تاثیر آب درمانی بر میزان پرخاشگری کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم: پژوهش مورد منفرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 روانشناسی کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری روانشناسی کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی دکتری روانشناسی کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
یکی از مشکلاتی که کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم با آن مواجه‌اند، پرخاشگری است که روند آموزش و توانبخشی آنها را با مشکل مواجه می‌کند و موجب تأخیر در کسب مهارت‌های رشدی می‌شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آب­درمانی بر میزان پرخاشگری کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم می­باشد.
مواد و روش­ ها
پژوهش حاضر از نوع مورد منفرد با طرح ABA است. جامعه آماری شامل کلیه کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم استان البرز می‌باشد. با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند 3 کودک دارای اختلال طیف اوتیسم انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مقیاس تشخیص اوتیسم گیلیام و چک­لیست محقق ساخته سنجش پرخاشگری بود. جلسات درمانی طبق برنامه Halliwick و به مدت 2 ماه طی 8 هفته (16 جلسه) انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، پس از رسم نمودار و محفظه ثبات و روند برای نمودارها، با کاربرد روش تحلیل درون­موقعیتی و بین موقعیتی، اثربخشی متغیر مستقل بر متغیر وابسته بررسی شد.
یافته­ ها
طی تحلیل دیداری نمودار داده‌ها، مداخله در هر سه آزمودنی اثربخش بوده است. درصد داده‌های غیرهمپوشی (PND) در دو موقعیت خط پایه و مداخله برای سه آزمودنی به ترتیب 100%، 5/87% و 100% بود. نتایج نشان داد که آب­درمانی به طور قابل توجهی موجب کاهش پرخاشگری کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم می‌شود.
نتیجه­ گیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آب­درمانی موجب کاهش پرخاشگری کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم می‌شود. با توجه به این نتایج پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های بیشتری در این زمینه انجام شود تا میزان اثربخشی آن در موقعیت‌های مختلف و با آزمودنی‌های متفاوت اثبات گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Hydrotherapy on the Degree of Aggression in Children with Autism Spectrum Disorder: A Single-Subject Study

نویسندگان [English]

 • Ali akbar Arjmandnia 1
 • samad Azimigarosi 2
 • Alireza Mohseni Ezhei 3
 • sehraneh Javadi Asayesh 4
1 Associate Professor, Department of Exceptional Children, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tehran University, Tehran, Iran
2 Psychology of Exceptional Children, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tehran University, Tehran, Iran
3 PhD student of Psychology Exceptional Children, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
4 PhD student of Psychology Exceptional Children, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Aggression is a phenomenon prevalent among children with ASD which makes the processes of training and rehabilitation difficult for them and can result in delays in acquiring developmental skills. The aim of the present study was to investigate the effectiveness of hydrotherapy on the degree of aggression in children with autism spectrum disorder (ASD).
Materials and Methods: The present study used an A-B single-subject research design. The population consisted of all children with ASD in Alborz Province. Making use of the purposive sampling method three children were diagnosed to suffer from ASD. The research instruments were the Gilliam Autism Rating Scale (GARS) and a researcher-made checklist to measure aggression. Therapy sessions were conducted according to Halliwick instructions for two months (totally for 8 weeks and 16 sessions). To analyze the data, after drawing charts and the stability and process container, the effectiveness of the independent variable on the dependent variable was assessed applying intra- and inter-situational analyses.
Results: During visual analysis of the data chart, intervention was effective on all of the three participants. The Percentage of Non-Overlapping Data (PND) in the two baseline and intervention situations for the three participants were 100, 87.5, and 100%, respectively.
Conclusion: The results indicated that hydrotherapy significantly results in reducing aggression in children with ASD. Thus, it is suggested that this method be used as a complementary method in training and rehabilitation of children with ASD.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hydrotherapy
 • Autism Spectrum Disorder (ASD)
 • Aggression
 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub; 2013.##
 2. Lecavalier L, Leone S, Wiltz J. The impact of behaviour problems on caregiver stress in young people with autism spectrum disorders. Journal of Intellectual Disability Research. 2006; 50(3): 172-83. ##
 3. Bronsard G, Botbol M, Tordjman S. Aggression in low functioning children and adolescents with autistic disorder. PLoS One. 2010; 5(12): 14358. ##
 4. Holden B, Gitlesen JP. A total population study of challenging behaviour in the county of Hedmark, Norway: Prevalence, and risk markers. Research in developmental disabilities. 2006; 27(4): 456-65. ##
 5. Fitzpatrick SE, Srivorakiat L, Wink LK, Pedapati EV, Erickson CA. Aggression in autism spectrum disorder: presentation and treatment options. Neuropsychiatric disease and treatment. 2016; 12: 1525. ##
 6. Hartley SL, Sikora DM, McCoy R. Prevalence and risk factors of maladaptive behaviour in young children with autistic disorder. Journal of Intellectual Disability Research. 2008; 52(10): 819-29. ##
 7. Weiss J. Self-injurious behaviours in autism: A literature review. Journal on Developmental Disabilities. 2002; 9(2): 127-44. ##
 8. Fleming SA, Gutknecht NC. Naturopathy and the primary care practice. Primary Care: Clinics in Office Practice. 2010; 37(1): 119-36. ##
 9. Dumas H, Francesconi S. Aquatic therapy in pediatrics: annotated bibliography. Physical & occupational therapy in pediatrics. 2001; 20(4): 63-78. ##

