تاثیر آنی گرم کردن با ارتعاش کل بدن بر دقت بازسازی نیروی عضلات اکستانسور زانو در افراد جوان سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشجوی کاشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار گروه فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی و دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد گروه فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی و دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استاد آمار زیستی، گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
امروزه از گرم کردن برای کاهش ریسک آسیب و افزایش عملکرد افراد قبل از انجام تمرین استفاده می شود. ارتعاش عمومی بدن یکی از روش های نوین گرم کردن محسوب می شود که به طور روز افزونی مورد توجه قرار گرفته است. علی رغم ازدیاد کاربرد این روش، اثرات ناشی از آن بر روی حس عمقی به خوبی مشخص نشده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات آنی گرم کردن با ارتعاش عمومی بدن بر روی حس نیرو به عنوان شاخص مهمی از حس عمقی است.
مواد و روش ها
در این کارآزمایی بالینی کنترل شده 44 نفر (25 مرد و 19 زن) از دانشجویان سالم دانشکده توانبخشی علوم پزشکی شهید بهشتی به طور تصادفی در دو گروه ارتعاش عمومی بدن (فرکانس 30 هرتز و آمپلی تود 4 میلی متر) و گروه کنترل (دستگاه ارتعاش عمومی بدن خاموش) قرارگرفتند. نمونه ها در 5 دوره یک دقیقه ای با یک دقیقه استراحت بینشان بر روی دستگاه، اسکوات دینامیک انجام دادند و میزان خطای بازسازی نیرو عضلات اکستانسور زانو قبل و بعد از انجام مداخله مورد ارزیابی قرار گرفت. برای بررسی درک افراد از حس نیرویشان از خطای مطلق، متغیر و ثابت استفاده گردید.
یافته ها
میزان خطای مطلق و متغیر نیرو در هر دو گروه قبل و بعد از مداخله افزایش معناداری را نشان داد (0٫01P< و 009/0P=)، اما این افزایش خطا بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت و میزان خطای ثابت نیرو قبل و بعد از مداخله در هر گروه و در بین گروه ها تفاوت معناداری را نشان نداد (0٫05P>).
نتیجه گیری
به نظر می‌رسد که اثرات آنی این روش گرم کردن سبب کاهش دقت حس نیرو می شود که می تواند به دلیل خستگی ناشی از انجام پنج دوره یک دقیقه ای اسکوات دینامیک و متعاقباً عدم تطابق مکانیسم های محیطی و مرکزی درک حس نیرو باشد و این امر باید در تجویز پروتکل مناسب گرم کردن مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Immediate Effect of Warm up by Whole Body Vibration on Accuracy of Force Reproduction of Knee Extensor Muscle in Young Healthy People

نویسندگان [English]

 • Javad Ahmadi 1
 • Sedigheh Sadat Naimi 2
 • Minoo Khalkhali Zavieh 2
 • Khosro Khademi Kalantari 3
 • Alireza Akbarzadeh Baghban 4
1 Student Research Committee, MSc student in Physical Therapy, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Physiotherapy Research Center, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Professor, Physiotherapy Research Center, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Basic Sciences, School of Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Warm up is used for reducing risk of injury and increasing performance prior to practice. Whole body vibration is one of the new methods of warm up that has increasingly been taken into consideration. Despite increased application of this method, its effect on proprioception is not well-known. The aim of the present study was to investigate the effects of whole body vibration on the accuracy of force reproduction as a key indicator of proprioception.
Materials and Methods: In the current randomized control trial, 44 participants (25 males and 19 females, with 22.02±2.75 years of age and BMI: 21.92 ± 2.33 kg/m2) selected from healthy students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, were randomly assigned into two groups: whole body vibration (frequency of 30 Hz and amplitude of 4 mm) and control group (vibration plate inactivated). Participants performed dynamic squats in five minutes with one minute rest interval between each performance on the machine and accuracy of force reproduction of knee extensor muscle was evaluated before and after the intervention. The absolute error, constant error, and variable error were measured to evaluate the participants’ errors in their realization of force sense.
Results: Absolute error and variable error of force in both groups showed significant increase after intervention (P<0/01, P=0/009), but there were no significant difference between the two groups, and constant error of force showed no significant difference before and after intervention in each group and between the two groups (P>0/05).
Conclusion: According to the results, it seems that immediate effect of this method of warm up reduces accuracy of force production which can be due to fatigue caused by dynamic squat performed five times at one-minute which consequently led to incorrect matching between peripheral and central mechanisms of realization of the force sense. This point should be considered when prescribing the appropriate protocol of warm up.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Warm up
 • Whole Body Vibration
 • Accuracy of force reproduction
 1. Murphy D, Connolly D, Beynnon B. Risk factors for lower extremity injury: a review of the literature. British Journal of Sports Medicine. 2003;37(1):13-29.##
 2. Hübscher M, Zech A, Pfeifer K, Hänsel F, Vogt L, Banzer W. Neuromuscular training for sports injury prevention: a systematic review. Medicine and science in sports and exercise. 2010;42(3):413-21. ##
 3. Engebretsen AH, Myklebust G, Holme I, Engebretsen L, Bahr R. Intrinsic risk factors for acute knee injuries among male football players: a prospective cohort study. Scandinavian journal of medicine & science in sports. 2011;21(5):645-52. ##
 4. Bunker DJ, Rhea MR, Simons T, Marin PJ. The use of whole-body vibration as a golf warm-up. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2011;25(2):293-7. ##
 5. Neiva HP, Marques MC, Barbosa TM, Izquierdo M, Marinho DA. Warm-Up and Performance in Competitive Swimming. Sports Medicine. 2014;44(3):319-30. ##
 6. Woods K, Bishop P, Jones E. Warm-up and stretching in the prevention of muscular injury. Sports medicine (Auckland, NZ). 2007;37(12):1089-99. ##
 7. Kelly SB, Alvar BA, Black LE, Dodd DJ, Carothers KF, Brown LE. The effect of warm-up with whole-body vibration vs. cycle ergometry on isokinetic dynamometry. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2010;24(11):3140-3. ##
 8. Dabbs NC, Brown LE, Coburn JW, Lynn SK, Biagini MS, Tran TT. Effect of whole-body vibration warm-up on bat speed in women softball players. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2010;24(9):2296-9. ##
 9. Avelar NC, Costa SJ, da Fonseca SF, Tossige-Gomes R, Gripp FJ, Coimbra CC, et al. The effects of passive warm-up vs. Whole-body vibration on high-intensity performance during sprint cycle exercise. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2012;26(11):2997-3003. ##

