تاثیر شش هفته تمرین تعادلی بر تعادل و الگوی فعالیت الکتریکی برخی عضلات اندام تحتانی زنان دارای سندروم هایپرموبیلیتی عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
هایپرموبیلیتی یکی از معضلات پزشکی در سرتاسر جهان است که باعث بروز درد، کاهش عملکرد و کاهش حس عمقی مفصل می شود و در نهایت این عوامل اختلالات تعادلی را در پی خواهند داشت. همچنین در این افراد تغییر الگوی فعالیت عضلانی نسبت به افراد سالم گزارش شده است. بنابراین هدف از تحقیق حاضر تعیین تاثیر شش هفته تمرین تعادلی بر تعادل و الگوی فعالیت الکتریکی برخی عضلات اندام تحتانی زنان دارای سندروم هایپرموبیلیتی عمومی بود.
مواد و روش ­ها
در مطالعه حاضر، 24 دانشجوی زن دارای سندروم هایپرموبیلیتی عمومی با دامنه سنی 26-22سال از بین دانشجویان زن دانشگاه خوارزمی به­ صوررت هدفمند انتخاب و به­ صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. اندازه‌ گیری زمان شروع فعالیت الکتریکی عضله با دستگاه الکترومایوگرافی سطحی از عضلات واستوس­مدیالیس، واستوس­لترالیس، رکتوس­فموریس، سمی­تندونیس، بایسپس­فموریس و گاستروکنمیوس داخلی حین تکلیف فرود دراپ و تعادل ایستا و پویا به­ترتیب با آزمون‌های باس استیک و وای در پیش ­آزمون و پس­ آزمون به عمل آمد. پس از اجرای شش هفته تمرین تعادلی بر روی گروه تجربی برای تجزیه­و­تحلیل آماری از آزمون تحلیل کوواریانس در سطح معناداری 0/05 استفاده شد.
یافته­ ها
یافته­ ها نشان داد پس از اجرای شش هفته تمرین تعادلی بین گروه کنترل و تجربی در زمان شروع فعالیت الکتریکی عضلات سمی­تندونیس، بایسپس­فموریس و واستوس­لترالیس، تعادل ایستا و تعادل پویا در جهت قدامی و خلفی-داخلی تفاوت معنا‌داری وجود داشت.
نتیجه­ گیری
به نظر می‌رسد پس از اجرای برنامه تمرینی، افزایش حساسیت گیرنده‌های مفصلی و الگوی فعالیت الکتریکی عضلانی به ترتیبی بوده که منجر به تعدیل پاسخ‌های تعادلی شده‌ است. با در نظر گرفتن تاثیرگذاری بالای به­ دست ­آمده در گروه تمرین، انجام این تمرینات می‌تواند در کسب فواید جسمی و بهبود در تعادل و کنترل پاسچرال در فعالیت‌های روزانه این افراد حائز اهمیت باشد؛ لذا به ­عنوان یک روش پیشنهادی و مکمل در درمان قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Balance Training on Balance and Electrical Muscle Activity Pattern of Some Lower Extremity Muscles in Females with Generalized Joint Hypermobility Syndrome

نویسندگان [English]

 • Torkan Abbasi 1
 • Maliheh Hadadnejad 2
 • Fereshteh Eftekhari 3
1 MA. in Sports Injuries and Corrective Exercises, Department of Physical Education and Sport Science, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Biomechanics and Sport Injuries Faculty, Department of Physical Education and Sport Science, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, School of Physical Education and Sport Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Hypermobility is one of the medical problems all over the world, that causes pain, decreased function, and increased joint position sense error and ultimately these cause disturbances in balance. It has also been reported that these people have differences in the muscle activity patterns compared to healthy individuals. Therefore, the purpose of the present study was to determine the effect of six weeks of balance training on the balance and electrical activity patterns of some lower extremity muscles in hypermobile females.
