بررسی تمرینات بینایی بر عملکرد حرکتی و رفتارهای جستجوی بینایی در مهارت پرتاب دارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استاد گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
اولین گام در یادگیری، ادراک و کسب اطلاعات می‌باشد. درک اشیا در یک منظر عملاً به فرآیندهای دیداری پیچیده بستگی دارد. این پیگیری فعالانه و اغلب ماهرانه، جستجو نامیده می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تمرینات بینایی بر عملکرد حرکتی و رفتارهای جستجوی بینایی در مهارت پرتاب دارت دانشجویان تربیت ‌بدنی دانشگاه ارومیه می‌باشد.
مواد و روش‌ها
شرکت‌کنندگان پژوهش کنونی شامل 30 دانشجوی دختر مقطع کارشناسی بودند که به صورت داوطلبانه و در دسترس در این پژوهش شرکت کردند. این پژوهش دارای سه مرحله پیش‌آزمون، تمرینات بینایی و پس‌آزمون بود. از دستگاه ردیاب بینایی جهت ثبت تعداد تثبیت، مدت تثبیت و حرکات ساکادی چشم که مؤلفه‌های اصلی استراتژی جستجوی بینایی می‌باشند، همچنین ثبت امتیاز پرتاب دارت به عنوان پیش‌آزمون و پس‌آزمون در نظر گرفته شد. شرکت‌کنندگان به مدت 12 جلسه و هر جلسه 40 دقیقه به تمرینات بینایی ریون و گیبور پرداختند. برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده‌ها از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف استفاده شد. همچنین جهت تحلیل داده‌ها از آزمون آنوای یک­راهه و کوواریانس استفاده شد.
یافته‌ها
نتایج نشان می‌دهد که تمرین بینایی تأثیر معناداری بر حرکات ساکادی، مدت تثبیت و تعداد تثبیت داشته است (05/0p<)؛ به طوری ‌که مقدار تأثیر در حرکات ساکادی بیشتر از مدت و تعداد تثبیت بوده است، اما مدت تثبیت و تعداد تثبیت تقریباً به یک اندازه بهبود یافتند. همچنین این تمرینات تأثیر معناداری نیز بر عملکرد حرکتی مهارت پرتاب دارت داشته است (05/0p<). مقدار تأثیر تمرینات بینایی بر رفتارهای جستجوی بینایی (مدت تثبیت، تعداد تثبیت و حرکات ساکادی) بیشتر از عملکرد حرکتی بود.
نتیجه­ گیری
می‌توان نتیجه گرفت که تمرینات بینایی می‌تواند نیازهای بینایی مهارت‎هایی که به تمرکز بینایی بیشتری نیاز دارند را ارتقا دهد و باعث عملکرد بهتری در انجام آنها شود. البته با انجام تمرینات ورزشی به همراه تمرینات بینایی می‌توان بهترین نتیجه را انتظار داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Visual Training on Motor Function and Vision Search Behaviors in Dart Throwing Skills

نویسندگان [English]

 • Hassan Mohamadzadeh 1
 • Hadis Safari 2
1 PhD Student of Behavioral Movement, Urmia University. Urimia, Iran
2 Professor, Department of Behavioral Sciences, Faculty of Sport Sciences, Urmia University. Urimia, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: The first step in learning is understanding and information. Therefore, understanding things from one perspective essentially depends on complex visual processes. This active and often skillful persuit is called search. The current study was conducted to evaluate the effect of visual training on motor function and visual search behaviors in dart throwing skills in physical education students.
Materials and Methods: A total of 30 female bachelor students recruited using convenient sampling method. The study included three stages: pretest, visual training, and post-test. The study course was 12 sessions and students underwent 40 minutes of Revien & Gabor training. We used kolmogorov-smirnov test to check normality of distribution. We also used one-way ANOVA to analyze the data.
Results: The results showed that visual training was significantly associated with number fixation, duration fixation, and especially saccadic movements. Number fixation and duration fixation were improved equally as the result of visual training. Visual training also improved motor function; however, the effect of these trainings was greater for visual search (number fixation, duration fixation, and saccadic movements).
