سازماندهی سیستم‌های حسی در کنترل پاسچر کودکان: مروری بر مطالعات

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دکترای تخصصی فیزیوتراپی، استاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشجوی دکتری تربیت بدنی (گرایش حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی)، گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانشجوی دکتری تربیت بدنی (گرایش روانشناسی ورزشی) گروه رفتارحرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
کودکان برای رشد مهارت‌های حرکتی خود نیاز به بهبود کنترل پاسچر دارند. بررسی جامع در مورد چگونگی سازماندهی سیستم‌های حسی کنترل پاسچر کودکان وجود نداشت؛ بنابراین، هدف از مطالعه حاضر انجام یک جمع‌بندی مطلوب و ارائه اطلاعات مناسب‌تری از تحقیقات پیشین در بررسی جامع از سازماندهی سیستم‌های حسی-بینایی، حس عمقی و دهلیزی در کنترل پاسچر کودکان بود.
مواد و روش­ ها
در مطالعه حاضر، مرور جامعی بر بررسی سیستم‌های حسی در کنترل پاسچر کودکان پرداخته شد. از طریق جستجو در پایگاه‌های
Science Direct; PubMed; Web of Science; EBSCO; Springer; COCHRANCE REVIEW; Pedro; EMBASE; CINAHL and Google Scholar با کلیدواژه‌های
Visual System; Proprioception System; Somatosensory; Vestibular System; Posturography; Computerized Dynamic; Postural Control; Postural Stability; Children; Child; Postural Balance; Quiet Stance; Postural Sway; Stabilography; Body Sway; Sensory Organization; Human Development; Child Development صورت گرفت و همچنین در پایگاه‌های فارسی MAGIRAN، IRANDOC، IranMedex، MedLib، SID، Google Scholar با کلیدواژه‌ی تعادل در کودکان، کنترل پاسچر در کودکان، کنترل پاسچر، تعادل، سیستم بینایی، سیستم دهلیزی، سیستم حس عمقی، سوماتوسنسوری و سیستم‌های از سال 1985 تا ژانویه 2020 مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، جستجوی دستی و بررسی کامل منابع مقالات برای یافتن مقالاتی که از طریق جستجوی الکترونیکی یافت نشدند، انجام شد. معیارهای ورود به تحقیق حاضر شامل مطالعه بر روی وزن­دهی سیستم‌های حسی، مشخص بودن جامعه هدف (کودکان)، مطالعه روی کودکان سالم و استفاده از دستگاه‌های کامپیوتری که وزن­دهی سیستم‌های حسی را اندازه‌ گیری کند، بود.
یافته‌ها
بر اساس معیارها و اهداف تحقیق، 16 مقاله پس از مراحل ارزیابی انتخاب گردید. 5 مطالعه به این نتیجه رسیده بودند که سیستم حس عمقی زودتر از سیستم بینایی سازماندهی می‌شود. در 3 مطالعه بیان شده بود که سیستم بینایی زودتر از سیستم حس عمقی به سازماندهی مشابه بزرگسالان می‌رسد، ولی اکثر مطالعات مشاهده کرده بودند که سیستم دهلیزی دیرتر از سیستم‌های بینایی و حس عمقی به سازماندهی مشابه افراد بزرگسال می‌رسد.
