مقایسه اثر و ماندگاری هشت هفته تمرینات اصلاحی، بازآموزی پوسچر و برنامه ترکیبی بر گودی کمر افزایش یافته زنان جوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
هدف از تحقیق حاضر مقایسه اثر و ماندگاری هشت هفته تمرینات اصلاحی، بازآموزی پوسچر و تلفیق آن‌ها در میزان عارضه گودی کمر‌ افزایش­یافته زنان جوان می‌باشد.
مواد و روش ­ها
پژوهش حاضر از نوع نیمه ­تجربی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون و پیگیری دوماهه بود.آزمودنی­های این مطالعه شامل ۵۵ دانشجوی زن ۱۸ تا ۲۵ ساله مبتلا به گودی کمر افزایش­یافته بودند که زاویه مساوی و یا بزرگتر از ۵۴ درجه در آنها مشاهده می‌شد، به صورت تصادفی در قالب چهار گروه (تمرین، بازآموزی پوسچر، ترکیب تمرین و بازآموزی پوسچر و کنترل) تقسیم شدند. گروه­های تمرین و ترکیبی به مدت هشت هفته و هفته­ای سه جلسه در برنامه تمرین­های اصلاحی شرکت کردند و گروه­های بازآموزی پوسچر و ترکیبی دو جلسه در هفته به مدت هشت هفته تحت آموزش رعایت پوسچر صحیح قرار گرفتند، در حالی که گروه کنترل فعالیت­های عادی خود را ادامه دادند. درجه گودی کمر هر فرد توسط خط­کش منعطف قبل و بعد از انجام هشت هفته مداخله و سپس بعد از دو ماه پیگیری اندازه‌گیری شد. کلیه آزمون‌های آماری در سطح معنی‌داری ۰۵/۰>p انجام گردید.
یافته­ ها
نتایج آزمون آنالیز واریانس تکرار شونده حاکی از تفاوت معنی‌دار پیش­آزمون و پس­آزمون در سه گروه تمرین، آموزش و ترکیبی در کاهش میزان گودی کمر افزایش­یافته بود. نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که پس‌آزمون و پیگیری گروه­های تمرین، بازآموزی پوسچر و ترکیبی در مقایسه با گروه کنترل، در میزان گودی کمر با پیش­آزمون اختلاف معنی‌داری در جهت بهبود عارضه داشتند. ماندگاری اثر تمرین، بازآموزی پوسچر و برنامه ترکیبی نشان داد هر سه نوع برنامه بر گودی کمری افزایش­یافته تأثیر کاهنده داشته، ولی تفاوت معنی­داری با یکدیگر نداشته­اند.
نتیجه ­گیری
با در نظر گرفتن نتایج تحقیق حاضر می‌توان بیان کرد که به کار بردن برنامه تمرینات اصلاحی، ترکیبی و بازآموزی پوسچر احتمالا در بهبود گودی کمر افزایش­یافته موثر بوده، اما تأثیر برنامه تمرینات اصلاحی بیش از سایر مداخلات بود. پیشنهاد می‌شود افرادی که دارای این عارضه می‌باشند، با توجه به فراخور شرایط از این پروتکل­های تمرینی و همچنین آموزش وضعیت بدنی صحیح جهت اصلاح این عارضه استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Effects and Sustainability of Eight Weeks of Corrective Exercises, Postural Reeducation, and Combined Program on Lumbar Hyperlordosis in Young Females

نویسندگان [English]

