بررسی تاثیر مداخلات مبتنی بر حس بر رفتارانطباقی کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترای آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
بین بیش­پاسخ­دهی حسی در کودکان اتیسم و مشکلات توجهی رابطه مثبتی وجود دارد. همچنین کم­پاسخ­دهی حسی با مشکلاتی در بروز رفتارهای تطابقی، مهارت­های ارتباطی و مهارت­های اجتماعی همراه است. هدف از مطالعه حاضر بررسی مداخلات مبتنی بر حس بر رفتار انطباقی کودکان اتیسم با عملکرد بالا بود.
مواد و روش­ ها
مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی بود که بر روی 50 کودک با اختلال طیف اتیسم که به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند، انجام گرفت. جهت جمع­آوری اطلاعات از ابزار ارزیابی پرسش­نامه رفتار تطابقی واینلند استفاده شد. اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ­ﻫﺎ در دو ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ (ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺪاﺧﻠﻪ) اﻧﺠﺎم گرفت. گروه کنترل، مداخلات رایج کاردرمانی را دریافت کردند و گروه مداخله علاوه بر مداخلات رایج از پروتکل حسی این مطالعه نیز بهره­مند شدند. داده­های حاصل از پرسش­نامه­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS و آزمون­های Paired T Test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ­ها
بر اساس یافته­های به­دست­آمده از آنالیز آماری بین گروهی، بین میانگین نمرات رفتار تطابقی کودکان مبتلا به طیف اتیسم در دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد (قلمرو مهارت­های ارتباطی (575/0P=)، مهارت­های روزمره زندگی (702/0P=)، اجتماعی شدن (449/0P=) و رفتار ناسازگارانه (605/0P=).
نتیجه ­گیری
مداخله­ی مبتنی بر حس بر روی رفتار انطباقی کودکان اتیسم تاثیر نداشته است و با توجه به این که رفتار تطابقی به حس­های ثانویه (بویایی، چشایی، شنوایی) مرتبط است، پیشنهاد می­شود در مداخلات کوتاه­مدت این متغیر هم مد نظر قرار داده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Sensory-Based Interventions on Adaptive Behavior of Children with Autism Spectrum Disorders

نویسندگان [English]

 • Safoora Azizi 1
 • Parvin Raji 2
 • Tahmine Mosavi 2
 • Mehdi Alizadeh 3
 • Elham Faghihzadeh 4
1 MSc Student in Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Assistant Professor.Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences
3 PhD in Cognitive Neuroscience, Assistant Professor, Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 PhD candidate in Biostatistics, Department of Biostatistics, Paramedical School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Autism Spectrum Disorders are described as anomalies of social interactions, and having repetitious and stereotype behaviors. There is a positive correlation between hyper sensitivity and attention disorders in the diagnosed children. Also, there is a problem with hypo sensitivity in these children in the sense that they are not capable of performing adaptive behavior. Also, they lack interaction skills and social interactions. The present study aimed to investigate the intervention of the sensory based intervention of the high function autistic children on their adaptive behavior.
Materials and Methods: The present randomized clinical trial was conducted on 50 children with Autism Spectrum Disorders who were selected from an available sample. The data was collected using Vineland Adaptive Behavior Scales questionnaire. The evaluations were conducted both before and right after the interference. The control group received the normal therapy whereas the experimental group received this therapy together with the privileges of the sensory protocol of the present study. The obtained data was analyzed using SPSS and running Paired T-Test.
Results: The findings of the study indicated that there was no significant meaningful difference between the performances of children with Autism Spectrum Disorders in the two groups regarding the interactive skills (P=0.575), daily living skills (P=0.702), socialization (P=0.449), and maladaptive behavior (P=0.605).
Conclusion: According to the results, the interference had no effect on the adaptive behavior of the Autistic children. Considering the fact that adaptive behavior is related to secondary senses (olfactory, taste and hearing), it is suggested that these factors be taken into consideration, too.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sensory-Based Intervention
 • Autism Spectrum Disorders
 • Adaptive behavior
 1.  