نتیجه‌گیری
با مرور مطالعات، می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که رشد کنترل پاسچر با افزایش سن رخ می‌دهد، ولی این رشد به­صورت خطی با افزایش سن صورت نمی‌گیرد و در برخی سنین دارای تغییراتی می‌باشد. می‌توان استنباط کرد که کودکان در سن 5-6 سالگی به سیستم بینایی وابسته هستند، ولی به مرور و با افزایش زمان ایستادن و راه رفتن، میزان وابستگی به سیستم حس عمقی بیشتر از سیستم بینایی می‌شود؛ علاوه بر این، به نظر می‌رسد که سازماندهی سیستم حس عمقی زودتر از سیستم بینایی اتفاق می‌افتد. همچنین می‌توان گزارش کرد که رشد سیستم حس عمقی و سیستم وستیبولار به ­صورت خطی صورت می‌گیرد، ولی رشد سیستم بینایی به ­صورت خطی با افزایش سن رخ نمی‌دهد و در برخی مقاطع سنی نقاط حیاتی دارد. سیستم وستیبولار دیرتر از سیستم‌های دیگر به بلوغ سازماندهی کنترل پاسچر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Organization of Sensory Systems in Postural Control of Children: A Review of Literature

نویسندگان [English]

 • Ali Asghar Norasteh 1
 • Hamed Zarei 2
 • Mahdi Mollazadeh 3
1 Professor, PhD, P.T, Corrective Exercises and Sports Injury Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 PhD Student in Physical Education and Sport Sciences, (Corrective Exercise and Sport Injuries), Corrective Exercises and Sports Injury Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
3 PhD Student in Physical Education and Sport Sciences (Sport Psychology), Department of Motor Behavior and Sport Psychology, Faculty of Physical Education, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Improvement of motion skills in children is facilitated by improved posture control. However, there is no comprehensive study on how to organize posture control sensing systems in children. Therefore, the present study was conducted to provide a comprehensive review on organizing sensory systems visual, proprioception, and vestibular in children’s posture control.
Materials and Methods: A comprehensive review was performed on the organization of sensory systems in postural control of children by searching the following English databases: Science Direct, PubMed, Web of Science, EBSCO, Springer, COCHRANCE REVIEW, Pedro, EMBASE, CINAHL, and Google Scholar, using the following keywords: visual system, proprioception system, somatosensory, vestibular system, computerized dynamic posturography, postural control, postural stability, children, child, postural balance, quiet stance, postural sway, stabilography, body sway, sensory organization, human development, and child development. In addition, Persian databases, such as MAGIRAN, IRANDOC, IranMedex, MedLib, Sid, and Google Scholar were searched for the following keywords: balance in children, postural control in children, postural control, balance, visual system, vestibular system, proprioception system, somatosensory, and sensory systems, from among papers published from 1985 to January 2020. Moreover, unable to find articles online, manual search and full review of resources of the articles were carried out to find the respective articles. Inclusion criteria included: study on the reweighting of sensory system, given the target population (children), study on healthy children, and use of computer devices that accurately measure the reweighting of sensory systems.
Results: A total number of 16 studies were chosen based on our measures and objectives. In five studies, it was concluded that proprioception is organized much faster than visual system. However, three studies reported that visual system in children was organized faster than proprioception, similar to that in adults. It was agreed that vestibular system developed later compared with the other two systems to adult form.
Conclusion: In conclusion, the growth of postural control occurs by age non-linearly, and there are changes in some ages. It can be inferred that children are dependent on the visual system at first, but as time goes, by walking and standing time, they become more dependent on the proprioception system than on the visual system. Also, it seems that the organization of the proprioception system occurs sooner than the visual system. It can also be reported that the progression of the visual system does not occur linearly and is critical in some age groups. In addition, the vestibular system matures compared with than other systems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sensory organization
 • Postural control
 • Children
 • Sensory systems
1. Ivanenko Y, Gurfinkel VS. Human postural control. Frontiers in neuroscience. 2018;12:171.##
2. Kamalian Lari S, Haghgoo HA, Farzad M, Hosseinzadeh S. Investigation of the Validity and Reliability of Balance Evaluation Systems Test (BESTest) in Assessment of Balance Disorders in People With Multiple Sclerosis. Archives of Rehabilitation. 2018;18(4):288-95. eng. ##
3. Pourkhani T, Norasteh AA, Shamsi A. Effect of Ankle Taping and Fatigue on Dynamic Stability in Athletes With and Without Chronic Ankle Instability. Archives of Rehabilitation. 2017;18(2):110-21. eng. ##
4.Da Silva RA, Bilodeau M, Parreira RB, Teixeira DC, Amorim CF. Age-related differences in time-limit performance and force platform-based balance measures during one-leg stance. Journal of Electromyography and kinesiology. 2013;23(3):634-9##.
