تغییرات عیب انکساری قبل و بعد از جراحی ترابکولکتومی و شنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته پژوهشی دانشجویان. کارشناس اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دکترای اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دکترای چشم پزشکی، بیمارستان چشم پزشکی فارابی، تهران، ایران

4 استاد آمار زیستی، گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایرا

چکیده

مقدمه و اهداف
در سال‌های اخیر مطالعات بسیاری نشان داده است که تغییرات آستیگماتیسم قرنیه پس از جراحی ترابکولکتومی رخ می‌دهد و تاکید بر استیپ شدن مریدین عمودی و القای آستیگمات موافق قاعده دارند. در مطالعه حاضر علاوه بر تغییرات آستیگمات و محور آن، میزان تغییرات دوربینی و نزدیک­بینی و مقایسه موارد فوق با جراحی شنت مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش­ ها
پژوهش حاضر یک مطالعه مشاهده­ای - تحلیلی است. جامعه پژوهش دو گروه 16 نفری تحت جراحی شنت و ترابکولکتومی به ترتیب با متوسط سنی 72/6±68/49 و 90/8±43/52 بودند که به منظور بررسی تغییرات عیب انکساری قبل از جراحی، 1 هفته، 1 ماه و 3 ماه بعد از جراحی مورد مقایسه قرار گرفتند. تحلیل داده­های درون هر گروه به علت نرمال نبودن آنها آزمون فریدمن و برای مقایسه بین دو جراحی از آزمون من­ویتنی استفاده شد.
یافته ­ها
نتایج نشان می‌دهد متوسط فشار چشم قبل از جراحی و 1 هفته، 1 ماه و 3 ماه بعد از جراحی ترابکولکتومی به ترتیب 65/7±31/31، 88/2±81/9، 26/1±50/10 و 28/1±93/10 (05/0 (P< و در جراحی شنت 32/10±06/36، 30/3±5/13، 21/2±68/11 و 27/1±18/11 (05/0 (P<و متوسط آستیگمات قرنیه در جراحی ترابکولکتومی به ترتیب 59/0±0/1-، 9/1±6-، 1/1±21/2- و 62/0±37/1- (05/0 (P< که در جراحی شنت 46/0±89/0-، 62/1±5/1-، 46/1±5/1- و 85/0±07/1- (05/0 (P>و درصد آستیگمات موافق قاعده در جراحی ترابکولکتومی به ترتیب 5/37، 100، 5/37 و 25/31 که در جراحی شنت 75/43، 50، 50 و 25/56 و متوسط اکی‌والان اسفر در جراحی ترابکولکتومی به ترتیب 49/1±03/0-، 94/1±43/1، 74/1±27/0 و 46/1±04/0 (05/0 (P< و در جراحی شنت 5/1±65/0، 03/2±03/1، 64/1±7/0 54/1±62/0 (05/0 (P< است. مقایسه متغیرهای فوق در دو جراحی با استفاده از من­ویتنی از منظر مقدار آستیگماتیسم و محور آن معنادار بوده (05/0 (P<تغییر اکی­والان اسفر معنادار نشد (05/0. (P>
نتیجه­ گیری
هر دو روش دوربینی را القا می‌کنند که با گذشت زمان از مقدار آن کاسته می­شود، اما تغییرات مقدارو ایجاد آستیگماتیسم موافق قاعده در جراحی ترابکولکتومی به نسبت جراحی شنت بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Changes in Refractive Error before and after Trabeculectomy and Shunt Surgery

نویسندگان [English]

