ارزیابی و تعیین مدل پا: مطالعه‌ی موردی کشور ایران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه بیومکانیک و فناوری ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

2 گروه مهندسی مکانیک–ساخت و تولید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

3 گروه مهندسی مکانیک، موسسه آموزش عالی اوج، آبیک، قزوین، ایران

4 گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
مطالعات گذشته نشان می‌دهد که مدل‌های مختلفی از پا از لحاظ شکل ظاهری و اندازه‌ی انگشتان نسبت به یکدیگر شامل پای مصری، رومی، یونانی، شبه­رومی و مربعی وجود دارد، اما در مورد ویژگی‌های پای ایرانیان هیچ‌گونه اطلاعاتی در دسترس نیست. هدف از مطالعه حاضر، به دست آوردن مدل پای ایرانیان با استفاده از روش‌های آماری و آنالیز تصاویر است تا روشن شود آیا مدل پای ایرانیان از مدل‌های قبلی ذکرشده تبعیت می‌کند یا مدل جدیدی را رقم می­زند.
مواد و روش‌ها
در پژوهش حاضر، 8 دستگاه پدوسکوپ تهیه و به 8 استان کشور فرستاده شد تا بتواند تصویری از پای افراد تهیه گردد. روش کوکران برای تخمین حجم نمونه مورد استفاده قرار گرفته است. روش نمونه‌گیری از نوع خوشه‌ای تصادفی است. دقت احتمال مطلوب برابر با 0/05 در نظر گرفته‌ شده است. در رابطه کوکران، مقدار p برابر با 0/5 بوده است. بنا بر محاسبات آماری با استفاده از فرمول کوکران پای (چپ و راست) 385 نفر شامل زن و مرد اسکن و اطلاعات جمع‌آوری گردید. از نرم‌افزار Image J برای آنالیز تصاویر و تعیین مشخصه‌های مدل‌های پا استفاده گردید.
یافته‌ها
بیشترین مدل در جامعه‌ی زنان مدل مصری سپس مدل شبه ­رومی بود که به­ترتیب 39/5 درصد و 33 درصد جامعه آماری زنان را پوشش می‌دهند. در بررسی جامعه مردان، مدل پای شبه­رومی و پای مصری به­ ترتیب 43/59 و 42/92 درصد جامعه را پوشش می‌دهند.
نتیجه‌ گیری
دو الگوی پای مصری و پای شبه­رومی دو مدل پای شایع در ایرانیان است که در حدود 86 درصد جامعه مردان و بیش از 70 درصد جامعه زنان را در پژوهش حاضر پوشش می‌دهند. به علت غالب بودن شکل پای مصری، بیماری‌هایی نظیر آنیکوکریپتوسیس در بین ایرانیان شایع است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating and Determining the Foot Model: A Case Study from Iran

نویسندگان [English]