10. Mooventhan A, Nivethitha L. Scientific evidence-based effects of hydrotherapy on various systems of the body. North American journal of medical sciences. 2014; 6(5): 199. ##

11. Petrofsky J, Baxter JJ, Bomgaars J, Burgert C, Jacobs S, Lyden D, Lohman III EB, DPTSc OS, Petrofsky JS, Linda L. The influence of warm hydrotherapy on the cardiovascular system and muscle relaxation. Department of Physical Therapy Loma Linda University. 2003. ##

12. Cammu H, Clasen K, Wettere L, Derde MP. ‘To bathe or not to bathe’during the first stage of labor. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica. 1994; 73(6): 468-72. ##

13. Wang G, Kawai M. Effect of temperature on elementary steps of the cross‐bridge cycle in rabbit soleus slow‐twitch muscle fibres. The Journal of Physiology. 2001; 531(1):219-34. ##

14. Yanardag M, Akmanoglu N, Yilmaz I. The effectiveness of video prompting on teaching aquatic play skills for children with autism. Disability and rehabilitation. 2013; 35(1): 47-56. ##

15. Yilmaz I, Konukman F, Birkan B, Yanardağ M. Effects of most to least prompting on teaching simple progression swimming skill for children with autism. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities. 2010 45(3): 440-8. ##

16. Mortimer R, Privopoulos M, Kumar S. The effectiveness of hydrotherapy in the treatment of social and behavioral aspects of children with autism spectrum disorders: a systematic review. J Multidiscip Healthc. 2014; 7: 93–104. ##

17. Vonder Hulls DS, Walker LK, Powell JM. Clinicians' perceptions of the benefits of aquatic therapy for young children with autism: a preliminary study. Physical & occupational therapy in pediatrics. 2006; 26(1-2): 13-22. ##

18. Gilliam JE. Gilliam Autism Rating Scale: Examiner’s Manual: Pro-ed; 1995. ##

19. Ahmadi S, Safari T, Hemmatian M, Khalili Z. The psychometric properties of Gilliam Autism Rating Scale (GARS), Research in Cognitive and Behavioral Sciences 2011; 1(1): 87- 104. [Persian] ##

20. Gresswell, Ann, Aoife Ní Mhuirí, Bodil Fons Knudsen, Jean-Pierre Maes, Mauricio Koprowski, Merav Hadar-Frumer Garcia, and Montserrat Gutierrez Bassas. "The Halliwick concept 2010." (2012). ##

21. Gast DL, Ledford JR. Single-subject research methodology in behavioral sciences: Routledge; 2009.

22. Vonder Hulls DS, Walker LK, Powell JM. Clinicians’ perceptions of the benefits of aquatic therapy for young children with autism: a preliminary study. Phys Occup Ther Pediatr. 2006;26(1–2):13–22. ##

23. Lee J, Porretta DL. Enhancing the motor skills of children with autism spectrum disorders. JOPERD. 2013;84(1):41–45. ##

24. Yanardag M, Akmanoglu N, Yilmaz I. The effectiveness of video prompting on teaching aquatic play skills for children with autism. Disabil Rehabil. 2013;35(1):47–56. ##

25. Bumin G, Uyanik M, Yilmaz I, Kayihan H, Topçu M. Hydrotherapy for Rett syndrome. J Rehabil Med. 2003;35(1):44–45. ##

26. Pan CY. The efficacy of an aquatic program on physical fitness and aquatic skills in children with and without autism spectrum disorders. Res Autism Spectr Disord. 2011; 5(1): 657–665. ##

27. Vonder Hulls DS, Walker LK, Powell JM. Clinicians’ perceptions of the benefits of aquatic therapy for young children with autism: a preliminary study. Phys Occup Ther Pediatr. 2006; 26(1–2): 13–22. ##

28. Hebb DO. Drives and the C.N.S. (conceptual nervous system). Psychol Rev. 1955; 62(4):243-52. ##

دوره 7، شماره 4
آذر و دی 1397
صفحه 249-260
 • تاریخ دریافت: 15 آبان 1396
 • تاریخ بازنگری: 28 بهمن 1396
 • تاریخ پذیرش: 15 اردیبهشت 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1397