارحرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار رفتارحرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
در مطالعات مختلف به نقص تعادلی در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش ­فعالی در مقایسه با افراد طبیعی اشاره شـده اسـت. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرینات یوگا بر تعادل ایستا و پویای کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش ­فعالی بود.
مواد و روش­ ها
در مطالعه نیمه ­تجربی حاضر، جامعه آماری شامل کودکان دختر 9 تا 12 ساله مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش­فعالی شهر کرمانشاه بود. آزمودنی­ های این پژوهش، 30 کودک بودند که به­صورت در دسترس انتخاب شدند. در ابتدا ویژگی­ های پیکرسنجی و پیش­ آزمون­های تعادل ایستا و پویای کودکان ثبت شد. پس از همتاسازی، آزمودنی­ها به ­طور تصادفی در دو گروه 15 نفره کنترل و تجربی گمارده شدند. سپس شرکت­ کنندگان گروه آزمایش در پروتکل تمرینات یوگا به مدت 8 هفته و سه جلسه در هفته شرکت کردند. پس از آخرین جلسه تمرین، مقادیر پس ­آزمون تعادل ایستا و پویا در شرایط مشابه با پیش ­آزمون مورد اندازه­گیری قرار گرفت. برای تجزیه ­و­تحلیل داده ­ها از آزمون t مستقل و تحلیل کوواریانس در سطح معناداری 0/05 استفاده شد.
یافته ­ها
هشت هفته تمرینات یوگا منجر به افزایش معنادار در تعادل ایستا با پای برتر (0/001<P) تعادل ایستا با پای غیربرتر (0/001>P) و تعادل پویا در جهات مختلف (0/001>P) در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش­ فعالی شهر کرمانشاه شد.
نتیجه­ گیری
با توجه به نتایج پژوهش حاضر، می­توان نتیجه گرفت که تمرینات یوگا یک روش تمرینی مفید برای کمک به کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش ­فعالی در جهت بهبود تعادل ایستا و پویای آن­ها بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Yoga Exercises on Static and Dynamic Balance in Children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder

نویسندگان [English]

  • Zeynab Rasoolyar 1
  • Mohammad Jalilvand 2
1 MS Student of Motor Behavior, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor of Motor Behavior, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Various studies have pointed to the balance deficiency in children with attention deficit/hyperactivity disorder compared to normal individuals. The purpose of the present study was to investigate the effect of yoga exercises on static and dynamic balance in children with attention deficit/hyperactivity disorder.
Materials and Methods: In the current quasi-experimental study, statistical population included all 9-12-year-old girl with attention deficit/hyperactivity disorder in Kermanshah city. Participants were 30 children who selected via convenience sampling. Childen’s anthropometric characteristics and static and dynamic balance tests were first recorded. After matching, participants were randomly assigned into two groups of control or experimental (each 15). The experimental group then participated in the Yoga Exercise Protocol for 8 weeks, 3 sessions per week. After the last training session, post-test static and dynamic balance values ​​were measured in the same conditions as pre-test. Independent t-test and analysis of covariance were run in SPSS, version 23, to test the research hypothesis. Significance level was set at 0.05 for all stages.
Results: Eight weeks of yoga training resulted in a significant increase in static balance with superior legs (p < 001), static balance with non-dominant legs (p < 001), and dynamic balance in different directions (p < 001) in children with attention deficit/hyperactivity disorder of Kermanshah city.
