بررسی اثرات استفاده از لیزر کم توان بر مفصل فکی گیجگاهی پس از جراحی زیبایی فک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشجوی کاشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه و اهداف
مفصل فکی گیجگاهی از جمله مفاصل بسیار مهم در بدن به شمار می‌رود. به دلیل نقش اختلالات استخوانی این ناحیه در زیبایی و عملکرد افراد ، جراحی استئوتومی آن بسیار شایع است. از جمله رایج ترین عوارض بعد از جراحی ترمیمی زیبایی فک ، میتوان به محدودیت حرکتی ، درد و تورم در ناحیه اشاره کرد . علیرغم شیوع عوارض مذکور و تاثیر احتمالی لیزر کم توان در رفع /کاهش آنها، تحقیقات کافی در این حیطه صورت نپذیرفته و این امر هدف مد نظر مقاله فعلی است.
مواد و روش ها
مطالعه از نوع آینده نگر و در دسته مطالعات تجربی یا مداخله ای ، دارای گروه کنترل و انتخاب تصادفی در دسترس بیماران بود. نمونه ها از بیمارانی که به علت جلو امدگی فک تحتانی در دو هفته گذشته( قبل از نمونه گیری)، تحت جراحی ترمیمی زیبایی قرار گرفته بودند، انتخاب شدند.
یافته ها
در این مطالعه 36 نفر (در دو گروه مساوی درمان و کنترل) از بیماران مبتلا به جلو آمدگی فک پایین که تحت جراحی ترمیمی زیبایی قرار گرفته بودند با میانگین سنی 27 سال ، طی ده جلسه تحت درمان با لیزر کم توان (LLLT) و لیزر خاموش قرار گرفتند. متغیرهای مد نظر شدت درد ، تورم و محدودیت حرکتی بود . برای تحلیل داده ها از آزمون های شاپیرو-ویلک ،Tزوجی وTمستقل استفاده شد . یافته ها بیانگر اختلاف معنی دار شدت درد (P<0.001)، میزان تورم (P=0.008) ، محدودیت حرکتی فک پایین (P<0.001)بین دو گروه کنترل و درمان بود. 
نتیجه گیری
 کاربرد لیزر کم توان می تواند موجب کاهش عوارض ناشی از جراحی زیبایی فک از قبیل درد ، تورم و محدودیت حرکتی مفصل شود .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of applying Low Level Laser on Tempromandibular joint after Orthognatic surgery

نویسندگان [English]

 • Mohammad Mohsen Roostayi 1
 • Azadeh Ashouri 2
 • Sedigheh Sadat Naimi 3
1 Assistant Professor of Physiotherapy, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Student Research Committee, MSc in Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Tempromandibular joint is considered as one of the most important joints in our body. Since orders and disorders in this very important region of our body are significantly measured in any case, operations in order to solve. These problems are quite common.Movement restrictions, pain and swelling are considered as negative consequences of this category of surgery.Although the prevalence of the consequences and probability of benefits of low level LASER therapy as a useful treatment in order to lessen or remove them, there has been not enough researchs in this regard yet and this is why we are going to deal with it in this article.
Materials and Methods: In the current type of survey was experimental and far sighted. We had control group and the patients were selected by chance. Samples were among the patients who were suffering from prognatism and were operated almost two weeks before getting samples. 
Results:  36 patients [in two groups each with equal humbers of control and treat] who were suffering from prognatism and were operated to be reconstructed were treated with LLLT for 10 sessions. ontrolled variables were Intensity of pain, restrictions of movements and swelling. Shapirovilk and also coupled T and individual T were used to evaluate the results. Significative differences were observed between two groups of patients considering pain intensity,swelling and movement restrictions in beneath jaw.
Conclusion: According to the results applying of LLLT may lead us to lessen the negative consefuences of jaw operated patients consisting: Pain, swelling and movement restrictions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Low Level LASER
 • Tempromandibular joint
 • Orthognatic surgery
 1.  Proffit WR, Fields Jr HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics: Elsevier Health Sciences; 2014.##
 2. Baratoallah Shaban* ME, Masoud Yaghoobi**, Fatemeh Shahriar***,, Esmaeili**** H. Evaluation of Maximum Mouth Opening after Bilateral Sagittal Split Osteotomy in Patients with Mandibular Prognathism(inpersion). 2010. ##
 3. Daley TD, Wysocki GP, Pringle GA. Relative incidence of odontogenic tumors and oral and jaw cysts in a Canadian population. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology. 1994;77(3):276-80. ##
 4. Ko EW-C, Teng TT-Y, Huang CS, Chen Y-R. The effect of early physiotherapy on the recovery of mandibular function after orthognathic surgery for class III correction. Part II: electromyographic activity of masticatory muscles. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. 2015;43(1):138-43. ##
 5. Al-Belasy FA, Tozoglu S, Dolwick MF. Mandibular hypomobility after orthognathic surgery: a review article. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2013;71(11):1967. e1-. e11##.
 6. Moore UJ. Principles of oral and maxillofacial surgery: John Wiley & Sons; 2011. ##
 7. Gliebary R. The effect of immubilitation of the TMJ. J Oral Maxillofac Surg. 1982;40:18-24. ##
 8. Dustin R. Effects of orthognathic surgery on mandibular range of motion. AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS. 1993;103:487. ##
 9. Fallah A, Mirzaei A, Gutknecht N, Demneh AS. Clinical effectiveness of low-level laser treatment on peripheral somatosensory neuropathy. Lasers in medical science. 2017:1-8. ##

