تاثیر خستگی عضلات اندام تحتانی بر برخی متغیرهای منتخب سینماتیک، سینتیک و فعالیت عضلات منتخب در راه رفتن مردان جوان فعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران، تهران، ایران

4 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
خستگی بر عملکردهای انسان اثرگذار است. برای حفظ عملکرد حرکتی در حضور خستگی تطابق در متغیرهای سینماتیک، سینتیک و فعالیت عضلات مورد نیاز است. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی اثر خستگی اندام تحتانی بر متغیرهای مذکور در راه رفتن افراد جوان فعال بود.
مواد و روش ها
در تحقیق نیمه­تجربی حاضر 15 مرد سالم فعال (18/3±09/22 سال) با میانگین قد (58/7±177 سانتی­متر) و وزن (72/7±71 کیلوگرم) شرکت کردند. از پروتکل خستگی نشست و برخاست برای خستگی اندام تحتانی استفاده و متغیرهای سینماتیکی و سینتیکی و فعالیت عضلانی منتخب در حین راه رفتن طبیعی آزمودنی­ها قبل و بعد از اعمال پروتکل خستگی جمع­آوری شد. از آمار توصیفی برای تعیین شاخص­های گرایش به مرکز و پراکندگی، از آزمون کولموگروف-اسمیرونوف برای تعیین وضعیت نرمال بودن توزیع داده­ها و از آزمون آماری t همبسته در سطح معناداری (05/0>p) برای مقایسه متغیرهای تحقیق استفاده شد.
یافته ­ها
تغییر در متغیرهای راه رفتن مانند افزایش عرض گام (003/0=p)، سرعت برخورد پاشنه (0001/0>p) و کاهش دورسی فلکشن مچ پا (005/0=p) افزایش فلکشن زانو (0001/0>p) و افزایش اوج اول نیروی عمودی عکس­العمل زمین (004/0=p) و کاهش معنادار در فعالیت عضلات درشت­نی قدامی (044/0=p)، پهن داخلی(001/0=p)، پهن خارجی(005/0=p)، راست­رانی (007/0=p)، نیمه­وتری (044/0=p) و دوسررانی(004/0=p)پس از خستگی مشاهده شد.
نتیجه ­گیری
یافته­ها موید اثر خستگی عضلانی بر متغیرهای راه رفتن بود. افزایش عرض گام، افزایش سرعت برخورد پاشنه و کاهش فعالیت عضلات منتخب اندام تحتانی ممکن است با افزایش نیاز به تعادل پویا در حین خستگی و افزایش خطر آسیب و افتادن ناشی از سرخوردن در ارتباط باشد. افتادن در سالمندان و کودکان می­تواند عوارض نامطلوب روحی و جسمی بر جای بگذارد؛ از این رو در طراحی تمرین­های مرتبط با این گروه­ها توصیه می­شود شدت تمرین در آستانه خستگی حفظ شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Lower Limb Muscle Fatigue on Selected Kinematics, Kinetics, and Muscle Activity of the Gait in Active young men

نویسندگان [English]

 • Haider Sadeghi 1
 • Mohamadjavad Razi 2
 • Esmail Ebrahimi Takamejani 3
 • Mohamad Shariatzade 4
1 Full Professor of Sport Biomechanics, School of Physical Education, Kharazmi University of Tehran
2 PhD student of Sport Biomechanics, Kharazmi University, Teheran, Iran
3 Full professor of Faculty of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences and Health Services, Teheran, Iran
4 Assistant Professor of Sports Sciences Research Institute of Iran (SSRII), Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: According to the previous studies regarding the role of fatigue on performance, the aim of the present study was to investigate the effect of lower limb muscle fatigue on spatio-temporal, ground reaction forces and selected muscle activity of the gait in active young men.
Materials and Method: A total of 15 healthy active male individuals, aged 22.09± 3.18 years, height 58/7±177 cm, and weight 71±7.72 kg, participated in the present quasi-experimental study. Sit to stand fatigue protocol was used for lower limb fatigue and kinematic and kinetic and muscle activity were collected during normal gait before and after fatigue protocol, Shapiro-wilk test was used to ensure the normal distribution of data and paired t-test was run to compare variables at p≤0.05 level.
Results: Changes in gait variables, such as increased step width (p=0.003) and heel contact velocity (p<0.001), reduced ankle dorsiflexion (p=0.005), increased knee flexion (p<0.001), and first peak vertical ground reaction force (p=0.004) as well as a significant reduction in tibialis anterior, vastus medialis, vastus lateralis, rectus femoris, semitendinus, and biceps femoris muscle activity (p<0.05) were observed after fatigue.
Conclusion: The results confirmed the effectiveness of muscle fatigue on gait variables. Increased step width and heel contact velocity and reduced activity of selected lower limb muscles may increase the need for dynamic balance during fatigue and increase the risk of injury. The results of the present study may have clinical values. Falls in the elderly and children may create physical and mental effects. Hence, in designing associated exercises with these groups, it is recommended that intensity of exercises be maintained at fatigue threshold.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lower Limb Muscle Fatigue؛ Gait
 • Kinematics؛ Kinetics؛ Muscle Activity Angle
 1. Gandevia SC, Allen GM, McKenzie DK. Central fatigue. InFatigue 1995; 281-294. ##
 2. Booth FW, Thomason DB. Molecular and cellular adaptation of muscle in response to exercise: Perspectives of various models. Physiological Review. 1991; 71, 541-585. ##
 3. Barbieri FA, Santos PCR, Lirani-Silvia E, Vitório R, Gobbi LTB, van Dieën JH. Systematic review of the effects of fatigue on spatiotemporal gait parameters. Journal of Back & Musculoskeletal Rehabilitation. 2013; 26(2), 125–131. ##
 4. Sahlin, K. Metabolic factors in fatigue. Sports Medicine. 1992; 13 (2), 99-107. ##
 5. Pratt DJ. Some aspects of modern orthotics. Physiological Measurement. 1994; 15(1), 1. ##
 6. Joffeir J. Gait disturbanceAustralian Family Physician. 1992; 21(10):1437–40. ##
 7. Sadeghi H, Allard P, Prince F, Labelle H. Symmetry and limb dominance in able-bodied gait: a review. Gait & Posture. 2000; 12(1), 34-45. ##
 8. Winter DA. Biomechanics and motor control of human movement. John Wiley & Sons. 2009. ##
 9. Paillard T. Effects of general and local fatigue on postural control: a review. Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 2012; 36 (1), 162. ##