 • Ali Sharifinezhad 1
 • Alireza Mossayebi 2
 • Babak Manafi 3
 • Faranak Eraghi 4
1 Department of Sport Biomechanics and Technology, Sport Sciences Research Institute, Tehran, Iran
2 Department of Mechanical Engineering and Manufacturing, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Iran
3 Department of Mechanical Engineering, OOJ Institute of Higher Education, Abyek, Qazvin, Iran
4 Department of Mechanical Engineering, Amirkabir University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: The previous studies showed that there are different models of foot in terms of appearance and size of the toes, including Egyptian, Roman, Greek, Semi-Roman, and square feet. But no information is available on the features of the Iranian foot. The purpose of the current study was to obtain the Iranian foot model using statistical and image analysis methods to determine whether the Iranian foot model adheres to the previous models or develops a new one.
Materials and Methods: In the current study, eight Pedoscope devices were provided and sent to eight provinces of the country to obtain images of the foot shape. The Cochran method was used to estimate the sample size. The sampling method used was the random cluster and the optimal probability accuracy was considered to be 0.05. In the Cochran relation, the p-value was 0.5. Statistical calculations were performed using Cochran's formula (for the left and right feet) of 385 men and women. Image J software was used to analyze the images and to determine the characteristics of the foot models.
Results: The largest model in the female community was the Egyptian model, which covers 39.5% of the female population. After that, the Semi-Roman model was the most prevalent covering 33% of the female population. In the study of men's society, the Semi-Roman and Egyptian foot models cover 43.59% and 42.92% of community, respectively.
Conclusion: The two Egyptian and Semi-Roman models are the two common foot models in Iranians that cover about 86% of the male population and more than 70 % of the female population in this study. Due to the predominance of the Egyptian foot shape, diseases such as Onychocryptosis are common among Iranians.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Egyptian foot
 • Greek foot
 • Roman foot
 • Semi-Roman foot
 • Pedoscope device
 1.  Bassett D. How many steps/day are enough? Preliminary pedometer indices for public health. Sport Med. 2004;34:1–8. ##
 2. 2.         Shenders. How many steps do you take in a marathon? [Internet]. Available from: https://forums.runnersworld.co.uk/discussion/100638/how-many-steps-do-you-take-in-a-marathon##
 3. 3.         McCormick EJ, Sanders MS. Human factors in engineering and design. McGraw-Hill Companies; 1982. ##
 4. 4.         Staff ARP. Anthropometric Source Book, Volume II. A Handbook of Anthropometric Data. NASA NASA Reference Publication 1024, Houston, TX; 1978. ##
 5. 5.         Burns J, Landorf KB, Ryan MM, Crosbie J, Ouvrier RA. Interventions for the prevention and treatment of pes cavus. Cochrane Database Syst Rev. 2007;(4). ##
 6. 6.         Tomassoni D, Traini E, Amenta F. Gender and age related differences in foot morphology. Maturitas. 2014;79(4):421–7. ##
 7. 7.         Young CC, Niedfeldt MW, Morris GA, Eerkes KJ. Clinical examination of the foot and ankle. Prim Care Clin Off Pract. 2005;32(1):105–32. ##
 8. 8.         Riegerová J, Zeravova M, Pestukova M. Analysis of morphology of foot in Moravian male and female students in the age infans 2 and juvenils. Acta Univ Palacki Olomuc Gymn. 2005;35:69–72. ##
 9. 9.         Goonetilleke RS. The science of footwear. CRC Press; 2012. ##
 10. 10.       Zalacain A, Ruiz L, Ramis G, Novel V, Ogalla JM, Calvo MA, et al. Podiatry care and amorolfine: an effective treatment of foot distal onychomycosis. Foot. 2006;16(3):149–52. ##
 11. 11.       Günal I, Kosay C, Veziroglu A, Balkan Y, .Ilhan F. Relationship between onychocryptosis and foot type and treatment with toe spacer: a preliminary investigation. J Am Podiatr Med Assoc. 2003;93(1):33–6. ##
 12. 12.       Ogilvie-Harris DJ, Carr MM, Fleming PJ. The foot in ballet dancers: the importance of second toe length. Foot ankle Int. 1995;16(3):144–7. ##
 13. 13.       Oztekin HH, Boya H, Nalcakan M, Ozcan O. Second-toe length and forefoot disorders in ballet and folk dancers. J Am Podiatr Med Assoc. 2007;97(5):385–8. ##
 14. 14.       Ridola C, Palma A, Cappello F, Gravante G, Russo G, Truglio G, et al. Symmetry of healthy adult feet: role of orthostatic footprint at computerized baropodometry and of digital formula. Ital J Anat Embryol Arch Ital di Anat ed Embriol. 2001;106(2):99–112. ##
 15. 15.       Cochran WG. Sampling techniques. John Wiley & Sons; 2007. ##
 16. 16.       Agency ISN. [Internet]. Available from: https://www.isna.ir/news/95050111189/30-##
 17. 17.       Rasband WS, ImageJ US, of Health NI, others. Bethesda, Maryland, USA, 1997--2016. ImageJ; 2018. ##