10. Haraji A. Assistant Professor* PNAP. Evaluation the effect of sagital split osteotomy on mandibular range of motion dut to mandibular setback(inpersion). 2004. ##

11. Robertson VJ, Ward A, Low J, Reed A. Electrotherapy explained: principles and practice: Elsevier Health Sciences; 2006. ##

12. Landucci A, Wosny A, Uetanabaro L, Moro A, Araujo M. Efficacy of a single dose of low-level laser therapy in reducing pain, swelling, and trismus following third molar extraction surgery. International journal of oral and maxillofacial surgery. 2016;45(3):392-8. ##

13. Shukla D, Muthusekhar M. Efficacy of low-level laser therapy in temporomandibular disorders: A systematic review. National journal of maxillofacial surgery. 2016;7(1):62. ##

14. Hu W-L, Chang C-H, Hung Y-C, Tseng Y-J, Hung I-L, Hsu S-F. Laser acupuncture therapy in patients with treatment-resistant temporomandibular disorders. PloS one. 2014;9(10):e110528. ##

15. M K, S S, Sh M, K Z. Persian-McGill pain questionnaire translation, adaptation and reliability in cancer patients: a brief report. Tehran Univ Med J. 2013; 71 (1) :53-58 [In Persian]. ##

16. Eshghpour M, Ahrari F, Takallu M. Is low-level laser therapy effective in the management of pain and swelling after mandibular third molar surgery? Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2016;74(7):1322. e1-. e8. ##

17. Van Der Vlis M, Dentino KM, Vervloet B, Padwa BL. Postoperative swelling after orthognathic surgery: A prospective volumetric analysis. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2014;72(11):2241-7. ##

18. Ahrari F, Madani AS, Ghafouri ZS, Tunér J. The efficacy of low-level laser therapy for the treatment of myogenous temporomandibular joint disorder. Lasers in medical science. 2014;29(2):551-7. ##

19. Dominguez A, Tovar V. Surgery First” and Low Level Laser Therapy to Reduce Treatment Time in Ortho-Surgical Procedures. J Laser Opt Photonics. 2014;1(102):2. ##

20. Mazzetto MO, Carrasco TG, Bidinelo EF, Pizzo RCdA, Mazzetto RG. Low intensity laser application in temporomandibular disorders: a phase I double-blind study. CRANIO®. 2007;25(3):186-92. ##

21. Cunningham SJ, Garratt AM, Hunt NP. Development of a condition‐specific quality of life measure for patients with dentofacial deformity: I. Reliability of the instrument. Community dentistry and oral epidemiology. 2000;28(3):195-201. ##