مقایسه مکان یابی افقی با محرک های نویز باریک باند و واربل تن در افراد با شنوایی هنجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته پژوهشی دانشجویان، گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دکترای تخصصی شنوایی شناسی، استادیار گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 گروه علوم پایه توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

5 کارشناسی ارشد شنوایی شناسی، مربی گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
یکی از عملکردهای سیستم شنوایی دو گوشی مکان­یابی می­باشد که به ویژه در سطح افقی مبتنی بر اختلاف زمانی دوگوش (ITD) خاصه در فرکانس­های پایین و اختلاف شدتی دوگوش (ILD) خاصه در فرکانس­های بالا است. ویژگی­های طیفی و فرکانسی محرک نیز می­تواند به عنوان عاملی مداخله­گر در این زمینه موثر باشد. با توجه به آنکه در آزمون­های میدان صوتی به ویژه برای تعیین آستانه عموما از محرک واربل تن به جای تن خالص استفاده می­شود، لذا مطالعه حاضر به دنبال آن است آیا در حوزه مکان­یابی بین این دو محرک تفاوتی وجود دارد یا خیر.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر روی 30 فرد بزرگسال (22 خانم و 8 آقا) با شنوایی هنجار و راست­دست با میانگین سنی 25 سال (انحراف معیار 162/3) انجام شد. مکان­یابی افقی با استقرار 4 بلندگو در زوایای 30± و 60± درجه آزیموث به فاصله یک متری از جایگاه آزمودنی در سطح راحت شنیداری (dBSL 35) در دو مرحله، یکبار با استفاده از محرک نویز باریک باند و بار دیگر با محرک واربل تن در فرکانس­های 500، 1000، 2000، 4000 و 6000 ارزیابی شد و نتایج حاصل با یکدیگر مقایسه گردید.
یافته ­ها
بین میزانخطای مکان­یابی در دو حالت با محرک نویز باریک باند و واربل تون در فرکانس­های پایین (500، 1000 و 2000 هرتز) در زوایای 30± درجه تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0>P). در فرکانس 4000 هرتز به جز در 30+ درجه در سایر زوایا (60± و 30- درجه) مکان­یابی با محرک نویز باریک باند دقیق­تر و آزیموث مکان­یابی به زاویه اسقرار بلندگو نزدیک­تر بوده، در فرکانس 6000 هرتز نیز مقدار PV در تمام زوایا کمتر از 05/0 به دست آمد که مبین دقت بیشتر مکان­یابی با استفاده از نویز باریک باند بوده که با توجه به مقادیر میانگین داده­ها در زوایای 60± درجه، خطای مکان­یابی با محرک واربل تون باز بیشتر بود (05/0>P).
نتیجه ­گیری
نتایج پژوهش حاضر مبین آن است که با افزایش فرکانس محرک و همچنین زاویه استقرار بلندگوها دقت مکان­یابی با محرک واربل تون کمتر شده و می­توان پیشنهاد نمود که در پژوهش­های مکان­یابی، استفاده از محرک نویز باریک باند بهتر از محرک واربل تون بوده و خطای کمتری را در افراد به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Horizontal Localization in Normal Hearing Adults Using Warble Tone and Narrow Band Noise

نویسندگان [English]

