پایایی مجموعه آزمون سنجش حرکت کودکان-ویرایش دوم (MABC-2) در کودکان 7 تا 10 ساله شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی-رشد حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
برای تشخیص اختلال هماهنگی رشدی به یک ابزار استاندارد و دقیق برای سنجش مهارت­های حرکتی نیاز است. مجموعه سنجش حرکت کودکان-ویرایش دوم، یکی از ابزارهایی است که بدین منظور ساخته شده و در کشورهای انگلیسی­زبان (بریتانیا و امریکا) مورد استفاده قرار می­ گیرد. پس برای استفاده از آن در جامعه تهران نیاز است که پایایی این آزمون بررسی شود. هدف از تحقیق حاضر، تعیین پایایی این مجموعه آزمون برای کودکان رده دوم سنی (10-7 سال) شهر تهران بود.
مواد و روش ­ها
جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کودکان 7 تا 10 ساله شهر تهران تشکیل دادند. نمونه این پژوهش شامل 800 نفر از کودکان عادی با رشد طبیعی با دامنه سنی 0/7 تا 8/10 ساله (میانگین 8/8 و انحراف معیار 2/1) شد که به روش نمونه­گیری تصادفی چندمرحله­ای انتخاب شدند. ابزار استفاده­شده در این پژوهش، مجموعه آزمون سنجش حرکت کودکان-ویرایش دوم بود. در این مطالعه، پایایی بین آزمونگرها و آزمون-آزمون مجدد و همسانی درونی برای نمونه ایرانی بررسی گردید. پایایی بین آزمونگرها با دو آزمونگر روی 50 کودک، پایایی آزمون-آزمون مجدد با فاصله دو هفته بین دو آزمون و روی 75 کودک و پایایی همسانی درونی روی 800 کودک به دست آمد. کلیه مراحل تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS نسخه 23 انجام شد و سطح معناداری تمام آزمون­ها 05/0<P در نظر گرفته شد.
یافته ­ها
پایایی بین آزمونگرها با محاسبه ضریب همبستگی درون­طبقه­ای برای مهارت چالاکی دستی 923/0، مهارت هدف­گیری و پرتاب 999/0، مهارت تعادل 988/0 و نمره کل آزمون 985/0 بود. پایایی بازآزمایی با محاسبه ضریب همبستگی درون­طبقه­ای برای مهارت چالاکی دستی 926/0، مهارت هدف­گیری و پرتاب 888/0، مهارت تعادل 967/0 و نمره کل آزمون 967/0 به دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ به منظور همسانی درونی آزمون، برای مهارت چالاکی دستی 713/0، مهارت هدف­گیری و پرتاب 765/0، مهارت تعادل 603/0 و نمره کل آزمون 843/0 بود.
نتیجه­ گیری
بر پایه یافته­های پژوهش حاضر چنین نتیجه­گیری می­شود که مجموعه آزمون سنجش حرکت کودکان-ویرایش دوم، ابزاری پایا برای تشخیص اختلال هماهنگی رشدی کودکان 7 تا 10 ساله شهر تهران می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reliability of the Movement Assessment Battery for Children - Second Edition (MABC-2) in Children Aged 7-10 Years in Tehran

نویسندگان [English]

 • Rouhallah Akbaripour 1
 • Afkham Daneshfar 2
 • Masoumeh Shojaei 2
1 Ph.D student of motor behavior and motor development, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: To diagnose developmental coordination disorder, a standard and accurate instrument for assessment of motor skills is required. The Movement Assessment Battery for Children - Second Edition is one of the tools developed for this purpose and is used in English-speaking countries (Britain and America). Therefore, it is necessary to examine the reliability of this test for use in Iranain society. The purpose of the present study was to determine the reliability of this test for age band two (7 to 10 years) children in Tehran.
Materials and Methods: The statistical population of the study consisted of all 7-10 year-old children in Tehran. The sample consisted of 800 typical children with normal growth with a range of 0/7 to 10/8 years (mean 8.8 and 1.2 standard deviation) selected using multistage random sampling. The instrument used in the study was the Movement Assessment Battery For Children - Second Edition. We analyzed the inter-tester reliability and the test-retest and internal consistency for the Iranian sample. Inter-tester reliability was performed with two testers on 50 children, Test-retest reliability with two weeks interval between two tests and on 75 children, and internal consistency reliability was evaluated on 800 children. All steps of data analyses were performed using SPSS, version 23, and the significance level was set at p <0.05.
Results: Inter-tester reliability was calculated by calculating the intraclass correlation coefficient for manual dexterity to be 0/923, aiming and catching 0/999, balance 0/988, and the total score of test was calculated to be 0/985. Test-retest reliability was calculated by calculating the inter-class correlation coefficient for manual dexterity to be 0/926, aiming and catching 0/888, balance 0/967, and the total score of test was calculated to be 0/967. The Cronbach's alpha coefficient for the internal consistency of the test was 0/713 for manual dexterity, aiming and catching0/765, balance 0/603, and the total score was calculated to be 0/843.
