مقایسه روش های حرکت درمانی و الکتروتراپی در مهارت درشت دست بیماران همی پلژی مزمن ناشی از سکته مغزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص مغز و اعصاب و استادیار، گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد کاردرمانی، واحد کاردرمانی بخش طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان شهدای تجریش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس کاردرمانی و تکنسین اتاق عمل، بیمارستان شهید مدنی، کرج، ایران

4 کارشناس فیزیوتراپی، بیمارستان شهید مدنی، کرج، ایران

5 کارشناس ارشد کاردرمانی، گروه کاردرمانی ، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

6 کارشناس ارشد آمار زیستی، گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

7 دانشجوی دکترای روانشناسی کودکان استثنایی، مربی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
اختلال مهارت دست از شایعترین عوارض همی­پلژی ناشی از سکته مغزی در بزرگسالان می­باشد و نقصان آن باعث اختلال در فعالیت­های روزمره زندگی می­گردد. لذا  پژوهش حاضر با هدف مقایسه دو روش توانبخشی حرکت­درمانی و الکتروتراپی در مهارت دست بیماران انجام شد.
مواد و روش­ها
در مطالعه حاضر کارآزمایی بالینی دو گروهی از نوع قبل و بعد، 16 بیمار همی­پلژی ناشی از سکته مغزی در مرحله 4 به بالای بهبودی برانستروم واجد شرایط به روش نمونه­گیری غیراحتمالی در دو گروه تحت درمان قرار گرفتند. مداخله گروه اول به روش حرکت­درمانی و گروه دوم تحریکات الکتریکی فانکشنال به مدت 36 جلسه در هر یک انجام گردید. ارزیابی مهارت درشت دست بیماران در هر گروه با ابزار مینه سوتا، در سه جلسه اول و 18 و 36 درمان انجام گرفت. در تحلیل داده­ها آزمون شاپیروویلک، آزمون تی زوجی و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.
یافته­ها
یافته­ها نشان داد میانگین نمره­های مهارت درشت دست بیماران در گروه حرکت­درمانی بین قبل و بعد درمان در هر سه حالت؛ قبل با جلسه 18 و جلسه 18 با جلسه 36 و نیز قبل با جلسه 36 بعد از مداخله تفاوت معناداری داشتند (0001/0>P)، اما در گروه الکتروتراپی تنها در دو حالت؛ قبل با جلسه 18 (002/0>P) و جلسه 18 با جلسه 36 بعد از مداخله (001/0>P) تفاوت معناداری داشتند.
نتیجه­ گیری
نتایج نشان داد که در روش حرکت­درمانی روند میانگین مهارت درشت دست سیر صعودی داشت و معنادار بودن نتایج درمان با افزایش تعداد جلسات درمانی امیدواری به بهبودی را افزایش می­داد، اما در روش الکتروتراپی بهبودی تا اواسط جلسه نتایج خوبی داشته، ولی تداوم آن سیر نزولی در پی داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Two Treatment Methods on Hand Dexterity of Post Hemiplegia Stroke: Movement Therapy and Electrotherapy

نویسندگان [English]

 • Hosein Delavar Kasmaei 1
 • Leila Angooti Oshnari 2
 • Narges Mohammadi 3
 • Nahid Balabar 4
 • Jandark Eghlidi 5
 • Seyed Mehdi Tabatabaee 6
 • Navid Mirzakhani 7
1 Neurologist, Neurology Department, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
2 MSc in Occupational Therapy, Occupational Therapy Unit, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Shohada-e-Tajrish Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran Tehran, Iran
3 BSc in Occupational Therapy and Operating Room Technician, Shahid Madani Hospital, Karaj, Iran
4 BSc in Physiotherapy, Shahid Madani Hospital, Karaj, Iran
5 MSc in Occupational Therapy, Occupational Therapy Department, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
6 MSc in Biostatistics, Basic Sciences Department, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
7 PhD Student of Exceptional Child Psychology, Occupational Therapy Department, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Hemiplegia after stroke is the most common cause of dexterity disorder in adults, which is associated with impairment in daily life activities. The aim of the present study was comparative assessment of the effects of movement therapy and electrotherapy on dexterity.
Materials and Methods: In the present clinical trial with before-after design, 16 patients with post-stroke hemiplegia received 36 sessions of treatment. Hand gross dexterity was measured using Minnesota instrument prior to, and 18th and 36th sessions after the intervention. Shapiro Wilk test, paired t-test, and Pierson correlation were used to analyze the data.
Results: The significant increase of hand gross dexterity was noticed between before and 18th, 18th and 36th, and also before and 36th sessions after intervention in movement therapy group (p<0.0001), but in electrotherapy group only the means between before and 18th (p<0.002) and 18th and 36th sessions (p<0.001) were significant.
Conclusion: The present study showed that movement therapy is effective in increasing hand dexterity all the time. But the continuation of electrotherapy has reverse effects on it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stroke
 • Hemiplegia
 • Movement Therapy
 • Electrotherapy
 • Hand gross dexterity
 1. Dalvandi A. Exploring life after stroke experiences of stroke survivors, their family caregivers and experts in an Iranian context. Department of Neurobiology, Care Sciences and Society. Sweden: Karolinska Institutet Stockholm. 2011. Available at: https://www.openarchive.ki.se. Accessed Oct 27, 2011.##
 2. Shen J, Leishear K. Novel techniques for upper extremity training for hemiparesis after stroke. UPMC rehab grand rounds. 2011. Available at: https://www.rehabmedicine.pitt.edu. Accessed fall 2011. ##
 3. Parsaee M, Noorizadeh Dehkordi SH, Dadgoo M, Akbarfahimi M. Impaired Ipsilateral Upper Extremity Dexterity and Its Relationship with Disability in Post-Stroke Right Hemiparesis. Journal of rehabilitation science and research. 2014; 47-51. ##
 4. Stroke Association. State of the Nation Stroke statistics. 2016. Available at: http://www.stroke.org. Accessed Jan 2016. ##
 5. National institute for health and care excellence. Stroke rehabilitation; Long-term rehabilitation after stroke. NICE clinical guideline162. 2013. Available at: http://www.nic.org.uk. Accessed Jan 1, 2013. ##
 6. Hara Y. Rehabilitation with Functional Electrical Stimulation in Stroke Patients. Int J Phys Med Rehabil 2013; 1:6. ##
 7. Bakhtiary AH, Fatemy E. Does electrical stimulation reduce spasticity after stroke? A randomized controlled study. Clinical Rehabilitation. 2008; 22:418–425. ##
 8. Samnia N, picelli A, munari D, Geroin C, et al. rehabilitation procedures in the management of spasticity. Eur j of phys rehab med. 2010; 46(3):423-38. ##
 9. Yancosek KE, Howell D. A Narrative Review of Dexterity Assessments. J of hand therapy. 2009; 22:258-70. ##