 • Fadia Riasaty 1
 • Reza Rajabi 2
 • Shahrzad Zandi 3
 • Foad Seidi 4
1 Ph.D candidate in Sport injuries and Corrective exercises, University of Tehran Alborz Campus, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Health and Sports Medicine, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Health and Sports Medicine, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of Health and Sports Medicine, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: The aim of the present study was to compare the effect and sustainability of eight weeks of corrective exercises, postural reeducation, and their combination on lumbar hyperlordosis in young females.
Materials and Methods: A semi-experimental with pre-test, post-test, and two months follow up design was carried out. Participants included 55 female students, aged 18 to 25 years old, with increased lumbar lordosis, having an angle equal to or greater than 54 degrees. Then, they were randomly divided into four groups (corrective exercise, postural reeducation, combination of exercise and postural reeducation, and control). Exercise and combined groups participated in three training sessions for eight weeks, and postural reeducation and combined groups received education sessions twice a week for eight weeks, while the control group received ordinary daily living activities. The degree of lordosis was measured using a flexible ruler before and after eight weeks of intervention, and then after two months of follow-up. All statistical tests were performed at the significant level of P Results: The results of repeated measure of ANOVA indicated a significant difference between pre test and post-test in the three groups of exercise, reeducation, and their combination in reducing lordosis. The post hoc test results showed that posttest and follow up of exercise groups, postural reeducation, and combination program, compared with the control group, had a significant difference in lordosis compared with pre-test, a sign of improvement of the complications. The sustainability effect of exercise, postural reeducation, and combined program showed that all three types of programs had similar effects on the lumbar hyperlordosis and had no significant differences.
Conclusion: According to the results, it can be argued that the use of corrective exercises, combined, and postural reeducation program are likely to be effective in improving hyperlordosis, but the effect of the corrective exercise program was more than those of the other interventions and it is suggested that those with this disorder can use any of these corrective protocols to improve this complication.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corrective exercises
 • Postural reeducation
 • Lumbar hyperlordosis
 • Sustainability
 1. Norasteh A, Hoseini R, Daneshmandi H, Shah Heydari S. Study of balance in students with kyphosis and lordosis increased arch.Sport Medicine. 2014; 6(1): 57-71. [In Persian] ##
 2. Sahrmann S. Diagnosis and treatment of movement impairment syndrome. 2012. ##
 3. Letafatkar A, Abdolvahabi Z. general reform movement along with corrective exercises. Tehran, Iran: Avaye Zohur; 2011. [In Persian] ##
 4. Clark M, Lucett S. NASM essentials of corrective exercise training. Lippin cott  Williams and Wilkins; 2010. ##
 5. Youdas JW, Garrett TR, Egan KS, Therneau TM. Lumbar lordosis and pelvic inclination in adults with chronic low back pain. Phys Ther. 2000;80(3):261-75. ##
 6. Been E, Kalichman L. Lumbar lordosis. The Spine Journal. 2013. ##
 7. Rahnama N, Bambaiechi E, Taghiyan F, Nazarian BA, Abdollahi M. Effect of 8 weeks regular corrective exercise on spinal column deformities in girl students. Isfahan Medical College Journal. 2010; 27(101): 676-686. [In Persian] ##
 8. Hay O, Dar G, Abbas J, Stein D, May H, Masharawi Y, Peled N, and Hershkovitz I. The Lumbar Lordosis in Males and Females, Revisited. PLOS ONE. 2015;10 (8). ##
 9. Pakbaz M, Hosseini MA, Dalvandi A. The Effect of Lumbar care (based on Back School program) on Nursing Staffs’ low back pain.Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing. 2016; 2(3): 1-8. [In Persian] ##

10. Meng K, Peters S, Faller H. Effectiveness of a standardized back school program for patients with chronic low back pain after implementation in routine rehabilitation care. Patient Educ Couns. 2017;100(6):1161-8. ##

11. ahin N, Albayrak I, Durmus B, Ugurlu H. Effectiveness of back school for treatment of pain and functional disability in patients with chronic low back pain: A Randomized Controlled Trial. J Rehabil Med. 2011; 43: 224-9. ##

12. Sarkheil F, Abdolvahabi Z, Letafatkar Kh, Khosravi D, Motamed MR, Salimi S, Rahmati H. Effect of back school educational program on low back pain and alteration in spine curves. 2010; 5(1): 1-11. [In Persian] ##