 • Parisa Anvarsamarein 1
 • Ahmadreza Nazeri 2
 • Seyed Jalal Sameni 3
 • Mohammad Kamali 4
 • Homa Zarrinkoob 5
1 Student research Committee, MSc in Audiology, Department of Audiology, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 PhD in Audiology, Assistant Professor Department of Audiology, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Department of Audiology, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences
4 Department of Basic Sciences in Rehabilitation, School of Rehabilitation, Iran University of Medical Sciences
5 MSc in Audiology, Department of Audiology, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Background and Aim: Localization in horizontal plane is one of the consequences of binaural hearing. It is based on interaural time difference at low frequencies and interaural intensity difference at high frequencies. Stimulus spectrum and its frequency must be considered as an interfering factor in localization studies, as warble tone is used in free field tests instead of pure tone. The present study was designed to investigate the difference between warble tone and narrow band noise in horizontal localization.
Materials and Methods: The present study was conducted on 30 normal hearing and right handed adults (22 female, 8 male) (Mean age: 25, SD: 3.16). Horizontal localization was tested using four loudspeakers at ±30 and ±60 degrees azimuth with 1 meter interval at 35 dB SL. The localization test was performed using Narrow Band Noise and Warble tone separately at 500, 1000, 2000, 4000, and 6000 HZ and the results were compared.
Results: There was no significant difference observed between localization error for warble tone and NBN stimulus at low frequencies (500, 1000, 2000, HZ) at ±30 degree (P>0.05). For 4000 HZ, localization with NBN was more accurate at all azimuths except for +30 degree. At 6000 Hz, the localization accuracy was better with NBN stimuli at all azimuths.
Conclusion: The current study showed that as the frequency and azimuth of loudspeaker increased, the accuracy of localization with Warble Tone stimulus decreased. The NBN is a preferred stimulus for horizontal localization studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Localization
 • Warble Tone
 • Narrow Band Noise
1. Sodnik J., Tomazic S., 2015. Spatial Auditory Human-Computer Interfaces, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London.##
2. Lotfi Yones, Nazeri Ahmad Reza, Asgari Ali, Moosavi Abdollah, Bakhshi Enayatollah., 2016. Iranian version of Speech, Spatial, and Qualities of Hearing Scale: A Psychometric Study.Acta Medica Iranica, vol 54, No 12##
3. Delphi M, Zamiri Abdollahi Farzaneh, Tyler Richard, Bakhit Mahsa, Saki Nader, Nazeri Ahmad Reza., 2015. Validity and reliability of the Persian version of spatial hearing questionnaire. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI). ##
4. Jill B. Firszt, Ruth M. Reeder, Nuel Y. Dwyerm, Harold Burton, Laura K. Holden., 2015. Localization training results in individuals with unilateral severe to profound hearing loss. Hearing Research; 319:48-55. ##
5. Gelfand S.A, 2004. Hearing an introduction to psychological & physiological acoustics. 5th ed. Chapter 13: binaural & spatial hearing. informa healthcare. ##
6. Plack C.J., 2010. The Oxford Handbook of Auditory Science Vol: 3, Hearing, Chapter 6: Spatial Hearing##
7. Irving S. & Moore D.R., 2011. Training sound localization in normal hearing listeners with & without a unilateral ear plug. Hearing research. 280. 100-108##
8. King, A.J., 2009. Visual influences on auditory spatial learning. Philos. Trans. R. Soc. Lond. B. Biol. Sci. 364, 331-339. ##
9. Middlebrooks, J.C., Green, D.M., 1991. Sound localization by human listeners. Annu. Rev. Psychol. 42, 135-159. ##
10. Brungart DS, Kordik AJ, Simpson BD, Mckinley RL. 2003. Auditory localization in the horizontal plane with single and double hearing protection. Avita Space Environ Med; 74 (9): 937-46##
11. Abel SM,Giqueve C, Consoli A, Papsin BC., 2000. The effect of aging on horizontal plane sound localization. J Acoustic Soc Am.; 108(2):743-52##
12. Grantham DW, Ashmead DH, Ricketts TA, Labadie RF, Haynes DS. 2007. Horizontal- plane localization of noise and speech signals by postlingually deafened adults fitted with bilateral cochlear implants. Ear Hear; Aug; 28(4): 524-41##
13. Orchik DJ, Rintelmann WF. 1978. Comparison of pue – tone, warble – tone and narrow –band noise thresholds of young normal- hearing children. J AAm Auiol Soc. 3 (5): 214-20##
14. Gustafson T.J.S. & Hamill T.A., 1995. Differences in localization ability in cases of right versus left unilateral simulated conductive hearing loss. J Am Acad Audiol 6: 124-12##
15. Sabin A.T. et al., 2005. Human Sound Localization at Near-threshold Levels. Hearing Research. 199. 124-134##
16. Kuwada C.A. et al., 2010. Acoustic recording in human ear canals to sounds at different locations. Otolaryngology – Head and Neck Surgery; 142,615-617. ##
17. Greene N.T, Anbuhl K.L, Williams W. & Tollin D.J., 2014. The acoustical cues to sound localization in guinea pig (Cavia porcellus) . Hearing research; 316.1-15. ##
دوره 7، شماره 2
خرداد و تیر 1397
صفحه 58-64
 • تاریخ دریافت: 15 مرداد 1396
 • تاریخ بازنگری: 13 شهریور 1396
 • تاریخ پذیرش: 25 شهریور 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1397