اندازه گیری ترس از حرکت یا آسیب مجدد، قبل و بعد از انجام آزمون‌های عملکردی در بیماران با نقص رباط صلیبی قدامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران،

2 associate professor

3 استاد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

5 استادیار، گروه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

6 دانشجوی کارشناسی ارشد ارتوپدی فنی، گروه ارتوپدی فنی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

7 کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
یکی از شایع‌ترین آسیب‌های ورزشی، پارگی رباط صلیبی قدامی است. علی­رغم صرف هزینه‌های بسیار برای جراحی بازسازی این رباط همچنان نرخ بازگشت به سطح پیش‌ از آسیب در میان این بیماران پایین است. یکی از موانع بازگشت به سطح پیش‌ از آسیب، ترس از حرکت‌ یا آسیب مجدد (کینزیوفوبیا) در این بیماران است. هدف مطالعه­ی حاضر، اندازه‌گیری کینزیوفوبیا قبل و بعد از انجام آزمون‌های عملکردی در بیماران با نقص رباط صلیبی قدامی و مقایسه آن با افراد سالم است.
مواد و روش‌ها
مطالعة­ی پیش رو تحلیلی- مقطعی بر روی 16 بیمار مبتلا به پارگی کامل رباط صلیبی قدامی که مدت زمان سپری شده از آسیب آنها بین 3ماه تا 2سال بود و تحت مداوای فیزیوتراپی قرار گرفته ‌بودند و 16 فرد سالم انجام شد. شاخص‌های قرینگی نمرة آزمون‌های عملکردی پرش متقاطع، زمان پرش شش‌متر و نمره‌های کینزیوفوبیا جمع‌آوری شدند. بیماران (16n=) به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند، یک گروه (8n=) پیش‌ از انجام آزمون‌های عملکردی، «گروه یک»، و یک گروه (8n=) پس از انجام آزمون‌های عملکردی، «گروه دو». شرکت کنندگان تحقیق حاضر، پرسش­نامه مقیاس ترس از حرکت تمپا (TSK-17) را دریافت و تکمیل کردند. از پرسش­نامه TSK-17 برای سنجش کینزیوفوبیا استفاده ‌شد. آزمون تحلیل واریانس جهت مقایسه TSK-17 و سایر اندازه‌های بالینی بین گروه‌ها انجام شد.
یافته‌ها
مقایسه­ی سطح کینزیوفوبیا بین «گروه یک» و «گروه دو» تفاوت معناداری را نشان داد (004/0p=). در عین حال سطح کینزیوفوبیای گروه سالم با «گروه دو» تفاوت آماری معناداری نداشت. نمره آزمون­های عملکردی بین سه گروه‌ تفاوت معنا‌داری نداشت. همچنین سطح فعالیت و زمان سپری شده از آسیب بین دو گروه بیماران تفاوت معناداری نداشت.
نتیجه‌گیری
باتوجه به یافته‌ها، می‌توان گفت انجام آزمون‌های عملکردی توسط بیماران با نقص رباط صلیبی قدامی می‌تواند در کاهش میزان کینزیوفوبیا به­عنوان یک مانع مهم برای بازگشت به سطح پیش از آسیب مؤثر باشد. به نظر می رسد این کاهش نتیجه آگاهی بیشتر بیمار از وضعیت عملکردی و توانایی‌های خویش باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measurement of Fear of Movement/Re-injury: Before and After Functional Tests in Anterior Cruciate Ligament Deficient Patients

نویسندگان [English]

