مقایسه فرآیندهای واجی در کودکان با کاشت حلزون و کودکان شنوای فارسی زبان در شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه آمار، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 کارشناس شنوایی شناسی، مرکز کاشت حلزون فارس، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
امروزه برخورداری از شنوایی طبیعی برای اکتساب نظام واجی هر زبان ضروری است. کودکان با آسیب شنوایی نوعی نظام واجی نامناسب یا معیوب دارند که در پی ترمیم شنوایی با کاشت حلزون نیز، جنبه­هایی از این مشکل باقی می­ماند که بهبود آن نیازمند درمان است. با این دیدگاه که فرض می­شود، فرآیندهای واجی در کودکان کاشت حلزون شده با کودکان شنوای فارسی­زبان تفاوت دارد. به هدف کشف این تفاوت این دو گروه مورد مقایسه قرار گرفتند.
مواد و روش ­ها
مطالعه مقطعی حاضر روی 28 کودک کاشت حلزون و 25 کودک شنوای فارسی­زبان 2 تا 8 ساله شهر شیراز صورت گرفت. نمونه گفتار مورد مطالعه با استفاده از بیان نام 106 تصویر جمع­آوری و هر یک از فرآیندهای واجی تجزیه و تحلیل و ثبت گردید.
 یافته­ ها
یافته­ ها نشان داد از بین فرآیندهای واجی، مضاعف­سازی، لبی­شدگی و انسدادی-چاکنایی­شدگی (00/0 (p=فقط در کودکان کاشت حلزون دیده شد. در کودکان شنوا فرآیندهای واجی در 7 سالگی مشاهده نشد، اما در کودکان کاشت حلزون بعد از 8 سالگی نیز فرآیندهای واجی وجود داشت. در کودکان شنوا (008/0p=) و کاشت حلزون شده (029/0p=) بین سن با میانگین فرآیند واجی، ارتباط معکوس بود.
 نتیجه­ گیری
به نظر می­رسد فرآیندهای واجی در کودکان کاشت حلزون دیرتر از کودکان شنوا از بین رفت و بسامد فرآیندهای واجی در کودکان کاشت حلزون بیشتر از گروه شنوا است که نشان از تاخیر و انحراف در مسیر رشد واجی­شان بود و خود این مسئله به تناسب طول دوره رشد فرآیندها با سن شنوایی اشاره دارد. با افزایش سن کودکان شنوا و کاشت حلزون فرآیندهای واجی در هر دو گروه کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Phonological Processes in Persian Children with Cochlear Implantation and Normal Hearing in Shiraz

نویسندگان [English]