10. Cecatto RB, Chadi G. Functional electrical stimulation (FES) and neuronal plasticity: a historical review Acta Fisiatr. 2012; 19(4):246-57. ##

11. Office of Communications and Public Liaison. National Institute of Neurological Disorders and Stroke. National Institutes of Health. Department of Health and Human Services. Post-stroke rehabilitation. NIH Publication. 2011. Available at: http://www.stroke.nih.gov. Accessed Nov 12, 2011. ##

12. Boltes Cecatto R, Gerson Chadi G. Functional electrical stimulation (FES) and neuronal plasticity: a historical review. Acta Fisiatr. 2012; 19(4):246-57. ##

13. Lee-Hood Ahmad E, Brashear A. Cherney L, et al. HOPE: The Stroke Recovery Guide. National stroke association. 2010. Available at: http://www.stroke.org. Accessed 2010. ##

14. Dichstein R, Hocherman SH, Pillar T, Shaham R. Stroke Rehabilitation; Three Exercise Therapy Approaches. Physical therapy. 1986; 66 (8):1233-1238. ##

15. Chen JC, Shaw FZ. Recent progress in physical therapy of the upper-limb rehabilitation after stroke: emphasis on thermal intervention. J Cardiovasc Nurs. 2006; 21(6):469-73. ##

16. Nekkanti S, Sivakumar R. Effectiveness of functional muscle stimulation in improving motor control around shoulder in patients with hemiplegia. International Journal of Physiotherapy and Research. 2015; 3(1): 863-67. ##

17. Hines AE, Crago PE, Billian C. Functional electrical stimulation for the reduction of spasticity in the hemiplegic hand. Biomed Sci Instrum. 1993; 29:259-66. ##

18. Cecatto RB, Maximino JR, Chadi G. Motor recovery and cortical plasticity after Functional electrical stimulation in a rat model of focal stroke. Am J Phys Med Rehabil. 2014; 93(9):791-800. ##

 

 

 

 

19. Kowalczewski J, Gritsenko V, Ashworth N, Ellaway P, Prochazka A. Upper-extremity functional electric stimulation-assisted exercises on a workstation in the sub acute phase of stroke recovery. Arch Phys Med Rehabil. 2007; 88(7):833-9. ##

20. Ring H, Rosentha N. Controled study of neuroprosthetic functional electrical stimulation in sub-acute post-stroke rehabilitation. J Rehabil Med 2005; 37:32–36. ##

21. Powell J, Pandyan AD, Granat M, Cameron M, Stott DJ. Electrical stimulation of wrist extensors in post stroke hemiplegia. Stroke. 1999; 30:1384-1389. ##

22. Arantes NF, Vaz DV, Mancini MC, PereirA MSDC, Pinto FP, Pinto TPS. Effects of functional electrical stimulation applied to the wrist and finger muscles of hemiparetic subjects: a systematic review of the literature. Brazilian Journal of Physical Therapy. 2007; 11 (6). ##

23. Sawner K and La Vigne J: Brunnstrom's Movement Therapy in Hemiplegia: A neurophysiological approach. 2nd ed. Philadelphia: J.B.Lippincott Company. 1992. ##

24. Pedretti L, Early M. Occupational Therapy: Practice skills for physical dysfunction. 5th ed. London: Mosby. 2001. ##

25. Paci M. Physiotherapy based on the bobath concept for adults with post-stroke hemiplegia: a review of effectiveness studies. J Rehabil Med 2003; 35:2–7. ##

26. Kralj A, Acimovic R, Stanic U. Enhancement of hemiplegic patient rehabilitation by means of functional electrical stimulation. Prosthetics and Orthotics International. 1993; 17:107-114. ##

27. Quandt F, Hummel FC. The influence of functional electrical stimulation on hand motor recovery in stroke patients: a review. Experimental & Translational. Stroke Medicine. 2014; 6:9. ##

28. Gritsenko V, Prochazka A. A functional electric stimulation-assisted exercise therapy system for hemiplegic hand function. Arch Phys Med Rehabil. 2004; 85(6):881-5. ##

29. Nuray Yozbatiran, Birgül Donmez, Nuray Kayak, Ozgür Bozan. Electrical stimulation of wrist and fingers for sensory and functional recovery in acute hemiplegia. Clin Rehabil. 2006; 20(1):4-11. ##

30. Best C, Wijck FV, Dinan-Young S, Dennis J, ET AL. Best Practice Guidance for the Development of Exercise after Stroke Services in Community Settings. The University of Edinburgh. 2010. Available at: http://www.exerciseafterstroke.org.uk. Accessed Nov 12, 2010. ##