مدل کار انسان: مروری بر کاربرد‌های بالینی در توانبخشی کودکان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

استادیار گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
استفاده از مدل در استدلال درمانی درمانگرانِ توانبخشی باعث ایجاد چهارچوب ذهنی و توانایی سازماندهی متغیر‌های دخیل در فرآیند درمان می‌شود. وسیع‌ترین مدل کاردرمانی، «مدل کار انسان» نام دارد که بر اساس نظریه سیستم‌‌های باز ایجاد شده است. این مدل می‌‌تواند کاربرد وسیعی در توانبخشی و حتی آموزش­وپرورش داشته باشد. با این وجود، منابع اندکی در دست است که نشان دهد در حیطه کودکان از آن استفاده شده است. از آنجا که شناخت کافی و عمیق، پیش‌نیاز استفاده بالینی از یک مدل مفهومی‌ می‌‌باشد، در مطالعه حاضر تلاش بر این است تا اطلاعات لازم برای استفاده از «مدل کار انسان» در حیطه کودکان به خوانندگان ارائه شود.
مواد و روش­ ها
مطالعه حاضر با جستجوی منابع موجود در قالب وب­سایت، کتاب و پایگاه‌‌های اطلاعاتی Google Scholer، Pubmed، Science Direct و Magiran از زمان ایجاد مدل کار انسان (1985) تاکنون انجام شده است.
یافته­ ها
مفاهیم مدل کار انسان در مورد فعالیت‌های مختص کودکان مانند بازی، انجام تکالیف مدرسه و غیره قابل تعریف است که نقش والدین و همچنین پدیده رشد، جزء جدایی­ناپذیر این تعاریف هستند. این مدل شش ارزیابی برای کودکان دارد که تا به حال نسخه فارسی برای دو ارزیابی «خود-ارزیابی کاری کودک» و «پرسش­نامه انگیزه‌ی انجام کار در کودکان» تهیه و روانسنجی شده است. شش مطالعه یافت شد که در طراحی برنامه توانبخشی برای کودکان از این مدل استفاده کرد‌ه‌اند. اطلاعات ابزار‌های ارزیابی‌ و شواهد مداخله‌ای در جداول آورده شده است.
نتیجه ­گیری
مدل کار انسان، تعامل عوامل درونیِ فرد (انگیزه‌ی انجام کار، فرآیند شکل‌گیری عادات و ظرفیت‌‌های عملکردی)، فعالیتی که باید انجام شود و شرایط محیط را تحلیل می‌‌کند. برای تعریف مفاهیم مدل کار انسان در کودکان لازم است موضوعات خاص مانند رشد و تکامل در نظر گرفته شود. درگیر بودن فعال کودک در درمان، از ویژگی‌‌های این مدل است. وجود ابزار‌های ارزیابی معتبر در این مدل، به­کارگیری آن در درمان را تسهیل می‌‌کند. لحاظ کردن نکات خاص در استفاده از این ارزیابی‌ها در کودکان، در مقاله کنونی بحث شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Model of Human Occupation: A Review on Clinical Applications in Rehabilitation of Children

نویسنده [English]

 • Samaneh Karamali-Esmaili
Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Using the model in clinical reasoning of rehabilitation practitioners creates a mental framework and the ability to organize the variables involved in the rehabilitation process. The broadest model of occupational therapy, called the "Model of Human Occupation" (MOHO), is based on the open systems theory. This model can be used extensively in rehabilitation and even education. However, there are a few sources to show that it has been used in children. Since existing knowledge is a prerequisite for clinical use of a conceptual model, the present study seeks to provide the information needed to use the MOHO in children.
Materials and Methods: The present study was conducted by searching several sources including the related websites, books, and Google Scholar, PubMed, Science Direct, and Magiran databases since developing the MOHO (since 1985).
Results: The concepts of MOHO are definable with regard to children’s activities such as play, schoolwork, etc. Parent’s role and the phenomenon of development are integral parts of these definitions. This model has six assessment tools for children two of which have been translated and validated as the Persian versions, which include the "Child Occupational Self-Assessment" (COSA) and the "Pediatric Volitional Questionnaire" (PVQ). Six studies have were found using the MOHO as the framework of intervention program for children. Information on evaluation tools and interventional evidence are presented in the Tables.
