اندازه گیری میانگین ضخامت عضله ماستر به روش اولتراسونوگرافی در افراد جوان سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دفتر تحقیقات و فناوری دانشگاه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران، ایران

2 استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3 استادیار گروه امار زیستی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

مقدمه و اهداف:
از اولتراسونوگرافی می­توان برای بررسی ساختار عضلانی-اسکلتی (ضخامت، سطح مقطع، طول فاسیکل­ها و غیره) و بافت استفاده کرد. تعیین اندازه عضله عامل مهمی برای تشخیص سلامت یا بیماری آن عضله است. عضله ماستر یکی از عضلات جاوشی است؛ بررسی تغییرات ضخامت ماستر با توجه به عملکردش روی مفصل، نقش بسزایی در تشخیص علت بسیاری از اختلالات مفصل تمپورومندیبولار، ایفا می­کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی میانگین ضخامت عضله ماستر در افراد جوان سالم بود.
مواد و روش­ها:
50 نفر داوطلب (مرد و زن) در محدوده سنی 18-30 سال در مطالعه حاضر شرکت کردند. برای انجام سونوگرافی، افراد در وضعیت طاقباز خوابیده و تصویربرداری با استفاده از دستگاه سونوگرافی و پروب خطی 12 مگاهرتز که در راستای لاله گوش و عمود بر راموس ماندیبول روی بطن عضله در تماس با پوست بود، انجام شد.
یافته­ ها:
نتایج آماری نشان داد اندازه­گیری ضخامت اولتراسونیک عضله ماستر در حالت استراحت از تکرارپذیری بالایی (84 درصد) برخوردار است و ضخامت آن در افراد جوان سالم در وضعیت استراحت  mm4/1±3/10 است. همچنین بین ضخامت عضله ماستر با جنس ارتباط وجود داشت (038/0P=).
نتیجه­ گیری:
سونوگرافی روشی با پایایی بالا برای اندازه­گیری ضخامت عضله ماستر است و همچنین ضخامت عضله ماستر در مردان بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring the Average Thickness of Masseter Muscle via Ultrasonography in Healthy Young Males

نویسندگان [English]

 • Maryam Jafari 1
 • Mehri Ghasemi 2
 • Farideh Dehghan Manshadi 2
 • Aireza Akbarzdeh Baghban 3
1 MsC of Physioteraphy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 PhD of Physioteraphy, Assistant Professor, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 PhD in Biostatistics, Professor, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Ultrasonography can be used as an imaging technique to study the texture and structure of a muscle (thickness, surface area, fiber length, etc.). Muscle size is an important factor in the diagnosis of muscle health or disease. Masseter is one of the masticatory muscles. Determining the thickness of the masseter muscle with regard to its function on the temporomandibular joint has an important role in the diagnosis of temporomandibular joint disorders. The aim of the present study was to determine the average thickness of the masseter muscle in healthy young people.
Method and Materials: A total of 50 volunteers (25 men and 25 women) in the age range of 18-30 years participated in the current study. Sonography of the masseter muscle was carried out while participants were in supine position and a 12 MHZ linear probe was on the mandible ramus in alignment with the auricle on the muscle belly.
Results: The statistical results showed high reliability of ultrasonic thickness of the masseter muscle in the rest position (ICC=0/8). Muscle thickness in young healthy participants in the rest position was 1.4±1.4 mm. A relationship was observed between gender and thickness of the masseter muscle (P=0.038).
Conclusion: Sonography is a high reliable method in measuring the thickness of the masseter muscle. The masseter muscle thickness was greater in males than in females.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Muscle thickness
 • Ultrasonography
 • Masseter: Reliability
1.    Volk GF, Sauer M, Pohlmann M, Guntinas-Lichius O. Reference values for dynamic facial muscle ultrasonography in adults. Muscle Nerve. 2014 Sep;50(3):348-57.##
2.    Whittaker JL, Teyhen DS, Elliott JM, Cook K, Langevin HM, Dahl HH, et al. Rehabilitative ultrasound imaging: understanding the technology and its applications. J Orthop Sports Phys Ther. 2007 Aug;37(8):434-49.##
3.    Reeves ND, Maganaris CN, Narici MV. Ultrasonographic assessment of human skeletal muscle size. Eur J Appl Physiol. 2004 Jan;91(1):116-8.##
4.    dupount A. realtime sonography to estimate muscle thickness: comparison with MRI and CT. journal of clinical ultrasound. 2001;29(4):230.##
5.    O sullivan C MJ, Boyle G. the validity of rehabilitive ultrasound imaging for measurement of trapezius muscle thickness. manual therapy. 2009;14(5):572-57.##
6.    Hides JA, Richardson CA, Jull GA. Magnetic resonance imaging and ultrasonography of the lumbar multifidus muscle. Comparison of two different modalities. Spine (Phila Pa 1976). 1995 Jan 1;20(1):54-8.##
7.    Rankin G, Stokes M, Newham DJ. Size and shape of the posterior neck muscles measured by ultrasound imaging: normal values in males and females of different ages. Man Ther. 2005 May;10(2):108-15.##
8.    Chandwani B, Ceneviz C, Mehta N, Scrivani S. Incidence of bruxism in TMD population. N Y State Dent J. 2011 Aug-Sep;77(5):54-7.##
9.    Fernanda Chiarion Sassi LDM, Danilo Pacheco de Queiroz, Raquel Salomone,, Andrade CRFd. Electromyographic and ultrasonographic evaluation of the masseter muscle individuals with unilateral peripheral facial paralysis. Medicine of University of São Paulo. 2011;15(4):10-4.##
10.  Palinkas MI NM, Regab SC.. 2010; 55(10): 797- 802. Age and gender influence on maximal bite force and masticatory muscle thickness. Arch Oral Biol. 2010;55(10):797-802.##
11.  Kiliaridis S, Georgiakaki I, Katsaros C. Masseter muscle thickness and maxillary dental arch width. Eur J Orthod. 2003 Jun;25(3):259-63.##
12.  Satiroglu F, Arun T, Isik F. Comparative data on facial morphology and muscle thickness using ultrasonography. Eur J Orthod. 2005 Dec;27(6):562-7.##
13.  Kubota M, Nakano H, Sanjo I, Satoh K, Sanjo T, Kamegai T, et al. Maxillofacial morphology and masseter muscle thickness in adults. Eur J Orthod. 1998 Oct;20(5):535-42.##
14.  Rohila AK, Sharma VP, Shrivastav PK, Nagar A, Singh GP. An ultrasonographic evaluation of masseter muscle thickness in different dentofacial patterns. Indian J Dent Res. 2012 Nov-Dec;23(6):726-31.##
15.  Tircoveluri S, Singh JR, Rayapudi N, Karra A, Begum M, Challa P. Correlation of masseter muscle thickness and intermolar width - an ultrasonography study. J Int Oral Health. 2013 Apr;5(2):28-34.##
دوره 6، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1396
صفحه 169-174
 • تاریخ دریافت: 10 بهمن 1394
 • تاریخ بازنگری: 27 دی 1395
 • تاریخ پذیرش: 27 دی 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1396