13. Zandi Sh.A comparison of the corrective exercise effect, habitual posture reeducation and combination of them on correction of Upper Crossed Syndrome in 10-11 Year Old girls.[ MS Thesis]. Tehran: Physical Education Faculty of Tehran University; 2010. [In Persian] ##

14. Steele EJ, Dawson AP, Hiller JE. school - based interventions for spinal pain: a systematic review. spine. 2006; 31: 226-33. ##

15. Sedrez JA, da Rosa MI, Noll M, Da Silva Medeiros F and Candotti CT. Risk factors associated with structural postural changes in the spinal column of children and adolescents. Rev Paul Pediatr. 2015;33:72–81. ##

16. Cardon G, De Clercq D, De Bourdeaudhuij I. Effects of back care education in elementary schoolchildren. Acta Paediatr. 2000; 89: 1010-7. ##

17. Shuai J, Yue P, Li L, Liu F, Wang S. Assessing the effects of an educational program for the prevention of work-related musculoskeletal disorders among school teachers. BMC Public Health. 2014; 14: 1-9. ##

18. Fonseca CD, Santos ACd, Candotti CT, Noll M, Luz AMH, Corso CO. Postural education and behavior among students in a city in southern Brazil: student postural education and behavior. Phys Ther Sci. 2015;27(9):2907–11. ##

19. Ghorbani Ghahfarokhi, Ghasemi G. Effects of Eight Weeks Corrective Exercises on Lumbar Lordosis. Research in Rehabilitation Sciences. 2008; 3(2): 59-71. [In Persian] ##

20. John Eng. Sample size estimation: how many individuals should be studied?. Radiology. 2003; 227(2): 309-13. ##

21. Letafatkar A, Daneshmandi H, Hadadnejad Maliheh, Abdolvahhabi Zahra. Advanced Corrective exercise. 2nd Edition. Tehran: Avaye Zohur; 2013. [In Persian] ##

22. Seidi F, Rajabi R, Ebrahimi I, Alizadeh MH and Minoonejad H. The efficiency of corrective exercise interventions on thoracic hyper- kyphosis angle. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 2014; 27: 7-16. ##

23. Mirzaie Z. The effectiveness of an eight week corrective exercises program on curvature angle and core stability of woman with lumbar hyper lordosis deformity.[MS Thesis]. Tehran: Physical education faculty of Tehran university; 2014. [In Persian] ##

24. Seidi F.Relationship between muscle strength of the lumbar-pelvic belt with low back pain in non-athlete men. [MS Thesis]. Tehran: Physical Education Faculty of Tehran University;2008. [In Persian] ##

25. Youdas JW, Hollman J, Krause D. The effects of gender, age and body mass index on standing lumbar curvature in persons without current low back pain. Phys Ther Theory Pract 2006;22(5):229-37. ##

26. Rajabi R, Seidi  F, Mohamadi F. Which Method Is Accurate When Using the Flexible Ruler to Measure the Lumbar Curvature Angle? Deep Pint or mid Point of Arch?. World Applied Sciences Journal. 2008;4 ( 6): 849-52. ##

27. Dos Santos Brites N, Juliana AS, Cláudia TC, Adriane  V. Immediate and follow-up effects of a posture education program for elementary school students. Rev Paul Pediatr. 2017;35(2):199-206. ##

28. Adriane Vieira, Thaniele de Loreto Treichel, Cláudia Tarragô Candotti, Matias Noll, Bartz PT. Effects of a Postural Education Program for students of the third year of Elementary School in a State School in Porto Alegre, state of Rio Grande do Sul state, Brazil. Fisioter Pesq. 2015;22(3):239-45. ##

29. Rezvankhak Golsefidi N, Alizadeh M.H, Kordi  M.R.The effect and maintenance of 8 weeks corrective exercise on increased lumbar lordosis of pre and post pubertal school girls.Research in sport medicine and tecknology.2014;4(8):9-21.[In Persian] ##

