مروری بر عوامل تاثیرگذار بر نتایج آزمون یادگیری شنیداری-کلامی ری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان کارشناسی ارشد شنوایی شناسی. بیمارستان طالقانی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی. دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی. دانشکده علوم توانبخشی، بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد شنوایی‌شناسی، عضو کادر آموزشی گروه شنایی‌شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

5 کارشناسی ارشد شنوایی شناسی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
حافظه شنوایی، توانایی دریافت تحریکات کلامی، پردازش و ذخیره آن­ها و در نهایت یادآوری موضوعات شنیده شده است. نقش محوری حافظه شنوایی در رشد مهارت­هایی چون فراگیری و به خاطر سپردن واژه­ها، درک و به کار بستن دستور زبان، زبان بیانی و زبان نوشتاری و ضرورت ارزیابی بالینی آن، به انجام تحقیقات بسیار و پیدایش آزمون­های متعددی در این زمینه منجر شده است. یکی از روش­های رایج در بررسی حافظه، استفاده از آزمون­های رفتاری عصب روان­شناختی است. تاکنون آزمون­های بسیاری از جمله آزمون یادگیری کلامی کالیفرنیا، هاپکینز و ری برای ارزیابی حافظه کلامی معرفی شده اند که آزمون یادگیری شنیداری کلامی ری به عنوان معتبرترین آزمون شناخته شده است.
مواد و روش ها
مطالعه ی حاضر از نوع مروری است. کلیه مطالعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی که با استفاده از آزمون یادگیری حافظه شنیداری-کلامی ری انجام شده است، در بازه زمانی مورد نظر گردآوری شده و عوامل موثر بر نتایج آزمون مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا ابتدا جهت دسترسی به مقالات مورد نظر پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar، Pubmed، ScienceDirect، Iranmedex، SID، Magiran با استفاده از کلید واژه های حافظه، آزمون یادگیری شنیداری-کلامی ری، حافظه شنیداری-کلامی و ویژگی های فردی در بازه زمانی سال های 2000 تا 2016 مورد جستجو قرار گرفت. مقالات به ست آمده مورد بررسی قرار گرفت و از این بین مقالاتی که تمرکزشان بر ارزیابی حافظه با آزمون های دیگر، از جمله استفاده از تصویربرداری یا آزمون‌های الکتروفیزیولوژی بود از مطالعه حذف شدند.
نتیجه­گیری
با توجه به بررسی انجام شده، سن، سطح تحصیلات، جنس، هوش و عوامل فرهنگی و زبان­شناختی به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل فردی موثر بر نتایج آزمون یادگیری شنیداری کلامی ری شناخته شده­اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Overview of the Factors Affecting the Results of Rey Auditory Verbal Learning Test

نویسندگان [English]

