نقش دستگاه دهلیزی در بازنمایی فضایی و تأثیر آسیب‏های آن بر عملکردهای شناختی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 متخصص گوش و حلق و بینی، دانشیار، گروه گوش و حلق و بینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای تخصصی شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
علامت شایع اما غفلت­شده در اختلال دهلیزی، بروز مشکلاتی در مهارت‌های شناختی مانند حافظه کوتاه­مدت، تمرکز، محاسبات و خواندن می‌باشد. این تصور که علائم شناختی و عاطفی به طور اختصاصی ناشی از صدمات دهلیزی نباشند، ممکن است بعضی پزشکان را به این باور برساند که چنین علائمی را در بیماران دهلیزی نادیده بگیرند و یا حتی زمانی که این علائم اولین نشانه­های بیماری باشد، تشخیص صحیح را از دست بدهند. اطلاعات دهلیزی، نقش مهمی در حفظ آگاهی فضایی دقیق دارد. در مغز، اطلاعات جهت سر و حرکت خود فرد با هم ترکیب می‌شوند، تا موقعیت خود فرد (Self-location) را تعریف کنند. هدف مطالعه مروری حاضر، بررسی نقش دستگاه دهلیزی در بازنمایی فضایی به عنوان یکی از عملکردهای شناختی و روشن­تر ساختن تاثیرات شناختی بیماری­های دهلیزی و همچنین توجه بیشتر به جنبه تعاملات شناختی-دهلیزی می­باشد.
مواد و روش ها
 در مقاله مروری حاضر، مطالعات انجام­شده در زمینه ارتباط بین دستگاه دهلیزی و بازنمایی فضایی و همچنین تاثیرات آسیب دهلیزی بر توانایی انجام عملکردهای شناختی خاص با استفاده از تکالیف دوگانه مرور شده است. مقالات موجود در این زمینه با کلیدواژه‎های دستگاه دهلیزی، هیپوکامپ، بازنمایی فضایی، اختلال عملکرد شناختی و تکالیف دوگانه از بانک‎های اطلاعاتی Google Scholar، Ovid، PubMed، و  Sciencedirectاز سال 1990 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفته است.
 نتیجه گیری

در اختلالات دهلیزی اغلب نقایص شناختی مانند تمرکز ضعیف و کاهش حافظه کوتاه­مدت دیده شده است. در واقع سیگنال­های دهلیزی در درک فردی و فرافردی با حواس مربوط به موقعیت کل بدن و حرکت در فضا و جابجایی محیط نسبت به فرد نقش دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Role of Vestibular System in Spatial Representation and Effect of Its Lesions on Cognitive Functions

نویسندگان [English]

 • Abdollah Moossavi 1
 • Fatemeh Jafarlou 2
1 Department of Otolaryngology and Head and neck surgery, Iran University of Medical Sciences (IUMS), Tehran, Iran
2 PhD Candidate of Audiology, rehabilitation school, Iran University of Medical Sciences (IUMS)
چکیده [English]

Background and Aims: A prevalent but neglected symptom of vestibular disorder is experience of difficulties in cognitive skills, such as short term memory, concentration, calculation, and reading. This assumption that cognitive and emotional symptoms do not specifically result from vestibular injures may cause some physicians to ignore such symptoms among vestibular patients or even misdiagnose vestibular injury when such symptoms are primary indicators of disease. Vestibular information has an important role in maintaining accurate spatial awareness. In brain, head direction and self-motion information combine to define Self-location. The aim of the present review article was evaluating vestibular system role in spatial representation as one of the cognitive functions and illuminating cognitive effects of vestibular disorder and moreover scientific attending to cognitive-vestibular interaction.
Material and Methods: we studied the previous literature on the relationship between vestibular system and spatial representation and effects of vestibular injury on ability to performing specific cognitive functions by dual tasks. Articles in this area published in GoogleScholar, Ovid, PubMed and Sciencedirect databases were searched using vestibular system, spatial representation, hippocampus, cognitive dysfunction, and dual tasks keywords in publication reported between 1990-2017.