Materials and Methods: A total of 24 female patients with generalized joint hypermobility syndrome, 22-26 years old, participated voluntarily in the current study. The participants were randomly divided into control and experimental groups. In the pre- and post-test sessions, the onset of muscle activity of some lower extremity muscles, vastus medialis, rectus femoris, vastus lateralis, semi tendinosus, biceps femoris, and medial gastrocnemius were measured during drop landing using surface electromyography and static and dynamic balance were assessed respectively using bass stick and Y test. Then, experimental group performed training program for six weeks. Finally Shapirovilk test and covariance analysis at 95% significance level were used for data analysis.
Results:The results showed that, the balance training program improved balance (static and dynamic in anterior and medial lateral direction) and decreased delayed onset of semitendinosus, biceps femoris, and vastus lateralis, significantly.
Conclusions: After six weeks of balance training, the increased sensitivity of the joint receptors and electrical muscle activity changed pattern and led to moderating balance responses. Considering the high impact of the training group, it is suggested that balance training program be used to improve the essential factors for the stability of females with generalized joint hypermobility syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Electromyography
 • Balance training
 • Static balance
 • Dynamic balance
 • generalized joint hypermobility syndrome
 1. Lohrer H, Alt W, Gollhofer A. Neuromuscular properties and functional aspects of taped ankles. The American journal of sports medicine. 1999; 27(1): 69-75.##
 2. Grahame R, Keer R. Hypermobility Syndrome: Recognition and Management for Physiotherapists. Butterworth Heinemann, 2003. ##
 3. Simmonds JV, Keer RJ. Hypermobility and the hypermobility syndrome. Manual therapy. 2007; 12(4): 298-309. ##
 4. Simpson MR. Benign joint hypermobility syndrome: evaluation, diagnosis, and management. Journal American osteopathic association. 2006; 106(9):53. ##
 5. Strunk R, Pfefer MT, Andrews L. The diagnosis of benign joint hypermobility syndrome in two female patients with chronic pain, 2012. ##
 6. Scheper MC, de Vries JE, Juul-Kristensen B, Nollet F, Engelbert RH. The functional consequences of generalized joint hypermobility: a cross-sectional study. BMC musculoskeletal disorders. 2014; 15(1): 243-50. ##
 7. Kerr A, Macmillan C, Uttley W, Luqmani R. Physiotherapy for children with hypermobility syndrome. Physiotherapy. 2000; 86(6): 313-7. ##
 8. Baratta R, Solomonow M, Zhou B, Letson D, Chuinard R, D'ambrosia R. Muscular coactivation The role of the antagonist musculature in maintaining knee stability. The American journal of sports medicine. 1988;16(2): 113-22. ##
 9. Schubert-Hjalmarsson E, Öhman A, Kyllerman M, Beckung E. Pain, balance, activity, and participation in children with hypermobility syndrome. Pediatric Physical Therapy.2012; 24(4): 339-44. ##
 10. Iatridou, K., Mandalidis, D., Chronopoulos, E., Vagenas, G., &Athanasopoulos, S. Static and dynamic body balance following provocation of the visual and vestibular systems in females with and without joint hypermobility syndrome. Journal of bodywork and movement therapies. 2014; 18(2): 159-164.‏ ##
 11. Zech A, Hübscher M, Vogt L, Banzer W, Hänsel F, Pfeifer K. Balance training for neuromuscular control and performance enhancement: a systematic review. Journal of athletic training. 2010; 45(4): 392-403. ##
 12. Sahin N, Baskent A, Cakmak A, Salli A, Ugurlu H, Berker E. Evaluation of knee proprioception and effects of proprioception exercise in patients with benign joint hypermobility syndrome. Rheumatology international. 2008; 28(10): 995-1000. ##
 13. Junge T, Wedderkopp N, Thorlund J, Søgaard K, Juul-Kristensen B. Altered knee joint neuromuscular control during landing from a jump in 10-15 year old children with Generalized Joint Hypermobility A sub study of the CHAMPS-study Denmark. J Electromyography Kinesiology. 2015; 48: 762–769. ##
