تاثیر شش هفته تمرینات تحریک وستیبولار بر عملکرد تعادلی و حرکتی نابینایان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

2 استادیار گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

3 استادیار گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
امروزه آموزش کمتر، به همراه فقدان نشانه‌های بینایی، باعث حرکات کمتر افراد دارای اختلال بینایی می­شود. این عدم فعالیت باعث تأخیر در رشد حرکتی شده و حرکت به­عنوان مهمترین فاکتور ادامه حیات هر فرد، عامل مهمی برای ارتقای سلامتی کودکان معلول می­باشد؛ بنابراین هدف از تحقیق حاضر، تاثیر تمرینات تحریک وستیبولار بر عملکرد تعادلی و حرکتی نابینایان بود.
مواد و روش­ ها
در پژوهش نیمه‌تجربی حاضر تعداد 30 دختر و پسر از بین نابینایان داوطلب به­صورت در دسترس و هدفمند و به­ طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. پس از انتخاب دانش ­آموزان و کسب رضایت آنها مبنی بر شرکت در برنامه تمرینی، ابتدا تعادل پویا به کمک آزمون (تی یو جی) و عملکرد حرکتی با آزمون Tinetti به­عنوان پیش­مداخله اندازه‌ گیری شد. گروه تجربی طی 6 هفته(هر هفته 3 جلسه به مدت 30 دقیقه) در تمرینات حضور یافتند. در پایان نیز آزمون مرحله پیش ­مداخله به­عنوان پس­مداخله تکرار گردید. داده‌ها با استفاده از تحلیل آماری تی مستقل و وابسته در سطح معناداری 0/05 مورد تجزیه­و­تحلیل قرار گرفت.
یافته ­ها
یافته ­های تحقیق حاضر نشان داد که پس از شش هفته تمرین تحریک وستیبولار بهبود معناداری در نمرات تعادل پویا و عملکرد حرکتی گروه تجربی نسبت به پیش از دوره تمرینات تحریک وستیبولار یافت شد، در حالی که در گروه کنترل تغییر معناداری مشاهده نشد.
نتیجه ­گیری
به نظر می‌رسد با توجه به نتایج تحقیق حاضر، تمرینات تحریک وستیبولار بر تعادل پویا و عملکرد حرکتی آزمودنی­ ها تأثیرگذار است. با در نظر گرفتن اهمیت تحرک و تعادل، خصوصاً در کودکان با معلولیت بینایی، توصیه می­شود از تمرینات تحریک وستیبولار به­عنوان شیوه مؤثر برای تحرک فیزیکی بیشتر این افراد استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Six Weeks of Vestibular Stimulation Exercises on the Balance and Motor Function of the Blind

نویسندگان [English]

