مقایسه پارامترهای منتخب کینماتیکی مفصل زانو بین پای برتر و غیربرتر در حرکت پرش-فرود با اعمال کانون توجه درونی و بیرونی در بازیکنان فوتبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 دانشیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

3 استادیار گروه رفتارحرکتی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
پرش و فرود یکی از حرکات غیربرخوردی محسوب می­شود که در فوتبال زیاد اتفاق می‏افتد. با توجه به این که کانون توجه تاثیر مهمی بر اجرای حرکت پرش-فرود دارد، هدف از انجام تحقیق حاضر مقایسه پارامترهای منتخب کینماتیکی مفصل زانو بین پای برتر و غیربرتر در حرکت پرش-فرود با اعمال کانون توجه درونی و بیرونی در بازیکنان فوتبال بود.
مواد و روش ­ها
در تحقیق حاضر ۱۹ بازیکن فوتبال مرد (سن 1/119±19/16سال) به‌صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی­ ها حرکت پرش و فرود با پای برتر و غیربرتر را در دو شرایط اعمال کانون توجه درونی و بیرونی به نمایش گذاشتند. حرکات توسط سیستم تصویربرداری آنالیز حرکت مدل Raptor-H Digital Real Time System ثبت شد و توسط نرم­ افزار متلب مقادیر والگوس زانو، خم شدن زانو و حداکثر ارتفاع مرکز ثقل محاسبه شد. جهت تجزیه­ و­ تحلیل آماری آزمون سنجش مکرر ترکیبی مورد استفاده قرار گرفت.
یافته­ ها
یافته ­ها نشان داد که در مقایسه والگوس زانو در پای غیربرتر بین شرایط توجه درونی و بیرونی (0/04=P)، والگوس زانو در شرایط توجه درونی بین پای برتر و غیربرتر (0/01=P) همچنین در شرایط توجه بیرونی بین پای برتر وغیربرتر (0/003=P)، ارتفاع پرش بین شرایط توجه درونی و بیرونی (0/001=P) از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد، اما در متغیرهای والگوس مفصل زانوی پای برتر در شرایط توجه درونی و بیرونی (0/889=P)، حداکثر فلکشن مفصل زانوی پای برتر در شرایط توجه درونی و بیرونی (0/235=P)، همچنین حداکثر فلکشن مفصل زانوی پای غیربرتر (۲۹۷/۰=P) و حداکثر فلکشن مفصل زانوی پای برتر و غیربرتر در شرایط توجه درونی (0/114=P) تفاوت معناداری مشاهده نشد.
نتیجه­ گیری
به نظر می­رسد اعمال کانون توجه بیرونی اثر مثبتی بر برخی فاکتورهای کینماتیکی تحقیق حاضر دارد. با توجه به این که این فاکتورها نقش مهمی در بروز آسیب در ناحیه زانو دارند، پیشنهاد می­شود از بازخوردهای کانون توجه خارجی در حین حرکت پرش-فرود استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Selected Knee Kinematic Factors between Dominant and Non- Dominant Legs in Jump-Landing after the Internal and External Focus of Attention among Soccer Players

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Mozafari Nejadravari 1
 • Mohammadreza Amirseyfaddini 2
 • Mahshid Zarezadeh 3
1 Master of Science in Sport Biomechanics, Department of Sports Biomechanics, Faculty of Sports Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 PhD, Associate Professor of Sports Biomechanics Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman , Kerman, Iran
3 PhD, Assistant Professor of Sport Motor Behavior, Department of Sports Motor Behavior, Faculty of Sports Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background and aims: Jump-landing is one of non-contact movements that occur frequently in soccer. Since the focus of attention has important influence on jump-landing performance, the purpose of the current study was to compare knee kinematic factors between dominant and non-dominant leg in jump-landing task after the internal and external focus of attention in male soccer players.
Materials and methods: A total of 19 male soccer players (mean age: 19/16±1/119) were objectively selected. Participants performed jump-landing task in two instructions of internal and external focus of attention with dominant and non-dominant leg. Motions were recorded via motion analysis system and the values of knee valgus, knee flexion, and jump height were calculated using MATLAB software. Repeated measures ANOVA was used for statistical analysis.
Results: The results showed that there were significant differences in the dominant and non-dominant knee valgus between internal and external focus of attention (p=0/04), knee valgus between dominant and non-dominant in internal focus of attention (p=0/01), and in external focus of attention (0/003) and jump height between internal and external focus of attention (0/001). But there were no significant deferences in dominant knee valgus between internal and external focus of attention (p=0/889), dominant maximum knee flexion between internal and external focus of attention (p=0/235), and non-dominant maximum knee flexion (p=0/297) and dominant and non-dominant maximum knee flexion in internal focus of attention (0/114).
Conclusion: According to our results, external focus of attention has beneficial effects on some of kinematic factors. Since these factors are important in knee prevention injuries, it is suggested that external focus of attention feedback be provided during jump-landing.