10. Qu X, Yeo JC. Effects of load carriage and fatigue on gait characteristics. Journal of Biomechanics. 2011; 44(7), 1259 – 1263. ##

11. Winter DA. Review: human balance and posture control during standing and walking. Gait & Posture. 1995; 3(0), 193-214. ##

12. Yoshino K, Motoshige T, Araki T, Matsuoka K. Effect of prolonged free walking fatigue on gait and physiological rhythm. Journal of Biomechanics. 2004; 37 (8), 1271-1280. ##

13. Barbieri FA, Santos PCR, Vitório R, van Dieën JH., Gobbi, L. T. B. Effect of muscle fatigue and physical activity level in motor control of the gait of young adults. Gait & Posture. 2013; 38(4), 702-707. ##

14. Parijat P, Lockhart TE. Effects of lower extremity muscle fatigue on the outcomes of slip-induced falls. Ergonomics. 2008; 51(12), 1873-1884. ##

15. Katsiaras A, Newman AB, Kriska A, Brach J, Krishnaswami S, Feingold E Goodpaster BH. Skeletal muscle fatigue, strength, and quality in the elderly: the Health ABC Study. Journal of Applied Physiology. 2005; 99(1), 210-216. ##

16. Connor CM, Thorpe SK, Malley MJ, Vaughan CL. Automatic detection of gait events using kinematic data. Gait & Posture. 2007; 25(3), 469-474. ##

17. Niang AE, McFadyen BJ. Effects of physical activity level on unobstructed and obstructed walking in young male adults. Gait & Posture. 2005; 22(1), 75-81. ##

18. Parijat P, Lockhart TE. Effects of quadriceps fatigue on the Biomechanics of gait and slip propensity. Gait & Posture. 2008; 28, 568–573. ##

19. Dodd K J, Taylor NF, Shields N, Prasad D, McDonald E, Gillon A. Progressive resistance training did not improve walking but can improve muscle performance, quality of life and fatigue in adults with multiple

sclerosis: a randomized controlled trial. Multiple Sclerosis Journal. 2011; 17(11), 1362-1374. ##

20. Pereira M, Gonçalves M. Effects of fatigue induced by prolonged gait when walking on the elderly. Human Movement. 2011; 12(3), 242-247. ##

21. Riley PO, Schenkman ML, Mann RW, Hodge WA. Mechanics of a constrained chair-rise. Journal of Biomechanics. 1991; 24(1), 77-85. ##

22. Ploutz-Snyder LL, Manini T, Ploutz-Snyder RJ, Wolf DA. Functionally relevant thresholds of quadriceps femoris strength. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences. 2002; 57(4), 144-152. ##

23. Kerr KM, White JA, Barr DA, Mollan RAB. Standardization and definitions of the sit-stand-sit movement cycle. Gait & Posture. 1994; 2(3), 182-190. ##

24. Jenkins J, Ellis C. Using ground reaction forces from gait analysis: body mass as a weak biometric. In International Conference on Pervasive Computing. 2007; 13, 251-267. Springer Berlin Heidelberg. ##

25. Creaby MW May K, Bennell KL. Insole effects on impact loading during walking. Ergonomics. 2011; 54(7), 665-671. ##

26. Helbostad JL, Leirfall S, Moe-Nilssen R, Sletvold O. Physical fatigue affects gait characteristics in older persons. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences. 2007; 62(9), 1010-1015. ##

27. Lockhart TE, Woldstad J, Smith JL. Effects of age-related gait changes on biomechanics of slips and falls. Ergonomics2003; 46, 1136–1140. ##

