بررسی تاثیر آموزش هندلینگ (مراقبت‌های ویژه) بر کیفیت زندگی مراقبان شاغل در مراکز نگهداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کاردرمانی، گروه آموزش کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

2 دکتری تخصصی کاردرمانی، دانشیار، مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

3 دکتری تخصصی کاردرمانی، استاد تمام، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

4 دکتری تخصصی کاردرمانی، استادیار، دانشکده توانبخشی، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
کودکان مبتلا به فلج مغزی مقیم مراکز به علت مشکلات طولانی‌مدت نیاز به مراقبت دائمی دارند و مراقبت از آنها می‌تواند سلامت جسمانی و روانی مراقبان آنها را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مراقبت‌های ویژه بر کیفیت زندگی مراقبان شاغل در مراکز نگهداری از کودکان دارای فلج مغزی انجام شد.
مواد و روش‌ها
در مطالعه مداخله‌ای-نیمه‌­تجربی حاضر، 60 نفر از مراقبان شاغل در مراکز نگهداری از کودکان دارای فلج مغزی تحت نظارت سازمان بهزیستی شهر تهران به شیوه تمام­شماری و با رعایت معیارهای لازم انتخاب و در دو گروه مداخله (30 نفر) و کنترل (30 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. پرسش‌نامه جمعیت­شناختی و پرسش‌نامه کیفیت زندگی (36-SF) سه ماه قبل و بعد از انجام آموزش هندلینگ برای جمع‌آوری داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. جلسه آموزش هندلینگی به صورت تئوری و عملی طی دو روز و هر روز با شرکت 15 نفر از مراقبان گروه مداخله و برگزار شد. داده‌ها قبل و سه ماه بعد از مداخله جمع‌آوری و با استفاده از نرم­افزار SPSS نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها
میانگین سنی و انحراف معیار مراقبان قبل از شروع آموزش در گروه مداخله (22/9±50/42) و گروه کنترل (84/10±57/43) بوده است. مقایسه میانگین نمرات بین دو گروه نشان داد که کیفیت زندگی مراقبان گروه مداخله 3 ماه بعد از دریافت آموزش در تمامی ابعاد 36- SFبه جز عملکرد اجتماعی به طور معناداری ارتقاء یافته است (05/0<P).
نتیجه ­گیری
آموزش اصول صحیح مراقبت‌های ویژه از کودکان دارای فلج مغزی در مراکز می‌تواند میزان استرس‌های شغلی و فشارهای فیزیکی که بر بدن مراقبان وارد می‌شود را کاهش داده و به دنبال آن بهبود کیفیت زندگی، رفاه و سلامت آنها و کودکان تحت مراقبت‌شان را به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Handling Training Program on the Quality of Life of Institutional Caregivers

نویسندگان [English]

