بررسی اثربخشی برنامه مداخله‌ای مبتنی بر نمایش خلاق بر مهارت‌های زبانی کودکان کاشت حلزون شده 6-4 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
نخستین و مهمترین مسئله در کودکان با آسیب شنوایی اشکال در برقراری ارتباط است، زیرا افت شنوایی آنها را از شنیدن گفتار دیگران بازداشته یا باعث شنیدن نامناسب یا ناقص گفتار دیگران می‌شود. این کودکان با استفاده از روش‌های مناسب توانبخشی می‌توانند از نظر مهارت‌های زبانی پیشرفت کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه مداخله‌ای مبتنی بر نمایش خلاق بر مهارت‌های زبانی کودکان با آسیب شنوایی کاشت حلزون‌شده 6-4 سال انجام شده است.
مواد و روش‌ها
روش بررسی در پژوهش حاضر از نوع مداخله‌ای آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه انتظار است. شرکت کنندگان در این پژوهش شامل 30 کودک با آسیب شنوایی کاربر کاشت حلزون بودند که به روش در دسترس انتخاب و به دو گروه آزمایش و انتظار تقسیم شدند. 15 کودک در گروه آزمایش، مداخله نمایش خلاق را دریافت کردند و 15 کودک در گروه انتظار قرار داشته و در این مداخله شرکت داده نشدند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله توسط آزمون بازگویی داستان از نظر مهارت‌های زبانی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته‌ها
با مقایسه میانگین هفت خرده مقیاس آزمون بازگویی داستان، در دو گروه آزمایش و انتظار از طریق تحلیل کوواریانس چندمتغیره این گونه مشخص شد که در هر هفت خرده مقیاس، بین گروه آزمایش و انتظار تفاوت معناداری وجود دارد و در خرده مقیاس پیچیدگی نحوی به دلیل تفاوت در پیش آزمون دو گروه آزمایش و انتظار، نمی توان تفاوت مشاهده شده در پس‌آزمون دو گروه را ناشی از اثر مداخله دانست. این یافته‌ها بیانگر آن است که مداخله نمایش خلاق بر مهارت های زبانی کودکان با آسیب شنوایی موثر بوده است.
نتیجه‌ گیری
بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر ایجاد موقعیت‌های نمایشی و آموزش ساختارهای زبانی به صورت غیر‌مستقیم تأثیر چشمگیری بر افزایش مهارت های زبانی این کودکان داشته و این کودکان بعد از این مداخله پیشرفت مناسبی در استفاده از ساختارهای صحیح زبانی در ارتباط کلامی خود داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Creative Drama on the Language Skills of 4-6 Year-Old Children with Cochlear Implants

نویسندگان [English]

 • Sogand Ghasemzadeh 1
 • Leila Kazemian 2
1 Assistant Professor of Psychology and Education of Exceptional Children, Tehran, Iran
2 Masters Student of Psychology and Education of Exceptional Children, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: The most important problem in hearing impaired children is difficulty in communication, because hearing loss prevents them from hearing the others' speech or results in incomplete hearing of other' speech. The current study examined the impact of the intervention program based on creative drama on the language skills of 4-6 year-old children with hearing impairment and cochlear implant.
Materials and Methods: An interventional experimental study with pre-test and posttest and control group was carried out. Participants consisted of 30 hearing impaired children with cochlear implant who were selected using convenience sampling and were divided into two experimental and control groups. The language skill of both groups before and after intervention was assessed via a story retelling test.
Results: Comparing the average of seven subscales of retelling story test in the two experiment and control groups, using multivariate regression analysis, it was found that in all the seven subscales, there were significant differences between the experiment and control groups and in terms of syntactic complexity subscale, due to the differences in the pretest of the two groups, the observed difference in the posttest between the two groups cannot be explained by the treatment. These findings suggest that the creative drama was effective on the language skills of hearing impaired children.
Conclusion: Rehabilitation of hearing impaired children, including speech therapy and auditory training, are always performed in formal meetings and often these children are not excited enough to use these trainings. That is why the education process is very time-consuming and energy-intensive. Based on the findings of the present study, a demonstration and training opportunities for indirect teaching of language structures has a noticeable impact on the children's language skills and these children demonstrated good progress in using correct forms of language structures after this intervention.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Creative Drama
 • Language Skills
 • Hearing impaired children
 • Cochlear Implant
 1. Farazi M, Mahmoodi-Bakhtiari B, Rahgozar M. Comparison of the Speed of Naming in Persian-Speaking Children with and without stuttering. scientific journal of rehabilitation medicine. 2014 Feb 25;33(5):23-32. [In Persian]##
 2. Tomblin JB, Harrison M, Ambrose SE, Walker EA, Oleson JJ, Moeller MP. Language outcomes in young children with mild to severe hearing loss. Ear and hearing. 2015Jun 1;231(36) :76-91. ##
 3. Murphy, John, et al. Spatial hearing of normally hearing and cochlear implanted children. International journal of pediatric otorhinolaryngology. 2011 Aug 27;75(4) : 489-494. ##
 4. Miyamoto, Richard T., et al. Speech intelligibility of children with multichannel cochlear implants.The Annals of  otorhinology & laryngology. Supplement.1997 May 11;16(8): 35-36##
 5. Hegde, Mahabalagiri N. Treatment Protocols for Language Disorders in Children. Social CommunicationPlural Publishing, 2005 Aug 12;42(2):46-53. ##
 6. Golpour, Leila, Reza Nilipour, and Belghais Roshan. A comparison between morphological and syntactic features of 4 to 5 years old in education severe to profound hearing impaired and normal children. Bimonthly Audiology-Tehran University of Medical Sciences.2006 Jul 8;15(2). 23-29. [In Persian] ##
 7. Nittrouer S, Sansom E, Low K, Rice C, Caldwell-Tarr A. Language structures used by kindergartners with cochlear implants: relationship to phonological awareness, lexical knowledge and hearing loss. Ear and hearing. 2014 May 30 ;35(5).506-523##
 8. Williams, C. Teacher judgment of the language skills of hearing impaired children. Journal of child language teaching and therapy .2006 Jun 25;18(2). 135-154. ##
 9. Shariat Razavi, Elaheh, et al. Study the Grammatical and lingual skills in hard of hearing children in the schools for the deaf in Tehran.Bimonthly Audiology-Tehran University of Medical Science. 1995 Sep 21;5(2). 36-45. [In Persian] ##