Conclusion: Cognitive deficiencies such as poor concentration and reduced short term memory were frequently seen in vestibular disorders. Indeed, vestibular signals are involved in personal and extra personal perception, sensations related to the whole body position and motion in space, and the displacement of the environment relative to the person.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vestibular System
 • Spatial Representation
 • Hippocampus
 • Cognitive Dysfunction
 • Dual Tasks
1.   Shinder ME, Taube JS. Differentiating ascending vestibular pathways to the cortex involved in spatial cognition. J Vestib Res 2010;20(1):3–23. ##
2.   Smith PF, Zheng Y, Horii A, Darlington CL. Does vestibular damage cause cognitive dysfunction in humans? J Vestib Res 2005;15(1):1–9. ##
3.   Dieterich M, Brandt T. Functional brain imaging of peripheral and central vestibular disorders. Brain 2008;131(10):2538–52. ##
4.   Zheng Y, Cheung I, Smith PF. Performance in anxiety and spatial memory tests following bilateral vestibular loss in the rat and effects of anxiolytic and anxiogenic drugs. Behav Brain Res 2012;235(1):21–9. ##
5.   Borel L, Lopez C, Péruch P, Lacour M. Vestibular syndrome: a change in internal spatial representation. Neurophysiol Clin 2008;38(6):375–89. ##
6.   Péruch P, Lopez C, Redon-Zouiteni C, Escoffier G, Zeitoun A, Sanjuan M, et al. Vestibular information is necessary for maintaining metric properties of representational space: Evidence from mental imagery. Neuropsychologia 2011;49(11):3136–44. ##
7.   NIGMATULLINA Y, ARSHAD Q, SEEMUNGAL BM, BRONSTEIN AM, SOTO D. How Imagery Changes Self-Motion Perception. Neuroscience 2015;291(1):46–52. ##
8.   Clark WW, Ohlemiller KK. Anatomy and physiology of hearing for audiologists. Thomson Delmar; 2008. ##
9.   Desmond A. Vestibular function,evaluation and treatment. Thieme; 2004. ##
10.    C.Hain T, O.Helminski J. Anatomy and Physiology of the normal Vestibular System. In: S H, A.biblis J, editors. Vestibular rehabilitation. Philadelphia: Margaret M.Biblis; 2007. page 1–19. ##
11.    Sozzi S, Do M-C, Monti A, Schieppati M. Sensorimotor integration during stance: processing time of active or passive addition or withdrawal of visual or haptic information. Neuroscience 2012;212:59–76. ##
12.    Ayres AJ. Sensory integration and learning disorders. 1972;11(35):31–45. ##
13.    Balaban CD, Hoffer ME, Gottshall KR. Top-down approach to vestibular compensation: Translational lessons from vestibular rehabilitation. Brain Res 2012;1842:101–11. ##
14.    Schaffer-Pullan A, Polatajko HJ, Sansom L. A sensory integrative approach for children with hearing impairment: A case study. Can J Occup Ther 1991;58(4):196–200. ##
15.    Lopez C, Halje P, Blanke O. Body ownership and embodiment: vestibular and multisensory mechanisms. Neurophysiol Clin 2008;38(3):149–61. ر
16.    Hitier M, Besnard S, Smith PF. Vestibular pathways involved in cognition. Front Integr Neurosci 2014;8(59):1–
17.    Hanes DA, McCollum G. Cognitive-vestibular interactions: a review of patient difficulties and possible mechanisms. J Vestib Res 2006;16(3):75–91. ##
18.    Lopez C, Schreyer H-M, Preuss N, Mast FW. Vestibular stimulation modifies the body schema. Neuropsychologia 2012;50(8):1830–7. ##
19.    Horii A, Takeda N, Mochizuki T, Okakura-Mochizuki K, Yamamoto Y, Yamatodani A. Effects of vestibular stimulation on acetylcholine release from rat hippocampus: an in vivo microdialysis study. J Neurophysiol 1994;72(2):605–11. ##
20.    Horii A, Russell NA, Smith PF, Darlington CL, Bilkey DK. Vestibular influences on CA1 neurons in the rat hippocampus: an electrophysiological study in vivo. Exp Brain Res 2004;155(2):245–50. ##
