ساخت و هنجاریابی آزمون اعداد دایکوتیک دوتایی در کودکان فارسی زبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد شنوایی‌شناسی، عضو کادر آموزشی گروه شنایی‌شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 مربی گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استاد آمار زیستی، گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
بیماران دارای اختلال پردازش شنوایی مرکزی غالباً از مشکل در شنیدن یا فهم گفتار در موقعیت­های صوتی یا شنیداری نامطلوب رنج می­برند. این افراد علی­رغم برخورداری از آستانه­های شنوایی طبیعی به خوبی قادر به درک گفتار اعوجاج یافته یا سریع، همچنین درک گفتار در محیط­های پر سرو صدا یا با بازآوایش نیستند. مطالعه حاضر با هدف ساخت آزمون اعداد دایکوتیک دوتایی و هنجاریابی آن در کودکان فارسی زبان طراحی شد.
مواد و روش­ها
مطالعه حاضر از نوع مقطعی توصیفی- تحلیلی از نوع ساخت آزمون است. مطالعه شامل دو مرحله بود. مرحله اول ساخت آزمون و مرحله دوم بررسی هم­ترازی لیست­ها و هنجاریابی آزمون می­باشد. مطالعه پیش­رو بر روی 133 کودک دارای شنوایی هنجار در محدوده سنی 9-7 سال فارسی­زبان در سه گروه سنی (7 تا 8 سال، 8 تا 9 سال و 9 تا 10 سال) دارای شنوایی هنجار صورت گرفت. پس از تایید هنجار بودن شنوایی کودکان با استفاده از نتایج ادیومتری تن خالص و ایمیتانس ادیومتری، آزمون اعداد دایکوتیک دوتایی با استفاده از 2 لیست اعداد ضبط شده انجام و امتیاز کودکان در هر لیست محاسبه گردید.
یافته­ها
نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که جنسیت در نتایج آزمون بی­تاثیر است. لیست­های اعداد ساخته­شده از لحاظ دشواری یکسان بودند و در تمامی گروه­های سنی اختلاف معناداری بین نتایج گوش راست و چپ مشاهده شد.
نتیجه­گیری
بر اساس یافته­های پژوهش به نظر می­رسد آزمون اعداد دو تایی دایکوتیک ساخته شده در مطالعه حاضر برای استفاده در فعالیت‌های بالینی با هدف بررسی سیستم اعصاب شنوایی مرکزی مناسب باشد. استفاده از مقادیر هنجار آزمون به منظور تشخیص مشکلات پردازش شنوایی با توجه به گروه سنی کودک ضروری است. به دست آوردن محدوده امتیاز هنجار در گروه­های سنی دیگر و در افراد چپ دست همچنین بررسی نتایج آزمون شرایط پاسخ هدایت­شده به گوش راست و چپ توصیه می­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development and Assessment of Dichotic Digit Test in Persian Speaking Children

نویسندگان [English]