Conclusion: According to the results, it can be concluded that visual training can meet visual needs in terms of dart throwing skills. It is worth noting that visual trainings along with physical exercise can improve the results more efficiently.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vision training
 • Motor function
 • Visual search
 • Dart throwing
 1. Janson S, Amso D. Learning by Selection: Visual Search and Object Perception in Young Infants. Journal of Developmental Psychology. 2006; 12(6): 161- 193.##
 2. Paul M, Kumar S. Role of sports vision and eye hand coordination training in performance of table tennis players. Brazil Journal of Biomotricity. 2011; 5(2): 106- 116. ##
 3. Jalilvand M, Mokhtari P, Vaez Mousavi. M. The Effect of Visual and Auditory Models in Self-Regulated and External Controlled Environment on Learning a Timing Task. Journal of World Applied Sciences. 2012; 18(4): 131-156. ##
 4. Richard A, Schmidt A. Motor Learning and performance, IL: Human Kinetics. 2004; 246- 258. ##
 5. Magill R. Motor learning and control concepts and applications. McGraw- hill. 2007; 137- 149. ##
 6. Chun M, Wolfe. J. Visual Attention Blackwell Handbook of Sensation and Perception. Journal of the American optometric Association. 2001; 16(3): 121-138. ##
 7. Treisman A. Feature binding, attention and object perception. The Royal Society. 2009; 19(22): 22-39. ##
 8. Abdoli B, Namazizade M, Moenirad S. Comparison of anticipation skills and visual search behaviors of skilled and novice basketball players in different positions attack (1 on 1, 3 on 3). Journal of Motor Behaviour. Spring 2015; 7(19): 15- 32. (In Persian). ##
 9. Azami Z, Jafarzadehpour E, Mirzajani A, Khabazkhoob M. Comparison and Measurement of Velocity of Saccadic Eye Movements between Expert and Novice Basketball Referees by Dynamic Electro- oculogyric Technique. Journal of Para medicine and Rehabilitation Sciences of Mashhad. Spring 2016; 5(1). (In Persian). ##
 10. Levin L A, Hoeve J. Adler's physiology of the Eye. International journal of sport vision. 2011; 11(2): 29-31. ##
 11. Abootalebian S, Nezakat Alhosseini M, Badami R. The effect of visual stimuli training on choice reaction time in male taekwondo players. Motor Behavior. 2016; spring 8 (23): 79-96. (In Persian). ##
 12. Zwierko Teresa. Differences in Peripheral Perception between Athletes and Nonathletic. Journal of Human Kinetics. 2007; 23(5): 53-62. ##
 13. Cohen A H. The efficacy of optometric vision therapy. Journal of the American optometric Association.1988; 59(7): 95-105. ##
 14. Zupan M F, Arata A, Wille A, Parker R. Visual adaptations to sports vision enhancement training. Journal of Optics Today. 2006; 19(4): 46-58. ##
 15. Mallahi Amir, Ghasemi Abdollah, Gholami Amin. Effect of visual and sports exercises on visual and sports skills of beginner basketball players and table tennis players. Journal of Motor behavior, winter 2013, 5(14):46- 129 (In Persian). ##
 16. Williams A M, Singer R N, Frehlich S G. Quiet eye duration, expertise, and task complexity in a near and far aiming task. Journal of Motor Behavior. 2002; 34(6): 197-207. ##
 17. Chanelle C M, Hillman C H, Apparies R J, Murray N P, Meili L, Fallon E A, Hatfield B D. Expertise differences in cortical activation and gaze behavior during rifle shooting. Journal of Sport and Exercise psychology.2000; 22(4): 167-182. ##
 18. Vickers J N, Adolphe R M. Qaze behavior a ball tracking and aiming skill. International Journal of Sports Vision.1997; 18; PP: 14-27. ##
 19. Vickers J N. Gaze control in putting. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance.1992; 21; PP: 117-132. ##
 20. Vickers J N, Rodrigues S T, Edworthy G. Quite ere and accuracy in the dart throw. International Journal of Sports Vision. 2000; 6; PP: 30-36. ##
 21. Kruger P J, Toit R, Mahomed M. The effect of sports vision exercises on the visual skills of university student: Sport science. African Journal for Physical Health Education, Recreation and Dance. 2011; 17(3): 429-40. ##
 22. Abernethy B, Wood M. Do generalized visual training programs for sport really work? An experimental investigation. Australian Journal of Science and medicine in sport. 2001; 19(4): 7- 16. ##
 23. Revien L, Gabor M. Sports vision: Dr. Revien eye exercise program for athletes. New York: work man publishing.1981. ##
 24. Balasaheb T, Maman P, Sandhu J S. The impact of visual skill training program on batting performance in cricketers. Sernian Journal of sports Sciences. 2008; 2(1):17-23. ##
 25. Wilson Mark R., et al. Gaze training enhances laparoscopic technical skill acquisition and multitasking performance: A randomized, controlled study. Surgical Endoscopy. 2011: 25(12): 31- 37. ##
 26. Kluka D, Love P, Kuhlman J, Hammach G, Wesson M. The effect of a visual skills training program on selected collegiate volleyball athletes. International Journal of Sports Vision. 1996; 3(1): 23- 34. ##
 27. Azimzadeh E, Ghasemi A, Gholami A. Effect of selected visual and sport training program on visual skills. 2015; 7(22): 15- 32##
 28. Ludeke A, Ferreira J. The difference in visual skills between professional versus non- professional rugby players. The South African Optometrist. 2003; 62: 8-15. ##
 29. Ripoll H, Kerlirzin Y, Stein F, Reine B. Analysis of information processing, and visual strategies in complex problem solving sport situations. Journal of Human Movement Science.1995; 14(5): 325-349. ##
 30. Zhnag J, Watanabe K. Differences in saccadic latency and express saccades between skilled and novice ball players tracking predictable and unpredictable targets at two visual angels. Perceptual and Motor Skills. 2005; 100(3c): 27- 36. ##
 31. Jafarzadehpur E, Aazami N, Bolouri B. Comparison of saccadic eye movements and facility of ocular accommodation in female volleyball players and non- players. Scandinavian Journal of Medicine & Science in sport. 2007; 17(2): 86-90. ##
 32. McLeod P. Visual reaction time and high- speed ball games. Perception. 1987; 16(1): 49- 59. ##
 33. Rezaee M, Ghasemi A, Momeni M. Visual and athletic skills training enhance sport performance. European J of Exp Biology. 2012; 2(6): 43- 50. ##
 34. Liberdinsky C, Stine M. Role of prefrontal cortex in conscious visual perception. Journal Neuro Sci. 2011;31(1): 9- 69. ##
 35. Alison Jenerou A, Morgan B S, Bucking R. A Vision Training Program's Impact on Ice Hockey Performance. Optometry & Visual Performance. 2015; 3(2):139-48. ##