 • Sorayya Nazari 1
 • Mohammad Kamali 2
 • Mohammad Akbari 3
 • Ali Ashraf Jamshidi 4
 • Mohammad Razi 5
 • Ali Akbar Nazari 6
 • Yashar Kocheyli 7
1 Sport Physical Therapy MSc student, Physiotherapy Department, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Rehabilitation Management Department, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Professor, Physiotherapy Department, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Physiotherapy Department, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Assistant Professor, Medicine Department, Iran University of Medical Sciences. Tehran, Iran
6 Orthotics and Prosthetics MSc student, Department Technical Orthopedia Department, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
7 MSc of Physiotherapy, Physiotherapy Department, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim:One of the most common sport injuries is Anterior Cruciate Ligament (ACL) rupture. Despite high amounts of expentiduture on ACL reconstruction, the rate of return to Pre-Injury Level (RTP) is low. One of the hindrances to RTP is fear of movement/re-injury (kinesiophobia) in the patients. The purpose of the present study was to measure kinesiophobia levels before and after doing functional tests in ACL deficient (ACLD) patients and to compare it with those of the healthy participants.
Materials and Methods: A cross-sectional research was carried out on 16 ACLD patients with injury during the past 3 months to 2 years who had taken physical therapy treatment and 16 healthy participants. Cross over hop, six-meter timed hop score indexes, and kinesiophobia scores were compiled. Patients (n=16) were randomly divided into two groups: one group (n=8) took the Tampa Scale of Kinesiophobia (TSK-17) questionnaire before functional tests (group one) and the other (n=8) took and filled it after functional tests (group two). TSK-17 was used to measure kinesiophobia. An analysis of variance was run to compare TSK-17 and other clinical measures between groups.
Results: Comparison of kinesiophobia level between groups one and two showed a significant difference (p=0/004). However, no statistically significant difference was found between group control and group two. Scores of functional tests between the three groups revealed no significant differences either. In addition, no significant difference was found between activity level and injury time past between the two groups of patients.
Conclusion: It can be cocluded that doing functional tests by ACLD patients could be effective to decrease kinesiophobia as an important hinderance to return to pre-injury level. It seems that this reduction is the result of patient’s more recognition of her/his abilities and functional status.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fear of movement/re-injury
 • Anterior Cruciate Ligament Deficient
 • Functional test
 1. Statistics, N.C.f.H., Ambulatory and Inpatient Procedures in the United States. 1998: US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics.##
 2. Griffin, L.Y., et al., Noncontact anterior cruciate ligament injuries: risk factors and prevention strategies. Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2000. 8(3): p. 141-150.##
 3. Marx, R.G., et al., Beliefs and attitudes of members of the American Academy of Orthopaedic Surgeons regarding the treatment of anterior cruciate ligament injury. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery, 2003. 19(7): p. 762-770.##
 4. Ball, S. and F.S. Haddad, The impact of an acute knee clinic. Annals of the Royal College of Surgeons of England, 2010. 92(8): p. 685.##
 5. Cooper, M.T. and C. Kaeding, Comparison of the hospital cost of autograft versus allograft soft-tissue anterior cruciate ligament reconstructions. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery, 2010. 26(11): p. 1478-1482.##
 6. Ardern, C.L., et al., Return-to-sport outcomes at 2 to 7 years after anterior cruciate ligament reconstruction surgery. The American journal of sports medicine, 2012. 40(1): p. 41-48.##
 7. Ardern, C.L., et al., Return to sport following anterior cruciate ligament reconstruction surgery: a systematic review and meta-analysis of the state of play. British journal of sports medicine, 2011: p. bjsports76364.##
 8. Ardern, C.L., et al., Return to the preinjury level of competitive sport after anterior cruciate ligament reconstruction surgery two-thirds of patients have not returned by 12 months after surgery. The American journal of sports medicine, 2011. 39(3): p. 538-543.##
 9. Myklebust, G., et al., Clinical, Functional and radiological outcome 6–11 years after ACL injuries in team handball players–a follow-up study. Am J Sports Med, 2003. 31: p. 981-9.##
 10. Roos, H., et al., Soccer after anterior cruciate ligament injury-an incompatible combination? A national survey of incidence and risk factors and a 7-year follow-up of 310 players. Acta Orthopaedica, 1995. 66(2): p. 107-112.##
 11. Aglietti, P., et al., Anterior cruciate ligament reconstruction: bone-patellar tendon-bone compared with double semitendinosus and gracilis tendon grafts. The Journal of Bone & Joint Surgery, 2004. 86(10): p. 2143-2155.##
 12. Gobbi, A. and R. Francisco, Factors affecting return to sports after anterior cruciate ligament reconstruction with patellar tendon and hamstring graft: a prospective clinical investigation. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 2006. 14(10): p. 1021-1028.##