 • mitra omidi 1
 • Ali Shamsi majelan 2
 • Mohammad Karimizadeh Ardakani 3
1 Department of Health and Sport Medicine, Faculty of Physical Education and Sport Science, Guilan University, Guilan, Iran
2 Department of Health and Sport Medicine, Faculty of Physical Education and Sport Science, Guilan University, Guilan, Iran
3 Department of Health and Sport Medicine, Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Less training, along with a lack of visual symptoms, leads to less movement in people with visual impairment. This inactivity causes a delay in motor growth, and movement as the most important factor in the survival of each person is an important factor in promoting the health of disabled children. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the effect of vestibular stimulation exercises on balance and motor performance of the blind.
Materials and Methods: In the current quasi-experimental study, 30 males and females were randomly selected from the blind volunteers and randomly divided into experimental and control groups. After selecting the students and obtaining their consent to participate in the training program, dynamic balance was measured using TUG test and motor function using tinetti test as pre-intervention. The experimental group participated in the training for six weeks (3 sessions per week, each session for 30 minutes). Finally, the pre-intervention tests were repeated as post-intervention. Data were analyzed using independent and dependent t-test at a significance level of 0.05.
Results: The results showed that after six weeks of vestibular stimulation training, there was a significant improvement in the dynamic balance and motor function scores of the experimental group compared to the pre-exercise period of the vestibular stimulation exercises. However, there was no significant change in the control group.                                                                         
Conclusion: According to the results, it seems that vestibular stimulation exercises are effective on dynamic balance and motor function of the individuals. Considering the importance of mobility and balance, especially in children with visual impairment, it is recommended that vestibular stimulation exercises be used as an effective method for the physical mobility of these people.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blind
 • Vestibular stimulation
 • Dynamic balance
 1. Wollocat,M., Shomway-Cook,Mh. motor control theory and practices , Lippico ,Williams and wilkins.2007. ##
 2. A.M. Bacsi and J. G.Colebatch, “Evidence for reflex and perceptual vestibular contributions to postural control,” Experimental Brain Research, vol. 160, no. 1, pp. 22–28, 2005 .##
 3. Hertel J, Gay MR, Denegar CR. Differences in Postural Control During Single-Leg Stance Among Healthy Individuals With Different Foot Types. J Athl Train. 2002;37(2):129–32. ##
 4. Plisky PJ, Rauh MJ, Kaminski TW, Underwood FB. Star Excursion Balance Test as a predictor of lower extremity injury in high school basketball players. J Orthop Sports Phys Ther. 2006;36(12):911–9. ##
 5. Marigold DS, Eng JJ, Tokuno CD, Donnelly CA. Contribution of muscle strength and integration of afferent input to postural instability in persons with stroke. Neurorehabil Neural Repair. 2004;18(4):222–9. ##
 6. Shumway C. Motor control: theory and practical applications.Lippincott Williams & Wilkins; 2000. ##
 7. Sadeghi nezhad M, Khalaji H, Jalali Sh. Compare gross motor skills and participation in physical exercise for children with visual impairment with sighted children 7 to 11 years. The 6th National Conference on Physical Education and Sports Students of Iran (Tehran), December 25, 2011. [In Persian] ##
 8. Ribadi H, Rider R, Toole T. A comparison of static and dynamic balance in congenitally blind,  sighted, and sighted blindfolded adolescents. APAQ. 1987;4(3): 220-5. ##
 9. Namani M.R, Hayatroushanai A, Milani F. Psychological Transformation, Education and Rehabilitation of the Blind. First Edition. Tehran: Publication Samt: 2002. [In Persian] ##
 10. Winich T P.  Adapted  physical education and sport. Human Kinetics, 2005 -Education - 573 pages ;205-19. ##
 11. Nordin, E., Lindelöf, N., Rosendahl, E., Jensen, J., Lundin-Olsson, L. (2008). "Prognostic validity of the Timed Up-and-Go test, a modified Get-Up-and-Go test, staff's global judgement and fall history in evaluating fall risk in residential care facilities".Age Ageing, 37(4), PP: 442-8. ##
 12. Cohen, H., Blatchly, CA., Gombash, LL. (1993). "A study of the clinical test of sensory interaction and balance". Phys Ther, 73(6), PP: 346-51.
 13. Gan, S. M., Tung, L. C., Tang, Y. H., & Wang, C. H. (2008). "Psychometric properties of functional balance assessment in children with cerebral palsy". Neurorehabilitation and neural repair, 22(6), PP: 745-753. ##
 14. Dastjerdi Kazem, M. (2001). "The base motor skills in children with intellectual disability. Research on Exceptional Children". 2(6): PP: 333-358. [In Persian]. ##
 15. Wiszomirska I, Kaczmarczyk K, Błażkiewicz M, Wit A. The impact of a vestibular-stimulating exercise regime on postural stability in people with visual impairment. BioMed research international. 2015;2015. ##
 16. P. G. Morozetti, C. F. Gananc¸a, and B. M. Chiari, “Comparison of different protocols for vestibular rehabilitation in patients with peripheral vestibular disorders,” Jornal da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, vol. 23, no. 1, pp. 44–50, 2011. ##
 17. Ray CT, Horvat M, Croce R, Mason RC, Wolf SL. The impact of vision loss on postural stability and balance strategies in individuals with profound vision loss. Gait Posture. 2008;28(1):58–61. ##
 18. Ray, CH.T, Wolf, S.L. Gender Differences and the Risk of Falls in Individuals with Profound Vision Loss. Journal of Visual Impairment & Blindness, 2010.104,5,311. ##
 19. Friedrich M, Grein H-J, Wicher C, Schuetze J, Mueller A, Lauenroth A, et al. Influence of pathologic and simulated visual dysfunctions on the postural system. Experimental Brain Research. 2008;186(2):305-14. ##
 20. Kundakci B, Sultana A, Taylor AJ, Alshehri MA. The effectiveness of exercise-based vestibular rehabilitation in adult patients with chronic dizziness: A systematic review. F1000Research. 2018;7. ##
 21. Farzin F, Golpayegani M, Faraji F, Shahrjerdi S, Ghasemi P. The Effect of Vestibular Rehabilitation on Dizzines and Balance in Patient with Multiple Sclerosis. Journal of Arak University of Medical Sciences. 2018;21(2):65-74. ##
 22. Rajabi S, Goodarzi B, Mazidi M. The comparison effects of eight weeks spark and frenkel exercises on static and dynamic balance in the blinds. Hormozgan Medical Journal. 2017 Mar 14;20. ##
 23. Chang W-C, Yang Y-R, Hsu L-C, Chern C-M, Wang R-Y. Balance improvement in patients with benign paroxysmal positional vertigo. Clinical rehabilitation. 2008;22(4):338-47. ##
 24. Sunderman S. The effect of vestibular stimulation exercises on balance in children with Down syndrome. Electronic Theses and Dissertations. 2016 (Paper 2403). ##
 25. Canbek J, Fulk G, Nof L, Echternach J. Test-Retest Reliability and Construct Validity of the Tinetti Performance-Oriented Mobility Assessment in People With Stroke. Journal of Neurologic Physical Therapy. 2013;37(1):14-9. ##
 26. Wiszomirska I, Kaczmarczyk K, Błażkiewicz M, Wit A. The impact of a vestibular-stimulating exercise regime on postural stability in people with visual impairment. BioMed research international. 2015;2015. ##
 27. Farzin F, Golpayegani M, Faraji F, Shahrjerdi S, Ghasemi P. The Effect of Vestibular Rehabilitation on Dizzines and Balance in Patient with Multiple Sclerosis. Journal of Arak University of Medical Sciences. 2018;21(2):65-74. ##
 28. Angelaki DE, Cullen KE. Vestibular system: the many facets of a multimodal sense. Annu. Rev. Neurosci.. 2008 Jul 21;31:125-50. ##