ارتباط بین وضعیت پردازش اطلاعات حسی با میزان مشارکت در فعالیت های روزمره زندگی کودکان دبستانی عادی و اتیستیک (هوش عادی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کاردرمانی، مربی، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی،دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس کاردرمانی، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترای تخصصی آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
45 تا 96 درصد کودکان مبتلا به اتیسم از اختلال در پردازش اطلاعات حسی رنج می­برند. به دلیل شیوع بالای اختلال پردازش حسی و وجود مشکل در مشارکت در فعالیت­های روزمره زندگی در کودکان مبتلا به اتیسم و همچنین اهمیت مقوله مشارکت در زندگی روزمره پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین وضعیت پردازش اطلاعات حسی با میزان مشارکت کودکان اتیسم با هوش عادی انجام شد.
 مواد و روش ها
مطالعه حاضر از نوع بررسی-مقطعی بود. مطالعه بر روی 10 دانش­آموز دبستانی مبتلا به اتیسم با هوش عادی از مدارس اتیسم و 10 دانش­آموز دبستانی عادی انجام گرفت. جهت جمع­آوری اطلاعات از والدین از دو پرسش­نامه استاندارد نیمرخ پردازش حسی کوتاه دان و سنجش عادات زندگی که مشارکت کودکان ناتوان را می­سنجد، استفاده شد. تحلیل داده­ها با کمک نرم­افزار SPSS21 و آزمون همبستگی اسپیرمن در سطح معناداری زیر 05/0 انجام شد.
یافته ها
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که میانگین میزان مشارکت کودکان اتیسم در فعالیت­های روزمره 08/4 بود و در کودکان عادی 16/8 به دست آمد. داده­های حاصل از پژوهش رابطه معناداری را بین وضعیت پردازش اطلاعات حسی و میزان مشارکت در کودکان مبتلا به اتیسم با کارکرد بالا نشان نداده است. همچنین همبستگی بین وضعیت پردازش اطلاعات حسی و میزان مشارکت در کودکان عادی نشان داده نشد.
 نتیجه گیری
یافته­های پژوهش تاکید نمود که در کودکان مبتلا به اتیسم با کارکرد بالا، اختلال پردازش اطلاعات حسی وجود دارد و مشارکت در انجام فعالیت­های روزمره زندگی کاهش نشان می­دهد. در پژوهش حاضر همبستگی میان پردازش اطلاعات حسی و میزان مشارکت در کودکان مبتلا به اتیسم و نیز کودکان عادی وجود نداشت که این مسئله می­تواند به دلیل حضور کودکان اتیسم با عملکرد بالا در مطالعه باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Correlation between Sensory Processing Status and the Participation of Normal and Autistic (Normal Intelligence) School Children in Daily Living Activities

نویسندگان [English]

 • Sahar Ghanbari 1
 • Mozhgan Valipour 2
 • Faezeh Heydari 2
 • Zahra Pourzamani 3
 • Ali Reza Jamali 3
 • Samaneh Nemat Allahi 4
1 Department of Occupational Therapy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran EDC-Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Department of Occupational Therapy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
3 Department of Occupational Therapy, Iran University of Medical Science, Tehran, Iran
4 Department of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Up to 45 to 96 percent of children with autism suffer from sensory processing disorder. Considering the high prevalence of sensory processing disorder and reduced participation in activities of daily living in children with autism, the present study was conducted with the purpose of studying the relationship between sensory information processing and participation of autistic children of normal intelligence.
Materials and Methods: A cross-sectional study was conducted on 10 primary school autistic children with normal intelligence and 10 normal peers. In order to collect data from parents, two standard questionnaires of life habit and Dunn sensory profile assessment were used. Data analysis was performed using SPSS21 software and spearman correlation test was run at a significance level below 0.05.
Results: The results showed that the average participation in daily activities in autistic children and normal children were 4.08 and 8.16, respectively. Average sensory processing in children with autism was 131.30 (obvious impairment of sensory processing) and in normal children 145.1 (possible impairment in processing of sensory information). Based on the data, no significant relationship was found between the sensory information processing and participation in high-functioning children with autism (P-value=0.06). In addition, there were no significant relationship between sensory information processing and participation in normal children (P-value= 0.85).