 • Naimeh Fathi herat 1
 • Ali Ghorbani 2
 • Mohammadreza Keyhani 3
 • Shapour Haghjou 4
1 Ms Student of Speech Therapy, School of Rehabilitation, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Faculty member of Speech Therapy, School of Rehabilitation, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Faculty member of Statistics, School of Rehabilitation, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Audience expert, Fars Cochlear Implantation Center, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Natural hearing is essential for the acquisition of a phonemic system in any language. Children with hearing impairment have inappropriate or defective phoneme system. Even after healing of the hearing loss by cochlear implantation, an aspect of this problem remains that needs improvement. The present study was conducted to compare the phonological processes between Persian children with cochlear implantation and normal hearing children. 
Materials and Methods: The current cross-sectional study was performed on 28 children with cochlear implantation and 25 hearing 2-8 year-old children in Shiraz. The sample of the speech was obtained using the names of 106 images and then each phonological process was analyzed.
Results: Among phonological processes, reduplication, labialization, and glottal stopping (p=0/000) were seen only in cochlear implantation children. In hearing children, the phonological processes disappeared at the age of seven, but in cochlear implantation children, it disappeared after eight years of age. In hearing children (p=0/008) and in those with cochlear implantation (p=0/029), there was an inverse relationship between age and mean phonological process.
 Conclusion: According to the results, phonological processes in children with cochlear implantation disappeared later compared with hearing children and the frequency of phonological processes in cochlear implant children was more than that of the normal hearing group, which indicates a delay and divergence in their phonological development which is related to the relationship between the length of the growth process and hearing age. Phonological processes are reduced with the increasing age in both groups of hearing children and those with cochlear implantation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Phonological processes
 • Cochlear implantation
 • Hearing children
 1. Ghesisin L, Jalilevand N, Kamali M. investigation  of phonological processes in expresses single and two   syllab of word of 2-4 year old Isfahan Persian Speaking children Tehran University of Medicine; 1384.##
 2. Mirmosayeb E, Alborzi Varaki P. The Study and Analysis of Phonological Processes in 2-4 year old Farsi Speaking Children of Tehran Based on Articulatory Phonology. Foreign Language Research Journal. 2011;1(1):111-28. ##
 3. Berntal FE,  Bankson N. Articulation and Phonology disorders. Boston: Ally and Bacon; 2004. ##         
 4. Gulian E, Hinds P, Fallside F, Brooks S. Vowel-learning and the vowel system of deaf children: age and feedback-related differences. Journal of communication disorders. 1983;16(6):449-69. ##
 5. Stoel-Gammon C. The acquisition of segmental phonology by normal and hearing-impaired children. Speech of the hearing impaired: Research, training, and personnel preparation. 1983:267-80. ##
 6. Abraham S. Differential treatment of phonological disability in children with impaired hearing who were trained orally. American Journal of Speech-Language Pathology. 1993;2(3):23-30. ##
 7. Elfenbein JL, Hardin-Jones MA, Davis JM. Oral communication skills of children who are hard of hearing. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 1994;37(1):216-26. ##
 8. Bernthal JE, Bankson NW, Flipsen P. Articulation and phonological disorders : speech sound disorders in children. Boston, Mass.: Pearson/Allyn & Bacon; 2009. ##
 9. Flipsen P, Parker RG. Phonological patterns in the conversational speech of children with cochlear implants. Journal of Communication Disorders. 2008;41(4):337-57. ##

10. Doble MG. Development of oral communication in infants with a profound hearing loss: Pre-and post- cochlear implantation. 2006. ##

11. Kral K, Streicher B, Junge I, Lang-Roth R. Phonological development in children with cochlear implant (s). HNO. 2014;62(5):367-73. ##

12. Grogan M, Barker E, Dettman S, Blamey P. Phonetic and phonological changes in the connected speech of children using a cochlear implant. Scientific publications, vol 8, 1994-1995, no 740. 1995. ##

13. Chin SB. Children's consonant inventories after extended cochlear implant use. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 2003;46(4):849-62. ##

14. Dunn C, Davis BL. Phonological process occurrence in phonologically disordered children. Applied Psycholinguistics. 1983;4(03):187-207. ##

15. Hodson BW, Paden EP. Phonological processes which characterize unintelligible and intelligible speech in early childhood. Journal of Speech and Hearing Disorders. 1981;46(4):369-73. ##

16. Leonard LB. Unusual and subtle phonological behavior in the speech of phonologically disordered children. Journal of Speech and Hearing Disorders. 1985;50(1):4-13. ##

17. Shipley KG, McAfee JG. Assessment in speech-language pathology: A resource manual: Nelson Education; 2006. ##

18. Kumin L. Speech and language skills in children with Down syndrome. Developmental Disabilities Research Reviews. 1996;2(2):109-15. ##

19. Stoel-Gammon C, Dunn C. Normal and disordered phonology in children: Pro Ed; 1985. ##

20. Jalilevand N, Damarchi z, Mahmoudi B B, Keihani MR. Study of phonological processes of 4 - 6 years old Persian Speaking Children Language and Linguistics. 2011;7(13):51-60. ##

21. Shirazi اS, Shahrivar NM, Azar M, Rahgozar M. investigation of phonological processing in persian speaking children 2-4 year Rehabilitation. 1388;10(1):17-23. ##

22. Flipsen P. Ear selection and pediatric cochlear implants: A preliminary examination of speech production outcomes. International journal of pediatric otorhinolaryngology.70-1633:(11)72;2008. ##

دوره 7، شماره 4
آذر و دی 1397
صفحه 127-135
 • تاریخ دریافت: 03 آذر 1396
 • تاریخ بازنگری: 27 اسفند 1396
 • تاریخ پذیرش: 31 اردیبهشت 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1397