بررسی رابطه سودمندی سمعک با کیفیت زندگی نوجوانان کم‌شنوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی، گروه مدیریت توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت توانبخشی، دانشیار دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 دکترای آموزش بهداشت، دانشیار دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 کترای تخصصی علوم اعصاب، دانشیار دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
طی ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ، در ﺷﻨﺎﺳﺎیی اﻓﺖ ﺷﻨﻮایی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و اﻧﺠﺎم ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖهای چشمگیری به وقوع پیوسته است. اثربخشی رویکردهای توانبخشی در ابعاد متعددی از جمله کاهش میزان معلولیت، پذیرش، سودمندی و رضایت قابل بررسی می­باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سودمندی سمعک با کیفیت زندگی نوجوانان کم­شنوا بود.
مواد و روش­ ها
مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده است. جمعیت مورد مطالعه در پژوهش حاضر نوجوانان 12 تا 18 سال با کم­شنوایی شدید حسی-عصبی بود که حداقل به مدت یک سال و حداقل یک گوش از سمعک دیجیتال یا هوشمند استفاده کرده بودند. این پژوهش بر روی 61 نفر انجام شد. برای گردآوری داده­ها از دو پرسش­نامه سنجش سودمندی سمعک که 24 گزینه­ای و شامل چهار زیرمجموعه شرایط مطلوب، بازآوایی، نویز زمینه و آزاردهندگی صدا می­باشد و پرسش­نامه کیفیت زندگی وابسته به کم­شنوایی برای نوجوانان بـا 38 سـوال در سه بعد جسـمانی، عـاطفی-هیجانی و اجتمـاعی استفاده گردید. داده­ها برای آنالیز آماری در نرم­افزارهای EXCELL2010 و SPSS16 وارد شد. سپس از آزمون­های T تک­نمونه­ای،T جفتی، ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون­های T مستقل، تحلیل واریانس یک­راهه و کروسکال والیس به همراه آزمون تعقیبی مربوطه استفاده شد.
یافته ­ها
در میانگین امتیاز هر چهار زیرمجموعه و میانگین امتیاز نمره کل پرسش­نامه در حالت قبل و بعد از استفاده از سمعک تفاوت بارزی وجود داشت )0005/0(P=. در بحث کیفیت زندگی به ترتیب بعد عاطفی-هیجانی، جسمانی ‌و اجتماعی بالاترین میانگین را دارا بودند. بین سودمندی سمعک و کیفیت زندگی در نوجوانان کم­شنوای تهران رابطه معنادار وجود نداشت (5/0P=).
بحث و نتیجه­ گیری
نتایج حاکی از آن است آنچه که به عنوان کیفیت زندگی برای نوجوانان مطرح است فقط تحت تاثیر سودمندی حاصل از سمعک نمی‌باشد، همچنین نتایج نشان می­دهد سمعک در کاهش ناتوانی ناشی از کم­شنوایی موثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Benefits of Hearing Aids on the Quality of Life in Adolescents with Hearing Loss

نویسندگان [English]

