ارزیابی دقت تشخیص آزمون دید رنگ بینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بینایی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشجوی کارشناس ارشد بینایی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، شعبه بین الملل، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد آمار زیستی، گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایرا

4 کارشناس آموزشی گروه بینایی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

5 مربی گروه بینایی‌سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
آزمون دید رنگ چیدمانی بینا یک آزمون دید رنگ تولید ایران است که در مورد بررسی کیفیت این محصول و دقت تشخیص آن مطالعه‌ای صورت نگرفته است و نمی‌توان با اطمینان از آن در مراکز بالینی استفاده نمود. تحقیق حاضر به ‌منظور بررسی دقت تشخیص این آزمونو مقایسه نتایج آن با دو آزمون ایشیهارا و H16 انجام ‌گرفته است.
مواد و روش‌ها
شرکت‌کنندگان در تحقیق حاضر به ‌صورت غیرتصادفی و مبتنی بر هدف از بین دانش‌آموزان و دانشجویانی که در غربالگری (مدارس و دانشگاه‌های قم و تهران) شرکت کرده بودند، مورد فراخوان قرار گرفتند. در این غربالگری‌ها از آزمون ایشیهارا برای تشخیص اختلال دید رنگ استفاده ‌شده بود. در دفتر کار اپتومتریست، پس از معاینه چشم توسط یک اپتومتریست، شرکت‌کنندگان در یک شرایط نوری مناسب، توسط سه آزمون دید رنگ بینا (ساخت ایران)، آزمون ایشیهارا (ساخت کشور ژاپن)، و آزمون H16 (ساخت کشور انگلستان)، تحت معاینه قرار گرفتند. روش انجام آزمون بینا مانند آزمون H16 طبق دفترچه راهنما صورت گرفت. آزمون بینا پس از 30 دقیقه گذشت زمان از آخرین آزمون، مجدداً انجام گرفت.
یافته‌ها
برای شرکت در تحقیق حاضر، 94 نفر بدون اختلال دید رنگ، و 76 نفر با اختلال دید رنگ که با آزمون ایشیهارا تشخیص داده ‌شده بودند، انتخاب شدند. با آزمون H16، 94 نفر بدون اختلال دید رنگ، 57 نفر با اختلال دید رنگ تشخیص داده شدند و 19 نفر غیرقابل تشخیص بودند. با آزمون بینا نیز 94 نفر بدون اختلال دید رنگ، 61 نفر با اختلال دید رنگ، و 15 نفر غیرقابل تشخیص بودند. در تشخیص نوع اختلال دید رنگ در گروه دارای اختلال دید رنگ، مقایسه آزمون بینا و آزمون H16 ضریب توافق 9/87% (879/0Kappa=) نشان دادند.آزمون بینا در تشخیص نوع اختلال دید دارای تکرارپذیری %72 (Kappa=0.72) بود.
نتیجه‌ گیری
آزمون دید رنگ چیدمانی بینا از دقت تشخیصی مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Accuracy of Bina Color Vision Test

نویسندگان [English]

 • Haleh Kangari 1
 • Ali Seifi 2
 • Alireza Akbarzadeh Baghban 3
 • Mohammadreza Nazari 4
 • Saeed Rahmani 5
1 Assistant Professor of Optometry. School of Rehabilitation. Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Student Research Committee. MSc Student of Optometry. School of Rehabilitation. Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Basic Sciences, School of Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 BSc of Optometry, School of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 MSc of Optometry, School of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: Bina color vision test was devleoped by a local company in Iran. There was no information available about the quality and the accuracy of this test and no decision could be made about its clinical application. In order To determine its accuracy, this test was compared with Ishihara’s Pseudo Isochromatic Plates and H16 Panel test.
Materials and Methods: The participants were selected from the previous screenings in Tehran and Ghom provinces and were referred to an optometry practice. After performing a routine eye exam, the participants were tested under the same luminance condition using Bina panel test (developed in Iran), Ishihara’s PIPs (developed in Japan), and H16 panel test (developed in UK), in random order.Similar to H16 test, the procedure for Bina test was based on the manual. Bina test was repeated 30 minutes after completion of the final test.
Results: A total of 94 participants with no color vision defects, and 76 with color vision defect (detected by Ishihara’s PIP), with no other pathology, participated in the study. With H16, 94 individuals showed no defects, 57 were diagnosed with color vision defect, and in 19 participants the type of defect could not be diagnosed. With Bina test, 94 individuals showed no defects, 61 were diagnosed with color vision defect, and in 15 individuals the type of defect could not be diagnosed. In diagnosing the type of defect, Bina test and H 16 showed 87.9% agreement (Kappa= 0.897). In diagnosing the type of defect, Bina test showed repeatability of 72% (Kappa=0.72).
Conclusion: The accuracy of diagnosis of color vision defect with Bina color vision panel test is adequate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Color Vision Panel Test
 • Color Vision Defects
 • Protan
 • Deutan Defect
 • H16
 • Bina
 1. Birch J. Diagnosis of Defective Colour Vision. 2 ed. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann; 2001.##
 2. Holmes W (2011) Color vision testing: what can be achieved in every practice,optometry practice, v12,issue4,167-178. ##
 3. Pilor N Prevalence of acquired color vision disorder of factory workers detergent.Journal of Faculty of Rehabilitation.no1.2012 [In Persian]. ##
 4. Oliphant D,HovisJK (1998)comparison of the D15 and city University(second)color vision test. Vision Res 38,3462-5. ##
 5. Bimler D,  KirklandJ,  and JacobsR. Colour-vision tests considered as a special case of multidimensional scaling. Color Research & Application: Volume 25, Issue 3, pages 160–169, June 2000##
 6. Anthony J.Adams(1982) Spectral Sensitivity and color discrimination changes in glaucoma and glaucoma-suspect patients,InvestOphthalmol Vis 23:516-524. ##
 7. AtchisonDA(1991) Quantitive Scoring Methods for D15 Panel Tests in the Diagnosis of Congenital Color Vision Deficiencies. Optometry And Vision Science,Vol.68,No.1,pp.41-48. ##
 8. Khan MA, Joshi D, Pawan GK. Colour Vision Testing for Selection of Civil and Military Pilots in India: A Comparative Study of Four Different Testing Methods Ind J Aerospace Med 56(2), 2012##
 9. Birch J (2008)pass rates for the Farnsworth D15 colour vision test. Ophthalm phsiol opt 28,259-64. ##

10. Cole Bl (2007) Assessment of inherited colour vision defects in clinical practice.ClinExp opt 90,157-75. ##

11. Gregory W.Good(2005)The Reliability of the Lanthony Desaturated D15 Test, Optometry And Vision Science. vol.82,no.12,pp.1054-1059. ##

دوره 7، شماره 2
خرداد و تیر 1397
صفحه 209-214
 • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1396
 • تاریخ بازنگری: 19 مرداد 1396
 • تاریخ پذیرش: 16 آبان 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1397