بررسی مقایسه ای اثر تکنیک های فیزیوتراپی ضد احتقانی به تنهایی و در ترکیب با فشار متناوب پمپ پنوماتیک بر روی دامنه حرکتی مفصل شانه، شدت سنگینی و محیط اندام بیماران مبتلا به لنف ادم ثانویه اندام فوقانی ناشی از درمان های سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حرفه ای فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران. تهران، ایران

2 استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه فیزیوتراپی

3 دانشیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان امام خمینی

4 کارشناس ارشد فیزیوتراپی، بخش فیزیوتراپی انیستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی. تهران، بیمارستان امام خمینی، بخش فیزیوتراپی انیستیتو کانسر

5 مربی، هیئت علمی گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران. تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
سرطان پستان یکی از شایعترین سرطان­ها در میان زنان می­باشد و یکی از عوارض درمان سرطان پستان، لنف ادم اندام فوقانی همان سمت است. لنف ادم بیماری مزمن سیستم لنفاوی بوده که منجر به تورم اندام سمت درگیر شده و در صورتی که درمان نشده رها گردد، منجر به محدودیت دامنه حرکتی مفصل شانه، اختلال عملکرد، احساس سنگینی اندام فوقانی می­گردد. هدف مطالعه حاضر بررسی مقایسه­ای اثر تکنیک­های فیزیوتراپی ضد احتقانی و روش ترکیبی فشار متناوب پمپ پنوماتیک و تکنیک­های فیزیوتراپی ضد احتقانی بر روی محیط اندام بیماران مبتلا به لنف ادم ثانویه اندام فوقانی، شدت سنگینی اندام و دامنه حرکتی مفصل شانه می­باشد.
مواد و روش ها
20 نفر بیمار زن مبتلا به لنف ادم ثانویه اندام فوقانی بعد از درمان­های سرطان پستان با معرفی متخصصین جراح عمومی و سرطان بر اساس معیارهای ورود و خروج در مطالعه حاضر شرکت نمودند و پس از ارزیابی­های اولیه بیماران به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. بیماران گروه اول فقط تحت درمان با تکنیک­های فیزیوتراپی ضد احتقانی قرار گرفتند و بیماران گروه دوم علاوه بر تکنیک­های فیزیوتراپی ضد احتقانی تحت درمان با پمپ پنوماتیک قرار گرفتند. این تکنیک­ها شامل تخلیه دستی لنف، بانداژ، تمرین درمانی و مراقبت­های پوستی و ناخنی و فشار متناوب پمپ پنوماتیک بود. بیماران ۵ روز در هفته و برای مدت 2 هفته تحت درمان قرار گرفتند. محیط اندام درگیر، شدت سنگینی اندام و دامنه حرکتی مفصل شانه قبل و بعد از درمان ارزیابی شد. شدت سنگینی اندام با معیار عددی-بصری ارزیابی گردید.
یافته ها
تفاوت معناداری در مشخصات دموگرافیک بیماران بین دو گروه دیده نشد. به دنبال 2 هفته درمان میانگین محیط اندام درگیر در تمام نقاط ارزیابی شده پس از درمان کاهش معناداری از لحاظ آماری در مقایسه با قبل از درمان در هر دو گروه نشان داد و میانگین شدت سنگینی اندام پس از درمان در مقایسه با قبل از درمان در هر دو گروه از لحاظ آماری کاهش معناداری را نشان داد. میانگین دامنه حرکتی ابداکشن و فلکشن مفصل شانه نیز پس از درمان در مقایسه با قبل از درمان در هر دو گروه از لحاظ آماری افزایش معناداری را نشان داد. تفاوت معناداری در میانگین محیط اندام درگیر و دامنه حرکتی مفصل شانه پس از درمان بین دو گروه دیده نشد. تفاوت معناداری در میانگین شدت سنگینی اندام پس از درمان بین دو گروه دیده شد (pvalue=000/0).
نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر به سودمندی روش­های ترکیبی فیزیوتراپی ضد احتقانی و فشار متناوب پمپ پنوماتیک به عنوان ابزاری جهت بهبود محیط اندام درگیر، شدت سنگینی و دامنه حرکتی مفصل شانه اندام مبتلا به لنف ادم تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparive Effect of Complex Decongestive Physical Therapy Alone and Along with Intermittent Pneumatic Compression Pump on Shoulder Range of Motion, Heaviness, and Upper Extremity Circumfference in Patients with Secondary Upper Extremity Lymphedema Post Breast Cancer Tretments