10. Cochrane DJ, Stannard SR, Sargeant AJ, Rittweger J. The rate of muscle temperature increase during acute whole-body vibration exercise. European journal of applied physiology. 2008;103(4):441-8. ##

11. Cormie P, Deane RS, Triplett NT, McBride JM. Acute effects of whole-body vibration on muscle activity, strength, and power. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2006;20(2):257-61. ##

12. Tsuji T, Kitano N, Tsunoda K, Himori E, Okura T, Tanaka K. Short-term Effects of Whole-Body Vibration on Functional Mobility and Flexibility in Healthy, Older Adults: A Randomized Crossover Study. Journal of Geriatric Physical Therapy. 2014;37(2):58-64. ##

13. Wilson JL. A comparison of the effects of static stretching with and without whole body vibration on hip flexion range of motion in college age males. 2014. ##

14. Mandelbaum BR, Silvers HJ, Watanabe DS, Knarr JF, Thomas SD, Griffin LY, et al. Effectiveness of a Neuromuscular and Proprioceptive Training Program in Preventing Anterior Cruciate Ligament Injuries in Female Athletes 2-Year Follow-up. The American journal of sports medicine. 2005;33(7):1003-10. ##

15. Riemann BL, Lephart SM. The sensorimotor system, part I: the physiologic basis of functional joint stability. Journal of athletic training. 2002;37(1):71. ##

16. Dover G, Powers ME. Reliability of joint position sense and force-reproduction measures during internal and external rotation of the shoulder. Journal of athletic training. 2003;38(4):304. ##

17. Salahzadeh Z, Maroufi N, Salavati M, Aslezaker F, Morteza N, Rezaei Hachesu P. Proprioception in Subjects with Patellofemoral Pain Syndrome: Using the Sense of Force Accuracy. Journal of Musculoskeletal Pain. 2013;21(4):341-9. ##

18. Griffin LY, Agel J, Albohm MJ, Arendt EA, Dick RW, Garrett WE, et al. Noncontact anterior cruciate ligament injuries: risk factors and prevention strategies. Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons. 2000;8(3):141-50. ##

19. Docherty CL, Arnold BL, Zinder SM, Granata K, Gansneder BM. Relationship between two proprioceptive measures and stiffness at the ankle. Journal of Electromyography and Kinesiology. 2004;14(3):317-24. ##

20. Bartlett M, Warren P. Effect of warming up on knee proprioception before sporting activity. British journal of sports medicine. 2002;36(2):132-4. ##

21. Subasi SS, Gelecek N, Aksakoglu G. Effects of different warm-up periods on knee proprioception and balance in healthy young individuals. Journal of Sport Rehabilitation. 2008;17(2):186. ##

22. Daneshjoo A, Mokhtar AH, Rahnama N, Yusof A. The effects of comprehensive warm-up programs on proprioception, static and dynamic balance on male soccer players. PloS one. 2012;7(12):e51568. ##

23. Fontana TL, Richardson CA, Stanton WR. The effect of weightbearing exercise with low frequency, whole body vibration on lumbosacral proprioception: A pilot study on normal subjects. Australian Journal of Physiotherapy. 2005;51(4):259-63. ##

24. Li L, Lamis F, Wilson SE. Whole-body vibration alters proprioception in the trunk. International Journal of Industrial Ergonomics. 2008;38(9):792-800. ##

25. Trans T, Aaboe J, Henriksen M, Christensen R, Bliddal H, Lund H. Effect of whole body vibration exercise on muscle strength and proprioception in females with knee osteoarthritis. The Knee. 2009;16(4):256-61. ##