Conclusion: Based on the findings of the present study, it is concluded that The Movement Assessment Battery for Children - Second Edition is a reliable tool for diagnosing the developmental coordination disorder in children aged 7-10 years in Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Children's movement assessment
 • developmental coordination disorder
 • Fundamental skills
 • MABC-2 test, Reliability
 1. Gregory Payne V, Isaacs Larry D. Human Motor Development: A Lifespan Approch. 8th ed. New York, PA: Mc Graw-Hill; 2012.p.2-3.##
 2. Shojaee M, Daneshfar A. Motor Development. 3rd ed. Tehran, PA: Imam Hosein University; 2011.p.163 [In Persian]. ##
 3. Gabbard Carl P. Lifelong Motor Development. 6th ed. New York, PA: PEARSON; 2012.p.271-279. ##
 4. Yosuke Kita, Kota Suzuki, Shogo Hirata, Kotoe Sakihara, Masumi Inagaki, Akio Nakai. Applicability of the Movement Assessment Battery for Children-Second Edition to Japanese children: A study of the Age Band 2. Brain & Development. 2016;38:706–713. ##
 5. Ayres AJ. Sensory integration and praxis tests. Los Angeles: Western Psychological Services; 1989##.
 6. Folio MR, Fewell RR. Peabody developmental motor scales, Examiner’s manual (2nd ed.). Austin TX: Pro-Ed; 2000. ##
 7. Ulrich DA. Test of gross motor development, examiner’s manual (2nd  ed.). Austin TX: Pro-Ed; 2000. ##
 8. Bruininks R, Bruininks B. Bruininks–Oseretsky test of motor proficiency-manual (2nd ed.). Minneapolis MN: NCS Pearson; 2005. ##
 9. Henderson SE, Sugden DA, Barnett A. Movement assessment battery for children-second edition (Movement ABC-2). London: The Psychological Corporation; 2007. ##
 10. Henderson SE, Sugden DA. Movement assessment battery for children. London: Psychological Corporation; 1992. ##
 11. Crawford SG, Wilson BN, Dewey D. Identifying developmental coordination disorder: consistency between tests. Physical & occupational therapy in pediatrics. 2001;20:29-50. ##
 12. Venetsanou F, Kambas A, Ellinoudis T, Fatouros L, Giannakidou D, Kourtessis T. Can the movement assessment battery for children-test be the ''gold standard'' for the motor assessment of children with developmental coordination disorder?. Journal of Research in Developmental Disabilities. 2011;32:1-10. ##
 13. Ellinoudis T, Evaggelinou C, Kourtessis T, Konstantinidou Z, Venetsanou F, Kambas A. Reliability and validity of age band 1 of the movement assessment battery for children-second edition. Journal of Research in Developmental Disabilities. 2011;32:1046–1051. ##
 14. Hua J, Gu G, Meng W, Wu Z. Age band 1 of the movement assessment battery for children-second edition: exploring its usefulness in mainland China. Journal of Research in Developmental Disabilities. 2013;34:801–808. ##
 15. Valentini NC, Ramalho MH, Oliveira MA. Movement assessment battery for children-2: translation, reliability, and validity for Brazilian children. Journal of Research in Developmental DisabilitieS. 2014;35:733–740. ##
 16. Bouwien CM, Anuschka S, Hild VW. Is the Movement Assessment Battery for Children-2nd edition a reliable instrument to measure motor performance in 3 year old children?. Research In developmental Disabilities. 2011;32:1370-1377. ##
 17. Holm I, Tveter TA, Aulie SV, Stuge B. High intra-and inter-rater chance variation of the movement assessment battery for children 2, age band 2. Research in developmental Disabilities. 2013;34:795-800. ##
 18. Hafeznia MR. An Introduction to the Research Method in Humanities. Tehran, PA: SAMT; 1382.P.119-136(In Persian). ##
 19. Gard L, Rosblad B. The qualitative motor observations in Movement ABC: Aspects of reliability and validity. European Journal of Physiotherapy. 2009;11:51-57. ##
 20. Henderson SH, Henderson L, Fiers MJ, Smits-Engelsman BC. Interrater reliability of the Movement Assessment Battery for Children. Physical Therapy. 2008;88:286-29. ##
دوره 7، شماره 4
آذر و دی 1397
صفحه 90-96
 • تاریخ دریافت: 28 دی 1396
 • تاریخ بازنگری: 11 اردیبهشت 1397
 • تاریخ پذیرش: 22 اردیبهشت 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1397