نویسندگان [English]

 • Sepideh Nafisi 1
 • Hossein Bagheri 2
 • Ali Arab Kheradmand 3
 • Farnaz Razavi 4
 • Shiva Mousavi 5
1 PhD in Physical Therapy
2 Full professor of Physical Therapy Department/ Reahabilitation Faculty of Tehran University Medical Sciences.Tehran
3 Associate Professor, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran.
4 MSc in Physical Therapy
5 MSc in Physical Therapy, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Breast cancer is the most common cancer type among women and one of its complications is ipsilateral upper extremity lymphedema. Lymphedma is a chronic condition of lymphatic system that leads to swelling of the involved extremity and, if left untreated, leads to limitation in shoulder range of motion, dysfunction, and feeling of heaviness in the upper limb. The aim of the present study was to compare the effect of complex decongestive physical therapy with combination of intermittent pneumatic compression pump and complex decongestive physical therapy on shoulder range of motion, heaviness and upper extremity circumfference in patients with secondary upper extremity lymphedema post.
Materials and Methods: A total of 20 female participants with scondary upper extremity lymphedema were selected after breast cancer treatments, reffered by general and cancer surgeons, according to inclusion and exclusion criteria. After the initial assessment, participants were randomly divided into two groups. Participants in the first group were only treated with complex decongestive physical therapy techniques and patients in the second group, in addition to complex decongestive physical therapy techniques, were trated with intremittent compression pump. These techniques include manual lymphatic drainage, bandaging, therapeutic exercise, and skin care and intremittent compression pump. Patients were treated for 2 weeks, 5 days per week. Involved extremity circumference, intensity of limb heaviness, and shouldre range of motion were measured prior to and after the treatment. Also, limb heaviness was evaluated using Visual Analog Scale.
Results: No significant difference was found in the demographic characteristics between the two groups. Following two weeks of treatment, the mean of affected limb circumference in total areas showed statistically significant decrease after treatment compared to that priro to the treatment and heaviness intensity showed statistically significant decrease after treatment compared to that before the treatment. The means of shoulder abduction and flexion showed statistically significant increase after treatment compared to those before treatment in both groups. In addition, there was no significant difference in the means of affected limb circumference and shoulder range of motion between the two groups. However, a statistically significant difference was found in the mean of heaviness intensity between the two groups.
Conclusion: The results of the current study showed, the combination of complex decongestive physical therpy and intremittent compression pump are useful as a means of improving affected limb circumference, intensity of heaviness, and shoulder range of motion.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Upper extremity lymphedema
 • Complex decongestive physical therpy
 • Intremittent compression pump
 • Limb circumference
 • Intensity of heaviness
 • Shoulder range of motion
 1. Ahmed RL, Prizment A, Lazovich D, Schmitz KH, Folsom AR. Lymphedema and quality of life in breast cancer survivors: the Iowa Women’s Health Study. J Clin Oncol. 2008; 26:5689–96. ##
 2. Gozareshe keshvarie sabte mavarede saratani (1385) markaze modiriate bimariha, moavenate gherire vagire edare saratan. Vezarate behdasht va darmane keshvar. Donyaye nor,Tehran.1389.39,49. ##
 3. John Wiley & sons Ltd.physical therapies for reducing and controlling of lymphoedema of the limbs(protocol for a Cochrance review). 2004;1. ##
 4. Zuther E.Pathology In:Von Rohr M,ed. Lymphedema management: The Comprehensive Guide for Practitioners. New York :Thieme Medical Publishers, Inc;2005:45-99. ##
 5. Anderson L, Hojris I, Erlandsen M. Treatment of breastcancer-related lymphedema with or withoutmanual lymphatic drainage: A randomized study. Acta Oncol 2000;39:399–405. ##
 6. Stanton AW, Modi S, Mellor RH, Levick JR, Mortimer PS.Recent advances in breast cancer-related lymphedema of the arm: lymphatic pump failure and predisposing factors. Lymphat Res Biol 2009; 7: 29–45. ##
 7. Smoot B, Wong J, Cooper B, Wanek L, Topp K, Byl N et al. Upper extremity impairments in women with or without lymphoedema, following breast cancer treatment. J Cancer Surviv 2010; 4: 167–78. ##
 8. Vignes S, Porcher R, Arrault M, Dupuy A. Long-term management of breast cancer-related lymphoedema, after intensive decongestive physiotherapy. Breast Cancer Res Treat 2007; 101: 285–90. ##
 9. Szolnoky G, Lakatos B, Keskeny T, Varga E, Varga M, Dobozy A et al. Intermittent pneumatic compression acts synergistically with manual lymphatic drainage in complex decongestive physiotherapy for breast cancer treatment-related lymphedema. Lymphology 2009; 42: 188–94. ##

