تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر عملکرد و حس عمقی اندام فوقانی زنان فعال در معرض آسیب‌دیدگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار بیومکانیک ورزشی، بخش علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
ثبات مرکزی به معنای توانایی کنترل حرکات تنه برای تولید، انتقال و کنترل بهینه نیروها از اندام فوقانی و تحتانی در حین حرکات عملکردی می‌باشد. مطالعات محدودی به شواهد و مدارکی مبنی بر رابطه میان ثبات مرکزی و اندام فوقانی و پیشگیری از آسیب اشاره کرده­اند و این موضوع نیاز به تحقیق بیشتری دارد؛ از این رو هدف تحقیق حاضر، تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر عملکرد و حس عمقی اندام فوقانی در زنان فعال مستعد آسیب‌دیدگی می‌باشد.
مواد و روش ­ها
در پژوهش حاضر 23 نفر از زنان فعال مستعد آسیب‌دیدگی به صورت هدفمند برای این تحقیق انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (12 نفر) و تجربی (11 نفر) قرار گرفتند. گروه تجربی 6 هفته تمرینات ثبات مرکزی را انجام دادند. آزمون‌های زنجیره حرکتی بسته اندام فوقانی، پرتاب توپ مدیسین­بال جهت ارزیابی عملکرد و خطای بازسازی زاویه 45 درجه چرخش خارجی جهت ارزیابی حس عمقی استفاده گردید. جهت بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون شاپیروویلک و جهت بررسی تغییرات نمرات آزمون‌ها در هر گروه، قبل و بعد از دوره تمرینی، از آزمون تحلیل کواریانس در سطح معناداری 05/0≥α استفاده شد.
یافته­ ها
یافته­ها نشان داد اختلاف در آزمون‌های عملکرد و حس عمقی میان گروه کنترل و تجربی معنا‌دار بود. در ‌واقع تمرینات ثبات مرکزی عملکرد و حس عمقی را در زنان فعال مستعد آسیب‌دیدگی در گروه تجربی افزایش داد، در‌ حالی که نتایج این آزمون‌ها برای گروه کنترل معنادار نشد.
نتیجه ­گیری
به نظر می‌رسد تمرینات ثبات مرکزی باعث درگیر نمودن سیستم عصبی-عضلانی و افزایش ثبات پویا در ناحیه مرکزی می‌شود. این تمرینات فانکشنال، می‌تواند بر عملکرد کل زنجیره حرکتی تأثیر‌گذار باشد. نتایج نشان داد تمرینات ثبات مرکزی باعث بهبود عملکرد و حس عمقی در اندام فوقانی در زنان فعال مستعد آسیب‌دیدگی شد. پیشنهاد می‌شود از ابزارهای دیگری نیز برای سنجش عملکرد و حس عمقی نیز استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Core Stabilization Trainings on Function and Proprioception of Upper Extremity on Physically Active Women with Predisposition to Injury

نویسندگان [English]

  • Raana Almas Shehni 1
  • Maliheh Hadadnejad 2
  • Fereshteh Eftekhari 3
1 MA in Sport Injury and Corrective Exercise Association, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Biomechanic and Sport Injury, School of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Sport Biomechanics,Department of Sport Sciences ,School of Education and Psychology,Shiraz University,Shiraz, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Core stability is the ability to control the movement of the trunk for optimal production, transfer, and control of forces from the upper and lower extremities during functional activities. Limited evidence from literature provides a link between core stability, upper extremity, and prevention of injury of upper extremity and thus more investigation are needed. Therefore, the present study was conducted to determine the effect of core stabilization trainings on the function of upper extremity on physically active women with predisposition to injury.
Materials and Methods: In the current study, 23 physically active women with the risk of upper extremity injury participated.Six-week programs, including core-stability exercises that progressed each week, were perfromed. Closed kinetic chain upper extremity stability test, shot medicine ball throw test for function, and error of active angle reproduction of 45 for dominant side for proprioception were used. Also, Shapiro Wilk test was used to examine the normality of the data and to assess the changes in the scores of the tests in each group, ANCOVA was used before and after the training period. The significance level wasα ≤ 0.05.
Results: A significant difference was observed between groups on function. Also, an increase was evident in all pretest-to-posttest results in the experimental group.
