تاثیر تمرین ترکیبی (قدرتی و کششی) بر تعادل، خطر سقوط و کیفیت زندگی سالمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد تربیت بدنی (گرایش حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی)، گروه تربیت بدنی حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

2 دانشیار گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

3 کارشناسی ارشد تربیت بدنی (گرایش حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی)، گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
با بالا رفتن سن مشکلات نیز افزایش می­یابد و سالمندان را در سطوح مختلف تحت تاثیر قرار می­دهد. سالمندی با کاهش ظرفیت فیزیولوژیکی و عملکردی در ارتباط است که می­تواند باعث افزایش ناتوانی، کاهش تعادل و افتادن شود؛ بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرینات ترکیبی (قدرتی و کششی) بر تعادل, خطر سقوط و کیفیت زندگی مردان سالمند می­باشد.
مواد و روش­ ها
مطالعه حاضر از نوع نیمه‌تجربی بوده و شرکت‌کنندگان آن شامل مردان سالمند سالم (سن 95/6±64/65) در شهرستان رشت بودند. مطالعه بر روی 28 نفر از مردان که دارای معیارهای ورود به پژوهش بودند و به ‌روش نمونه‌گیری در دسترس برای پژوهش انتخاب شدند، انجام گردید. در این تحقیق برای اندازه‌گیری تعادل ایستا و پویا به ‌ترتیب از آزمون شارپندرومبرگ (با چشمان باز و بسته) و آزمون زمان برخاستن و رفتن، خطر سقوط با پرسش­نامه تعادلی برگ و کیفیت زندگی با پرسش­نامه لیپاد استفاده شد. آزمون‌ها بعد از برنامه تمرینی اجرا شد. تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از آزمون t مستقل (در سطح معناداری 005/0P<) انجام شد.
یافته‌ها
یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که تمرینات ترکیبی به‌ مدت 8 هفته در مقایسه با گروه کنترل، بر تعادل ایستا با چشم باز (009/0=P)، تعادل ایستا با چشم بسته (001/0=P) و پویا (025/0=P)، خطر سقوط (004/0=P) تأثیر معناداری دارد.
نتیجه‌گیری
به ‌نظر می‌رسد تمرینات ترکیبی (قدرتی و کششی) می­تواند بر تعادل و خطر سقوط سالمندان تأثیر مثبت بگذارد، اما تاثیر معناداری بر کیفیت زندگی آنها ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Combined Training (Strength and Stretching) on Balance, Risk of Falling, and Quality of Life in the Elderly

نویسندگان [English]