10. Miranda FJ, Perez MC, Castiglioni ML,Juliano Y, Amorim J.E, Nakano L.C.U, et al. Effect of sequential intermittent pneumatic compression on both leg lymphedema volume and on lymph transport as semi-quantitatively evaluated by lymphoscintigraphy. Lymphology. 2001;34:135-41. ##

11. Szolnoky G, Lakatos B, Keskeny T, Varga E, Varga, M,Dobozy A, et al. Intermittent pneumatic compression acts synergistically with manual lymphatic drainage in complex decongestive physiotherapy for breast cancer treatment-related lymphedema. Lymphology. 2009; 42: 188–94. ##

12. Consensus Document of the International Society of Lymphology.The diagnosis and treatment of peripheral lymphedema.Lymphology. 2009;42:51–60. ##

13. Uzkeser H, Karatay S. Intermittent pneumatic compression pump in upper extremity impairments of breast cancer-related lymphedema.Turkish Journal of Medical Sciences. 2013;43:99-103. ##

14. Johansson K, Lie E, Ekdahl C. Lindfelt J. A randomized study comparing manual lymph drainage with sequential pneumatic compression for treatment of postoperative arm lymphoedema.Lymphology 1998; 31: 56–64. ##

15. Moattari M, Jaafari B, Talei A, Piroozi S, Tahmasebi S, Zakeri Z. The Effect of Combined decongestive Therapy and Pneumatic Compression Pump on Lymphedema Indicators in Patients with Breast Cancer Related Lymphedema. Iran Red Crescent Med J 2012; 14(4):210-217. ##

16. Haghighat S, Lotfi-Tokaldany M, Yunesian M, Akbari M.E, Nazemi F, Weiss J. Comparing two treatment methods for post mastectomy lymphedema: complex decongestive therapy alone and in combination with intermittent pneumatic compression. Lymphology 2010;43:25–33. ##

17. Foldi M, Foldi E, Strobenreuther R. Foldi’s textbook oflymphology. Ed 2. Munchen. Elsevier, Urban & Fischer Verlag. 2006.pp115-125. ##

18. Kaul R, Dufan T, Russell C, Guenther W, Nugent Z, Sun X, L.Cooke A. Efficacy of complete decongestive therapy and manual lymphatic drainage on treatment-related lymphedema in breast cancer. Int.J.radiation oncology.2007;3(67):841-46. ##

 

 

19. Johansson K, Albertsson M, Ingvar C, Ekdahl C. Effects of compression bandaging with or without manual lymph drainage treatment in patients with postoperative arm lymphedema. Lymphology.1999;32:103-10. ##

20. Johansson K,Weibull A, Newton R.U.Low intensity resistance exercise for breast cancer patients with arm lymphedema with or without compression sleeve. Lymphology. 2005;32: 167-80. ##

21. Norkin C, White D.J. The shoulder. In: Carter K, editor. Measurement of Joint Motion A Guide to Goniometry. 4th ed. Philadelphia. Margaret Biblis. 2009. P 62-65. ##

22. Norkin C, White D.J. The shoulder. In: Carter K, editor. Measurement of Joint Motion A Guide to Goniometry. 4th ed. Philadelphia. Margaret Biblis. 2009.P 70-73. ##

23. Kwan W, Jackson J, Weir LM, Dingee C, McGregor G, Olivotto IA.Chronic arm morbidity after curative breast cancer treatment: prevalence and impact on quality of life. J Clin Oncol. 2002;20:4242–8. ##

24. Johansson K, Lie E, Ekdhal C, Lindfeldt J. A randomized study comparing manual lymph drainage with sequential pneumatic compression for treatment of postoperative of arm lymphedema.Lymphology.1998;31:56-64. ##

25. Strossenreuther R.H.K, Deuss J, Hartogh -Seffers A, Klose G, Norton S. Practical Instruction for therapists Manual Lymph Drainage According to Dr.E. Vodder.In: Foldi M, Foldi E, eds. Foldi’s Textbook of Lymphology.2nd ed. Munich: Elsevier;2006.P 1-50. ##

26. Zaleska M,Olszewski WL,Cakala M,Cwikla J,Budlewski T.Intermittent pneumatic compression enhances formation of edema tissue fluid channels in lymphedema of lower limbs.2015;13:146-53. ##