شایستگی مهارت های حرکتی ادراک شده در دختران و پسران پیش‌دبستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای رشد حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استاد آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
شایستگی حرکتی ادراک­شده، درک و دریافت افراد از توانایی­های ورزشی­شان است که می­تواند بر کسب مهارت­ های حرکتی تاثیر بگذارد. شایستگی حرکتی ادراک­شده اغلب به ­عنوان یک متغیر میانجی که سبب دستیابی به سایر پیامدهای مرتبط با سلامتی مطلوب از قبیل فعالیت جسمانی یا تداوم تمرینی می­ شود، تلقی می­گردد. هدف تحقیق حاضر بررسی وضعیت شایستگی مهارت­های حرکتی ادراک­شده در کودکان پیش ­دبستانی و مقایسه بین دختران و پسران بود.
مواد و روش­ ها
روش تحقیق حاضر توصیفی-مقایسه ­ای بود و جامعه آماری، کلیه کودکان 4-6 ساله مهدکودک­ها و مراکز پیش­ دبستانی شهر تهران بودند. نمونه­ گیری در سال 1396 به­ صورت در دسترس از 2 مرکز پیش ­دبستانی در تهران انجام گردید و 86 نفر از کودکان 4-6 ساله به­عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از جمع ­آوری رضایت ­نامه­ های والدین، آزمون تصویری شایستگی مهارت­ های حرکتی ادراک­ شده از کودکان به عمل آمد. برای بررسی و تجزیه­ و ­تحلیل آماری داده­ ها از آمار توصیفی برای محاسبه شاخص ­های مرکزی و پراکندگی مقیاس­ های کمی و رسم جداول و از آمار استنباطی برای آزمون فرضیه­ ها از آزمون t مستقل و آزمون ناپارامتریک من-ویتنی استفاده گردید. تمامی تجزیه­ و ­تحلیل­ های آماری با استفاده از نرم ­افزارهای SPSS نسخه 25 انجام شد و سطح معناداری در تمام محاسبات آماری 0/05 در نظر گرفته شد.
یافته ­ها
یافته­ ها نشان داد که اختلاف معناداری بین نمرات شایستگی حرکتی ادراک ­شده و نیز نمرات شایستگی حرکتی مهارت­ های جا به­ جایی و کنترل شیء دختران و پسران پیش ­دبستانی وجود ندارد (0/05<P).
نتیجه­ گیری
با توجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر می­رسد که بین شایستگی مهارت­های حرکتی دختران و پسران پیش ­دبستانی تفاوتی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Perceived Movement Skills Competence in Preschool Girls and Boys

نویسندگان [English]

 • Marziyeh Arman 1
 • Abbas Bahram 2
 • Anoshirvan Kazemnejad 3
 • Shahab Parvinpour 4
1 PhD, Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Professor of Biostatistics, Department of Biostatistics, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Perceived Movement Competence (PMC) is the perception of individuals about their motor abilities which can affect motor skills acquisition. PMC is mostly considered as a mediating variable to achieve other desirable health-related outcomes, such as physical activity or exercise persistency. The aim of the present study was to evaluate the competence of perceived movement skills in preschool children and to compare it between boys and girls.
Materials and Methods: In the current descriptive comparative study, the statistical population was 4-6 year-old children from all preschool centers in Tehran. Convenience sampling was used to select 86 children from two preschools as statistical sample in 2017. After receiving consent letters from their parents, they were evaluated via pictorial scale of perceived movement competence. Descriptive statistics was used for statistical analysis, and Inferential statistics was applied to test the hypotheses using independent t-test and nonparametric Mann-Whitney test. All statistical analyses were performed using SPSS, version 25, and the significance level was considered 0.05 in all statistical calculations
Results: The results revealed that there were no significant differences in perceived movement skills competence as well as locomotor and object control Perceived competence scores between preschool girls and boys (P>0.05).