 • Farnaz Fathollahzadeh 1
 • Leyla Jalilvand Karimi 2
 • Alireza Akbarzadeh Baghban 3
1 MSc in Audiology, Audiology Department, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Instructor, MSc in Audiology, Department of Audiology , School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Professor in Biostatistics, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Speech is the most important part of human's communication. Auditory reception of speech facilitates normal language acquisition and cognitive development. Therefore, precise and early evaluation of speech perception ability in children is highly important. Since the performance of speech recognition test needs word lists with equal difficulty, the present study was designed to compare word recognition score of monosyllabic word lists in 7-9 years Persian speaking children with normal hearing.
Materials and Method: The currentcross-sectional analytic study was performed on 113 Persian speaking children aged 7 to 9 years with normal hearing. After confirming that all participants had normal hearing using pure-tone and immittance audiometry, pictured word recognition score test was performed using four children’s monosyllabic pictured word lists. Descriptive and analytical statistical methods (ANOVA) were used to analyze the data. 
Results: The results indicated no significant differences between the mean scores of the four lists in each age group (Pv=0.073). The mean scores of all lists were between 88%-96%. Also, a significant relationship was observed between increased age and increased score of the four lists. (Pv<0.001)
Conclusion: The results showed that the scores of all lists were within the normal range. Since there were no significant differences between list's scores in all age groups, it could be concluded that all the lists were of the same difficulty. Scores of 88% and above at most comfortable level are within the normal range.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dichotic Digit
 • children
 • Central Auditory Processing
 • Dichotic Listening
 1. Association. AS-LH. Auditory processing disorders, technical report: Working group on auditory processing disorders.(Central). Rockville; 2005.##
 2. Geffner D. Central Auditory Processing Disorders: Definition,  Description, and Behaviors. In: Donna Geffner DR-S, editor. Auditory Processing Disorders Assessment, Management, And treatment. Second ed: Plural; 2013. p. 59-91##.
 3. Nelson DM, Wilson RH, Kornhass S. Performance of musicians and nonmusicians on dichotic chords, dichotic CVs, and dichotic digits. Journal of the American Academy of Audiology. 2003;14(10):536-44. ##
 4. Mukari SZ, Keith RW, Tharpe AM, Johnson CD. Development and standardization of single and double dichotic digit tests in the Malay language: Desarrollo y estandarización de pruebas de dígitos dicóticos sencillos y dobles en lengua malaya. International Journal of Audiology. 2006;45(6):344-52. ##
 5. Broadbent DE. The role of auditory localization in attention and memory span. Journal of experimental psychology. 1954;47(3):191. ##
 6. Kimura D. Cerebral dominance and the perception of verbal stimuli. Canadian Journal of Psychology/Revue canadienne de psychologie. 1961;15(3):166. ##
 7. Bryden MP. Ear preference in auditory perception. Journal of experimental psychology. 1963;65(1):103. ##
 8. Musiek FE. Results of three dichotic speech tests on subjects with intracranial lesions. Ear and Hearing. 1983;4(6):318-23. ##
 9. Strouse A, Wilson RH. Recognition of one-, two-, and three-pair dichotic digits under free and directed recall. Journal-American Academy Of Audiology. 1999;10:557-71. ##

10. Bellis TJ. Assessment and Management of Central Auditory Processing Disorders in the Educational Setting From Science to Practice. Second ed: Plural 2011. ##

11. Musiek FE. Assessment of central auditory dysfunction: the dichotic digit test revisited. Ear and Hearing. 1983;4(2):79-83. ##

12. Wilson RH, Jaffe M. Interactions of Age, Ear and Stimulus Complexity on Dichotic Digit Recognition. Journal-American Academy Of Audiology. 1996;7:358-64. ##

13. Moncrieff DW, Musiek FE. Interaural asymmetries revealed by dichotic listening tests in normal and dyslexic children. Journal of the American Academy of Audiology. 2002;13(8):428-37. ##

14. Rajabpur E, Hajiablohasan F, Tahai SA-A, Jalaie S. Development of the Persian single dichotic digit test and its reliability in 7-9 year old male students. Bimonthly Audiology-Tehran University of Medical Sciences. 2014;23(5):68-77. ##

15. Shahmir B, Hajiabolhassan F, Mohammadkhani G, Tahaei AA, Jalaie S. Development and evaluation of the reliability of Persian version of double dichotic digit test in girls aged 7 to 11 years. Auditory and Vestibular Research. 2015;24(3):164-70. ##

16. Roeser RJ VM, Dunn HH. An introduction to acoustics and psychoacoustics.  Audiology: Diagnosis. 2nd ed ed. New York: Thieme; 2007. p. 169-93. ##

17. Alipour A, Agah Haris M. Validity and Reliability of Edinburgh Handedness Inventory in Iran. Psychoscience. 2007; 2(22): 1-10. [In Persian] ##

18. Moghadam M, Yasemi MT, Bina M, Abdolmaleki F, Bagheri Yazdi A.  Epidemiologic survey on behavioral disorders on Student in Ghoreh and the reliability and validity of the Rathers questionnaire-teacher Version. SJKU 2001; 7(1): 7-12. [In Persian] ##

19. Rosenberg G. Development of local child norms for the Dichotic Digits Test. Journal of Educational Audiology. 2011;17. ##

دوره 6، شماره 3
مهر و آبان 1396
صفحه 125-134
 • تاریخ دریافت: 21 شهریور 1396
 • تاریخ بازنگری: 07 دی 1396
 • تاریخ پذیرش: 21 شهریور 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1396