اثر بخشی برنامه مداخله ماتریکس و مداخله کاهش آسیب بر تمایل به خودکشی در دختران دانش آموز آسیب دیده از رابطه با جنس مخالف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی، گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 عضو هیئت علمی، گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
امروزه رابطه با جنس مخالف در سنین نوجوانی اغلب ممکن است به برخی آسیب­های آشکار و نهان، به خصوص برای نوجوانان دختر منجر شود. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه مداخله ماتریکس و مداخله کاهش آسیب بر تمایل به خودکشی در دختران دانش­آموز آسیب­دیده از رابطه با جنس مخالف اجرا شد.
مواد و روش ­ها
روش پژوهش از نوع نیمه­آزمایشی و طرح پژوهش، سه­گروهی دو مرحله­ای (پیش­آزمون و پس­آزمون) بود. از میان 60 دختر آسیب­دیده از رابطه با جنس مخالف در شاهین­شهر اصفهان در پائیز 1397، 36 نفر به صورت هدفمند مبتنی بر ملاک­های ورود و خروج انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (12 نفر برای هر گروه) و گروه گواه (12 نفر) گمارده شدند. مقیاس چندنگرشی تمایل به خودکشی نوجوانان در مراحل پیش­آزمون و پس­آزمون برای سنجش متغیر وابسته استفاده شد. برنامه مداخله ماتریکس و مداخله کاهش آسیب هر یک به مدت 10 جلسه، تحت درمان قرار گرفته و گروه گواه هیچ­گونه درمانی دریافت ننمودند. داده­ها از طریق تحلیل کوواریانس چند­متغیری (مانکوا) و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل گردید.
یافته­ ها
نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که در مرحله پس­آزمون پس از کنترل پیش­آزمون در متغیر جاذبه زندگی، گروه مداخله ماتریکس نسبت به گروه آموزش کاهش آسیب و گروه کنترل (01/0>P) در متغیر عدم پذیرش زندگی گروه مداخله ماتریکس و گروه آموزش کاهش آسیب نسبت به گروه کنترل و در متغیر جاذبه مرگ فقط گروه مداخله ماتریکس نسبت به گروه کنترل دارای تفاوت معنادار بود (01/0>P).
نتیجه­ گیری
بر اساس یافته­ های پژوهش حاضر، برنامه مداخله ماتریکس را می­توان برای کاهش تمایل به خودکشی دختران آسیب­دیده از رابطه با جنس استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Matrix Intervention Program and Harm Reduction Training on Suicidal Tendency in Harmed Female Students from Relation

نویسندگان [English]

 • Homa Sheikh Darani 1
 • Mohsen Golparvar 2
 • Ilnaz Sajadian 3
1 PhD Student in Psychology, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
2 Associate Professor in Psychology, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
3 Faculty Member, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: The relationships with the opposite sex in adolescence can often lead to some implicit or explicit harm, especially for female adolescents. Accordingly, the aim of the present study was to determine the effectiveness of matrix intervention program and harm reduction training on suicidal tendency among female students harmed from their relationship with opposite sex.
Materials and Methods: The research method was semi-experimental and the research design was three groups with two stages (pre-test and post-test). Among 60 female students who were harmed from their relationships with opposite sex in Shahinshahr in Isfahan, in the autumn of 2018, 36 were selected based on the inclusion and exclusion criteria and then randomly assigned into three groups (each group 12 participants). Multi-attitude suicide tendency scale for adolescents was used to measure the dependent variable in the pretest and post-test. The group of matrix intervention program and harm reduction training received 10 sessions of treatment and the control group did not receive any treatment. The data were analyzed running multivariate analysis of covariance and post-hoc Bonferroni test.
Results: The results of multivariate analysis of covariance showed that in the post-test phase after the pretest control there was a significant difference between the matrix intervention group compared with the harm reduction training group and the control group in attraction toward life (P <0.01). Also, there was a significant difference between the matrix intervention group and the harm reduction training group, as compared to the control group, in the repulsion by life (P <0.01). Moreover, there was a significant difference only between the matrix intervention group and the control group in attraction toward death (P <0.01).
Conclusion: According to the results, the matrix intervention program can be used to reduce the suicidal tendency of female students who are harmed from their relationship with the opposite sex.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Harm Reduction Training
 • Suicide Tendency
 • Relation with Opposite Sex
 • Female Students
 • Matrix Intervention
 1. Khalajabadi Farahani F.Meta-analysis of premarital heterosexual relationships among young people in Iran over the past 15 years (2001-2015).  Journal of Family Research 2016; 12(3): 339-67. [In In Persian] ##
 2. Mohammadi F, Mohammadi H. Qualitative study of consequences of relationship with opposite sex among youth (case study: Mashhad youth). Social Research & Studies in Iran 2017; 5(4): 641-62. [In Persian] ##
 3. Lam CB, McHale SM, Crouter AC. Time with peers from middle childhood to late adolescence: developmental course and adjustment correlates. Child Dev. 2014; 85(4):1677-93. ##
 4. Barghamadi H, Mirzaie K. Relationships with opposite sex and the factors effecting on these relations. Social Welfare. 2009; 9­(34)­: 131-158. [In Persian] ##
 5. Soller, B. Caught in a bad romance: Adolescent romantic relationships and mental health. J Health Soc Behav. 2014; 55(1): 56-72. ##
 6. Rose AJ, Rudolph KD. A review of sex differences in peer relationship processes: Potential trade-offs for the emotional and behavioral development of girls and boys. Psychological Bulletin 2006; 132(1): 98-131. ##
 7. Schmidt J, Lockwood B. Love and Other Grades: A study of the effects of romantic relationship status on the academic performance of university students. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice 2017; 19(1): 81-97. ##
 8. Till B, Tran US, Niederkrotenthaler T. Relationship satisfaction and risk factors for suicide. crisis. J Crisis Intervention and Suicide Prevention. 2017; 38(1), 7-16. ##
 9. Mackinnon SP, Sherry SB, Antony MM, Stewart SH, Sherry DL, Hartling N. Caught in a bad romance: Perfectionism, conflict, and depression in romantic relationships. J Fam Psychol. 2012; 26(2): 215-225. ##