28. Murdock GH, Hubley-Kozey CL. Effect of a high intensity quadriceps fatigue protocol on knee joint mechanics and muscle activation during gait in young adults. European Journal of Applied Physiology. 2012; 112(2), 439-449. ##

29. Hubley-Kozey C, Deluzio K, Dunbar M. Muscle co-activation patterns during walking in those with severe knee osteoarthritis. Clinical Biomechanics. 2008; 23(1), 71-80. ##

30. Hedayatpour N, Arendt-Nielsen L, Farina D. Non-uniform electromyographic activity during fatigue and recovery of the vastus medialis and lateralis muscles. Journal of Electromyography and Kinesiology. 2008; 18(3), 390-396. ##

31. Proske U, Morgan DL. Muscle damage from eccentric exercise: mechanism, mechanical signs, adaptation and clinical applications. The Journal of Physiology. 2001; 537(2), 333-345. ##

32. Millet GY, Lepers R. Alterations of neuromuscular function after prolonged running, cycling and skiing exercises. Sports Medicine. 2004; 34(2), 105-116. ##

33. Linnamo V, Häkkinen K, Komi PV. Neuromuscular fatigue and recovery in maximal compared to explosive strength loading. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology. 1997; 77(1-2), 176-181. ##

34. Pincivero DM, Gandhi V, Immons MK, Coelho AJ. Quadriceps femoris electromyogram during concentric, isometric and eccentric phases of fatiguing dynamic knee extensions. Journal of Biomechanics2006; 39 (2), 246-254. ##

35. Salavati M, Moghadam M, Ebrahimi I, Arab AM. Changes in postural stability with fatigue of lower extremity frontal and sagittal plane movers. Gait & Posture. 2007; 26(2), 214-218. ##

36. Thomas AC, McLean SG, Palmieri-Smith RM. Quadriceps and hamstrings fatigue alters hip and knee mechanics. Journal of Apply Biomechanics. 2010, 26(2), 159-170. ##

37. Hof AL, Gazendam MG, Sinke WE. The condition for dynamic stability. Journal of Biomechanics. 2005; 38, 1–8. ##

38. Hof AL, Van Bockel RM, Schoppen T, Postema K. Control of lateral balance in walking, experimental findings in normal subjects and above-knee amputees. Gait & Posture. 2007; 25:250–258. ##

39. Hak L, Houdijk H, Steenbrink F, Mert A, Van der Wurff P, Beek PJ, et al. Speeding up or slowing down? Gait adaptations to preserve gait stability in response to balance perturbations. Gait & Posture. 2012; 36(2), 260–264. ##

40. Bruijn SM, Van Dieen JH, Meijer OG, Beek PJ. Is slow walking more stable? Journal of Biomechanics. 2009; 42, 1506–1512. ##

41. Granacher U, Wolf I, Wehrle A, Bridenbaugh S, Kressig RW. Effects of muscle fatigue on gait characteristics under single and dual-task conditions in young and older adults. Journal of Neuroengineering and Rehabilitation. 2010; 7, 56-65. ##

42. Saggini R, Pizzigallo E, Vecchiet J. Alteration of spatial–temporal parameters of gait in chronic fatigue syndrome patients. Journal of Neuroscience. 1998; 154, 18–25. ##

43. Winby CR, Lloyd DG, Besier TF, Kirk TB. Muscle and external load contribution to knee joint contact loads during normal gait. Journal of Biomechanics. 2009; 42(14), 2294-2300. ##

44. Hart, J.M., Weltman, A., Ingersoll, C.D. Quadriceps activation following aerobic exercise in person’s with low back pain and healthy controls. Clinical Biomechanics. 2010; 25(8), 847–851. ##

45. Barbieri FA, Lee YJ, Gobbi LTB, Pijnappels M, Van Dieën JH. The effect of muscle fatigue on the last stride before stepping down a curb. Gait & Posture. 2013; 37(4), 542-546. ##

46. Kellis E, Kouvelioti V. Agonist versus antagonist muscle fatigue effects on thigh muscle activity and vertical ground reaction during drop landing. Journal of Electromyography and Kinesiology. 2009; 19(1), 55-64. ##

47. Sturnieks DL, Besier TF, Hamer PW, Ackland TR, Mills PM, Stachowiak GW, Podsiadlo P, Lloyd DG. Knee strength and knee adduction moments following arthroscopic partial meniscectomy. Medicine and Science in Sports and Exercise. 2008; 40, 991–997. ##

48. Barbieri FA, Beretta S, Pereira VA, Simieli L, Orcioli-Silva D, dos Santos PCR, Gobbi LT B. Recovery of gait after quadriceps muscle fatigue. Gait & Posture. 2016; 43, 270-274. ##

49. Barbieri FA, Gobbi LTB, Lee YJ, Pijnappels M, van Dieën JH. Effect of triceps surae and quadriceps muscle fatigue on the mechanics of landing in stepping down in ongoing gait. Ergonomics. 2014; 57(6), 934-942. ##

دوره 7، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1397
صفحه 225-235
 • تاریخ دریافت: 17 مهر 1395
 • تاریخ بازنگری: 19 آذر 1395
 • تاریخ پذیرش: 08 اسفند 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1397