 • Aida Gharavi 1
 • Hosein Mobaraki 2
 • Mohammad Kamali 3
 • Zahra Jafari 4
1 Department of Rehabilitation Management, School of Rehabilitation Sciences, Iran University Medical of Sciences, Tehran, Iran
2 PhD, Department of Rehabilitation Management, School of Rehabilitation Sciences, Iran University Medical of Sciences, Tehran, Iran
3 PhD in Health Education, Associate Professor, Department of Rehabilitation Management, School of Rehabilitation, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 PhD, Department of Basic Sciences in Rehabilitation, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences,Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: During the recent years, a great progress has been made in identifying hearing loss in adolescents and prompt intervention. The effectiveness of rehabilitation approaches can be verified in various aspects including reducing the disability, acceptance, usefulness and satisfaction. The aim of the present study was to investigate the beneficial relationship between hearing aids and the quality of life in impaired adolescents.
Materials and Methods: In the present descriptive-analytical study, adolescents aged 12 to 18 with severe sensor-neural hearing loss, who had used smart digital hearing aid a minimum of one year, were targeted. Accordingly, a total of 61 patients were selected for the investigation. To collect data, two questionnaires were used: The Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit (APHAB) has 24 items and includes four subsets of optimal conditions, reverberation, and background noise and sound persecutors, and Quality of Life Questionnaire of hearing loss for adolescents with 38 questions divided into three parts: physical, emotional, and socio-emotional. Data were analyzed in EXCEL and SPSS 16 software. One-sample t-test, paired t, Spearman correlation coefficient, independent t-tests, one-way analysis of variance, and Kruskal-Wallis tests were used along with the corresponding post hoc test.
Results: In the average score of all four sub-categories and the average rating of total scores before and after using hearing aids, there was a significant difference (P=0/0005). In terms of the quality of life, the emotional-excitement, physical, and social classifications had the highest average, respectively. No significant relationship was then observed between the effectiveness of hearing aids and quality of life in hearing-impaired adolescents in Tehran (P=0/5).
Conclusion: The results indicated that what means as quality of life for adolescents is not only influenced by the effectiveness of hearing aid. Also, the results showed that hearing aids is effective in reducing disability caused by hearing impairment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hearing-Loss
 • Benefit
 • Quality of life
 1. Heller DA, Ahern FM, Pringle KE, Change in elderly Women's health-related quality of life following discontinuation of hormone replacement therapy. BMC women Health. 2005; 5(7):1-15.##
 2. Mohammad-Zadeh M, Chabok A, Mousavi-Khattat M, Masoudi-Asl I, Karimlou M. Study of the Differences between Current and Favorite Organizational Culture from the View of Employees of Governmental Daily Rehabilitation Centers of Tehran. RJ. 2011; 11 (4) :83-88##
 3. Vadoudfam F, Kamali M, Jafari Z, Keyhani MR. Comparison of programmable and digital hearing aids benefit,The Iranian Journal ofOtorhinolaryngology.2005;17(41):129-134. ##
 4. Zaman-Pour M, Hatami-Zadeh N, Vameghi R, Bakhshi E. Assistive Technology Needs Assessment from Adolescent Students with Hearing Loss and Their Parents, Ahvaz City-2013. RJ. 2015; 15 (4) :42-51##
 5. Cox RM, Alexander GC. The abbreviated profile of Hearing Aid Benefit Ear Hear. 1995;16 (2):176-186. ##
 6. MadaniR[Standard translation APHAB Questionnaire and Evaluation of Benefit in people with Mild to Severe Hearing Loss [InPersian]..Thesis for master of science in rehabilation manegment. School of Rehabilation sciences, Iran university of Medical sceinces;2008,pp11-42##
 7. HeiydariE[translation and validation study of Hearing Handicap Inventory for the Elderly comparing with Hearing Handicap Questionnaire for the Elderly(Persian)]. Thesis for master of basic in Audiology. School of Rehabilation sciences, Tehran university of Medical sceinces;2004,pp 10-41##
 8. Kohansal B, Khalesi MH, Mohammad Khani GH, Faghih Zadeh S. Comparing Analog and Digital Hearing Aids in Reducing Hearing Disability, 2004;Audiology Journal.2004:13(1):1-9##
 9. Nejat S, Montazeri A, HolakouieNaieni K, Mohammad K, Majdzadeh S. The World Health Organization quality of Life (WHOQOL-BREF) questionnaire: Translation and validation study of the Iranian version. sjsph. 2006; 4 (4) :1-12##

10. Usefy R.A, GhassmiGh.R, Sarrafzadegan N, Mallik S, Baghaei A.M, Rabiei K, Psychometric Properties of the WHOQOL-BREF in an Iranian Adult Sample. Community Mental Health Journal. 46(2):139-147. ##

11. Streufert A. Quality of life measure for adolescents and children with hearing loss.2008. ##

12. Amy M, Streufert BS. Quality Of Life Measure For Adolescents And Children With Heearing Loss.2010. ##

13. Sa'adati-Boroujeni S, Hatami-Zadeh N, Vameghi R, KraskianA.[ Developing and Validating a Hearing-Loss Related Quality of Life Questionnaire for Adolescents RJ. 2013; 13 :84-93. [InPersian]. ##

دوره 6، شماره 4
آذر و دی 1396
صفحه 142-150
 • تاریخ دریافت: 20 اردیبهشت 1395
 • تاریخ بازنگری: 27 آذر 1395
 • تاریخ پذیرش: 24 بهمن 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1396