  1. Mohammadi MR, Salmanian M, Akhondzadeh S. Autism spectrum disorders in Iran. Iranian Journal of Child Neurology. 2011;5(4):1-9.##
  2. Association AP. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®): American Psychiatric Pub; 2013., cited in Arjmand Publishig, translator: Dr Rezaee F, Dr Farmand A et al.1394. p923##
  3. Eric F. Epidemiology of Pervasive Developmental Disorders. International Pedriatric Research. 2009;65(6):591-8. ##
  4. Dehghan F, Mirzakhany N, AlizadeZarei M, Sartipizade M. Sensory processing in children with attention deficit hyperactivity disorder and high-functioning autism. International Journal of Applied Behavioral Sciences. 2014;1(1):28-37. ##
  5. Case-Smith J, Weaver LL, Fristad MA. A systematic review of sensory processing interventions for children with autism spectrum disorders. Autism. 2014:1362361313517762. ##
  6. Miller LJ, Nielsen DM, Schoen SA. Attention deficit hyperactivity disorder and sensory modulation disorder: a comparison of behavior and physiology. Research in developmental disabilities. 2012;33(3):804-18. ##
  7. Case-Smith J, O'Brien JC. Occupational therapy for children: Elsevier Health Sciences; 2013. ##
  8. Pfeiffer B, Kinnealey M, Reed C, Herzberg G. Sensory modulation and affective disorders in children and adolescents with Asperger’s disorder. American Journal of Occupational Therapy. 2005;59(3):335-45. ##
  9. Engel-Yeger B, Ziv-On D. The relationship between sensory processing difficulties and leisure activity preference of children with different types of ADHD. Research in developmental disabilities. 2011;32(3):1154-62. ##
  10. Faezeh dehghan NM, Mahdi alizade zarei, Mehran Soleimani, Mehrnoosh sartipizade. Relationship between sensory processing and behavior problems in children with high-functioning autism. Rehabilitationl Medical. 2015;4(2):19-28. ##
  11. Yunus FW, Liu KPY, Bissett M, Penkala S. Sensory-Based Intervention for Children with Behavioral Problems: A Systematic Review. Autism Dev Disord. 2015;45:3565–79. ##
  12. Kanne SM, Gerber AJ, Quirmbach LM, Sparrow SS, Cicchetti DV, Saulnier CA. The role of adaptive behavior in autism spectrum disorders: Implications for functional outcome. Journal of autism and developmental disorders. 2011;41(8):1007-18. ##
  13. Kenworthy L, Case L, Harms MB, Martin A, Wallace GL. Adaptive behavior ratings correlate with symptomatology and IQ among individuals with high-functioning autism spectrum disorders. Journal of autism and developmental disorders. 2010;40(4):416-23. ##
  14. Perry A, Flanagan HE, Geier JD, Freeman NL. Brief report: The Vineland Adaptive Behavior Scales in young children with autism spectrum disorders at different cognitive levels. Journal of autism and developmental disorders. 2009;39(7):1066-78. ##
  15. Gillham JE, Carter AS, Volkmar FR, Sparrow SS. Toward a developmental operational definition of autism. Journal of autism and developmental disorders. 2000;30(4):269-78. ##
  16. Kern JK, Trivedi MH, Grannemann BD, Garver CR, Johnson DG, Andrews AA, et al. Sensory correlations in autism. Autism. 2007;11(2):123-34. ##
  17. Hilton C, Graver K, LaVesser P. Relationship between social competence and sensory processing in children with high functioning autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders. 2007;1(2):164-73. ##
  18. Baker AE, Lane A, Angley MT, Young RL. The relationship between sensory processing patterns and behavioural responsiveness in autistic disorder: A pilot study. Journal of autism and developmental disorders. 2008;38(5):867-75. ##
  19.      Liss M, Saulnier C, Fein D, Kinsbourne M. Sensory and attention abnormalities in autistic spectrum disorders. Autism. 2006;10(2):155-72. ##
  20. Watling R KK, Davies PL, Schaaf RC. Occupational therapy practice guidelines for children and adolescents with challenges in sensory processing and sensory integration.2011. 229 p. ##
  21. Komeili S. The effect of sensory modulation intervention on emotional and interactional behavior and sensory processing in 7-10 year old children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). 1394. Mastert's thesis, School of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences. ##
  22. Mirzakhani N, Zeynali R, Fendereski T, Dehghan F, Malak H. Normalization of sensory Profile questionnaires in Iranian children (5-12 year old). Shaid Beheshti University of medical science. Rehabilitation school. 2012:122-8. ##
  23. Baghooli H, Toeiserkani M, Chavooshi B. Vineland Adaptive Behavior Scale for people with mental retardation, emotional disorders, and behavioral problems. Iranian Rehabilitation Journal. 2009;7(2):47-56. ##
  24. Sparrow SS, Cicchetti DV, Balla DA. Vineland Adaptive Behavior Scales. Teacher Rating Form Manual: Pearson; 2006. ##
  25. Lane AE, Young RL, Baker AE, Angley MT. Sensory processing subtypes in autism: Association with adaptive behavior. Journal of autism and developmental disorders. 2010;40(1):112-22##.
   1. Revised version of The Wechsler Intelligence Scale for Children. Institute  of AzmonnyarPooya, 1394. ##
   2. Wechsler Memory Scale Normalization of the population living in Tehran: TarbiatModarres University; 1383. ##
  26. Fisher AG, Murray EA, Bundy AC. Sensory integration: Theory and practice: FA Davis Company; 1991. ##