Conclusion: According to the results, core stability training involves the neuromuscular system and increase dynamic stability in the core area. These functional exercises can affect the performance of the entire kinetic chain. The results showed that core stability training improved function and proprioception on upper extremity in physically active women with predisposition to injury. It is also be suggested that different tools be used to examine the function and proprioception in future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Upper Extremity
  • Core stability training
  • Injury prevention
1. Tucci HT, Martins J, de Carvalho Sposito G, Camarini PM, de Oliveira AS. Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability test (CKCUES test): a reliability study in persons with and without shoulder impingement syndrome. BMC musculoskeletal disorders. 2014; 3;15(1):1.##
2. Lust KR. The effects of a six-week open kinetic chain/closed kinetic chain and open kinetic chain/closed kinetic chain/core stability strengthening program in baseball. West Virginia University; 2007. ##
3. DeHaven KE, Lintner DM. Athletic injuries: comparison by age, sport, and gender. The American journal of sports medicine. 1986; 14(3):218-24. ##
4. Hodges PW, Richardson CA. Feedforward contraction of transversus abdominis is not influenced by the direction of arm movement. Experimental brain research. 1997; 1;114(2):362-70. ##
5. Brumitt J, Dale RB. Integrating shoulder and core exercises when rehabilitating athletes performing overhead activities. North American journal of sports physical therapy: NAJSPT. 2009; 4(3):132. ##
6. Kibler WB, Press J, Sciascia A. The role of core stability in athletic function. Sports medicine. 2006; 1;36(3):189-98. ##
7. Tse MA, McManus AM, Masters RS. Development and validation of a core endurance intervention program: implications for performance in college-age rowers. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2005; 1;19(3):547-52##
8. Willson JD, Dougherty CP, Ireland ML, Davis IM. Core stability and its relationship to lower extremity function and injury. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons. 2005; 1:13(5):316-25. ##
9. Silfies SP, Ebaugh D, Pontillo M, Butowicz CM. Critical review of the impact of core stability on upper extremity athletic injury and performance. Brazilian journal of physical therapy. 2015;19(5):360-8. ##
10. Hibbs AE, Thompson KG, French D, Wrigley A, Spears I. Optimizing performance by improving core stability and core strength. Sports medicine. 2008; 1;38(12):995-1008. ##
11. Bradley JP, Tibone JE. Electromyographic analysis of muscle action about the shoulder. Clinics in sports medicine. 1991; 10(4):789-805. ##
12. Hall LA, McCloskey DI. Detections of movements imposed on finger, elbow and shoulder joints. The journal of physiology. 1983; 1;335(1):519-33. ##
13. Kennedy JC, Alexander IJ, Hayes KC. Nerve supply of the human knee and its functional importance. The American journal of sports medicine. 1982; 10(6):329-35. ##
14. Anderson MK, Hall SJ. Sports injury management. Williams & Wilkins; 1995. ##
15. Tucci HT, Martins J, de Carvalho Sposito G, Camarini PM, de Oliveira AS. Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability test (CKCUES test): a reliability study in persons with and without shoulder impingement syndrome. BMC musculoskeletal disorders. 2014; 3;15(1):1. ##
16. Borms D, Maenhout A, Cools AM. Upper Quadrant Field Tests and Isokinetic Upper Limb Strength in Overhead Athletes. Journal of athletic training. 2016; 51(10):789-96. ##
17. Nodehi-Moghadam A, Nasrin N, Kharazmi A, Eskandari Z. A comparative study on shoulder rotational strength, range of motion and proprioception between the throwing athletes and non-athletic persons. Asian journal of sports medicine. 2013; 4(1):34. ##
18. Michael AT, McManus AM, Masters RS. Development and validation of a core endurance intervention program: implications for performance in college-age rowers. Journal of Strength and Conditioning Research. 2005; 1;19(3):547. ##
19. Ben Kibler W. The role of the scapula in athletic shoulder function. The American journal of sports medicine. 1998; 26(2):325-37. ##
20. Page P, Frank C, Lardner R. Assessment and treatment of muscle imbalance: the Janda approach. Human kinetics; 2010. ##
21. JANDA V. On the concept of postural muscles and posture in man. Australian journal of Physiotherapy. 1983; 1;29(3):83-4. ##
22. Janda V, Bullock-Saxton J, Vavrova M. Sensory motor stimulation. Body Control Videos; 1990. ##
23. Hodges PW, Richardson CA. Relationship between limb movement speed and associated contraction of the trunk muscles. Ergonomics. 1997; 1;40(11):1220-30. ##
24. Myers TW. Anatomy Trains. Churchill Livingstone. New York. 2001; 137-64. ##
دوره 7، شماره 4
آذر و دی 1397
صفحه 97-106
  • تاریخ دریافت: 16 دی 1396
  • تاریخ بازنگری: 21 اردیبهشت 1397
  • تاریخ پذیرش: 30 اردیبهشت 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1397