10. Love HA, Nalbone DP, Hecker LL, Sweeney KA, Dharnidharka P. Suicidal risk following the termination of romantic relationships. Crisis. 2018; 39(3):166-74. doi: 10.1027/0227-5910/a000484. ##

11. Price M, Hides L, Cockshaw W, Staneva AA, Stoyanov SR. Young love: Romantic concerns and associated mental health issues among adolescent help-seekers. Behav Sci (Basel). 2016; 6(2): 9. ##

12. Mackinnon SP, Sherry SB, Antony MM, Stewart SH, Sherry DL, Hartling N. Caught in a bad romance: Perfectionism, conflict, and depression in romantic relationships. J Fam Psychol. 2012; 26: 215-225. ##

13. Bearman PS, Moody J. Suicide and friendships among American adolescents. Am J Public Health. 2004; 94(1): 89-95. Fallon BJ, Bowles T. Adolescent help-seeking for major and minor problems. Aust J Psychol. 1999; 51(1): 12-18. ##

14. Field T. Romantic breakup distress, betrayal and heartbreak: A review. Int J Behav Res Psychol. 2017; 5(2): 217-25. ##

15. McElwain A, McGill J, Savasuk-Luxton R. Youth relationship education: A meta-analysis. Child Youth Serv Rev. 2017; 82(), 499-507. ##

16. Davis D., Shaver P.R., Vernon M.L. Physical, emotional, and behavioral reactions to breaking up: The roles of gender, age, emotional involvement, and attachment style. Personal. Soc. Psychol. Bull. 2003; 29(7): 871–884. ##

17. Bradford AB, Erickson C, Smith TA, Adler-Baeder F, Ketring SA. Adolescents' intentions to use relationship interventions by demographic group: Before and after a relationship education curriculum. Am J Fam Ther. 2014; 42(): 293-303. ##

18. Eghbali H, Zare M, Bakhtiari A, Monirpoor N, Ganjali A. The effectiveness of matrix interventions in improving methadone treatment. Int J High Risk Behav Addict. 2013; 1(4): 159-65. ##

19. Seid SH, Dolatyari N. The impact of matrix treatment (family training) in reducing the amount of drug consumption in heroin and crack addicts. Health. 2015; 7(04), 419-22. ##

20. NIDA. Principles of drug addiction treatment: A research-based guide (third edition). National Institute on Drug Abuse, 17 Jan. 2018, https://www.drugabuse.gov/publications/principles-drug-addiction-treatment-research-based-guide-third-edition. Accessed 15 Feb. 2019. ##

21. Ghasemnezhad S, Ghasemian D, Gheytarani B, Ghorbani F, Ghahari S. The effectiveness of Matrix treatment to relapse prevention and increase self-efficacy in people withdrawing methamphetamine. Int J Medical Res Health Sci. 2016; 5(8): 340-345. ##

22. Monroe SM, Rohde P, Seeley JR, Lewinsohn PM. Life events and depression in adolescence: Relationship loss as a prospective risk factor for first onset of major depressive disorder. J Abnorm Psychol. 1999; 108: 606–614. ##

23. Stanley B, Brown GK, Brent D, Wells K, Poling K, Curry J, et al. Cognitive Behavior Therapy for Suicide Prevention (CBT-SP): Treatment model, feasibility and acceptability. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2009; 48: 1005-1013. ##

24. Glenn CR, Franklin JC, Nock MK. Evidence-based psychosocial treatments for self-injurious thoughts and behaviors in youth. J Clin Child Adolesc Psychol. 2015; 44: 1-29. ##

25. Méndez-Bustos P., Calati R, Rubio-Ramírez F, Olié E, Courtet P, Lopez-Castroman J. Effectiveness of psychotherapy on suicidal risk: A systematic review of observational studies. Front Psychol. 2019; 10:277. ##

26. Tighe J, Nicholas J, Shand F, Christensen H. Efficacy of acceptance and commitment therapy in reducing suicidal ideation and deliberate self-harm: Systematic review. JMIR Ment Health 2018; 5(2): e10732. ##

27. Sheikhdarani H, Mehrabi H, Kajbaf MB, Abedi MR. The effect of information dissemination training about consequences of girls and boys harmful relations on attitude of girl's students of high schools. Knowledge & Research in Applied Psychology 2010; 10(38), 41-62. [In Persian] ##

28. Sheikhdarani H, Kajbaf MB, Abedi MR.The study of effectiveness of preventive training for high risk relations on attitude toward high risk relations in the boys' students of Shahin Shahr high schools.Knowledge & Research in Applied Psychology 2007; 9(32), 17-36. [In Persian] ##

1.29. Orbach I, Milstein I, Har-Even D, Apter A, Tiano S, Elizur A. A Multi-Attitude Suicide Tendency Scale for adolescents. J Consult Clin Psychol. 1991; 3(3): 398-404. ##

30. Hagstorm AH, Gutierrez PM. Confirmatory factor analysis of the Multi-Attitude Suicide Tendency Scale. J Psychopathol Behav Assess. 1998; 20(2): 173-186. ##