بررسی تاثیر بسته مشاوره ای استفاده از زمان بر افزایش زمان اوقات فراغت و رضایت از مدیریت زمان مادران کودکان فلج مغزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته پژوهشی دانشجویان، کارشناس ارشد کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای روانشناسی کودکان استثنایی، مربی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دکترای کاردرمانی، استادیار گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،ایران

5 استاد آمار زیستی، گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
امروزه اطلاعات استفاده از زمان شاخص مناسبی برای تعیین کیفیت زندگی هر فرد می­باشد. با توجه به شیوع فلج مغزی و نیازهای زیاد این کودکان به مادران خود، در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر بسته مشاوره­ای استفاده از زمان بر افزایش اوقات فراغت و رضایت از مدیریت زمان مادران کودکان فلج مغزی پرداخته شده است.
مواد و روش­ ها
در بررسی حاضر از بین مادران مراجعه­ کننده به کلینیک کیمیا طب شهرستان ورامین 36 مادر که معیار ورود به مطالعه را داشتند، انتخاب شدند و به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. هر دو گروه در جلسه اول پرسش­نامه (استفاده از زمان مادران) را تکمیل کردند. سپس گروه مداخله طی یک ماه چهار جلسه مداخله دریافت کرده و در پایان مجددا هر دو گروه پرسش­نامه را تکمیل کردند. داده­ها در نرم­افزار SPSS18 وارد شده و از آزمون کوواریانس و ویل کاکسون استفاده شده است.
یافته­ ها
یافته­ ها نشان داد که آنالیز آماری داده­ ها تفاوت معناداری را در حیطه زمان اختصاص­ یافته به اوقات فراغت قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه شاهد و مداخله دارد 
نتیجه­ گیری
به نظر می‌رسد نتابج حاصل از بررسی حاضر نشان داده که بسته مشاوره­ای بر افزایش زمان اختصاص داده شده به اوقات فراغت تاثیرگذار بوده و همچنین باعث افزایش رضایت از مدیریت زمان در مادران کودکان فلج مغزی شده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Consulting Package of Time on Increasing Leisure Time and Satisfaction of Time Management in Mothers of Children with Cerebral Palsy

نویسندگان [English]

 • Seyedeh Mahta Marashipour 1
 • Navid Mirzakhani 2
 • Mehdi Rezaei 3
 • Zahra Shafiei 4
 • Alireza Akbarzadeh Baghban 5
1 Student Research Committee, MSc in Occupational Therapy. School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 PhD Student of Exceptional Child Psychology, Occupational Therapy Department, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
3 PhD, Assistant Professor in Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 MSc of Occupational Therapy & Medical Education,School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Professor, Department of Basic Sciences, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim:  The information about individual time management is a good indicator of each person's quality of life. Given the high prevalence of cerebral palsy and the dependency of these children to their mothers due to their special needs, in the present study, we investigated the effects of time management consultation on satisfaction of time management and leisure time in mothers of children with cerebral palsy.
Materials and Methods: In the current investigation, we chose participants from among the mothers of children who were admitted to Kimia Teb Clinique located in Varamin city. A total of 36 mothers were chosen and divided into two intervention and control groups. In the first session, both groups completed mothers time use questionnaire. The intervention group received four consulting sessions in a month. At the end of the month, both groups completed the questionnaire once again. The data of interest was statistically analyzed running ANCOVA and Wilcoxon tests in SPSS, version 18.
Results: The present study showed that there was a significant difference between the two groups in increasing leisure time variable before and after the intervention (p <0.05). Also, there was a significant difference between the two groups satisfaction of time use management variable before and after the intervention (p <0.05).
Conclusion: According to the results, it was found that using consulting package of time has been effective in increasing the leisure time and increased the satisfaction of time use management in mothers of children with cerebral palsy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Consulting Package
 • Mothers of children with cerebral palsy
 • Time use
 1. Farnworth L. The time use and subjective experience of occupations of young male and female legal offenders: University of Southern California; 2014.##
 2. Christiansen C, Baum CM, Bass-Haugen J. Occupational therapy: Performance, participation, and well-being: Slack Incorporated; 2005. ##
 3. Law M. The environment: A focus for occupational therapy. Canadian Journal of Occupational Therapy. 1991;58(4):171-9. ##
 4. Wilcock A, Chelin M, Hall M, Hamley N, Morrison B, Scrivener L, et al. The relationship between occupational balance and health: A pilot study. Occupational Therapy International. 1997;4(1):17-30. ##
 5. Bejerholm U, Eklund M. Time use and occupational performance among persons with schizophrenia. Occupational Therapy in Mental Health. 2004;20(1):27-47.##
 6. Law M. Participation in the occupations of everyday life. American Journal of Occupational Therapy. 2002;56(6):640-9. ##
 7. Ahmadi Kahjugh M, Rassafiani M ,et al. Comparing time use in mothers with autistic child and mothers with healthy child. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2014:182-92. ##

 

 1. Ahmadi Kahjugh M, Rassafiani M, Hoseini SA, Sourtiji H, et al. Comparing the patterns of time use and satisfaction of time management among mothers of children with cerebral palsy and mothers of healthy children. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2012;1(1):10-7. ##
 2. Sawyer MG, Bittman M, La Greca AM, Crettenden AD, Borojevic N, Raghavendra P, et al. Time demands of caring for children with cerebral palsy: what are the implications for maternal mental health? Developmental Medicine & Child Neurology. 2011;53(4):338-43. ##
 3. Dalvand H, Dehghan L, Hadian MR, Feizy A, Hosseini SA. Relationship between gross motor and intellectual function in children with cerebral palsy: a cross-sectional study. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2012;93(3):480-4. ##
 4. Crowe TK, Florez SI. Time use of mothers with school-age children: A continuing impact of a child’s disability. American Journal of Occupational Therapy. 2006;60(2):194-203. ##
 5. Pentland W, Harvey AS, Walker J. The relationships between time use and health and well‐being in men with spinal cord injury. Journal of Occupational Science. 1998;5(1):14-25. ##
 6. marziye shojaei,nasrin jalili.Comparing the patterns of time use, leisure time and quality of time management among mothers of children with cerebral palsy and mothers of healthy children At Isfahan City. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2015 Feb 21;10(6):758-67. ##
 7. VanLeit BJ. Outcomes of a health promotion program for mothers of children with disabilities: impact on timeuse and coping. University of New Mexico: 1999. ##
 8. Johnson CB, Deitz JC. Time use of mothers with preschool children: a pilot study. Am J Occup Ther 1985; 39(9):578-83. ##