26. Forouhideh F, Naeimi S, Khademi Kalantari K, Rahimi A, Farhadi A. the short term effects of one-session of whole body vibration training on isokinetic strength of rotator cuff and sholder proprioception in yaung healty subjects. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2011;15:52-64. ##

27. Lee TY, Chow DH. Effects of whole body vibration on spinal proprioception in normal individuals. Conference proceedings : Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society IEEE Engineering in Medicine and Biology Society Annual Conference. 2013;2013:4989-92. ##

28. Hong J, Velez MT, Moland AM, Sullivan JA. Acute effects of whole body vibration on shoulder muscular strength and joint position sense. Journal of human kinetics. 2010;25(1):17-25. ##

29. Hannah R, Minshull C, Folland J. Whole-body vibration does not influence knee joint neuromuscular function or proprioception. Scandinavian journal of medicine & science in sports. 2011;23(1):96-104##.

30. Fu CL, Yung SH, Law KY, Leung KH, Lui PY, Siu HK, et al. The effect of early whole-body vibration therapy on neuromuscular control after anterior cruciate ligament reconstruction: a randomized controlled trial. Am J Sports Med. 2013;41(4):804-14. ##

31. Pollock RD, Provan S, Martin FC, Newham DJ. The effects of whole body vibration on balance, joint position sense and cutaneous sensation. European journal of applied physiology. 2011;111(12):3069-77. ##

32. Jones A, Gordon S, Sealey R. The effect of a single session of whole body vibration on mobility, lower limb joint position sense and balance of community dwelling older adults. The Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice. 2013;11(3). ##

33. Kim C-Y, Choi J-D, Kim H-D. No correlation between joint position sense and force sense for measuring ankle proprioception in subjects with healthy and functional ankle instability. Clinical Biomechanics. 2014;29(9):977-83. ##

34. Thomeé R, Augustsson J, Karlsson J. Patellofemoral pain syndrome. Sports medicine. 1999;28(4):245-62. ##

35. Simon J, Garcia W, Docherty CL. The effect of kinesio tape on force sense in people with functional ankle instability. Clinical Journal of Sport Medicine. 2014;24(4):289-94. ##

36. Khalkhali M, Bazrafkan M, Kalantari KK, Rezasoltani A. A Comparative Study of the Effect of Local and General Fatigue on Sense of Force in Healthy Young Men. Rehabilitation Medicine. 2013;1(3). ##

37. Jones LA, Hunter IW. Force sensation in isometric contractions: a relative force effect. Brain research. 1982;244(1):186-9. ##

38. Chang H-Y, Wang C-H, Chou K-Y, Cheng S-C. Could forearm Kinesio Taping improve strength, force sense, and pain in baseball pitchers with medial epicondylitis? Clinical Journal of Sport Medicine. 2012;22(4):327-33. ##

39. Rosner B, Willett W. Interval estimates for correlation coefficients corrected for within-person variation: implications for study design and hypothesis testing. American journal of epidemiology. 1988;127(2):377-86. ##

40. Hazell TJ, Jakobi JM, Kenno KA. The effects of whole-body vibration on upper-and lower-body EMG during static and dynamic contractions. Applied physiology, nutrition, and metabolism. 2007;32(6):1156-63. ##

41. Marín PJ, Bunker D, Rhea MR, Ayllón FN. Neuromuscular activity during whole-body vibration of different amplitudes and footwear conditions: implications for prescription of vibratory stimulation. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2009;23(8):2311-6. ##

42. Cardinale M, Lim J. Electromyography activity of vastus lateralis muscle during whole-body vibrations of different frequencies. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2003;17(3):621-4. ##

43. Brockett C, Warren N, Gregory J, Morgan D, Proske U. A comparison of the effects of concentric versus eccentric exercise on force and position sense at the human elbow joint. Brain research. 1997;771(2):251-8. ##

44. Proske U, Gregory J, Morgan D, Percival P, Weerakkody N, Canny B. Force matching errors following eccentric exercise. Human movement science. 2004;23(3):365-78. ##

45. Vuillerme N, Boisgontier M. Muscle fatigue degrades force sense at the ankle joint. Gait & posture. 2008;28(3):521-4. ##

46. Salah-Zadeh Z, Salavati M, Maroufi N, Sanjari MA, Goharpey S. Comparison of Static Force Sense of Knee Extension between Women with Patellofemoral Pain Syndrome and Healthy Women. Quarterly Journal of Rehabilitation. 2008;8(4):66-71. ##

47. Luu BL, Day BL, Cole JD, Fitzpatrick RC. The fusimotor and reafferent origin of the sense of force and weight. The Journal of physiology. 2011;589(13):3135-47. ##

48. Li L, Ji Z-Q, Li Y-X, Liu W-T. Correlation study of knee joint proprioception test results using common test methods. Journal of physical therapy science. 2016;28(2):478. ##

49. Röijezon U, Clark NC, Treleaven J. Proprioception in musculoskeletal rehabilitation. Part 1: Basic science and principles of assessment and clinical interventions. Manual therapy. 2015;20(3):368-77. ##