 13. Kvist, J., et al., Fear of re-injury: a hindrance for returning to sports after anterior cruciate ligament reconstruction. Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy, 2005. 13(5): p. 393-397.##
 14. Lee, D.Y., S.A. Karim, and H.C. Chang, Return to Sports After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction--A Review of Patients with Minimum 5-year Follow-up. Annals Academy of Medicine Singapore, 2008. 37(4): p. 273.##
 15. Smith, F., et al., Subjective functional assessments and the return to competitive sport after anterior cruciate ligament reconstruction. British journal of sports medicine, 2004. 38(3): p. 279-284.##
 16. Bak, K., et al., Results of reconstruction of acute ruptures of the anterior cruciate ligament with an iliotibial band autograft. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 1999. 7(2): p. 111-117.##
 17. Deehan, D., et al., Endoscopic reconstruction of the anterior cruciate ligament with an ipsilateral patellar tendon autograft A PROSPECTIVE LONGITUDINAL FIVE-YEAR STUDY. Journal of Bone & Joint Surgery, British Volume, 2000. 82(7): p. 984-991.##
 18. Hamada, M., et al., Preoperative anterior knee laxity did not influence postoperative stability restored by anterior cruciate ligament reconstruction. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery, 2000. 16(5): p. 477-482.##
 19. Kvist, J., Rehabilitation following anterior cruciate ligament injury. Sports Medicine, 2004. 34(4): p. 269-280.##
 20. LaMott, E.E., The anterior cruciate ligament injured athlete: The psychological process. 1994.##
 21. Morrey, M.A., et al., A longitudinal examination of athletes' emotional and cognitive responses to anterior cruciate ligament injury. Clinical Journal of Sport Medicine, 1999. 9(2): p. 63-69.##
 22. Mikkelsen, C., S. Werner, and E. Eriksson, Closed kinetic chain alone compared to combined open and closed kinetic chain exercises for quadriceps strengthening after anterior cruciate ligament reconstruction with respect to return to sports: a prospective matched follow-up study. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 2000. 8(6): p. 337-342.##
 23. Bjordal, J.M., et al., Epidemiology of anterior cruciate ligament injuries in soccer. The American Journal of Sports Medicine, 1997. 25(3): p. 341-345.##
 24. Wittenberg, R., H. Oxfort, and C. Plafki, A comparison of conservative and delayed surgical treatment of anterior cruciate ligament ruptures. International orthopaedics, 1998. 22(3): p. 145-148.##
 25. Berchuck, M., et al., Gait adaptations by patients who have a deficient anterior cruciate ligament. The Journal of Bone & Joint Surgery, 1990. 72(6): p. 871-877.##
 26. Zachazewski, J.E., D.J. Magee, and W.S. Quillen, Athletic injuries and rehabilitation. 1996: WB Saunders Company.##
 27. Fitzgerald, G.K., et al., Hop tests as predictors of dynamic knee stability. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 2001. 31(10): p. 588-597.##
 28. Noyes, F.R., S.D. Barber, and R.E. Mangine, Abnormal lower limb symmetry determined by function hop tests after anterior cruciate ligament rupture. The American journal of sports medicine, 1991. 19(5): p. 513-518.##
 29. Magee, D.J., Orthopedic physical assessment. 2014: Elsevier Health Sciences.##
 30. Hartigan, E.H., et al., Kinesiophobia after anterior cruciate ligament rupture and reconstruction: noncopers versus potential copers. journal of orthopaedic & sports physical therapy, 2013. 43(11): p. 821-832.##
 31. JAFARI H, EBRAHIMI E, SALAVATI M, KAMALI M, Fata L. Psychometric properties of Iranian version of Tampa Scale for Kinesiophobia in low back pain patients.Journal of Rehabilitation. 2010;11(1):116-5.##
 32. Roos, H., et al., Osteoarthritis of the knee after injury to the anterior cruciate ligament or meniscus: the influence of time and age. Osteoarthritis and Cartilage, 1995. 3(4): p. 261-267.##
 33. Lohmander, L.S., et al., The long-term consequence of anterior cruciate ligament and meniscus injuries osteoarthritis. The American journal of sports medicine, 2007. 35(10): p. 1756-1769.##
 34. Beard, D.J., et al., Proprioception after rupture of the anterior cruciate ligament. An objective indication of the need for surgery? Journal of Bone & Joint Surgery, British Volume, 1993. 75(2): p. 311-315.##
 35. Kori, S., R. Miller, and D. Todd, Kinesiophobia: a new view of chronic pain behavior. Pain management, 1990. 3(1): p. 35-43.##
 36. Torg, J.S., W. Conrad, and V. Kalen, Clinical I diagnosis of anterior cruciate ligament instability in the athlete. The American journal of sports medicine, 1976. 4(2): p. 84-93.##
 37. Mascarenhas, R., et al., Bone-patellar tendon-bone autograft versus hamstring autograft anterior cruciate ligament reconstruction in the young athlete: a retrospective matched analysis with 2–10 year follow-up. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 2012. 20(8): p. 1520-1527.##
 38. Johnson, U., Coping strategies among long‐term injured competitive athletes. A study of 81 men and women in team and individual sports. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 1997. 7(6): p. 367-372.##
 39. Evans, L., L. Hardy, and S. Fleming, Intervention strategies with injured athletes: an action research study. Sport Psychologist, 2000. 14(2): p. 188-206.##
 40. Podlog, L. and R.C. Eklund, The psychosocial aspects of a return to sport following serious injury: a review of the literature from a self-determination perspective. Psychology of Sport and Exercise, 2007. 8(4): p. 535-566.##