Conclusion: According to the results, it can be concluded that yoga exercise was a useful exercise to help children with ADHD to improve their static and dynamic balance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
  • Static Balance
  • Dynamic Balance
  • Yoga
 
1.        Rosa Neto F, Goulardins JB, Rigoli D, Piek JP, Oliveira JAd. Motor development of children with attention deficit hyperactivity disorder. Brazilian Journal of Psychiatry. 2015; 37:228-34.##
2.         Castillo R, Carlat D, Millon T, Millon C, Meagher S, Grossman S, et al. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. American Psychiatric Association Press, Washington, DC. 2007. ##
3.         Faraone SV, Biederman J, Mick E. The age-dependent decline of attention deficit hyperactivity disorder: a meta-analysis of follow-up studies. Psychological medicine. 2006;36(2):159-65##
4.         Faraone SV, Biederman J, Monuteaux MC. Toward guidelines for pedigree selection in genetic studies of attention deficit hyperactivity disorder. Genetic Epidemiology: The Official Publication of the International Genetic Epidemiology Society. 2000;18(1):1-16. ##
5.        Wehmeier PM, Schacht A, Barkley RA. Social and emotional impairment in children and adolescents with ADHD and the impact on quality of life. Journal of Adolescent health. 2010;46(3):209-17. ##
6.       Anixt JS, Vaughn AJ, Powe NR, Lipkin PH. Adolescent Perceptions of Outgrowing Childhood Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: Relationship to Symptoms and Quality of Life. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics. 2016;37(3):196-204. ##
7.    Banaschewski T, Becker K, Scherag S, Franke B, Coghill D. Molecular genetics of attention-deficit/hyperactivity disorder: an overview. European child & adolescent psychiatry. 2010 Mar 1;19(3):237-57. ##
8.       Kieling C, Goncalves RR, Tannock R, Castellanos FX. Neurobiology of attention deficit hyperactivity disorder. Child and adolescent psychiatric clinics of North America. 2008 Apr 1;17(2):285-307. ##
9.             Greven CU, Bralten J, Mennes M, O’dwyer L, van Hulzen KJ, Rommelse N, et al. Developmentally stable whole-brain volume reductions and developmentally sensitive caudate and putamen volume alterations in those with attention-deficit/hyperactivity disorder and their unaffected siblings. JAMA psychiatry. 2015;72(5):490-9. ##
10.          Thomas R, Sanders S, Doust J, Beller E, Glasziou P. Prevalence of attention-deficit/hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analysis. Pediatrics. 2015;135(4): 994-1001. ##
11. Zang Y, Gu B, Qian Q, Wang Y. Objective measurement of the balance dysfunction in attention deficit hyperactivity disorder children. Chin J Clin Rehabil. 2002; 6:1372-4. ##
12.          Shum SB, Pang MY. Children with attention deficit hyperactivity disorder have impaired balance function: involvement of somatosensory, visual, and vestibular systems. The Journal of pediatrics. 2009;155(2):245-9. ##
13.          Wu W-L, Wu J-H, Chen Y-Y, Chen C-H, Wang C-C, Liang J-M, editors. Balance Ability Affects Dual-Task Strategy in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. International Conference for Innovation in Biomedical Engineering and Life Sciences; 2017; 1: 95-100. ##           
14.      Soltani KB S, Comparison of Movement Skill Growth in Students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder with Normal Students. Ilam University of Medical Sciences. 2010; 17 (4) :45-52. [In Persian]. ##
15.          Jaryari F, Rasafiyani M, Karimlou M, Pashazadeh Azari Z. Evaluation of Motor Skills & Neuromuscular Function in Student Switch Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Research on Exceptional Children. 2001;1(1):17-34. [In Persian]. ##
16.          Piek JP, Pitcher TM, Hay DA. Motor coordination and kinaesthesis in boys with attention deficit–hyperactivity disorder. Developmental Medicine and Child Neurology. 1999;41(3):159-65. ##
17.          Kousha M, Norasteh A, Ghandriz Z. Comparision of Balance in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder with and without Developmental Coordination Disorder. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2012; 86:46-52. [In Persian]. ##
18.       Rashidpoor S, Rahavi ER, Namazizadeh M.The effect of yoga and neurofeedback on reduction disorder attention and focus in 5-10 old children. Journal of sport psycology study.2017;6(20):37-48. [In Persian].v
