بررسی رسش عصبی ناقرینگی گوشی در شنوایی دایکوتیک در کودکان 6 تا 12 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته پژوهشی دانشجویان. دانشجوی کارشناسی ارشد شنوایی‌شناسی، گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دکترای شنوایی شناسی، استادیار گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد آمار زیستی، گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
با ارائه هم­زمان محرک­های گفتاری به گوش­ها می­توان توانایی یکپارچه­ سازی شنوایی مغز را از طریق آزمون­ های دایکوتیک بررسی کرد. امروزه ارزیابی شنوایی دایکوتیک یکی از متداول­ترین روش­ها برای تشخیص و پایش درمان اختلال پردازش شنوایی در کودکان به شمار می­رود. دو آزمون کلمات رقابتی کودکان و اعداد دایکوتیک تصادفی برای استفاده در زبان فارسی بومی­سازی شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر سن بر نتایج این آزمون­ها در کودکان انجام شد.
مواد و روش ­ها
مطالعه حاضر از نوع مشاهده­ای بوده که به روش توصیفی–تحلیلی انجام شد. جمع­آوری اطلاعات به روش مشاهده­ای بوده است. 241 دانش­آموز شامل 122 پسر (6/50%) و 119 دختر (4/49%) با محدوده سنی 6 تا 12 سال و میانگین سنی 30/9 و انحراف معیار (9/1) سال شرکت کردند که در فرکانس­های 8000-250 هرتز سطح شنوایی 15 دسی­بل HL یا کمتر داشتند. سایر معیارهای ورود شامل: نداشتن سابقه اختلالات شنوایی، گوش و اعصاب (مشخص شده از طریق معاینه،آزمون­های شنوایی و مصاحبه شفاهی)، ناقرینگی آستانه­ای کمتر از 10 دسی­بل در گوش­ها بود. راست دست یا چپ دست بودن کودکان از طریق پرسش­نامه چاپمن-چاپمن تعیین شد. تمامی کودکان اختلال یادگیری و بیماری خاصی نداشتند. آزمون­های کلمات رقابتی کودکان و اعداد دایکوتیک تصادفی در سطح 70 دسی­بل HL انجام شد. برتری گوشی به دو روش برتری گوش راست و برتری گوش غالب محاسبه شد. اثر سن بر میزان برتری گوشی بررسی گردید.
یافته ­ها
نتایج نشان داد که با افزایش سن کودکان از 6 تا 12 سال امتیاز هر دو گوش در هر دو آزمون کلمات رقابتی کودکان و اعداد دایکوتیک تصادفی افزایش می­یابد؛ به طوری که امتیاز گوش راست در آزمون­های کلمات رقابتی کودکان و اعداد دایکوتیک تصادفی به ترتیب با شیب 4/4 و 8/1 درصد بر سال و امتیاز گوش چپ به ترتیب با شیب 4/5 و 4/3 درصد بر سال افزایش یافته است. رشد سریع­تر امتیاز گوش چپ باعث کاهش برتری گوشی با افزایش سن در هر دو آزمون فوق شد. به طور کلی برتری گوش غالب برای هر دو آزمون به طور معناداری بزرگتر از برتری گوش راست به دست آمد. میانگین برتری گوش راست با میانگین برتری گوش غالب در هر دو آزمون کلمات رقابتی کودکان و اعداد دایکوتیک تصادفی بین دو جنس مذکر و مونث و بین کودکان راست دست با کودکان چپ دست تفاوت معناداری نداشت و این تفاوت معنادار، به تفکیک گروه سنی نیز مشاهده نگردید.
نتیجه­ گیری
امتیاز گوش­ها در آزمون­های کلمات رقابتی کودکان و اعداد دایکوتیک تصادفی مستقل از جنسیت و دست برتری با افزایش سن کودک افزایش می­یابد که به کاهش فزاینده ناقرینگی گوشی در کودکان از سن 6 تا 12 سال می­انجامد. برتری گوش غالب روش محافظه­کارانه­تر، برای اندازه­گیری برتری گوشی محسوب می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Neuromaturation of Ear Asymmetry in Dichotic Listening of Children Aged 6-12 Years

نویسندگان [English]

 • Soghra Yahyapour Reza Kolaei 1
 • Mohammad Ebrahim Mahdavi 2
 • Seyed Mehdi Tabatabaee 3
1 Student Research Committee. MSc in Audiology, Department of Audiology, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 PhD, Assisstant Professor, Department of Audiology, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 MSc in Biostatistics, Basic Sciences Department, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Persian Pediatric Competing Words (PPCW) and Persian Randomized Dichotic Digit (PRDD) tests were previously developed and adapted for use in Persian language. The present study aimed to investigate the effect of age on the results of these tests in children.