5. Walicka-Cupryś K, Przygoda Ł, Czenczek E, Truszczyńska A, Drzał-Grabiec J, Zbigniew T, et al. Balance assessment in hearing-impaired children. Research in developmental disabilities. 2014;35(11):2728-34. ##
6. Peterka R. Sensorimotor integration in human postural control. Journal of neurophysiology. 2002;88(3):1097-118. ##
7. Riemann BL, Lephart SM. The sensorimotor system, part I: the physiologic basis of functional joint stability. Journal of athletic training.2002; 37(1): 71. ##
8. Peterson ML, Christou E, Rosengren KS. Children achieve adult-like sensory integration during stance at 12-years-old. Gait & posture. 2006;23(4):455-63. ##
9. Neuringer M, Jeffrey BG. Visual development: neural basis and new assessment methods. The Journal of pediatrics. 2003;143(4):87-95. ##
10. Brecelj J. From immature to mature pattern ERG and VEP. Documenta Ophthalmologica. 2003;107(3):215-24. ##
11. Steindl R, Kunz K, Schrott-Fischer A, Scholtz A. Effect of age and sex on maturation of sensory systems and balance control. Developmental medicine and child neurology. 2006;48(6):477-82. ##
12. Fitzpatrick R, McCloskey D. Proprioceptive, visual and vestibular thresholds for the perception of sway during standing in humans. The Journal of physiology. 1994; 478 (1) 172-86. ##
13. Deliagina TG, Beloozerova I, Zelenin P, Orlovsky G. Spinal and supraspinal postural networks. Brain research reviews. 2008;57(1):212-21. ##
14. Shumway-Cook A, Woollacott MH. The growth of stability: postural control from a developmental perspective. Journal of motor behavior. 1985;17(2):131-47. ##
15. Woollacott MH, Shumway-Cook A. Changes in posture control across the life span—a systems approach. Physical therapy. 1990;70(12):799-807. ##
16. Hirabayashi S-i, Iwasaki Y. Developmental perspective of sensory organization on postural control. Brain and development. 1995;17(2):111-3. ##
17. Rine RM, Rubish K, Feeney C. Measurement of sensory system effectiveness and maturational changes in postural control in young children. LWW; 1998. ##
18. Schmid M, Conforto S, Lopez L, Renzi P, D'Alessio T. The development of postural strategies in children: a factorial design study. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation. 2005;2(1):29. ##
19. Sparto PJ, Redfern MS, Jasko JG, Casselbrant ML, Mandel EM, Furman JM. The influence of dynamic visual cues for postural control in children aged 7–12 years. Experimental Brain Research. 2006;168(4):505-16. ##
20. Cumberworth V, Patel N, Rogers W, Kenyon G. The maturation of balance in children. The Journal of Laryngology & Otology. 2007;121(5):449-54. ##
21. Rinaldi NM, Polastri PF, Barela JA. Age-related changes in postural control sensory reweighting. Neuroscience letters. 2009;467(3):225-9. ##
22. Hsu Y-S, Kuan C-C, Young Y-H. Assessing the development of balance function in children using stabilometry. International journal of pediatric otorhinolaryngology. 2009;73(5):737-40. ##
23. Viel S, Vaugoyeau M, Assaiante C. Adolescence: a transient period of proprioceptive neglect in sensory integration of postural control. Motor Control. 2009;13(1):25-42. ##
24. Mallau S, Vaugoyeau M, Assaiante C. Postural strategies and sensory integration: no turning point between childhood and adolescence. PloS one. 2010;5(9). ##
25. Shams A, Aslankhani MA, Abdoli B, Namazi ZM, Ashayeri H. The effect of sensory systems manipulation on postural control in boys with 4-15 years old. DaneshvarMedicine. 2015; 111(1): 22-32. ##
26. Verbecque E, da Costa PHL, Meyns P, Desloovere K, Vereeck L, Hallemans A. Age-related changes in postural sway in preschoolers. Gait & posture. 2016;44:116-22. ##
27. de Sá CdSC, Boffino CC, Ramos RT, Tanaka C. Development of postural control and maturation of sensory systems in children of different ages a cross-sectional study. Brazilian journal of physical therapy. 2018;22(1):70-6. ##
دوره 9، شماره 4
دی 1399
صفحه 298-307
 • تاریخ دریافت: 09 اسفند 1398
 • تاریخ بازنگری: 26 فروردین 1399
 • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1399