Conclusion: The MOHO analyzes the transaction among the individual's internal factors (volition, habituation, and performance capacities), the activity that is taking place, and the environmental conditions. To define the applications of the MOHO in children, it is necessary to consider the specific issues such as growth and development phenomenon. The active involvement of the child in treatment is a feature of this model. The availability of valid assessment tools in this model facilitates its use in rehabilitation. Considering specific points in using these assessments in children is discussed in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Model of Human Occupation
 • Occupational therapy
 • Children, Assessment
 • Rehabilitation
 1. Meyns P, Roman de Mettelinge T, van der Spank J, Coussens M, Van Waelvelde H. Motivation in pediatric motor rehabilitation: A systematic search of the literature using the self-determination theory as a conceptual framework. Developmental neurorehabilitation. 2018; 21(6):371-90.##
 2. Law M. Participation in the occupations of everyday life. American journal of occupational therapy. 2002; 56(6):640-9. ##
 3. Kielhofner G. Scholarship and practice: Bridging the divide. American Journal of Occupational Therapy. 2005; 59(2):231-9. ##
 4. McCluskey A. Occupational therapists report a low level of knowledge, skill and involvement in evidence‐based practice. Australian Occupational Therapy Journal. 2003; 50(1):3-12. ##
 5. Kielhofner G, Burke JP. A model of human occupation, part 1. Conceptual framework and content. American Journal of Occupational Therapy. 1980; 34(9):572-81. ##
 6. Kielhofner G. A model of human occupation, part 2. Ontogenesis from the perspective of temporal adaptation. American Journal of Occupational Therapy. 1980; 34(10):657-63. ##
 7. Kielhofner G. A model of human occupation, Part 3, benign and vicious cycles. American Journal of Occupational Therapy. 1980; 34(11):731-7. ##
 8. Kielhofner G, Burke JP, Igi CH. A model of human occupation, part 4. Assessment and intervention. American Journal of Occupational Therapy. 1980; 34(12):777-88. ##
 9. Gusich RL. Occupational therapy for chronic pain: A clinical application of the model of human occupation. Occupational Therapy in Mental Health. 1984; 4(3):59-73. ##
 10. Oakley F. Clinical application of the model of human occupation in dementia of the Alzheimer's type. Occupational Therapy in Mental Health. 1988; 7(4):37-50. ##
 11. Shinohara K, Yamada T, Kobayashi N, Forsyth K. The model of human occupation-based intervention for patients with stroke: A randomised trial. Hong Kong Journal of Occupational Therapy. 2012; 22(2):60-9. ##
 12. Muñoz JP, Lawlor M, Kielhofner G. Use of the model of human occupation: A survey of therapists in psychiatric practice. The Occupational Therapy Journal of Research. 1993; 13(2):117-39. ##
 13. Lee SW, Taylor R, Kielhofner G, Fisher G. Theory use in practice: a national survey of therapists who use the Model of Human Occupation. The American Journal of Occupational Therapy. 2008; 62(1):106. ##
 14. Ted Brown G, Rodger S, Brown A, Roever C. A comparison of Canadian and Australian paediatric occupational therapists. Occupational Therapy International. 2005; 12(3):137-61. ##
 15. Sholle-Martin S, Alessi NE. Formulating a role for occupational therapy in child psychiatry: A clinical application. The American Journal of Occupational Therapy. 1990; 44(10):871-82. ##
 16. Benson J. School-based occupational therapy practice: Perceptions and realities of current practice and the role of occupation. Journal of Occupational Therapy, Schools, & Early Intervention. 2013; 6(2):165-78. ##
 17. Kielhofner G, Forsyth K. The model of human occupation: An overview of current concepts. British Journal of Occupational Therapy. 1997; 60(3):103-10. ##
 18. Lynch H, Moore A. Play as an occupation in occupational therapy. 2016; 79(9):519-20. ##
 19. Askins L, Diasio B, Szewerniak D, Cahill SM. Children with Developmental Disabilities and their Motivation to Play. The Open Journal of Occupational Therapy. 2013; 1(4):1-11. ##