19.          Cohen SC, Harvey DJ, Shields RH, Shields GS, Rashedi RN, Tancredi DJ, et al. Effects of Yoga on Attention, Impulsivity, and Hyperactivity in Preschool-Aged Children with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder Symptoms. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics. 2018;39(3):200-9. ##
20.       Marques M, Chupel MU, Furtado GE, Minuzzi LG, Rosado F, Pedrosa F, Ferreira JP, Teixeira AM. Influence of chair-based yoga on salivary anti-microbial proteins, functional fitness, perceived stress and well-being in older women: A pilot randomized controlled trial. European Journal of Integrative Medicine. 2017; 12: 44-52. ##
21.       Jarraya S, Wagner M, Jarraya M, Engel FA. 12 Weeks of Kindergarten-Based Yoga Practice Increases Visual Attention, Visual-Motor Precision and Decreases Behavior of Inattention and Hyperactivity in 5-Year-Old Children. Frontiers in Psychology. 2019; 10:796. ##
22.          Chou C-C, Huang C-J. Effects of an 8-week yoga program on sustained attention and discrimination function in children with attention deficit hyperactivity disorder. PeerJ. 2017;5: 2883. ##
23.          Karimi M, Safapour F. Effect of a period of selected yoga exercises on serum levels of serotonin and dopamine in non-athlete obese women. Journal of Practical Studies of Biosciences in Sport. 2018;6(11):70-80. ##
24.       Koohboomi M, Norasteh A A, Samami N. Effect of Yoga Training on Physical Fitness and Balance in Elderly Females. Salmand: Iranian Journal of Ageing. 2015; 10 (3) :26-35. [In Persian]. ##
25.        Irandoust K, Taheri M. The Impact of Yoga and Pilates Exercises on Older Adults. Yektaweb_Journals. 2016;11(1):152-61. [In Persian]. ##
26.     Sabzevari H, Arsham S, Parvinpour SH. Effect of eight weeks of rhythmic motor games on Motor proficiency, aggression, and academic achievement in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. J Rehab Med. 2020; 8(4): 236-46. [In Persian]. ##
27.         Johnson, B. L., and J. K. Nelson. "Practical measurements for evaluation in physical education. 1979; 4th Edit." Minneapolis: Burgess. ##
28.          Gribble PA, Hertel J. Considerations for normalizing measures of the Star Excursion Balance Test. Measurement in physical education and exercise science. 2003;7(2):89-100. ##
29.       Khazaei AA, Kahrizi N, Razeghi R. Effect of selected yoga exercises on the balance of dominance and non-dominance leg of middle age women. J Res Rehabil Sci 2014; 10 (2): 269-80. [In Persian]. ##
30.         Eskandarnejad M, Jahedi Khajeh M, Rezaee F. Impact of Perceptual-Motor Training Basketball on Balance Function of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. 2017;6(3):135-43. [In Persian]. ##
31.        Jannati S, Sohrabi M, Attarzadeh Hoseini S R. The Effect of Selective Hata Yoga Training on Balance of Elderly Women. Salmand: Iranian Journal of Ageing. 2011; 5 (4): 46-52. [In Persian]. ##
32.          Mondal K, Majumdar D, Pramanik A, Chatterjee S, Darmora M, Majumdar D. Application of Yoga as an Effective Tool for Improving Postural Balance in Healthy Young Indian Adults. International Journal of Chinese Medicine. 2017(1):2. ##
33.        saki F, Baghban M. Relationship between Core Stability Muscle Endurance and Static and Dynamic Balance in Basketball Players. J Sport Biomech. 2016; 1 (3) :33-41. [In Persian]. ##
34.      Donahoe-Fillmore B, Grant E. The effects of yoga practice on balance, strength, coordination and flexibility in healthy children aged 10–12 years. Journal of Bodywork and Movement. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2019;23(4):708-12. ##
35.          Verret C, Guay M-C, Berthiaume C, Gardiner P, Béliveau L. A physical activity program improves behavior and cognitive functions in children with ADHD: an exploratory study. Journal of attention disorders. 2012;16(1):71-80##
36.          pasand F, javidi Alaasdi M, Nazemzadegan G. Impact of Combined Sensory and Cognitive Training on Static and Dynamic Balance in Older Adults. jgn. 2016; 3 (1) :9-26. [In Persian]. ##
37.          Carpes FP, Reinehr FB, Mota CB. Effects of a program for trunk strength and stability on pain, low back and pelvis kinematics, and body balance: a pilot study. Journal of bodywork and movement therapies. 2008;12(1):22-30. ##
38.          Kiluk BD, Weden S, Culotta VP. Sport participation and anxiety in children with ADHD. Journal of Attention Disorders. 2009;12(6):499-506. ##
39.        Leininger P. Physical and psychological effects of yoga exercise on healthy community-dwelling older adult women: Temple University; 2006. ##