21.    Honaker JA, Gilbert JM, Shepard NT, Blum DJ, Staab JP. Adverse effects of health anxiety on management of a patient with benign paroxysmal positional vertigo, vestibular migraine and chronic subjective dizziness. Am J Otolaryngol 2013;34(5):592–5. ##
22.    Best C, Tschan R, Eckhardt-Henn A, Dieterich M. Who is at risk for ongoing dizziness and psychological strain after a vestibular disorder? Neuroscience 2009;164(4):1579–87. ##
23.    Andersson G, Asmundson GJG, Denev J, Nilsson J, Larsen HC. A controlled trial of cognitive-behavior therapy combined with vestibular rehabilitation in the treatment of dizziness. Behav Res Ther 2006;44(9):1265–73. ##
24.    Saman Y, Bamiou DE, Gleeson M, Dutia MB. Interactions between stress and vestibular compensation–a review. Front Neurol 2012;3(116):1–8. ##
25.    Vargha-Khadem F, Gadian DG, Watkins KE, Connelly A, Van Paesschen W, Mishkin M. Differential effects of early hippocampal pathology on episodic and semantic memory. Science (80- ) 1997;277(5324):376–80. ##
26.    Paul F. Smith  Jean-Ha Baek, Cynthia L. Darlington, Yiwen Zheng LHG. Modulation of memory by vestibular lesions and galvanic vestibular stimulation. Front Neurol 2010;1:1–8. ##
27.    Cenciarini M, Peterka RJ. Stimulus-dependent changes in the vestibular contribution to human postural control. J Neurophysiol 2006;95(5):2733–50. ##
28.    Moscovitch M, Nadel L, Winocur G, Gilboa A, Rosenbaum RS. The cognitive neuroscience of remote episodic, semantic and spatial memory. Curr Opin Neurobiol 2006;16(2):179–90. ##
29.    Russell NA, Horii A, Smith PF, Darlington CL, Bilkey DK. Lesions of the vestibular system disrupt hippocampal theta rhythm in the rat. J Neurophysiol 2006;96(1):4–14. ##
30.    Stackman RW, Clark AS, Taube JS. Hippocampal spatial representations require vestibular input. Hippocampus 2002;12(3):291–303. ##
31.    Ekstrom A, J.Huffman D, Starrett M. Interacting networks of brain regions underlie human spatial navigation: A review and novel synthesis of the literature. J Neurophysiol 2017;In Press:1–36. ##
32.    Ferrè ER, Vagnoni E, Haggard P. Vestibular contributions to bodily awareness. Neuropsychologia 2013;51(8):1445–52. ##
33.    Angelaki DE, Klier EM, Snyder LH. A vestibular sensation: probabilistic approaches to spatial perception. Neuron 2009;64(4):448–61. ##
34.    Wrisley DM, Sparto PJ, Whitney SL, Furman JM. Cervicogenic dizziness: a review of diagnosis and treatment. J Orthop Sport Phys Ther 2000;30(12):755. ##
35.    Rochefort C, Lefort J, Rondi-Reig L. The cerebellum: a new key structure in the navigation system. Front Neural circuits 2013;7(35):1–12. ##
36.    Brandt T, Schautzer F, Hamilton DA, Brüning R, Markowitsch HJ, Kalla R, et al. Vestibular loss causes hippocampal atrophy and impaired spatial memory in humans. Brain 2005;128(11):2732–41. ##
37.    Ferrè ER, Longo MR, Fiori F, Haggard P. Vestibular modulation of spatial perception. Front Hum Neurosci 2013;7(660):1–7. ##
38.    Fink GR, Marshall JC, Weiss PH, Stephan T, Grefkes C, Shah NJ, et al. Performing allocentric visuospatial judgments with induced distortion of the egocentric reference frame: an fMRI study with clinical implications. Neuroimage 2003;20(3):1505–17. ##
39.    Fitzpatrick RC, Day BL. Probing the human vestibular system with galvanic stimulation. J Appl Physiol 2004;96(6):2301–16. ##
40.    Barmack NH, Errico P, Ferraresi A, Fushiki H, Pettorossi VE, Yakhnitsa V. Cerebellar nodulectomy impairs spatial memory of vestibular and optokinetic stimulation in rabbits. J Neurophysiol 2002;87(2):962–75. ##
41.    Ferrè, Elisa Raffaella, Eva Berlot PH. Vestibular contributions to a right-hemisphere network for bodily awareness: Combining galvanic vestibular stimulation and the“Rubber Hand Illusion.” Neuropsychologia 2015;69(2):140–147##.
