تأثیر هشت هفته تمرینات آکادمی ملی طب ورزش بر پشت تابدار دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
امروزه ناهنجاری پشت تابدار یکی از شایع­ترین ناهنجاری­های ستون فقرات در سنین 18 تا 25 سال است که شیوع آن در افراد غیرورزشکار بین ده تا شصت و دو درصد گزارش شده است. هدف از تحقیق حاضر، مطالعه تأثیر هشت هفته تمرینات آکادمی ملی طب ورزش آمریکا بر پشت تابدار دانش­آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان تبریز بود.
مواد و روش ­ها
در مطالعه نیمه­تجربی حاضر، از بین دانش­آموزان دختر غیرورزشکار دوره متوسطه شهرستان تبریز در یک غربالگری اولیه با استفاده از صفحه شطرنجی مشاهده وضعیت ستون فقرات از نمای جانبی افراد مبتلا به پشت تابدار شناسایی شدند. سپس آزمونگر تعداد 30 نفر از افرادی که بیشترین میزان انحراف در این ناهنجاری را داشتند، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری تجربی با میانگین سن 66/0±23/14 سال، قد 27/6±73/147 سانتی­متر، وزن 44/4±43/48 کیلوگرم و 15 نفری کنترل با میانگین سن 63/0±28/14 سال، قد 55/6±33/147 سانتی­متر، وزن 32/4±53/48 کیلوگرم قرار داد. متغیرهای سر به جلو، کیفوز پشتی، لوردوز کمری، تیلت لگن و کیفیت زندگی به ترتیب توسط گونیامتر دستی، خط­کش منعطف، تیلت­سنج و پرسش­نامه کیفیت زندگی آزمودنی­ها قبل و بعد از دوره تمرین اندازه­گیری و ثبت شد. آزمودنی­های گروه تجربی به مدت هشت هفته، هفته­ای سه جلسه 50 دقیقه­ای تمرینات اصلاحی آکادمی ملی طب آمریکا را انجام دادند، در حالی که آزمودنی­های گروه کنترل به فعالیت­های روزانه خود پرداختند. جهت تحلیل داده‌ها از روش آماری تحلیل واریانس برای داده‌های تکراری در سطح معناداری P≤0.05 استفاده شد.
یافته ­ها
یافته­ها نشان داد که هشت هفته تمرینات آکادمی ملی طب آمریکا بر میزان سر به جلو، قوس پشتی، قوس کمر، راستای لگن و بر کیفیت زندگی دانش­آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان تبریز تأثیر معناداری داشت (001/0=P).
نتیجه­ گیری
به نظر می‌رسد مجموعه جدید تمرینات آکادمی ملی طب ورزش آمریکا می­تواند به عنوان یک رویکرد جدید در بهبود ناهنجاری پشت تابدار موثر باشد؛ بنابراین استفاده از آن به مربیان، درمانگران و متخصصین امر توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Eight Weeks of National Academy of Sport Medicine Exercises on Sway Back of High School Female Students

نویسندگان [English]

