اثربخشی تمرینات ثبات مرکزی رایج و تمرینات تعلیقی ویژه بر درد و ناتوانی عملکردی افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حرکات اصلاحی، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 متخصص مغز و اعصاب، نیشابور، ایران.

4 متخصص ارتوپدی، نیشابور، ایران.

چکیده

مقدمه و اهداف
کمردرد به عنوان یکی از شایع­ترین و پرهزینه ­ترین مشکلات طبی و علت اصلی غیبت از کار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرینات ثبات مرکزی رایج و تمرینات تعلیقی ویژه بر درد و ناتوانی عملکردی افراد دارای کمردرد مزمن غیراختصاصی انجام شد.
مواد و روش ­ها
جامعه آماری تحقیق نیمه ­تجربی حاضر، بیماران مبتلا به کمردرد مزمن مراجعه­کننده به کلینیک ­های مغز و اعصاب و ارتوپدی­های شهر و همچنین مرکز سلامت و تندرستی سماء شهرستان نیشابور بودند. نمونه­ها به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند و اندازه­ گیری­ های مربوط به پیش­ آزمون انجام شد. در مرحله­ی دوم هر یک از دو گروه پروتکل تمرینی مربوط به خود (تمرینات ثبات مرکزی TRX طراحی­شده و پروتکل ثبات مرکزی رایج) را به مدت 12 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه حدود 60-45 دقیقه انجام دادند. پس از اعمال مداخله، اندازه­ گیری ­های مربوط به پس ­آزمون انجام گرفت. شدت درد و ناتوانی کمردرد به ترتیب با استفاده از پرسشنامه­ های کیوبک و اوسوستری سنجیده شد. این اندازه ­گیری­ ها پس از 12 هفته ورزش­ های ثبات ­دهنده در هر دو گروه تکرار گردید. به منظور تحلیل داده­ ها از SPSS-21 و برای بررسی درون و بین گروه ­ها از آزمون تی وابسته و مستقل در سطح معناداری 0/05 استفاده شد.
یافته ­ها
نتایج تحقیق حاضر نشان داد هر دو نوع تمرینات ثباتی باعث کاهش در میزان درد و ناتوانی عملکردی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی شد که این کاهش در تمرینات معلق ویژه مشهودتر بود.
نتیجه­ گیری
تمرینات ثبات مرکزی به عنوان یک روش پیشنهادی و مکمل در درمان بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی توصیه می­شود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، تمرینات ثبات مرکزی معلق با توجه به اثرات مطلوب ­تر خود بر روی بیماران می­تواند بیشتر از تمرینات ثبات مرکزی بر روی سطوح ثابت برای اینگونه بیماران استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Core Stability Exercises and Special Suspension Exercises on Functional Disability and Pain in People with Nonspecific Chronic Low Back Pain

نویسندگان [English]

