بررسی ارتباط بین قوس ستون فقرات کمری و الگوی توزیع فشار کف پایی در صفحه ساژیتال در افراد با شاخص توده بدنی طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد تمام فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دکترای تخصصی فیزیوتراپی، استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استاد آمار زیستی، گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
مطالعات مروری نشان می­دهد که مطالعات بیشتر بر ارتباط بین تغییر قوس­های ستون فقرات در صفحه فرونتال و الگوی فشار کف پایی متمرکز شده است، در حالی که مطالعه­ای که درباره ارتباط بین تغییرات قوس­های ستون فقرات در صفحه ساژیتال و الگوی فشار کف پایی باشد، یافت نشد. مطالعه حاضر به یافتن ارتباط بین تغییر قوس­های ستون فقرات کمری در صفحه ساژیتال و الگوی فشار کف پایی در افراد با شاخص توده بدنی طبیعی کمک می­کند.
مواد و روش ­ها
64 دانشجوی دختر 6/1±8/21 ساله با شاخص توده بدنی 8/1±6/21 با زاویه لوردوز کمری مختلف در مطالعه مقطعی-مقایسه­ای حاضر مورد بررسی قرار گرفتند. زاویه لوردوز کمری توسط خط­کش انعطاف­پذیر و میزان فشار کف پایی توسط دستگاه پدوباروگراف از نوع پلات فورم (Zebris, Germany) اندازه­گیری شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون آماری آنوا، تی زوجی و نرم­افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد (05/0α=).
یافته­ ها
تحقیق حاضر نشان می­دهد که هیچ­گونه ارتباط معناداری بین کاهش و یا افزایش قوس کمری و الگوی توزیع فشار کف پایی در نمونه­های دارای BMI نرمال دیده نشد (05/0P>).
نتیجه­ گیری
نتایج تحقیق حاضر ثابت کرد افرادی که دارای شاخص توده بدنی نرمال بودند، ولی اندازه قوس­های کمری آنها کم، زیاد و یا نرمال می­باشد، توزیع فشار کف پایی الگوی نرمال دارد؛ لذا تجویز ورزش­های درمانی بر اساس قوس کمری در این افراد نیازمند تحقیقات بیشتری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship between Lumbar curvatures and Foot Pressure Pattern in Sagittal Plane in Healthy Individuals with a Normal BMI

نویسندگان [English]

  • Hanieh Afjaie 1
  • Abbas Rahimi 2
  • khosro khademi-Kalantari 3
  • Alireza Akbarzadeh Baghban 4
1 Student Research Committee, ePT Candidate, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Full Professor of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran. Iran
3 Professor, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Basic Sciences, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: A review of the literature reveals an enormous number of studies focused on the relationship between the frontal plane deviations and the plantar pressure pattern. However, no study was found on the relationship between the sagittal plane deviations and the plantar pressure pattern. The current study aimed to find out if there is any relationship between the lumbar curvature changes in sagittal plane and the foot pressure pattern in individuals with a normal BMI.
Materials and Methods: A total of 64 university female students, aged 21.8±1.6 years, with an average BMI of 21.8±1.8, with different lumbar lordosis angles were recruited in the current descriptional-analytical study. The lumbar lordosis angle was measured using a flexible ruler and the plantar pressure pattern was studied making use of a Zebris platform (Zebris, Germany). The data was analyzed running ANOVA and paired t-tests (α=0.05).
Results: No significant relationship was found between the lumbar lordosis angle and the plantar pressure pattern in these participants (p>0.05).
Conclusion: The results of our study revealed that a normal plantar pressure pattern exists in individuals with different lumbar lordosis angles. Therefore, more studies are needed while prescribing therapeutic exercises to patients with normal BMI and low or high lumbar angles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pedobarography
  • Flexible Ruler
  • BMI
  • Lumbar Spine
1.   Evcik D, Yücel A. Lumbar Lordosis In Acute And Chronic Low Back Pain Patients. Rheumatology International. 2003;23(4):163-5.##
2.   Ledoux WR, Hillstrom HJ. The Distributed Plantar Vertical Force Of Neutrally Aligned And Pes Planus Feet. Gait & Posture. 2002;15(1):1-9. ##
3.   Kennedy B, Mark S. Biomechanical Problems: Foot/Spine Relationships In Youth. Australian Journal Of Physiotherapy. 1977;23(3):107-14. ##
4.   Błaszczyk JW, Cieślinska-Świder J, Plewa M, Zahorska-Markiewicz B, Markiewicz A. Effects Of Excessive Body Weight On Postural Control. Journal Of Biomechanics. 2009;42(9):1295-300. ##
5.  Orlin M, Mcpoil T. Plantar Pressure Assessment. Physical Therapy. 2000;80(4):399-409. ##
6.   Pirozzi K, Mcguire J, Meyr AJ. Effect Of Variable Body Mass On Plantar Foot Pressure And Off-Loading Device Efficacy. The Journal Of Foot And Ankle Surgery. 2014;53(5):588-97. ##
7. Nyska M, Sofer D, Porat A, Howard C, Levia, Meizner I. Planter Foot Pressures In Pregnant Women. Israel Journal Of Medical Sciences. 1997;33(2):139-46. ##
8. Norbakhsh M, Mosavi S. An Investigation Into Reliability And Validity Of  Flexible Ruler In Lumbar Lordosis Measurment. Journal Of Mazandaran University Of Medical Scienc. 2002;12(36):46-51. ##
9. Youdasj, Suman V, Garrett T. Reliability Of Measurements Of Lumbar Spine Sagittal Mobility Obtained With The Flexible Curve. The Journal Of Orthopaedic And Sports Physical Therapy. 1995;21(1):13. ##
10. Periyasamy R, Mishra A, Anand S, Ammini A. Preliminary Investigation Of Foot Pressure Distribution Variation In Men And Women Adults While Standing. The Foot. 2011;21(3):142-8. ##
11. Birtane M, Tuna H. The Evaluation Of Plantar Pressure Distribution In Obese And Non-Obese Adults. Clinical Biomechanics. 2004;19(10):1055-9. ##
12. Fernand R, Fox D E. Evaluation of Lumbar Lordosis. A Prospective And Retrospective Study. Spine 1985; 10(9): 799-803. ##
13. Vismara L, Menegoni F, Zaina F, Galli M, Negrini S, Capodaglio P. Effect Of Obesity And Low Back Pain On Spinal Mobility: A Cross Sectional Study In Women. Journal Of Neuroengineering And Rehabilitation. 2010;7(1):3. ##
14. Hills A, Hennig E, Mcdonald M, Bar-Or O. Plantar Pressure Differences Between Obese And Non-Obese Adults: A Biomechanical Analysis. International Journal Of Obesity. 2001;25(11):1674. ##
15. Rosenbaum D, Becker HP. Plantar Pressure Distribution Measurements. Technical Background And Clinical Applications. Foot And Ankle Surgery. 1997;3(1):1-14. ##