Conclusion: According to the results, there was no difference in the perceived movement skills competence between preschool girls and boys.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Perceived Movement Skill Competence
 • Actual Movement Skill Competence
 • Locomotor
 • Object Control
 1. Oppenheimer L, Warnars-Kleverlaan N, Molenaar PC. Children’s conceptions of selfhood and others: Self-other differentiation.  The Self-Concept: Springer; 1990. p. 45-61.##
 2. Welk GJ, Eklund B. Validation of the children and youth physical self perceptions profile for young children. Psychology of Sport and Exercise. 2005;6(1):51-65. ##
 3. Poulsen AA, Desha L, Ziviani J, Griffiths L, Heaslop A, Khan A, et al. Fundamental movement skills and self-concept of children who are overweight. International Journal of Pediatric Obesity. 2011;6(sup3):e464-71. ##
 4. Harter S, Pike R. The pictorial scale of perceived competence and social acceptance for young children. Child development. 1984:1969-82. ##
 5. Sullivan M, Evans T. Adolescents living in public housing: Self-perceptions of competence and family satisfaction. Child and Adolescent Social Work Journal. 2006;23(5-6):513-31. ##
 6. Gabbard CP. Lifelong motor development: Pearson Higher Ed; 2011. ##
 7. Gallahue D, Ozmun J, Goodway J. Development of fundamental movement: Manipulation skills. Understanding motor development. 2012;194. ##
 8. Seefeldt V. Developmental motor patterns: Implications for elementary school physical education. Psychology of motor behavior and sport. 1980;36(6):314-23. ##
 9. Raudsepp L, Liblik R. Relationship of perceived and actual motor competence in children. Perceptual and motor skills. 2002;94(3_suppl):1059-70. ##
 10. Raustorp A, Ståhle A, Gudasic H, Kinnunen A, Mattsson E. Physical activity and self‐perception in school children assessed with the Children and Youth–Physical Self‐Perception Profile. Scandinavian journal of medicine & science in sports. 2005;15(2):126-34. ##
 11. Marsh HW, Asci FH, Tomas IM. Multitrait-Multimethod Analyses of Two Physical Self-Concept Instruments: A Cross-Cultural Perspective. Journal of Sport & Exercise Psychology. 2002;24(2). ##
 12. Robinson LE, Stodden DF, Barnett LM, Lopes VP, Logan SW, Rodrigues LP, et al. Motor competence and its effect on positive developmental trajectories of health. Sports medicine. 2015;45(9):1273-84. ##
 13. Babic MJ, Morgan PJ, Plotnikoff RC, Lonsdale C, White RL, Lubans DR. Physical activity and physical self-concept in youth: systematic review and meta-analysis. Sports Medicine. 2014;44(11):1589-601. ##
 14. Stodden DF, Goodway JD, Langendorfer SJ, Roberton MA, Rudisill ME, Garcia C, et al. A developmental perspective on the role of motor skill competence in physical activity: An emergent relationship. Quest. 2008;60(2):290-306. ##
 15. Harter S. Effectance motivation reconsidered. Toward a developmental model. Human development. 1978;21(1):34-64. ##
 16. Lubans DR, Morgan PJ, Cliff DP, Barnett LM, Okely AD. Fundamental movement skills in children and adolescents. Sports medicine. 2010;40(12):1019-35. ##
 17. Barnett LM, Van Beurden E, Morgan PJ, Brooks LO, Beard JR. Does childhood motor skill proficiency predict adolescent fitness? Medicine & Science in Sports & Exercise. 2008;40(12):2137-44. ##
 18. Valentini NC, Rudisill ME. An inclusive mastery climate intervention and the motor skill development of children with and without disabilities. Adapted physical activity quarterly. 2004;21(4):330-47. ##
 19. Harter S. Self-perception profile for adolescents: Manual and questionnaires. Denver, CO: Univeristy of Denver, Department of Psychology. 2012. ##
 20. Barnett LM, Morgan PJ, van Beurden E, Beard JR. Perceived sports competence mediates the relationship between childhood motor skill proficiency and adolescent physical activity and fitness: a longitudinal assessment. International journal of behavioral nutrition and physical activity. 2008;5(1):40. ##
 21. Barnett LM, Van Beurden E, Morgan PJ, Brooks LO, Beard JR. Childhood motor skill proficiency as a predictor of adolescent physical activity. Journal of adolescent health. 2009;44(3):252-9. ##
 22. Robinson LE, Goodway JD. Instructional climates in preschool children who are at-risk. Part I: object-control skill development. Research quarterly for exercise and sport. 2009;80(3):533-42. ##
 23. Sallis JF, Prochaska JJ, Taylor WC. A review of correlates of physical activity of children and adolescents. Medicine and science in sports and exercise. 2000;32(5):963-75. ##