 • Mohammda Reza Hossein Abadi 1
 • GholamAli Ghasemi 2
 • Mohammad Esmaeil Goharjoo 3
 • Mohammad Feizi 4
1 Ph.D. Student of Corrective Exercises, Department of Sport Injury & Corrective Exercises, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor of Sport Injury and Corrective Exercises, Department of Sport Injury & Corrective Exercises, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Neurologist, Neyshabour, Iran.
4 Orthopedist, Neyshabour, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: Lower back pain is one of the most common and costly medical problems and the main cause of absenteeism. The aim of the present study was to investigate the effect of conventional core stability and special suspension exercises on functional disability and pain in non-specific chronic tow back pain patients.
Materials and Methods: A quasi-experimental study was conducted on purposefully-selected patients with chronic low back pain referring to neurological and orthopedic clinics as well as the health center of lama in Neyshabur city. The samples were selected and randomly divided into two groups. First, pre-test measurements were performed and in the second stage, each of the two groups performed their own training protocol (core stability TRH training and common core stability exercise protocol) for 12 weeks, 3 sessions per week, each session for 45-60 minutes. After measurements, post-test measurements were performed. The severity of low back pain and disability were measured using Oswestry and Quebec questionnaire; respectively. These measurements were repeated after 12 weeks in both groups. In order to analyze the data, SPSS, version 21, was used for within and between group comparisons using independent and paired t-tests.
Results: The results showed that both types of stability trainings reduced the amount of pain and functional disability in patients with non-specific chronic low back pain. This decline was significant in special suspension exercises.
Conclusion: Core stability training is recommended as a proposed and complementary method in the treatment of patients with non-specific chronic low back pain. According to the results of the present study, the suspension core stability exercises can be used more effectively, compared with core stability exercises, on fixed surfaces for patients with nonspecific chronic low back pain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Non-specific chronic low back pain
 • Suspension and common core stabilization exercises
 • Pain
 • Functional disability
 1. Van Tulder MW, Waddell G. Evidence-based medicine for nonspecific low back pain. Best Practice & Research Clinical Rheumatology 2005; 19(4): vii–ix.##
 2. Stankovic A, Lazovic M, Kocic M, Zlatanovic d. Spinal segmental stabilization exercises combined with traditional strengthening exercise program in patients with chronic low back pain. Acta Fac Med Naiss 2008; 25(3):165-170. ##
 3. Andersson GB. Epidemiological features of chronic low-back pain. Lancet 1999; 354(9178): 581-585.##
 4. Nezhadromezi S, Rahnama N, Habibi A, Negahban H. The effect of core stability training on pain and performance in women patients with non-specific chronic low back pain. JRRS 2012; 8(1): 57-64. [In Persian]. ##
 5. Ferreira M.L, Ferreira P.H, Latimer J, Herbert R, Maher C. Does spinal manipulative therapy help people with chronic low back pain? Aust J Physiol 2002; (48): 277-284. ##
 6. Kinkade S. Evaluation and treatment of acute low back pain. Am FAM Physician 2007; 75(8), 1181-1188. ##
 7. Javadeian Y, Behtash H, Akbari Mohammad, Taghipour M, Zekavat H. The effects of stabilization exercise on pain, functuional disability and muscle endurance in patients suspected to lumbar segmental instability. Journal of Mazandaran university of medical sciences 2008; 18 (65): 63-73. [In Persian]. ##
 8. Behm DG, Drinkwater EJ, Willardson JM and Cowley PM. Canadian Society for Exercise Phytsiology Position Stand: The use of instability to train the core in athletic and non-athletic conditioning. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism 2010; 35: 11-14. ##
 9. Calatayud J, Borreani S, Colado JC, Martín F, Michael E. Rogers ME, Behm DG and Andersen LL. Muscle Activation during Push-Ups with Different Suspension Training Systems. Journal of Sports Science and Medicine 2014; 13: 502-10. ##
 10. Mok NW, Yeung EW, Cho JC and Hui SC. Core muscle activity during suspension exercises. J Sci Med Sport.2015;1;18(2):189-94. ##
 11. Anderson K and Behm DG. Trunk muscle activity increases with unstable squat movements. Canadian Society for Exercise Physiology 2005; 30 (1): 33-45. ##
 12. Behm DG. Neuromuscular implications and applications of resistance training. J Strength Cond Res 1995; 9: 264-274. ##