 • Azadeh Borna 1
 • Ali Mohamadzade 2
 • Seyedeh Mojde Safavi Naeeni 3
 • Farnaz Fathollahzadeh 4
 • Rezvan Rajabalipur 5
1 Student Research Committee, MSc in Audiology. Taleghani Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Department of Audiology, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 MSc in Audiology. Department of Audiology, School of Rehabilitation, Taleghani Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 MSc in Audiology, Audiology Department, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 MSc in Audiology, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Auditory memory is the ability to receive, process, and store the verbal provocations and eventually remind what is heard. The pivotal role of auditory memory in the development of necessary skills, such as learning, remembering words, understanding and applying grammar and written language and the necessity of clinical assessment has led to numerous studies and development of instruments in this area. One of the most common approaches in the study of memory is using neuropsychological and behavioral tests. So far, many tests are developed for memory evaluation, such as California, Hopkins, and Rey among which Rey Auditory Verbal Learning Test is the most authoritative test..
Conclusion: According to the current survey, age, education level, gender, intelligence, cultural and linguistic factors are known as important impact factors in Rey Auditory Verbal Learning Test results.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Auditory memory
 • Rey Auditory verbal learning test
 • Demographic features
 1.  Cusimano  A. learning disabilities:  there is a cure. 1st ed. Lansdale, Pennsylvania: Achieve Publications, Inc ; 2002.##
 2. Baddely A. The episodic buffer: a new component of working memory. Trends Cogen Sci 2000;4:417-23.##
 3. Schoenberg MR, Dawson KA, Duff K, Patton D, Scott JG, Adam RL. Test performance and classification statistics for the Rey auditory verbal learning test in selected clinical samples. Archives of clinical neurology 2006;21:693-703.##
 4. Hunt RR, Ellis HC. Fundamentals of cognitive psychology. 7thed. New York: McGraw-Hill Medical; 2004.##
 5. Messinis L, Tsakona I, Malefaki S. Normative data and discriminant validity of Rey verbal learning test for the Greek adult population. Archives of clinical Neuropsychology2007; 22:39- 752.##
 6. Lannoo E, Vingerhhoets G. Flemish normative data on common neuropsychological test: influence of age, education and gender. Psychologica Belgica 1997, 37(3):141-155. ##
 7. Miranda JP, Valencia RR. English and Spanish version of a memory test: Word-length effects versus spoken duration effects. Hispanic Journal of behavioral Sciences 1997:19:171-81.##
 8. Lee TMC et al. Normative Data for Neuropsychological Measures of Fluency, Attention, and Memory Measures for Hong Kong Chinese. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology 2002, Vol. 24, No. 5, pp. 615±63.##
 9. Teruya L, Ortiz K, Minett T. Performance of normal adults on Rey auditory learning test. Neuro-Psiquiatr. 2009;67.##
 10. Poreh A, Sultan A, Levin J. The Rey Auditory Verbal Learning Test: Normative data for Arabic- speaking population and analysis of differential influence of demographic variables. Psychology & Neuroscience 2012; 5:57-61.##
 11. Mitrushina M, Boone K, Rzani J. Handbook of normative data for neuropsychological assessment. 2005;2nd edition. New York: Oxford university press.##
 12.  Jafari Z, Mortiz PS, Zandi T, Aliakbari A, Malayeri S. Iranian version of the Rey      auditory verbal test: a validation study. Payesh Journal. 2010; 9 (3):307.##
 13. Lezak MD, Howieson DB. Neuropsychological assessment (4th ed).New York: Oxford university Press 2004.##
 14. Badcock JC,et al. Normative data for Rey’s Auditory Verbal Learning Test in individuals with schizophrenia. Arch Clin Neuropsychol 2011;26:205-213.##
 15. Bezdicek O,et al. Czech version of Rey Auditory Verbal Learning test: Normative data. Aging, Neuropsychology and cognition 2013;86:1-24.##
 16.  Lee T, et al. Normative data for Neuropsychological Measures of Fluency, Attention, and Memory Measures of Hong Kong Chinese. Journal of clinical and Experimental Neuropsychology 2002;24:615-635.##
 17. Vakil E, et al. Normative data for composite score for children and adults derived from the Rey Auditoury Verbal Learning test. The clinical Neuropsychological 2010;24:662-677.##
 18. Fichman H, et al. Normative data and construct validity of the Rey Auditory verbal learning test in a Brazilian elderly population. Psychol. Neurosci (online)2010;3.##
 19. Salgado J, et al. Applicability of the Rey Auditory- Verbal Learning test to an adult sample in Brazil. Revista Brasileira de Psiquiatria 2011;33:234-237.##
 20.  Joseph M, et al. Sex influence on the neurobiology of learning and memory. Learn. Mem 2016;16: 248- 226.##
 21.  Claudio B, et al. Hippocampal, Amygdala, and Neocrotical Synchronization of Theta Rhythms is related to an immediate recall during Rey Auditory Verbal Learning test. Human Brain Mapping 2009;30: 2077-2089.##
 22. Zahra Jafari, Asma Rezaei. Cognitive status, lexical learning and memory in deaf adults using sign language. Audiol. 2013;22(2):73-82 .##
 23. Maryam Aghamollaei, Zahra Jafari ,Reyhane Toufan, et al. Evaluation of auditory verbal memory and learning performance of 18-30 year old Persian-speaking healthy women. Audiol.2012;21(3):32-39. ##
 24.  Van der Elst W1, van Boxtel MP, et al. Rey's verbal learning test: normative data for 1855 healthy participants aged 24-81 years and the influence of age, sex, education, and mode of presentation. J Int Neuropsychol Soc. 2005 May;11(3):290-302.##
 25. Claudio B, et al. Hippocampal, Amygdala, and Neocrotical Synchronization of Theta Rhythms is related to an immediate recall during Rey Auditory Verbal Learning test. Human Brain Mapping 2009;30: 2077-2089.##