 • Shabnam AsadKarami 1
 • Gholamali Ghasemi 2
1 Department of Physical Education, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Swayback abnormality is one of the most common abnormalities in the spine and is the most common abnormality in the age range of 18 to 25 years, with an outbreak in non-athlete individuals ranging from 10% to 62%. The aim of the present study was to investigate the effect of eight weeks of NASM exercises on sway back of Tabriz high school girl students.
Materials and Methods: In the current semi-experimental research, among the non-athletic female students of Tabriz city, the lateral aspect of sway backs was identified using a primary screening by graph sheet to observe the spine status. Then, the researcher selected 30 students with the highest deviation in this anomaly. Next, they were randomly divided into two groups of 15 experimental participants with the mean age 14.23 ± 0.66 yrs, height 147.73 ± 27.27 cm, and weight 48.43 ± 4.44 kg, and 15 participants in control group with the mean age of 14.28 ± 0.63 yrs, height 147.33 ± 6.55 cm, and weight 48.53 ± 4.24 kg. Forward head, back kyphosis, lordosis, anterior tilt, and quality of life variables were measured and recorded using cervical donor, flexible ruler, tilt meter, and quality of life questionnaire SF-36 before and after the training period. The experimental group performed weekly three sessions of 50 minutes of NASM corrective exercises for eight weeks, while those in the control group performed their daily activities. Data were analyzed using ANOVA for repeated data at a significance level of P≤0.05.
Results: The results showed that eight weeks of NASM exercises had a significant effect on the forward head, back kyphosis, lordosis, anterior tilt, and quality of life variables of high school female students.
Conclusion: According to the results, the new NASM series of exercises seems to be effective as a new approach to improving abnormality. Therefore, this exercise program is recommended for coaches, therapists, and specialists.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Forward head. Back kyphosis
 • Lordosis
 • Anterior tilt
 • Quality of life questionnaire
 1. Daneshmandi H, Gharakhanlu R, Alizadeh H. Rehabilitation-therapeutic exercises. Guilan: Publication of Academic Jihad. 2011. [In Persian]. ##
 2. Alizadeh MH, MirKarimPour SH, Falah Mohammadi M. Basics of Corrective exercises Training. Tehran. Bamdad Pub. 2014. [In Persian]. ##
 3. Novak CB. 2004. Upper extremity work-related musculoskeletal disorders: a treatment perspective. Journal of Orthopathy  Sports Physical Therapay. 34(10): 628-37. ##
 4. O’Sullivan PB, Grahamslaw M, Kendell M LS, Moller NE RK. The effects of different standing and sitting postures on trunk muscle activity in a pain-free population. Spine. 2002; 27(11):1238–44. ##
 5. Abdul Wahabi, Zaymi Naeini S, Klashi M, Sha'bani, Rahmati. The Work of Delicacy. Research  Rehabilitation Science. 2010; 6 (1): 52-63. ##
 6. Hou C-R, Tsai L-C, Cheng K-F, Chung K-C, Hong C-Z. Immediate effects of various physical therapeutic modalities on cervical myofascial pain and trigger-point sensitivity. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2008; 83(10): 14-406. ##
 7. Kamali M, Ghasemi B, Bagherian Dehkordi. Eight weeks Effect of NASM's on Lumbar Lordosis and some motor bio-motor skills of female students with Hyperlordosis, Journal of Sport Rehabilitation, 2015; 3 (5): 31-41. [In Persian]. ##
 8. Sardari M and Ghasemi Gh. Study of the effect of eight weeks of the National Academy of Medicine of American Medicine (NASM) exercises on flatbed abnormality of female students aged 15-12 years. Master's thesis of Khorasgan. 2016. [In Persian]. ##
 9. Yalfani A., Naderi A., Amberi, Reissi, Niko Mare. Effect of 12 weeks of corrective exercises on the back of the curtain of students aged 18 to 25, Applied Sport Physiology Research. 2014; 11 (21): 62-47. [In Persian]. ##
 10. Mogharabi, M., Daneshmandi, H. Effect of eight weeks of comprehensive corrective training on upper intersection syndrome, Quartaly Journal of Sport Technology, 2013; 4(7): 75-86. [In Persian]. ##
 11. Sirvani, M., Rahnama, N. Effect of eight weeks of corrective exercises on musculoskeletal disorders of Isfahan municipality employees, Master's thesis on pathology and corrective actions, Isfahan Islamic Azad University, Khorasgan. 2015. [In Persian]. ##
 12. Lynch SS, Thigpen CA, Mihalik JP, Prentice WE, Padua D. Forward head and rounded shoulder postures in elite swimmers. British Journal of Sport Medicine Assistance. 2010; 44:376–81. ##
 13. Kendall FP, McCreary EK, Provance PG, Rodgers MM, Romani WA. Muscles: testing and function with

posture and pain. 2005. ##

 1. Vaughn D, Brown E. The influence of an in-home based therapeutic exercise program on thoracic kyphosis  angles. Journal of Back Musculoskeletal Rehabilitation. 2007; 20:155–65. ##
 2. Ball JM, Gagle P, Johnson BE, Lucasey C, Lukert BP. Spinal extension exercises prevent natural progression of kyphosis. Osteoporosis International. 2009; 20(3): 4811-489. ##