مقایسه قدرت عضلات گردن بین افراد با پوسچر جلوآمدگی سر و افراد با پوسچر طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دکترای تخصصی فیزیوتراپی، استادیار و هیئت علمی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 دکترای تخصصی فیزیوتراپی، دانشیار و هیئت علمی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
پوسچر جلوآمدگی سر یکی از شایعترین اختلالات پوسچرال در ناحیه ستون فقرات گردنی-سینه­ای می­باشد که در تعریف ساده‌ی آن، سر نسبت به تنه و خط ثقل در وضعیت جلوتری قرار دارد و در نهایت می­تواند منجر به ایمبالانس عضلانی و درد احتمالی در آینده شود. در رابطه با قدرت عضلانی این افراد در مقایسه با افراد سالم مطالعه­ای در دسترس نمی­باشد. هدف از مطالعه حاضر مقایسه­ی قدرت عضلات گردنی در حین حداکثر انقباض ایزومتریک ارادی بین افراد با پوسچر جلوآمدگی سر و افراد سالم می­باشد.
مواد و روش ها
در مطالعه حاضر که از نوع تحلیلی-مقطعی به روش مورد شاهدی می­باشد، ۱۶ فرد سالم و ۱۸ نفر با پوسچر جلوآمدگی سر بعد از پرکردن فرم رضایت­نامه شرکت کردند. قدرت عضلات فلکسور و اکستانسور گردنی توسط دستگاه دینامومتر دستی در وضعیت­های طاقباز و دمر ارزیابی شد. سه انقباض ایزومتریک ارادی حداکثر به مدت ۵ ثانیه از حرکات فلکشن و اکستنشن با یک دقیقه استراحت میان آنها گرفته شد و میانگین این سه انقباض به منظور آنالیز بیشتر در نظر گرفته شد. از آزمون t مستقل و t زوجی به منظور مقایسه میانگین حداکثر قدرت بین دو گروه و مقایسه درون­گروهی استفاده شد.
یافته ها
گروه FHP به طور قابل توجهی قدرت عضلانی کمتری در دو حرکت فلکشن (001/0P=) و اکستنشن (00۱/0P=) گردن در مقایسه با افراد سالم نشان دادند.
نتیجه گیری
ضعف عضلات فلکسور و اکستانسور گردن در افراد FHP در مقایسه با افراد سالم دیده می­شود. یافته­های مطالعه پیش­رو ضرورت برنامه­ی تقویت عضلات برای افراد مبتلا به FHP و همچنین کاربران رایانه­ها و افراد بدون علائمی که به مدت طولانی رانندگی می­کنند یا نشستن­های طولانی­مدت در برنامه روزمره زندگی دارند را نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Cervical Muscle Strength between Forward Head Posture and Normal Posture

نویسندگان [English]