10. Kasbi F,  jenabi M S ,  Asadollah i A A , Ghods  E , et al. The study  of   some  morphology syntactical  indexes  in  hearing  impaired  students  in Birjand. J Semnan  Medical Science University. 2004 May;6(1). 3-8. [In Persian] ##

11. Lotfi, Younes, et al. Language characteristics of preschool children with hearing loss in Tehran, Iran.Bimonthly Audiology-Tehran University of Medical Sciences .2009 Aug 3;2(1). 88-97. [In Persian] ##

12. Mohammadi R, Zarifian T, Mahmoudi Bakhtiari B. Analysis of morphological error in conversational and story retelling of hearing impaired and typically normal children. Journal of Modern Rehabilitation.. 2015 Jul ;15 (4).78-85. [In Persian] ##

13. Friedmann N, Szterman R. Syntactic movement in orally trained children with hearing impairment. Journal of Deaf Studies and Deaf Education. 2006 Sep 24;11(1). 56-75. ##

14. Bamford J, Saunders E. Hearing impairment auditory perception and language disability. Child Language Teaching and Therapy.1992 Jun12 ;8(2). 227-236. ##

15. Stein M, Morris I. Methods to stimulate creative thinking.  Psychiatric Annals . 1978Des 5; 8(3). 65-75##.

16. Williams, J. Patrick, Sean Q. Hendricks, and W. Keith Winkler, eds. Gaming as culture. Essays on reality, identity and experience in fantasy games. 2006 May 16;6(2). 28-36. ##

17. Danger S. Child- centered group play therapy with children with speech difficulties. Dissertation Prepared for the Degree of Doctor Of Philosophy. University Of North Texas. 2003 Nov 12;3(1).28-41. ##

18. Schnapp L, Olsen C. Teaching self-advocating strategies through drama. Intervention in School and Clinic. 2003 Aug 25;38(4).211-9. ##

19. Kunkle-Miller C. Potentials and problems in establishing an art therapy program in a residential school for children who are deaf. The American Journal of  Art Therapy. 1990 May 3; 29(2).34-41. ##

20. Peter M. Drama: communicating with people with learning disabilities. Journal of Nursing and Residential Care. 2000 Aug 28;21(3).78-82. ##

21. Chukwu- Okoronkwo So. Creative dramatics  as  an effective  educational  tool  in  contemporary  education. A pedagogical  discourse. International Conference .2011Sep 10;16(5). 176-185. ##

22. Jarollahi F, Modarresi Y, Agharasouli Z, Jafari S. A preliminary study of some pragmatic skills of hearing and hearing-impaired children by story retelling test. Bimonthly Audiology-Tehran University of Medical Sciences. 2013 Jan 23;22(1): 95-102. ##

23. Mirza-Aghabeyk S, Movallali G, Taheri M, Esteki M. The effect of Cued Speech on story retelling in late implanted pre lingual hearing impaired students. Auditory and Vestibular Research. 2015 Nov 11;24(1).25-30. ##

24. Jafari S, Agharasouli Z, Modaresi Y, Kamali M. Manufacturing test of  story to evaluate the function of  language in children with Persian language.Journal of Audiology. 2011Jul 4; 21(3).51- 61. [In Persian] ##

25. Mohammad Esmaeilzadeh, Sahar, et al. "The effectiveness of linguistic plays on the grammatical skills of hearing-impaired children with hearing aids." Bimonthly Audiology-Tehran University of Medical Sciences .2014;23[5]: 52-59. [In Persian] ##

26. De la Cruz RE, Lian MC, Morreau LE. The effects of creative drama on social and oral language skills of children with learning disabilities. Youth Theatre Journal. 1998 ;12[1]:89-95. ##

27. Barlow K, Strother J, Landreth G. Sibling group play therapy: An effective alternative with an elective mute child. The School Counselor 1986; 34[3]: 44-50. ##

28. Brooke, F. Asghrinekah, SM. The Effectiveness of Linguistics Plays on Phonological Awareness on Children residing in a family-like. Journal of Contemporary Psychology. Special Proceedings of the Fourth Congress of Psychology 2014; 7[2]: 52-71. [In Persian] ##

دوره 7، شماره 2
خرداد و تیر 1397
صفحه 182-191
 • تاریخ دریافت: 09 مرداد 1396
 • تاریخ بازنگری: 14 شهریور 1396
 • تاریخ پذیرش: 01 آبان 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1397