بررسی تاثیر دو زبانگی بر توانایی مهارت پردازش ساختار ظریف زمانی در افراد ۱۸-۲۵ سال با شنوایی هنجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته پژوهشی دانشجویان. دانشجوی کارشناسی ارشد شنوایی‌شناسی، گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دکترای شنوایی شناسی، استادیار گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد شنوایی شناسی، مربی گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استاد آمار زیستی، گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایرا

چکیده

مقدمه و اهداف
عموما افراد دو زبانه به افراد یا گروه‌هایی اطلاق می‌شود که توانش زبانی آنها در آن دو زبان به ویژه در بعد کلامی در حد کاربران بومی آن دو زبان باشد. بر طبق مطالعات اخیر در افراد دو زبانه نسبت به افراد تک­زبانه٬ پردازش اطلاعات زبانی در حضور نویز به شکل متفاوتی انجام می‌شود. عملکرد درکی زبان دوم در این افراد٬ در حضور نویز در مقایسه با سکوت بیشتر متاثر می­شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دو زبانگی بر توانایی مهارت پردازش ساختار ظریف زمانی در افراد ۱۸-۲۵ سال با شنوایی هنجار می‌باشد.
مواد و روش‌ها
پژوهش حاضر یک مطالعه مشاهده‌ای می‌باشد. جامعه آماری شامل ۳۰ فرد جوان دو زبانه و ۳۰ فرد جوان تک­زبانه می‌باشد که به صورت غیرتصادفی در دسترس از بین دانشجویان دانشکده توانبخشی انتخاب شدند. دو گروه افراد با استفاده از آزمون ساختار ظریف زمانی در سه فرکانس ۷۵۰-۵۰۰-۲۵۰ هرتز مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازه‌های مکرر دو عاملی با کنترل متغیر سن انجام شد.
یافته‌ها
بر اساس نتایج به دست آمده٬ در پردازش ساختار زمانی دو گروه اختلاف معنا‌دار دیده می‌شود (02/0=P) و گروه دو زبانه دارای میانگین آستانه تغییر فاز بالاتری نسبت به گروه تک­زبانه می‌باشند. همچنین مقایسه میانگین آستانه تغییر فاز دو گوشی در فرکانس‌های مختلف معنا‌دار بود (0001/0>P).
نتیجه‌ گیری
مهارت پردازش ساختار ظریف زمانی در افراد دو زبانه ضعیف‌تر از افراد تک­زبانه است. این تفاوت می‌تواند یکی از دلایل کاهش عملکرد درک گفتار در حضور نویز افراد دو زبانه تلقی گردد. در واقع طبق مطالعات مختلف انجام­شده، افراد دو زبانه نسبت به افراد تک­زبانه بیشتر تحت تاثیر محیط شنیداری نامناسب می‌باشند که در این آزمون به صورت بالا بودن آستانه تغییر فاز مشخص شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Bilingualism on Temporal Fine Structure Processing in Normal Hearing Adults

نویسندگان [English]

 • Solmaz Farzaneh 1
 • Ahmad-Reza Nazeri 2
 • Homa Zarrinkoob 3
 • Alireza Akbarzadeh Baghban 4
1 Students Research Committee, MSc Student in Audiology, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 PhD, Assistant Professor in Audiology, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Master of Audiology, Lecturer, Department of Audiology, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran Iran
4 Professor, Department of Basic Sciences, School of Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Bilinguals constitute the group of individuals who talk in two languages with competency equal to the native speakers of both languages, especially at verbal aspects. According to the recent studies, language information is processed differently in the presence of noise. Receptive performance of the second language is affected more in noisy places. The aim of the present study was to investigate the effect of bilingualism on temporal fine structure ability in young normal hearing adults.
Materials and Methods: In the present cross-sectional descriptive analytic study, 30 bilingual adults were compared with 30 monolinguals. Temporal fine structure test was performed at 250-500-700 Hz frequencies. Data analysis was completed running two factor repeated measure analysis of variance, while the age was controlled.
Results: The average of phase change threshold was higher in bilingual group (p=0/02). The difference between the averages of change threshold at different frequencies was found to be significant (p<0/001).
Conclusion: The results of the present study indicated that the TFS ability is stronger in monolinguals. This might be considered as one of the causes of reduced speech recognition ability in noise for bilinguals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Temporal Fine Structure
 • Bilingualism
 • Processing Ability
 • Normal Hearing
 1. Ojemann GA, Whitaker HA. The bilingual brain. Archives of neurology. 1978;35(7):409-12.##
 2. Butler YG, Hakuta K. Bilingualism and second language acquisition. The handbook of bilingualism. 2004:114-44##
 3. Rongxiang Tang.Yi-Yuan Tang. Bilingualism, executive control and neuroplasticity. 10.1007/s40167-015-0028-x##
 4. Kohnert, Kathryn J., and Elizabeth Bates. "Balancing Bilinguals IILexical Comprehension and Cognitive Processing in Children Learning Spanish and English." Journal of Speech, Language, and Hearing Research 45.2 (2002): 347-359##
 5. Kohnert, Kathryn, et al. "Intervention With Linguistically Diverse Preschool ChildrenA Focus on Developing Home Language (s)." Language, Speech, and Hearing Services in Schools 36.3 (2005): 251-263. ##
 6. Broomfield, Jan, and Barbara Dodd. "Children with speech and language disability: caseload characteristics." International Journal of Language & Communication Disorders 39.3 (2004): 303-324. ##
 7. Fowler CG, editor Electrophysiological evidence7.for binaural processing in auditory evoked potentials: The binaural interaction component. Seminars in Hearing; 2004: Copyright© 2004 by##
 8. Sanayi R, Mohamadkhani G, Pourbakht A, 8.Jalilvand L, Jalayi S, Shokri S. Auditory temporal processing abilities in early azari-persian bilinguals. Iranian journal of otorhinolaryngology. 2013;25(73):227##
 9. Stuart A, Zhang J, Swink S. Reception thresholds for sentences in quiet and noise formonolingual English and bilingual Mandarin-English listeners. Journal of the American Academy of Audiology. 2010;21(4):239-48##
 10. Moore BC. The role of temporal fine structure processing in pitch perception, masking, and speech perception for normal-hearing and hearing-impaired people. Journal of the Association for Research in Otolaryngology. 2008;9(4):399-406##
 11. Moon Lj, Hong SH. What is temporal fine structure and why is it important? Korean journal of audiology.2014;18(1):1-7. ##
 12. Rosen S. Temporal information in speech: acoustic, auditory and linguistic aspects. Philosophical Transactions of the Royal Society of LondonB: Biological Sciences. 1992;336(1278):367-73##
 13. Jackson HM, Moore BC. Contribution of temporal fine structure information and fundamental frequency separation to intelligibility in a competing-speaker paradigm. The Journal of the Acoustical Society of America. 2013;133(4):2421-30##
 14. Sęk A, Moore BC. Implementation of two tests for measuring sensitivity to temporal fine structure. International Journal of Audiology. 2012;51(1):58-63##
 15. Sęk, Aleksand