30. Ghasami GH, Sadeghi M, Minasian W, Velayati F.Effect of 8 weeks corrective exercise on lumbar lordosis in girl students. Sport Management Research and Movement Science. 2013;3(5):101-8. [In Persian] ##

31. Oh JS, Choi DG, Kim YS. The effect of lumbar stability exercise program on sedentary life female, lumbosacral region angle, muscular strength, physical fitness and pain scale. 2017;35:15-24. ##

32. Ko KJ, Ha GC, Yook YS, Kang SJ. Effects of 12- week lumbar stabbilization exercise and sling exercise on lumbosacral region angle, lumbar muscle strength and pain scale of patients with chronic low back pain. J Phys Ther Sci. 2018; 30: 18-22. ##

33. Katzman lB SD, Stewart AL, Wanek L, Hamel KA  Changes in flexed posture musculoskeletal impairment and physical performance after group exercise in community-dwelling older women. Arch Phys Med Relabil (2007); 88:192-9. ##

34. Kendall FP, McCreary EK, Provance PG, Rodgers MM, Romani WA. Muscle testing and function with posture and pain. 5th Edition ed. Lippincott Williams & Wilkins; 2005. ##

35. Kapandji IA. The physiology pf the joints. Annotated diagram of the mechanics of the human joints (volume one- Upper limb). 5th Edition ed. London: Churchill livingstone; 1989.36. ##

36. Zakas A, Galazoulas C, Grammatikopoulou MG, Vergou A. Effects of stretching exercise during strength training in prepubertal, pubertal and adolescent boys. Journal of Bodywork and Movement Therapy. 2002;6(3):170-76. ##

37. Page P, Frank CC, Lardner R (2010). Assessment and treatment of muscle imbalance : The Janda Approach. Human kinetics, Champaign, IL. ##

38. Shavandi N, Shahrjerdi SH, Heydarpour R, Sheykh hoseini R. Effect of 7 weeks corrective exercise on students's thoracic hyperkyphosis. Shahrekord Medical Science University Journal. 2011; 4:42-50. [In Persian] ##

39. Sinaki M, Itoi E., Wahner H.W, Wollan P, Gelzcer R, Mullan BP, Collins DA, and Hodgson SF. Stronger back muscles reduce the incidence of vertebral fractures: a prospective 10 year follow-up of postmenopausal women. Journal of Bone 2002;30(6):836-41. ##

40. Li Y, McClure PW, N. P. The effect of hamstring muscle stretching on standing posture and on lumbar and hip motions during forward bending. discussion 45-9. Phys Ther. 1996;76(8):836-45. ##

41. Blimkie C. Resistance training during pre- and early puberty:30- Efficacy, trainability, mechanisms and persistence Canadian Journal of Sport Sciences. 1992;17: 264–79. ##

42. Zakeri R. Investigation and recognition of spinal column abnormalities in boy students 15-18 years Natanz and related with some physical and motor speccificities. [MS Thesis]. Tehran: Tarbiat Modaress university; 1375. [In Persian] ##

43. Hall CM B. Therapeutic exercise: moving toward function. Phyladelphie, Pennsylvania: LT Lippincott Williams & Wilkin; 2005. ##

44. Czaprowski D, PawBowska P, Kolwicz-GaNko A, Sitarski D, Kwdra A. The Influence of the (Straighten Your Back) Command on the Sagittal Spinal Curvatures in Children with Generalized Joint Hypermobility. BioMed Research International. 2017;2017:1-7. ##

45. Heyman E DH. Ergonomics for children: An educational program for elementary school. . Work Journal. 2008; 32:261-5. ##

دوره 9، شماره 1
فروردین 1399
صفحه 88-101
 • تاریخ دریافت: 01 بهمن 1397
 • تاریخ بازنگری: 28 اردیبهشت 1398
 • تاریخ پذیرش: 20 خرداد 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1399