Conclusion: The findings emphasized that children with high-functioning autism have sensory processing disorder, and their participation in the activities of daily living has decreased. There was no significant relationship between the sensory information processing and participation in children with autism and their normal peers. This could be due to the attendance of high-functioning children with autism in our study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Child
 • Autism
 • Participation
 • Sensory Processing
 1. Whiteford GE, Hocking C. Occupational Science: Society, Inclusion, Participation: Wiley; 2011.##
 2. Mehraban AH, Hasani M, Amini M. The Comparison of Participation in School-Aged Cerebral Palsy Children and Normal Peers: A Preliminary Study. Iranian Journal of Pediatrics. 2016 Jun;26(3). ##
 3. Vessby K, Kjellberg A. Participation in occupational therapy research: A literature review. The British Journal of Occupational Therapy. 2010;73(7):319-26. ##
 4. Engel-Yeger B, Hamed-Daher S. Comparing participation in out of school activities between children with visual impairments, children with hearing impairments and typical peers. Research in developmental disabilities. 2013;34(10):3124-32. ##
 5. Law M. Participation in the occupations of everyday life. American Journal of Occupational Therapy. 2002;56(6):640-9. ##
 6. Mortazavi SN, Rezaei M, Rassafiani M, Tabatabaei M, Mirzakhani N. Validity and Reliability of Persian Version of LIFE Habits Assessment for Children with Cerebral Palsy Aged between 5 and 13 Years Old. Journal of Rehabilitation. 2014;14(6):115-23. ##
 7. Nikopoulos CK, Keenan M. Effects of video modeling on social initiations by children with autism. Journal of applied behavior analysis. 2004;37(1):93-6. ##
 8. Mottron L, Dawson M, Soulieres I, Hubert B, Burack J. Enhanced perceptual functioning inautism: An update, and eight principles of autistic perception. Journal of autism and developmental disorders. 2006;36(1):27-43.
 9. Kern JK, Trivedi MH, Garver CR, Grannemann BD, Andrews AA, Savla JS, et al. The pattern of sensory processing abnormalitiesin autism. Autism. 2006;10(5):480-94. ##
 10. Case-Smith J, O'Brien JC. Occupational therapy for children and adolescents: Elsevier Health Sciences; 2014.
 11. Baranek GT. Efficacy of sensory and motor interventions for children with autism. Journal of autism and developmental disorders. 2002;32(5):397-422. ##
 12. Watling RL, Deitz J, White O. Comparison of sensory profile scores of young children with and without autism spectrum disorders. American Journal of Occupational Therapy. 2001;55(4):416-23. ##
 13. Hochhauser M, Engel-Yeger B. Sensory processing abilities and their relation to participation in leisure activities among children with high-functioning autism spectrum disorder (HFASD). Research in Autism Spectrum Disorders. 2010;4(4):746-54. ##
 14. Baron-Cohen S, Wheelwright S, Skinner R, Martin J, Clubley E. The autism-spectrum quotient (AQ): evidence from Asperger syndrome/high-functioning autism, males and females, scientists and mathematicians. Journal of autism and developmental disorders. 2001;31(1):5-17. ##
 15. Ghanbari S, Rezaei A. The Relationship Between Sensory-Processing Disorders and Sleep Disturbances in School-Aged Autistic Children in Shiraz, 2015. Jundishapur Journal of Chronic Disease Care. 2016 Apr;5(2). ##
 16. King G, Law M, King S, Hurley P, Hanna S, Kertoy M, et al. Children's Assessment of Participation and Enjoyment (CAPE) and Preferences for Activities of Children (PAC) San Antonio, TX: Harcourt Assessment. Inc; 2004. ##
 17. Hilton CL, Crouch MC, Israel H. Out-of-school participation patterns in childrenwith high-functioning autism spectrum disorders. American Journal of Occupational Therapy. 2008;62(5):554-63. ##
 18. Reynolds S, Bendixen RM, Lawrence T, Lane SJ. A pilot study examining activity participation, sensory responsiveness, and competence in children with high functioning autism spectrum disorder. Journal of autism and developmental disorders. 2011;41(11):1496-506. ##
 19. Little LM, Sideris J, Ausderau K, Baranek GT. Activity participation among children with autism spectrum disorder. American Journal of Occupational Therapy. 2014;68(2):177-85. ##
 20. Orsmond GI, Krauss MW, Seltzer MM. Peer relationships and social and recreational activities among adolescents and adults with autism. Journal of autism and developmental disorders. 2004;34(3):245-56. ##
 21. Ashburner J, Ziviani J, Rodger S. Sensory processing and classroom emotional, behavioral, and educational outcomes in children with autism spectrum disorder. American Journal of Occupational Therapy. 2008;62(5):564-73. ##
 22. Bar‐Shalita T, Vatine JJ, Parush S. Sensory modulation disorder: A risk factor for participation in daily life activities. Developmental Medicine & Child Neurology. 2008;50(12):932-7. ##
 23. Cosbey J, Johnston SS, Dunn ML. Sensory processing disorders and social participation. American Journal of Occupational Therapy. 2010;64(3):462-73. ##
 24. Lawrence T. Sensory processing disorder: prevalence and influence on participation in children. 2011. ##
دوره 7، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1397
صفحه 71-76
 • تاریخ دریافت: 24 آذر 1395
 • تاریخ بازنگری: 14 فروردین 1396
 • تاریخ پذیرش: 09 اردیبهشت 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1397