 13. Rutherford OM and Jones DA. The role of learning and co-ordination in strength training. Eur J Appl Physiol 1986; 55: 100-105. ##
 14. Dudgeon WD, Herron JM, Aartun JA, Thomas DD, Kelley EP, Scheett TP. Physiologic and metabolic effects of a suspension training workout. International Journal of Sports Science 2015; 5 (2): 65-72. ##
 15. Kopec, JA, Esdaile, JM, Abrahamowicz, M., Abenhaim, L, Wood-Dauphinee, S, Lamping, DL & Williams JI. TheQuebec Back Pain Disability Scale. Spine 1995; 20(3): 341-352. ##
 16. Page SJ, Shawaryn MA, Cernich AN, Linacre JM. Scaling of the revised oswesry low back pain questionnaire. Arch Phys Med Rehabil 2002; 83(11):1579-1584. ##
 17. Farajzadeh F, Ghaderi F, Asghari Jafarabadi M, Azghani MR, Eteraf Oskoui MA, Rezaie M, Ghorbanpour A. Effects of Mcgill Stabilization Exercise on Pain and Disability, Range of Motion and Dynamic Balance Indices in Patients with Chronic Nonspecific Low Back Pain. J Babol Univ Med Sci 2017; 19(10): 21-27. [In Persian]. ##
 18. Yoo Y, Lee Y. The effect of core stabilization exercise using a sling on pain and muscle strength of patients with chronic low back pain. J Phys Ther Sci 2012; 24: 671-674. ##
 19. Nasb mohammad, Li Zhenlan, sling suspension therapy utilization in musculoskeletal rehabilitation. Journal of Therapy and Rehabilitation 2016; 4: 99-116. ##
 20. Kim J,Kim Y,  Bae S, Kim K. The Effect of the Neurac Sling Exercise on Postural Balance Adjustment and Muscular Response Patterns in Chronic Low Back Pain Patients. J Phys Ther Sci 2013; 25: 1015–1019. ##
 21. Gao, B., Rong, X., Liang, D. and Li, L. The Effect of Sling Exercise Therapy on Low Back Pain Caused by Exercises Training. Chinese Journal of Rehabilitation Medicine 2008; 23: 1095-1097. ##
 22. Cho I , Jeon CH, Lee C,  Lee D, Hwangbo G. Effects of lumbar stabilization exercise on functional disability and lumbar lordosis angle in patients with chronic low back pain. J Phys Ther Sci 2015; 27(6). ##
 23. Benjamin E Smith, Chris Littlewood, and Stephen May. An update of stabilisation exercises for low back pain: a systematic review with meta-analysis. BMC Musculoskelet Disord 2014; 15: 416. ##
 24. Arokoski JP1, Valta T, Kankaanpää M, Airaksinen O. Activation of lumbar paraspinal and abdominal muscles during therapeutic exercises in chronic low back pain patients. Arch Phys Med Rehabil 2004; 85(5): 823-832. ##
 25. Kornecki S and Zschorlich V. The nature of stabilizing functions of skeletal muscles. J Biomech 1994; 27: 215-225. ##
 26. Eom MY, Chung SH and KO TS. Effects of Bridging Exercise on Different Support Surfaces on the Transverse Abdominis. J Phys Ther Sci 2013; 25: 1343-1346. ##
 27. Saliba SA, Croy T, Guthrie R, Grooms D, Weltman A and Grindstaff TL. Differences in transverse abdominis activation with stable and unstable bridging exercises in individuals with low back pain. North American Journal of Sports Physical Theraphy 2010; 5(2): 63. ##
 28. Hodges PW, Richardson CA. Inefficient muscular stabilization of the lumbar spine associated with low back pain: a motor control evaluation of transverses abdominis. Spine 1996; 21(22): L 50-2640. ##
 29. Hides Ja, Jull GA, Richardson CA. Longterm effects of specific stabilizing exercises for first-episode low back pain. Spine 2001; 26: 243-248. ##
 30. Barr KP, Griggs M. Cadby T. Lumbar stabilization: core concepts and current literature, Part 1.Am J Phys Med Rehabi 2005; 84(6): 473-480. ##
 31. Hayden JA, van Tulder MW, Malmivaara AV, Koes BW. Meta-analysis: exercise therapy for nonspecific low back pain. Ann Intern Med 2005; 142(9): 75-765. ##
 32. Sadek MT. Effect of TRX suspension training as a prevention program to avoid the shoulder pain for swimmers Science, Movement and Health 2016; 16 (2): 222-227. ##
 33. You YL, Su TK, Liaw LJ, Wu WL, Chu IH and Guo LY. The effect of six weeks of sling exercise training on trunk muscular strength and endurance for clients with low back pain. J Phys Ther Sci 2015; 27: 2591-2596. ##
 34. Distefano LJ, Distefano MJ, Frank BS, Clark MA and Padua DA. Comparison of integrated and isolated training on performance measures and neuromuscular control. J Strength Cond Res 2013; 27 (4): 1083-1090. ##
 35. Willson JD, Dougherty CP, Ireland ML and Davis IM. Core stability and its relationship to lower extremity function and injury. J Am AcadOrthopSurg 2005; 13 (5): 316-325. ##
 36. McGill SM, Cannon J and Andersen JT. Analysis of pushing exercises: muscle activity and spine load while contrasting techniques on stable surfaces with a labile suspension strap training system. J Strength Cond Res 2014; 28 (1): 105-116. ##
 37. Byrne JM, Bishop NS, Caines AM, Crane KA, Feaver AM and Pearcey GE. Effect of using a suspension training system on muscle activation during the performance of a front plank exercise. J Strength Cond Res 2014; 28 (11): 3049-3055. ##