42.    Kirby SE, Yardley L. Cognitions associated with anxiety in Ménière’s disease. J Psychosom Res 2009;66(2):111–8. ##
43.    Shubert TE, McCulloch K, Hartman M, Giuliani CA. The effect of an exercise-based balance intervention on physical and cognitive performance for older adults: a pilot study. J Geriatr PhyTher 2010;33(4):157–64. ##
44.    Eckhardt-Henn A. Psychosomatic vertigo disorders. HNO 2013;61(9):777–80. ##
45.    Teggi R, Caldirola D, Colombo B, Perna G, Comi G, Bellodi L, et al. Dizziness, migrainous vertigo and psychiatric disorders. J Laryngol Otol 2010;124(3):285–90. ##
46.    Zheng Y, Goddard M, Darlington CL, Smith PF. Effects of bilateral vestibular deafferentation on anxiety-related behaviours in Wistar rats. Behav Brain Res 2008;193(1):55–62. ##
47.    Genzel D, Firzlaff U, Wiegrebe L, MacNeilage PR. Dependence of auditory spatial updating on vestibular, proprioceptive, and efference copy signals. J Neurophysiol 2016;116:765–775. ##
48.    Azañón E, Tamè L, Maravita A, Linkenauger SA, Ferrè ER, Tajadura-Jiménez A, et al. Multimodal Contributions to Body Representation. 2016 29(635–661). ##
49.    Ellis AW, Mast FW. Toward a Dynamic Probabilistic Model for Vestibular Cognition. Front Psychol 2017;8(138):1–7. ##
50.    Previc FH. Vestibular loss as a contributor to Alzheimer’s disease. Med Hypotheses 2013;80(22):360–7. ##
51.    Cherchi M. Infrequent causes of disequilibrium in the adult. Otolaryngol Clin North Am 2011;44(2):405–14. ##
52.    Grimm RJ, Hemenway WG, Lebray PR, Black FO. The Perilymph Fistula Syndrome Defined in Mild Head Trauma. Acta Otolaryngol 1989;108(s464):1–40. ##
53.    Bigelow RT, Semenov YR, du Lac S, Hoffman HJ AY. Vestibular vertigo and comorbid cognitive and psychiatric impairment: the 2008 National Health Interview Survey. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015;31(3):25–44. ##
54.    Gómez-Alvarez FB, Jáuregui-Renaud K. Psychological symptoms and spatial orientation during the first 3 months after acute unilateral vestibular lesion. Arch Med Res 2011;42(2):97–103. ##
55.    Edelman S, Mahoney AEJ, Cremer PD. Cognitive behavior therapy for chronic subjective dizziness: a randomized, controlled trial. Am J Otolaryngol 2012;33(4):395–401. ##
56.    EJ Mahoney A, Edelman S, D Cremer P. Cognitive behaviour therapy for chronic subjective dizziness: longer-term gains and predictors of disability. Am J Otolaryngol 2012;34(2):115–20. ##
57.    Kalueff A V, Ishikawa K, Griffith AJ. Anxiety and otovestibular disorders: linking behavioral phenotypes in men and mice. Behav Brain Res 2008;186(1):1–11. ##
58.    Nascimbeni A, Gaffuri A, Penno A, Tavoni M. Dual task interference during gait in patients with unilateral vestibular disorders. J Neuroeng Rehab 2010;7(22):47–51. ##
59.    Utz KS, Keller I, Kardinal M, Kerkhoff G. Galvanic vestibular stimulation reduces the pathological rightward line bisection error in neglect—A sham stimulation-controlled study. Neuropsychologia 2011;49(5):1219–25. ##
60.    Wilkinson D, Nicholls S, Pattenden C, Kilduff P, Milberg W. Galvanic vestibular stimulation speeds visual memory recall. Exp Brain Res 2008;189(2):243–8. ##
61.    Bessot N, Denise P, Toupet M, Van Nechel C, Chavoix C. Interference between walking and a cognitive task is increased in patients with bilateral vestibular loss. Gait Posture 2012;36(2):319–21. ##
62.    Alsalaheen BA, Mucha A, Morris LO, Whitney SL, Furman JM, Camiolo-Reddy CE, et al. Vestibular rehabilitation for dizziness and balance disorders after concussion. J Neurol PhyTher 2010;34(2):87–93. ##
63.    Goodworth AD, Peterka RJ. Influence of bilateral vestibular loss on spinal stabilization in humans. J Neurophysiol 2010;103(4):1978–87. ##
64.          Szirmai A. Anxiety in Vestibular Disorders. ANXIETY Relat Disord 2011;1(25):191##
دوره 7، شماره 2
خرداد و تیر 1397
صفحه 301-318
 • تاریخ دریافت: 09 آبان 1396
 • تاریخ بازنگری: 28 آذر 1396
 • تاریخ پذیرش: 19 فروردین 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1397