Materials and Methods: The current observational and descriptive-analytic study was performed on 241 schoolchildren, including 122 (50.6%) male and 119 (49.4%) female children with an age range of 6 to 12 years. All children had a hearing level of 15 dB HL or lower in frequencies of 250-8000 Hz. Inter-aural hearing threshold asymmetry was less than 10 dB. Children’s handedness was determined using Chapman and Chapman handedness questionnaire. Ear advantage was calculated in two methods: right ear advantage and dominant ear advantage. The effect of age, gender, and handedness on the ear advantage was investigated.
Results: The results showed that as the children's age increased from 6 to 12 years, the ear scores for both of the tests increased. In general, the dominant ear advantage for the both tests was significantly greater than that for the right ear advantage. Also, it was found that the mean of the right ear advantage for both of the test was not significantly different between males and females and between right-handed and left-handed children.
Conclusion: The ear scores of PRDD and PPCW tests increased with age independent of the effect of gender and handedness of 6-12 year-old children. Dominant ear advantage is a more conservative method for reporting ear advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Auditory Processing
 • Dichotic Listening
 • Ear Advantage
 • Neuromaturation
1.   Bloom, J.S. and G.W. Hynd, The role of the corpus callosum in interhemispheric transfer of information: excitation or inhibition? Neuropsychol Rev, 2005. 15(2): p. 59-71.##
2.   Kolb B., W.I.Q., Fundamentals of human psychology. (2009). ##
3.   J., G.L.G., ed. Cognition: Methods and Processes. In G. L. Grieve J., Neuropsychology for Occupational Therapists: Cognition in Occupational Performance Third ed ed. 2008. p. 77. ##
4.   Sommer, I.E., et al., Sex differences in handedness, asymmetry of the planum temporale and functional language lateralization. Brain Res, 2008. 1206: p. 76-88. ##
5.   Cho, J., et al., Handedness and Asymmetry of Motor Skill Learning in Right-handers. J Clin Neurol, 2006. 2(2): p. 113-7. ##
6.   Moncrieff, D.W., Dichotic listening in children: age-related changes in direction and magnitude of ear advantage. Brain Cogn, 2011. 76(2): p. 316-22. ##
7.   Moncrieff, D., Age-and Gender-Specific Normative Information from Children Assessed with a Dichotic Words Test. Journal of the American Academy of Audiology, 2015. 26(7): p. 632-644. ##
8.   Musiek, F.E., Assessment of central auditory dysfunction: the dichotic digit test revisited. Ear and hearing, 1983. 4(2): p. 79-83. ##
9.   Morris, R., et al., Dichotic listening ear asymmetry: Patterns of longitudinal development. Brain and language, 1984. 22(1): p. 49-66. ##
10. Keith, R.W. and J. Anderson, Dichotic listening tests, in Handbook of (central) auditory processing disorder, F. Museik and G.D. Chermak, Editors. 2007, plural publishing: san Diego. p. 207-230. ##
11. Mukari, S.Z., et al., Development and standardization of single and double dichotic digit tests in the Malay language. Int J Audiol, 2006. 45(6): p. 344-52. ##
12. Larsen, S., Developmental changes in the pattern of ear asymmetry as revealed by a dichotic listening task. Cortex, 1984. 20(1): p. 5-17. ##
13. Mahdavi, M. and A. Peyvandi, Persian competing word test: Development and preliminary results in normal children. Audiology, 2007. 16(2): p. 1-7 [In Persian]. ##
14. Mahdavi, M.E., et al., Persian randomized dichotic digits test: Development and dichotic listening performance in young adults. Audiology, 2015. 23(6): p. 99-113. ##
15. Keith, R.W., Development and standardization of SCAN-C: test of auditory processing disorders in children. J Am Acad Audiol., 2000. 11: p. 438-445. ##
16. Keith, R.W., Diagnosing central auditory processing disorders in children, in Audiology: Diagnosis, R.J. Roeser, M. Valente, and H. Hosford-Dunn, Editors. 2007, Thieme Medical Publisher: New York. p. 337-353. ##
17. Keith, R.W. and J. Anderson, Dichotic listening tests, in Handbook of (central) auditory processing disorder, F. Museik and G.D. Chermak, Editors. 2007, Plural publishing: San Diego. p. 207-230. ##
18. Bellis, T.J., Assessment and management of central auditory processing disorders in the educational setting : from science to practice. 1996, San Diego, Calif. ; London: Singular Publishing. ##
19. Rauch, R.A. and J.R. Jinkins, Analysis of cross-sectional area measurements of the corpus callosum adjusted for brain size in male and female subjects from childhood to adulthood. Behav Brain Res, 1994. 64(1-2): p. 65-78. ##
20. Luders, E., et al., The link between callosal thickness and intelligence in healthy children and adolescents. Neuroimage, 2011. 54(3): p. 1823-30. ##
21. Voyer, D., Sex differences in dichotic listening. Brain Cogn, 2011. 76(2): p. 245-55. ##
دوره 7، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1397
صفحه 110-117
 • تاریخ دریافت: 31 شهریور 1395
 • تاریخ بازنگری: 30 آذر 1395
 • تاریخ پذیرش: 13 خرداد 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1397