 20. Shikako-Thomas K, Kolehmainen N, Ketelaar M, Bult M, Law M. Promoting leisure participation as part of health and well-being in children and youth with cerebral palsy. Journal of child neurology. 2014; 29(8):1125-33. ##
 21. Chang Y-C, Quan J, Wood JJ. Effects of anxiety disorder severity on social functioning in children with autism spectrum disorders. Journal of Developmental and Physical Disabilities. 2012; 24(3):235-45. ##
 22. Leekam SR, Prior MR, Uljarevic M. Restricted and repetitive behaviors in autism spectrum disorders: a review of research in the last decade. Psychological bulletin. 2011; 137(4):562-593. ##
 23. Reshma K, Mathew JA. Self-Esteem and adolescents’ perception regarding maternal parenting style. Indian Journal of Public Health Research & Development. 2018;9(8):215-220. ##
 24. Nobakht L, Yazdani F. Using Parent Assessment of Child Occupation (PACO) alongside the Child Occupational Self-Assessment; feasibility study. International Journal of Therapies and Rehabilitation Research. 2016; 5(3):1-5. ##
 25. Kielhofner G. Dynamics of human occupation. In: Kielhofner G, editor. Model of human occupation: theory and application. 4th ed. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. p. 24-31. ##
 26. Ferreira M, Aguiar C, Correia N, Fialho M, Pimentel JS. Social Experiences of Children With Disabilities in Inclusive Portuguese Preschool Settings. Journal of Early Intervention. 2017; 39(1):33-50. ##
 27. Kielhofner G. The basic concepts of human occupation In: Kielhofner G, editor. Model of human occupation: theory and application. 4th ed. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. p. 11-23. ##
 28. Smith-D'Arezzo WM, Moore-Thomas C. Children's Perceptions of Peers with Disabilities. Teaching exceptional children plus. 2010; 6(3):1-16. ##
 29. Emblen T. Development of play profiles: influence of disability on children's play: Deakin University; 2014. ##
 30. Hastings R. Do Children With Intellectual and Developmental Disabilities Have a Negative Impact on Other Family Members? The Case for Rejecting a Negative Narrativea.  International Review of Research in Developmental Disabilities. Academic Press; 2016. Valume 50. p. 165-194. ##
 31. Al-Farsi OA, Al-Farsi YM, Al-Sharbati MM, Al-Adawi S. Sleep habits and sleep disorders among children with autism spectrum disorders, intellectual disabilities and typically developing children in Oman: a case-control study. Early Child Development and Care. 2018; mar 27:1-11. ##
 32. Grumstrup BM, Demchak M. Parents of Children with Significant Disabilities Describe Their Children’s Eating Habits: A Phenomenological Study. The Qualitative Report. 2019; 24(1):113-29. ##
 33. Kim H-J, Choi H-N, Yim J-E. Food Habits, Dietary Intake, and Body Composition in Children with Cerebral Palsy. Clinical nutrition research. 2018; 7(4):266-75. ##
 34. Haglund L, Kjellberg A. A critical analysis of the Model of Human Occupation. Canadian Journal of Occupational Therapy. 1999; 66(2):102-8. ##
 35. Melton J, Forsyth K, Freeth D. A practice development programme to promote the use of the Model of Human Occupation: Contexts, influential mechanisms and levels of engagement amongst occupational therapists. British Journal of Occupational Therapy. 2010; 73(11):549-58. ##
 36. Castro M, Expósito-Casas E, López-Martín E, Lizasoain L, Navarro-Asencio E, Gaviria JL. Parental involvement on student academic achievement: A meta-analysis. Educational research review. 2015; 14:33-46. ##
 37. Kielhofner G. Dimensions of doing. In: Kielhofner G, editor. Model of human occupation: theory and application. 4th ed. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. p. 101-10. ##
 38. Kramer J, Velden M, Kafkes A, Basu S, Federico J, Kielhofner G. Child Occupational Self-Assessment. Chicago: Model of Human Occupation Clearinghouse, University of Illinois at Chicago. 2014. ##
 39. Townsend S, Carey P, Hollins N, Helfrich C, Blondis M, Hoffman A, Collins L, Blackwell A. The occupational therapy psychosocial assessment of learning. Chicago: Model of Human Occupation Clearinghouse, University of Illinois at Chicago. 2000. ##