  • Abbass Dehghan 1
  • Mehdi Rassafiani 2
  • Seyed Ali Hosseini 3
  • Hamid Dalvand 4
1 PhD Student of Occupational Therapy, Department of Occupational Therapy, University of Social Welfare &amp;amp; Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
2 Ph.D. of Occupational Therapy, Associate professor, Pediatric Neurorehabilitation Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran & Occupational Therapy
3 Ph.D. of Occupational Therapy, Professor, Social Determinants of Health Research Center and Occupational Therapy Department, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences. Tehran, Iran
4 The head of department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: Children with cerebral palsy require a constant care because of their long-term complications. Thus, taking care of them can affect physical and mental health of their caregivers. The aim of the present study was to investigate the effectiveness of handling training program on caregivers’ quality of life working in care centers for children with cerebral palsy.
Materials and Methods: In the current semi-experimental interventional study, 60 caregivers were selected supervised by Welfare Organization of Tehran according to the related inclusion criteria and divided into intervention (30 participants) and control (30 participants) groups. Demographic questionnaire and SF-36 were used for data collection three months prior to and after presenting handling training program. The training session were conducted theoretically and practically in two days and each day with 15 caregivers. Statistical analyses were carried out using SPSS, version 22.
Results: The mean age and standard deviation of caregivers in intervention and control group were (43/57±10/84) and (42/50±9/22), respectively. The comparison of the mean scores between the two groups showed that the quality of life of the caregiver in the intervention group significantly increased three months after receiving handling training in all dimensions of SF-36 except for social function (p <0.05).
Conclusion: Providing the caregivers with proper handling training program can decrease their job and physical stress and improve both their and the children’ quality of life, well-being, and health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child with cerebral palsy
  • Caregiver
  • Quality of life
  • Handling training (special care)
1. Krägeloh-Mann I, Cans C. Cerebral palsy update. Brain and development. 2009;31(7):537-44.##
2. Bax M, Goldstein M, Rosenbaum P, Leviton A, Paneth N, Dan B, et al. Proposed definition and classification of cerebral palsy, April 2005. Developmental medicine and child neurology. 2005;47(8):571-6. ##
3. Joghataei MT, Mohammad K, Rahgozar M, Siadati S. Prevalence of some paralysis and limb amputation disabilities in Iran national epidemiological survey. Archives of Rehabilitation. 2002;3(1):7-16. ##
4. Cans C. Surveillance of cerebral palsy in Europe: a collaboration of cerebral palsy surveys and registers. Developmental Medicine & Child Neurology. 2000;42(12):816-24. ##
5. Raina P, O'Donnell M, Schwellnus H, Rosenbaum P, King G, Brehaut J, et al. Caregiving process and caregiver burden: conceptual models to guide research and practice. BMC pediatrics. 2004;4(1):1. ##
6. Grunewald K. Close the institutions for the intellectually disabled: everyone can live in the open society. Retrieved February. 2003;13:2007. ##
7. Chappell NL, Novak M. The role of support in alleviating stress among nursing assistants. The Gerontologist. 1992;32(3):351-9. ##
8. Vassos MV, Nankervis KL. Investigating the importance of various individual, interpersonal, organisational and demographic variables when predicting job burnout in disability support workers. Research in Developmental Disabilities. 2012;33(6):1780-91. ##
9. Yilmaz H, Erkin G, İZKİ AA. Quality of life in mothers of children with Cerebral Palsy. ISRN Rehabilitation. 2013;2013. ##
10. Zanon MA, Batista NA. Quality of life and level of anxiety and depression in caregivers of children with cerebral palsy. Revista Paulista de Pediatria. 2012;30(3):392-6. ##
11. Ones K, Yilmaz E, Cetinkaya B, Caglar N. Assessment of the quality of life of mothers of children with cerebral palsy (primary caregivers). Neurorehabilitation and Neural Repair. 2005;19(3):232-7. ##
12. Solomon JW, O'Brien JC. Pediatric Skills for Occupational Therapy Assistants–E-Book: Elsevier Health Sciences; 2015. ##
13. Jalili N, Rassafiani M, Dalvand H, Hahggoo HA, Farzi M. The effectiveness of handling training on stress and quality of life among mothers of children with cerebral palsy aged 4-12 years old. 2013. ##
14. Babaei M, Hosseini SA, Rigi-Khas B, Khayatzadeh-Mahani M. Effect of Training the Correct Methods of Child's Carrying and Positioning on Quality of Life of Mothers of Children with Cerebral Palsy. Jentashapir Journal of Health Research. 2014;5(5). ##
15. Kalra, L., et al., Training carers of stroke patients: randomised controlled trial. Bmj, 2004. 328(7448): p. 1099. ##
16. Brazier JE, Harper R, Jones N, O'cathain A, Thomas K, Usherwood T, et al. Validating the SF-36 health survey questionnaire: new outcome measure for primary care. Bmj. 1992;305(6846):160-4. ##
17. Montazeri A, GOSHTASBI A, Vahdaninia M. The short form health survey (SF-36): Translation and validation study of the Iranian version. 2006. ##