کلیدواژه‌ها [English]

 • External focus of attention
 • Internal focus of attention
 • Kinematics
 • Jumping-landing
 • Dominant and Non-dominant leg
 1. Brophy R, Silvers HJ, Gonzales T, Mandelbaum BR. Gender influences: the role of leg dominance in ACL injury among soccer players. British journal of sports medicine. 2010;44(10):694-7.##
 2. Jooste J, Van den Berg L, Steyn BJ. Psychological skills, playing positions and performance of African youth soccer teams. South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation. 2014; 36(1):85-100. ##
 3. Morris T. Psychological characteristics and talent identification in soccer. Journal of sports sciences. 2000;18(9):15-26. ##
 4. Abdullah MR, Musa RM, Maliki AB, Kosni NA, Suppiah PK. Role of psychological factors on the performance of elite soccer players. Journal of Physical Education and Sport. 2016;16(1):170##
 5. Shahsavar M, Sohrabi M, Taheri HR. The effects of internal and external focus of attention’s instructions of suprapostural task on performance and learning of postural control.  Motor behavior and sport psychology. 2014;7(2):523-531##
 6. Peh SY, Chow JY, Davids K. Focus of attention and its impact on movement behaviour. Journal of science and medicine in sport. 2011;14(1):70-8. ##
 7. Ducharme SW, Wu WF, Lim K, Porter JM, Geraldo F. Standing long jump performance with an external focus of attention is improved as a result of a more effective projection angle. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2016;30(1):276-81. ##
 8. Wulf G. Attentional focus and motor learning: a review of 15 years. International Review of Sport and Exercise Psychology. 2013;6(1):77-104. ##
 9. Wulf G. Attentional focus and motor learning: A review of 10 years of research. E-journal Bewegung und Training. 2007;1(2-3):1-11. ##
 10. Gokeler A, Benjaminse A, Welling W, Alferink M, Eppinga P, Otten B. The effects of attentional focus on jump performance and knee joint kinematics in patients after ACL reconstruction. Physical Therapy in Sport. 2015;16(2):114-20. ##
 11. Ludwig O, Simon S, Piret J, Becker S, Marschall F. Differences in the dominant and non-dominant knee valgus angle in junior elite and amateur soccer players after unilateral landing. Sports. 2017;5(1):14. ##
 12. Daneshjoo A, Osman NA, Sahebozamani M, Yusof A. Analysis of jumping-landing manoeuvers after different speed performances in soccer players. PloS one. 2015;10(11):e0143323. ##
 13. Ali N, Robertson DG, Rouhi G. Sagittal plane body kinematics and kinetics during single-leg landing from increasing vertical heights and horizontal distances: Implications for risk of non-contact ACL injury. The Knee. 2014;21(1):38-46. ##
 14. Wong PL, Chamari K, Chaouachi A, De Wei MA, Wisloff U. Difference in plantar pressure between the preferred and non-preferred feet in four soccer-related movements. British journal of sports medicine. 2006. ##
 15. Seyedi MR. Shirzad E. Poorseyedhosein MK. Neda Rezvankhah. Comparison of risk patterns of ACL injury in dominant and non-dominant leg during cut maneuver with sex divided. sport medicine. 2013; 5(2):23-37##
 16. Keller M, Lauber B, Gottschalk M, Taube W. Enhanced jump performance when providing augmented feedback compared to an external or internal focus of attention. Journal of sports sciences. 2015;33(10):1067-75. ##
 17. McNevin NH, Shea CH, Wulf G. Increasing the distance of an external focus of attention enhances learning. Psychological research. 2003;67(1):22-9. ##
 18. Hossner EJ, Ehrlenspiel F. Paralysis by analysis and a nodal point strategy of motor control. Manuskript in Vorbereitung. 2006. ##
 19. Shafizade M. The Impact of Observational Pattern Attention on Dart Throwing Skill Learning: The Role of Interface-Efficacy. Research in sport s 2009;22(3):13-24. ##
 20. Damanpak S, Shafizade M, Bahram A, Fazel A. Influence of Internal and External Attention on Weight Throwing Skill Performance. Research in Sport Management and Motor Behavior.2011;1(2):1-9##
 21. Vance J, Wulf G, Töllner T, McNevin N, Mercer J. EMG activity as a function of the performer's focus of attention. Journal of motor behavior. 2004;36(4):450-9. ##
 22. Zachry T, Wulf G, Mercer J, Bezodis N. Increased movement accuracy and reduced EMG activity as the result of adopting an external focus of attention. Brain research bulletin. 2005;67(4):304-9. ##
 23. Porter JM, Ostrowski EJ, Nolan RP, Wu WF. Standing long-jump performance is enhanced when using an external focus of attention. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2010;24(7):1746-50. ##
 24. Wulf G, Zachry T, Granados C, Dufek JS. Increases in jump-and-reach height through an external focus of attention. International Journal of Sports Science & Coaching. 2007;2(3):275-84. ##