 40. Basu S, Kafkes A, Schatz R, Kiraly A, Kielhofner G. The pediatric volitional questionnaire (PVQ) (version 2.1). Model of human occupation clearinghouse. Chicago: University of Illinois at Chicago. 2008. ##
 41. Bowyer P, Ross M, Schwartz O, Kielhofner G, Kramer J. The Short Child Occupational Profile (SCOPE) (version 2.1). Model of Human Occupation Clearinghouse, Chicago: University of Illinois at Chicago. 2005. ##
 42. Hemmingsson H, Egilson S, Lidström H, Kielhofner G. The school setting interview: SSI version 3.0: FSA; förlagsservice; 2014. ##
 43. Henry AD. Pediatric interest profiles: Surveys of play for children and adolescents, kid play profile, preteen play profile, adolescent leisure interest profile: Psychological Corporation; 2000. ##
 44. Sattari M. Psychometric properties of the child occupational self-assessment in 8-11 years old children with attention deficit/hyperactivity disorder in Tehran. [Master thesis]. Tehran: University of social welfare and rehabilitation sciences; 2013. [In Persian]   ##
 45. Hassani Fard M. Validating the Persian version of the pediatric volitional questionnaire. [Master thesis]. Tehran: University of social welfare and rehabilitation sciencess; 2016. [In Persian] ##
 46. Harris K, Reid D. The influence of virtual reality play on children's motivation. Canadian Journal of Occupational Therapy. 2005; 72(1):21-9. ##
 47. Taylor RR, Kielhofner G, Smith C, Butler S, Cahill SM, Ciukaj MD, et al. Volitional change in children with autism: A single-case design study of the impact of hippotherapy on motivation. Occupational Therapy in Mental Health. 2009; 25(2):192-200. ##
 48. Smyntek L, Barris R, Kielhofner G. The model of human occupation applied to psychosocially functional and dysfunctional adolescents. Occupational Therapy in Mental Health. 1985; 5(1):21-39. ##
 49. Schaaf RC, Mulrooney LL. Occupational therapy in early intervention: a family-centered approach. 1989. ##
 50. Curtin C. Psychosocial intervention with an adolescent with diabetes using the Model of Human Occupation. Occupational therapy in mental health. 1991; 11(2-3):23-36. ##
 51. Simó-Algado S, Mehta N, Kronenberg F, Cockburn L, Kirsh B. Occupational therapy intervention with children survivors of war. Canadian Journal of Occupational Therapy. 2002; 69(4):205-17. ##
 52. O'Brien J, Asselin E, Fortier K, Janzegers R, Lagueux B, Silcox C. Using therapeutic reasoning to apply the model of human occupation in pediatric occupational therapy practice. Journal of Occupational Therapy, Schools, & Early Intervention. 2010; 3(4):348-65. ##
 53. Esmaili SK, Mehraban AH, Shafaroodi N, Yazdani F, Masoumi T, Zarei M. Participation in Peer-Play Activities Among Children With Specific Learning Disability: A Randomized Controlled Trial. American Journal of Occupational Therapy. 2019; 73(2):7302205110p1-p9. ##
 54. Pépin G, Guérette F, Lefebvre B, Jacques P. Canadian therapists' experiences while implementing the Model of Human Occupation remotivation process. Occupational therapy in health care. 2008; 22(2-3):115-24. ##
 55. Liu KP, Ng BF. Usefulness of the model of human occupation in the Hong Kong Chinese context. Occupational therapy in health care. 2008; 22(2-3):25-36. ##
 56. Kielhofner G. Introduction to the model of human occupation. In: Kielhofner G, editor. Model of human occupation: theory and application. 4th ed. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. p. 1-9. ##
 57. Pintrich PR, Anderman EM, Klobucar C. Intraindividual differences in motivation and cognition in students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities. 1994; 27(6):360-70. ##
 58. Lee SW, Kielhofner G, Morley M, Heasman D, Garnham M, Willis S, et al. Impact of using the Model of Human Occupation: a survey of occupational therapy mental health practitioners' perceptions. Scandinavian journal of occupational therapy. 2012; 19(5):450-6. ##
 59. Wimpenny K, Forsyth K, Jones C, Matheson L, Colley J. Implementing the Model of Human Occupation across a mental health occupational therapy service: communities of practice and a participatory change process. British Journal of Occupational Therapy. 2010; 73(11):507-16. ##