 • Hamed Zareyi 1
 • Aliasghar Norasteh 2
 • Masoumeh Koohboomi 3
1 MSc in Physical Education (ISM Sport Injury and Corrective Exercise ), Department of Sport Injury and Corrective Exercise, Faculty of Physical Education, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Department of Sport Injury and Corrective Exercise, Faculty of Physical Education, University of Guilan, Rasht, Iran
3 MSc in Physical Education (ISM Sport Injury and Corrective Exercise), Department of Sport Injury and Corrective Exercise, Faculty of Physical Education, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Problems increase with age, which affects the older people at different levels. Old age is associated with reduced physiological capacity that can lead to increased disability, loss of balance and falling. The purpose of the present study was to evaluate the effect of the combination training (strength and stretching) on balance, the risk of falls, and quality of life for older men.
Materials and Methods: In the current quasi-experimental study, participants were healthy elderly men in Rasht (age: 65/64±6/95). The experiments were 28 men who met the criteria for research and were available for sampling. In the present study, we used the Sharpend-rumberg test (with eyes open and closed) as well as get up and go time test to measure the static and dynamic balance. These tests were conducted after the training sessions. Data analysis was done using independent t-test (at a significance level of 0/005> R).
 Results: The results showed that combined training for eight weeks in comparison with the control group has a significant effect on static balance with open eyes (P = 0/009), static balance with eyes closed (P = 0/001), dynamic balance (P = 0/025), and the risk of falls (p = 0/004).
Conclusion: It seems that combined training (strength and stretching) can positively affect the balance and risk of falls in older people, but it does not have a significant impact on the quality of their life.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Old People
 • Static and Dynamic Balance
 • Risk of Falling
 • Life Quality
 • Stretch and Strength Training
1. Farsi A. Abdoli B. The Effect Of Balance, Strength And Combined Training On Balance In Elderly Women.Salmand. 2015;10(3):54-61 [In Persian].##
2.Koohboomi M. Norasteh A . Samami N. Effect Yoga Training On Balance In Elderly Female.JKU Of Medical Sciences.2015;19(1):1-9 [In Persian]. ##
3.Sajadi H. Biglarian A. Quality Of Life Of Elderly Women In Kahrizak. Payesh. 2006;5(2):105-108 [In Persian]. ##
4. Habib A. Nikoopor S. Seyedoshohadayi  M. Haghani H . Quality Of Life With Physical Activity In Older Adults. Nursing.2016;53(21): 29-39 [In Persian]. ##
5. Naghinejad F.Sadeghi H. Alirezayi F. The Effect Of Strength Training On Static And Dynamic Postural Control In The Elderly. Research In Sport Sciences.2000;7:47-54 [In Persian] ##
6. Martínez E. Contreras   F. Jiménez P. Latorre-Román P. The  Association  Of  Flexibility,  Balance,  And  Lumbar  Strength  With  Balance Ability: Risk Of Falls In Older Adults. Sports Science And Medicine. 2014; 13: 349-357. ##
7. Latham N. Liu C. Strength Training In Older Adults:The Benefits For Osteoarthritis. Clinics In Geriatric Medicine.2010; 26(3):445-459. ##
8. Sturnieks D. L. St George R. Lord S. R. Balance Disorders In The Elderly.2008; 38: 467—478. ##
9. Seguin R. Nelson M. The Benefits Of Strength Training For Older Adults. Am J Prev Med .2003;25:141-149. ##
10. Rodacki A. Souza R. Ugrinowitsch C. Cristopoliski F. Transient Effects Of Stretching Exercises On Gait Parameters Of Elderly Women. Original Article. 2009;14: 167-172. ##
11. Kerrigan C. James  L. Patrick O. Reduced Hip Extension During Walking: Healthy Elderly And Fallers Versus Young Adults. Arch Phys Med Rehabil. 2001; 80:27-30. ##
12. Nodehi Moghadam A. Akhbari B. Baharloyi H. Johari S. The Effect Of Thigh And Ankle Stretching Exercises To Improve Balance In Older Adults. Salmand.2012;24(7):41-48 [In Persian]. ##
13. Fahimi K. Ahmadi M. Mohamad Rahimi N. Hashemi A.Effect A Regular Exercise Aquatic Exercise On Quality Of Life In Older Men. Zabul Medical Sciences.2012;3(4):67-87 [In Persian]. ##
14. Gschwind Y.  Kressig R.  Lacroix A. Muehlbauer  T.  Pfenninger B. Granacher U. A Best Practice Fall Prevention Exercise Program To Improve Balance, Strength / Power, And Psychosocial Health In Older Adults: Study Protocol For A Randomized Controlled Trial. Biomedcentra. 2013; 105:1-13. ##
15. Kojima G. Frailty As A Predictor Of Future Falls Among Community-Dwelling Older People: A Systematic Review And Meta-Analysis. JAMDA.2015;6(18).1-7. ##
16.Abdoli B. Shamsipoor A. Shamsipoor P. Effect Of Exercise On Static And Dynamic Balance In Elderly. Medical Journal. 2010; 19(97): 46-54 [In Persian]. ##
17. Jafari M . Shamshiri m . Reviewing the static and dynamic balance in  predicting the risk of falls in elderly people in  tehran. Urmia Nursing And Midwifery  Faculty.2015;12(11): 45-54[In Persian]. ##
18. Kelly L A. Arthur K. William W. Marcella M. Effectiveness Of Exergaming Training In Reducing Risk And Incidence Of Falls In Frail Older Adults With A History Of Falls. Physical Medicine And Rehabilitation. 2015;8(427): 2098-2102. ##
19. Gill T . Pahorm. Guralnik J.  Mcdermott M. C King A. Efect Of Structured Physical Activity On Prevention Of Serious Fall Injuries In Adults Aged 70-89: Randomized Clinical Trial (LIFE Study). BMJ .2016;352(I245):1-8. ##
20. Granacher U. Gollhofer A. Hortoba´Gyi T. Kressig R. Muehlbauer T. The Importance Of Trunk Muscle Strength For Balance, Functional Performance, And Fall Prevention In Seniors: A Systematic Review. Sports Med.2013; 10(1007):1-15. ##
21. Behm D. Muehlbauer  T. Kibele  A. Granache U. Effects Of Strength Training Using Unstable Surfaces On Strength,Power And Balance Performance Across The Lifespan: A Systematic Review And Meta Analysis. Sports Med. 2015; 45:1645–1669. ##
22. Muehlbauer  T. Gollhofer  A. Granacher U. Associations Between Measures Of Balance And Lower-Extremity Muscle Strength/Power In Healthy Individuals Across The Lifespan: A Systematic Review And Meta-Analysis. Sports Med .2015; 45:1671–1692. ##
23. Behm D. Bambury A. Cahill F. Power K. Effect Of Acute Static Stretching On Force,Balance, Reaction Time, And Movement Time. Sports Medicine.2004; 36(8): 1397-1402. ##
24. Reeves N. Narici M. Maganaris C. Musculoskeletal Adaptations To Resistance Training In Old Age. Manual Therapy . 2006;11: 192–196. ##
25.Mahdavi S . Golpayegani M. SHavandi N. Farzanehesari A. SHeykhhoseyni R. The effect of 6 weeks of core stability training on the rate of falling in older women.Salmand.2010;5(17):30-35[In Persian]. ##
26.  Abbasabad Arabi A. Bastani F. Navab E. Haghani H. Investigating Quality Of Life And Its Relationship With Emotional Intelligence (EQ) In Elderly With Diabetes. Psychiatry And Clinical Psychology. 2015; 21(3): 215-224[In Persian]. ##
27. Rezazadeh N. Baluchi R. The Effect Of Exercising On The Balance Of Static ,Dynamic And The Falling Risk Of The Old People In And Out Of The Water In The Twelve Weeks. Salmand. 2015;10(4):140-150[In Persian]. ##
دوره 7، شماره 2
خرداد و تیر 1397
صفحه 201-208
 • تاریخ دریافت: 17 خرداد 1396
 • تاریخ بازنگری: 15 مرداد 1396
 • تاریخ پذیرش: 20 آبان 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1397