 • Mozhgan Zarei 1
 • Sanaz Davarian 2
 • Javad Sarrafzadeh 3
 • Soheil Mansour Sohani 2
1 MSc in Physiotherapy, School of Rehabilitation, Iran University of Medical science, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Physiotherapy, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Iran University of Medical science, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Physiotherapy, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Iran University of Medical science, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Forward Head Posture (FHP) is one of the most common postural abnormalities in the cervicothoracic region that can lead to muscle imbalance and probably future pain. However, there is no study available assessing muscle strength in these patients compared with healthy individuals.
Materials and Methods: A total of 18 FHP and 16 healthy individuals were recruited after signing the informed consent. The strengths of cervical flexor and extensor muscles were assessed using handheld dynamometer in supine and prone lying positions, respectively. Three 5-second trials of maximum voluntary isometric contraction of cervical flexion and extension were performed with 1-minute rest interval between them and the mean value of the trials was considered for further analysis.
Results: FHP group demonstrated significantly lower cervical muscle strength in both flexion (P=0.001) and extension (P=0.000) directions as compared with those of healthy participants. There was no significant difference between flexor and extensor muscles in either FHP or healthy participants (P<0.05). Conclusion: FHP individuals exhibited flexor and extensor muscles weakness in comparison with participants. Findings of the present study intensify the necessity of muscle strengthening program for FHP individuals as well as all asymptomatic computer users or people that have prolonged driving or sitting habit in their routine lifestyle.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Muscle strength؛ Maximum Voluntary Isometric Contraction؛ Cervical Spine
 • FHP
 1. Nam, S.H., et al., The intra-and inter-rater reliabilities of the forward head posture assessment of normal healthy subjects. Journal of physical therapy science, 2013. 25(6): p. 737-739.##
 2. Patwardhan, A.G., et al., Postural consequences of cervical sagittal imbalance: a novel laboratory model. Spine, 2015. 40(11): p. 783-792. ##
 3. Larsen, B.T., Muscles: Testing and function with posture and pain. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2005. 37(8): p. 1447. ##
 4. Yip, C.H.T., T.T.W. Chiu, and A.T.K. Poon, The relationship between head posture and severity and disability of patients with neck pain. Manual therapy, 2008. 13(2): p. 148-154. ##
 5. Lee, K.-J., et al., The effect of forward head posture on muscle activity during neck protraction and retraction. Journal of physical therapy science, 2015. 27(3): p. 977-979. ##

 

 

 1. Fernández‐de‐las‐Peñas, C., et al., Trigger Points in the Suboccipital Muscles and Forward Head Posture in Tension‐Type Headache. Headache: The Journal of Head and Face Pain, 2006. 46(3): p. 454-460. ##
 2. Shaghayegh-Fard, B., et al., The Evaluaon of Cervical Posion Sense in Forward Head Posture Subjects and its Comparison with Normal Subjects. REHABILITATION, 2015. 16(1). ##
 3. Quek, J., et al., Effects of thoracic kyphosis and forward head posture on cervical range of motion in older adults. Manual therapy, 2013. 18(1): p. 65-71. ##
 4. Kang, J.-H., et al., The effect of the forward head posture on postural balance in long time computer based worker. Annals of rehabilitation medicine, 2012. 36(1): p. 98-104. ##

10. Nakama, S., et al., Cervical muscle strength after laminoplasty. Journal of orthopaedic science, 2003. 8(1): p. 36-40. ##

11. Barton, P.M. and K.C. Hayes, Neck flexor muscle strength, efficiency, and relaxation times in normal subjects and subjects with unilateral neck pain and headache. Archives of physical medicine and rehabilitation, 1996. 77(7): p. 680-687. ##

12. Florencio, L.L., et al., Cervical Muscle Strength and Muscle Coactivation During Isometric Contractions in Patients With Migraine: A Cross‐Sectional Study. Headache: The Journal of Head and Face Pain, 2015. 55(10): p. 1312-1322. ##

13. Dowman, L., et al., Reliability of the hand held dynamometer in measuring muscle strength in people with interstitial lung disease. Physiotherapy, 2015. ##

14. Scheuer, R. and M. Friedrich, Reliability of isometric strength measurements in trunk and neck region: patients with chronic neck pain compared with pain-free persons. Archives of physical medicine and rehabilitation, 2010. 91(12): p. 1878-1883. ##

15. Ahmadi, A., N. Maroufi, and J. Sarrafzadeh, Evaluation of forward head posture in sitting and standing positions. European Spine Journal, 2015: p. 1-6. ##

16. Kwon, J.W., S.M. Son, and N.K. Lee, Changes in upper-extremity muscle activities due to head position in subjects with a forward head posture and rounded shoulders. Journal of physical therapy science, 2015. 27(6): p. 1739. ##

17. Sajjadi, E., et al., The effect of forward head posture on cervical joint position sense. Journal of Paramedical Sciences, 2014. 5(4). ##

18. Shaghayegh Fard, B., et al., Evaluation of forward head posture in sitting and standing positions. Eur Spine J, 2016. 25(11): p. 3577-3582. ##