بررسی وضعیت پردازش حسی کودکان اوتیسم ۳ تا ۱۴ ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی، مربی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار دانشــگاه آزاد اســلامی واحــد تهــران مرکــزی، دانشــکده روانشناســی، تهــران، ایــران

3 گــروه روانشناســی تربیتــی اســتثنایی، دانشــکده روانشناســی، دانشــگاه آزاد اســلامی واحــد تهــران مرکــزی، تهــران، ایــران

چکیده

چکیده
مقدمه و اهداف
مطالعه حاضر به بررسی وضعیت پردازش حسی کودکان اوتیسم ۳ تا ۱۴ ساله برمبنای آزمون نیمرخ حسی ۲ فرم کودکان پرداخته است.
مواد و روش‌ها
در این پژوهش توصیفی، ۴۳ کودک مبتلا به اختلال اوتیسم شرکت کردند. پس از تکمیل پرسشنامه دموگرافیک و اخذ رضایت، از والدین کودکان اوتیسم خواسته شد که پرسشنامه نیمرخ حسی ۲ فرم کودکان (Children Sensory Profile 2) را تکمیل کنند.  اطلاعات دموگرافیک شرکت‌کنندگان و وضعیت پردازش حسی شرکت‌کنندگان این مطالعه براساس خطوط برش بخش‌های ۱۳ گانه پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۲ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها
در این پژوهش 6/25 درصد از کودکان مورد بررسی دختر و 4/74 درصد از آن ها نیز پسر بودند. فراوانی اختلال پردازش حسی براساس خطوط برش نیمرخ حسی ۲ فرم کودکان (جست‌و جو گری حسی: 2/37 درصد، اجتناب‌گری حسی: 6/53 درصد، حساسیت پذیری حسی: 8/55 درصد، ثبت حسی: 5/60 درصد، شنوایی: 0/28 درصد، بینایی: 6/39 درصد، لامسه: 2/58 درصد، حرکتی: 2/44 درصد، موقعیت بدن: 5/53 درصد، دهانی: 6/39 درصد، پاسخ‌های رفتاری: 9/48 درصد، پاسخ‌های عاطفی-اجتماعی: 6/67 درصد و پاسخ‌های ذهنی: 2/44 درصد) برآورد گردید.
نتیجه‌گیری
با توجه به یافته‌های به دست آمده می‌توان نتیجه گرفت که بالابودن میزان فراوانی ثبت حسی به‌عنوان اختلال پردازش حسی منجر به تحت تاثیر گذاشتن پاسخ های عاطفی و اجتماعی می‌شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sensory processing of children with autism Spectrum Disorder from 3 to 14 years’ old

نویسندگان [English]

 • Navid Mirzakhani 1
 • Mahnaz Estaki 2
 • Mansoureh Shahriari Ahmadi 3
 • Roya Koochak Entezar 3
1 PhD Student of Exceptional Child Psychology, Faculty of Psychology, Islamic Azad University of Center Tehran, Occupational Therapy Department, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Islamic Azad University of Center Tehran, Faculty of Psychology,Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Psychology, Islamic Azad University of Center Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: The aim of this study was to investigate the sensory processing status of children with autism from 3 to 14 years old based on the children sensory profile 2.
Materials and Methods: In this descriptive study, 43 children with autism disorder participated. After completing the demographic questionnaire and obtaining consent, parents of children with autism were asked to complete the children sensory profile 2. Participants' demographic information and sensory processing status were analyzed by SPSS software version 22 based on the cut-offs of the 13 sections of the questionnaire.
Results: In this study, 25.6% of the children were female and 74.4% of them were boys. Frequency of sensory processing disorder based on cut of point the children sensory profile 2 (seeking: 37.2%, avoiding: 53.6%, sensitivity: 55.8%, registration: 60.5%, auditory: 28.8%, visual: 39.6%, touch: 58.2%, movement: 44.2%, body position: 53.5%, oral: 39.6%, conduct: 48.9%, social emotional: 67.6% and attentional: 44.2%).
Conclusion: Awarding to the findings, it can be concluded that increasing the frequency of registration as a sensory processing disorder leads to affecting social emotional responses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Autism Spectrum Disorder
 • Sensory Processing
 • Sensory Processing Disorder
 1. Jamshidian E, Jalili N, Haghgoo H. The effect of sensory processing abilities on participation of children with autism. Scientific - Research Journal l of Shahed University. 2016; 23 (120): 33-45.##
 2. Kirk S, Gallagher JJ, Coleman M, Anastasiow N J. Educating Exceptional children. Wadsworth, 2011. ##
 3. Lane AE, Young RL, Baker AEZ, Angley MT. Sensory processing subtypes in autism: Association with adaptive behavior. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2010; 40 (1): 112-22. ##
 4. Tomchek SD, Dunn W. Sensory processing in children with and without autism: A comparative study using the short sensory profile. American Journal of Occupational Therapy. 2007; 61 (2): 190-200. ##
 5. C.Schaaf R, Hunt J, Benevides T. Occupational therapy using sensory integration to improve participation of a child with autism: A case report. American Journal of Occupational Therapy. 2012; 66 (5): 547-55. ##
 6. Miller L, Lane S. Toward a consensus in terminology in sensory integration theory and practice. Sensory Integration Special Interest Section Quarterly. 2000; 23: 1-4. ##
 7. Movallali G, Nesayan A, Asadi Gandomani R. [Psychometric Properties of Dunn's Sensory Profile School Companion (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2017; 18(3):194-201. http://dx.doi.org/10.21859/jrehab-1803194. ##
 8. Ahmadi Kahjoogh M, Farahbod M, Soortigi H, Rassafiani M. Sensory Processing Patterns in Children with Autism Disorder from Winnie Dunn’s Perspective. Iranian Journal of Exceptional Children, 2010, Vol.10, No. 4, 385-392. ##
 9. Dunn W, Saiter J, Rinner L. Asperger syndrome and sensory processing: A conceptual model and guidance for intervention planning. Focus on Autism and other Developmental Disabilities, 2002; 17(3): 213-224. ##
 10. Dunn W. Sensory Profile 2. One edition. United States of America: Pearson Institute, 2014; p3. ##
 11. Ermer, J., Dunn, W. The sensory profile: A discriminant analysis of children with and without disabilities. American journal of occupational therapy. 1997; 52(4): 283-290. ##
 12. Walting RL, Deitz O. Comparison of sensory profile scores of young children with and without Autism Spectrum Disorders. American Journal of occupational therapy.2001; 55 (4), 416-423. ##
 13. Dehghan F, Mirzakhani N, Alizade Zarei M, Soleimani M, sartipizade M. Relationship between sensory processing and behavior problems in children with high-functioning autism. Journal of Rehabilitation Medicine. 2015; 4(2): 19-28. ##
 14. Ben-Sasson A, Cermak SA, Orsmond QL, Tager- Flusberg H, Carter A S, Kadlec M.B and et al.  A meta- analysis of sensory modulation symptoms in individuals with autism spectrum disorder. Journal of Autism Developmental disorder. 2008; 39(1) 1-11. ##
 15. Asadi Gandomani R, Kazemi F, Pishyareh E, Hashemi Azar ZH, Nesaeeian A. The Relationship between Sensory Processing Patterns and Executive Function for Students with Autism Disorders. Quarterly Exceptional Persons.2015; 6(23): 27-48. ##