 24. Johnson DC, Wade MG. Children at risk for developmental coordination disorder: Judgement of changes in action capabilities. Developmental Medicine & Child Neurology. 2009;51(5):397-403##
 25. Malina RM, Bouchard C, Bar-Or O. Growth, maturation, and physical activity: Human kinetics; 2004. ##
 26. Barnett LM, Vazou S, Abbott G, Bowe SJ, Robinson LE, Ridgers ND, et al. Construct validity of the pictorial scale of Perceived Movement Skill Competence. Psychology of Sport and Exercise. 2016;22:294-302. ##
 27. Muthén B, Asparouhov T. Bayesian structural equation modeling: a more flexible representation of substantive theory. Psychological methods. 2012;17(3):313. ##
 28. Valentini NC, Barnett LM, Bandeira PFR, Nobre GC, Zanella LW, Sartori RF. The pictorial scale of perceived movement skill competence: determining content and construct validity for Brazilian children. Journal of Motor Learning and Development. 2018;6(S2):S189-S204. ##
 29. Harter S. The construction of the self: A developmental perspective: Guilford Press; 1999. ##
 30. Jacobs JE, Lanza S, Osgood DW, Eccles JS, Wigfield A. Changes in children’s self‐competence and values: Gender and domain differences across grades one through twelve. Child development. 2002;73(2):509-27. ##
 31. Estevan I, Molina-García J, Abbott G, Bowe SJ, Castillo I, Barnett LM. Evidence of reliability and validity for the pictorial scale of perceived movement skill competence in Spanish children. Journal of Motor Learning and Development. 2018;6(S2):S205-S22. ##
 32. Barnett LM, Ridgers ND, Salmon J. Associations between young children's perceived and actual ball skill competence and physical activity. Journal of Science and Medicine in Sport. 2015;18(2):167-71. ##
 33. Venetsanou F, Kossyva I, Valentini N, Afthentopoulou A-E, Barnett L. Validity and reliability of the pictorial scale of perceived movement skill competence for young Greek children. Journal of Motor Learning and Development. 2018;6(S2):S239-S51. ##
 34. Pérez LMR, Sanz JLG. New measure of perceived motor competence for children ages 4 to 6 years. Perceptual and motor skills. 2005;101(1):131-48. ##
 35. Slykerman S, Ridgers ND, Stevenson C, Barnett LM. How important is young children's actual and perceived movement skill competence to their physical activity? Journal of Science and Medicine in Sport. 2016;19(6):488-92. ##
 36. Toftegaard-Stoeckel J, Groenfeldt V, Andersen LB. Children's self-perceived bodily competencies and associations with motor skills, body mass index, teachers' evaluations, and parents' concerns. Journal of sports sciences. 2010;28(12):1369-75. ##
 37. Goodway JD, Branta CF. Influence of a motor skill intervention on fundamental motor skill development of disadvantaged preschool children. Research quarterly for exercise and sport. 2003;74(1):36-46. ##
 38. Goodway JD, Crowe H, Ward P. Effects of motor skill instruction on fundamental motor skill development. Adapted Physical Activity Quarterly. 2003;20(3):298-314. ##
 39. Xiang P, McBride R, Guan J. Children's motivation in elementary physical education: A longitudinal study. Research Quarterly for exercise and Sport. 2004;75(1):71-80. ##
 40. Xiang P, McBride RE, Bruene A. Fourth-grade students' motivational changes in an elementary physical education running program. Research Quarterly for Exercise and Sport. 2006;77(2):195-207. ##
 41. LeGear M, Greyling L, Sloan E, Bell RI, Williams B-L, Naylor P-J, et al. A window of opportunity? Motor skills and perceptions of competence of children in kindergarten. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2012;9(1):29. ##
 42. Ghorbani N, Bing MN, Watson P, Davison HK, LeBreton DL. Individualist and collectivist values: Evidence of compatibility in Iran and the United States. Personality and Individual Differences. 2003;35(2):431-47. ##
 43. Cross SE, Madson L. Models of the self: self-construals and gender. Psychological bulletin. 1997;122(1):5. ##
 44. Toffoletti K. Iranian women’s sports fandom: Gender, resistance, and identity in the football movie Offside. Journal of Sport and Social Issues. 2014;38(1):75-92. ##
 45. Vazou S, Mantis C, Luze G, Krogh JS. Self-perceptions and social–emotional classroom engagement following structured physical activity among preschoolers: A feasibility study. Journal of sport and health science. 2017;6(2):241-7. ##
 46. Goodway JD, Rudisill ME. Perceived physical competence and actual motor skill competence of African American preschool children. Adapted physical activity quarterly. 1997;14(4):314-26##