 • Farzaneh Dehghanian Nasrabadi 1
 • Mohammad Aghazade Amiri 2
 • Ghasem Fakhraee 3
 • Alireza Akbarzadeh Baghban 4
1 Student Research Committee. Department of Optometry, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran
2 Department of Optometry, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran
3 Department of Ophthalmology, Farabi Eye Hospital, Tehran University
4 Professor, Department of Basic Sciences, School of Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Studies in the recent years have shown that corneal astigmatism changes occur after trabeculectomy and emphasis on steeping of vertical meridian and inducing With the Rule Astigmatism (WTR) have regulations. The present study was conducted to study the changes in rate astigmatism and its axis, myopia, and hypermetropia in trabeculectomy and shunt surgery.
Materials and Methods: In the present comprative study, two groups of 16 patients with average age of 52.4±8.9 and 94.6±6.7 respectively under trabeculetomy and shunt surgery were recruited. They were studied and compared for changes of refractive error before, 1 week, 1 month, and 3 months after surgery. Data were analyzed using Friedman and Mann-whitney tests.
Results: Averages of Intraocular Pressure (IOP) before, 1 week, 1 month, and 3 were 31.31±7.6, 9.8±2.8, 10.5±1.29, 10.9±1.26 (P<0.05) months after trabeculectomy and 36.06±10.32, 13.5±3.3, 11.68±2.21, 11.18±1.27(P<0.05) after shunt. Also, averages of astigmatism were -1.00±0.59, -6.00±1.9, -2.21±1.18, -1.37±0.62 (P<0.05) in trabeculectomy and -0.89±0.46, -1.56±1.62, -1.51±1.46, -1.07±0.85(P>0.05) in shunt. The percentages of WRT astigmatism in trabeculectomy were 37.5, 100, 37.5, 31.25 and these values in shunt were 43.75, 50, 50, 56.25. In addition, the averages of Equivalane sphere (Es) in trabeculectomy were -0.31±1.49, 1.43±1.94, 0.27±1.74, 0.04±1.46(P<0.05), whereas these values were 0.65±1.5, 1.03±2.03, -.70±1.64, 0.62±1.54 (P<0.05) in shunt. Comparison of astigmatism and axial between trabeculectomy and shunt using Mann-whitney test showed significant changes (P<0.05), but Es was not found to be significantly different (P>0.05).
Conclusion: Both surgery methods induced hypermetropia which decrease with time, but the amount of astigmatism and percentage of WTR astigmatism in trabeculectomy were more than those for shunt surgery.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Refractive error
 • trabeculectomy surgery
 • shunt surgery
 1. Cioffi GA. American Academy of Ophthalmology. Glaucoma. 2011-2012. España: Elsevier SA; 2012. ##
 2. WHO | Glaucoma is second leading cause of blindness globally [Internet]. [cited 2017 Jan 21]. Available from: http://www.who.int/bulletin/volumes/82/11/feature1104/en/##
 3. Kingman S. Glaucoma is second leading cause of blindness globally. Bull World Health Organ. 2004;82(11):887–888. ##
 4. Benjamin WJ. Borish’s clinical refraction. 2nd ed. Elsevier Health Sciences; 2006. ##
 5. Leske MC, Connell AMS, Wu S-Y, Hyman LG, Schachat AP. Risk factors for open-angle glaucoma: the Barbados Eye Study. Arch Ophthalmol. 1995;113(7):918–924. ##
 6. Martinez JA, Brown RH, Lynch MG, Caplan MB. Risk of postoperative visual loss in advanced glaucoma. Am J Ophthalmol. 1993;115(3):332–337. ##
 7. Kumari R, Saha BC, Puri LR. Keratometric astigmatism evaluation after trabeculectomy. Nepal J Ophthalmol. 2013;5(2):215–219. ##
 8. Lee AJ, Saw SM, Gazzard G, Cheng A, Tan DTH. Intraocular pressure associations with refractive error and axial length in children. Br J Ophthalmol. 2004;88(1):5–7. ##
 9. Cunliffe IA, Dapling RB, West J, Longstaff S. A prospective study examining the changes in factors that affect visual acuity following trabeculectomy. Eye. 1992;6(6):618–622. ##
 10. Popa Cherecheanu A, Corbu C, Coman C, Iancu R. Refractive and axial length changes after trabeculectomy for open angle glaucoma. Acta Ophthalmol (Copenh). 2013;91(s252):0–0. ##
 11. Claridge KG, Galbraith JK, Karmel V, Bates AK. The effect of trabeculectomy on refraction, keratometry and corneal topography. Eye. 1995;9(3):292–298. ##
 12. Delbeke H, Stalmans I, Vandewalle E, Zeyen T. The effect of trabeculectomy on astigmatism. J Glaucoma. 2016;25(4):e308–e312. ##
 13. Kook MS, Kim HB, Lee SU. Short-term effect of mitomycin-C augmented trabeculectomy on axial length and corneal astigmatism. J Cataract Refract Surg. 2001;27(4):518–523. ##
 14. Francis BA, Wang M, Lei H, Du LT, Minckler DS, Green RL, et al. Changes in axial length following trabeculectomy and glaucoma drainage device surgery. Br J Ophthalmol. 2005; 89(1):17–20. ##
 15. Mokhtari S. Changes in corneal topography before &after shunt surgery in cronic glaucoma. Shahid Beheshti University of Medical Sciences. 2014. [In Persian]. ##
دوره 7، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1397
صفحه 94-99
 • تاریخ دریافت: 29 آذر 1395
 • تاریخ بازنگری: 04 بهمن 1395
 • تاریخ پذیرش: 02 خرداد 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1397