 14. Juul-Kristensen B, Johansen K, Hendriksen P, Melcher P, Sandfeld J, Jensen BR. Girls with generalized joint hypermobility display changed muscle activity and postural sway during static balance tasks. Scandinavian journal of rheumatology. 2015; 4(3): 1-9. ##
 15. Pacey V, Tofts L, Adams RD, Munns CF, Nicholson LL. Exercise in children with joint hypermobility syndrome and knee pain: a randomised controlled trial comparing exercise into hypermobile versus neutral knee extension. Pediatric rheumatology online journal. 2013; 11(1): 30-38. ##
 16. Keer R, Simmonds J. Joint protection and physical rehabilitation of the adult with hypermobility syndrome. Current opinion in rheumatology. 2011; 23(2): 131-136. ##
 17. Esmaeili V, Noorbakhsh MR, Basiri S. The investigate effect of changing sensory information on balance control in different ages. J university medical sciences of iran.2002; 21(2): 171-176. [In Persian]. ##
 18. Mattacola CG, Lloyd JW. Effects of 6-week strength and proprioception training program on measures of dynamic balance; a single-case design. J Athletic Train. 1997; 32(2): 127-135##
 19. Medina, J. M., McLeod, T. C. V., Howell, S. K., &Kingma, J. J. Timing of neuromuscular activation of the quadriceps and hamstrings prior to landing in high school male athletes, female athletes, and female non-athletes. Journal of Electromyography and Kinesiology. 2008; 18(4): 591-597.‏ ##
 20. Johnson, Barry L., and Jack K. Nelson. Practical measurements for evaluation in physical education., 1969.‏
 21. Rajabi, R. Samadi, H. corrective exercises guild for graduate students. Tehran University publishers, 1387. [In persian]. ##
 22. SENIAM. From <http://www.seniam.org/>.##
 23. Ferrell, W. R., Tennant, N., Sturrock, R. D., Ashton, L., Creed, G., Brydson, G., Rafferty, D. Amelioration of symptoms by enhancement of proprioception in patients with joint hypermobility syndrome. Arthritis & Rheumatology. 2004; 50(10): 3323-3328.‏ ##
 24. Webster, Kathryn A., Brian G. Pietrosimone, and Phillip A. Gribble. Muscle activation during landing before and after fatigue in individuals with or without chronic ankle instability. Journal of athletic training. 2016; 51(8): 629-636.‏ ##
 25. Konrad, Peter. A Practical Introduction to Kinesiological Electromyography, Noraxon INC, 2005. ##
 26. Ghaffarinejad, Farahnaz, ShohrehTaghizadeh, and FarshidMohammadi. Effect of static stretching of muscles surrounding the knee on knee joint position sense. British journal of sports medicine. 2007; 41(10): 684-687.‏ ##
 27. Cook, Anne Shumway, and M. J. Woolacott. Motor control therapy and practical application. 1995; 45(6): 67-70.‏ ##
 28. Robinson, R., & Gribble, P. Kinematic predictors of performance on the Star Excursion Balance Test. Journal of Sport Rehabilitation. 2008; 17(4): 347-357.‏ ##
 29. Samadi H, Rajabi R, Alizadeh MH, Jamshidi AA. Effect of six weeks neuromuscular training on dynamic postural control and lower extremity function in male athletes with functional ankle instability. J Sport Med Stud. 2014; 5(4): 73-90. [In Persian]. ##
 30. Potach, D.H., et al., The effects of a plyometric training program on the latency time of the quadriceps femoris and gastrocnemius short-latency responses. J sports med phys fitness. 2009; 49(1): 35-43. ##
 31. Brownstein, Bruce, and Shaw Bronner. Functional movement in orthopedic and sports physical therapy: evaluation, treatment, and outcomes. Churchill Livingstone, 1997.‏ ##
 32. Chimera, N., et al., Effects of plyometric training on muscle-activation strategies and performance in female athletes. J Athl Train. 2004; 39(1): 24–31. ##
 33. Zebis, M. K., Bencke, J., Andersen, L. L., Døssing, S., Alkjær, T., Magnusson, S. P., &Aagaard, P. The effects of neuromuscular training on knee joint motor control during sidecutting in female elite soccer and handball players. Clinical Journal of Sport Medicine. 2008; 18(4): 329-337.‏ ##
 34. Letafatkar, A. Rajabi, Reza. Yetkamjani, E. Minoonezhad, H. effect of confusion training on ratio of quadriceps and hamstring muscles. Kumesh Journal. 1392; 15(4): 469-481. [In Persian]. ##