بررسی تاثیر نقاشی درمانی در کاهش پرخاشگری کودکی با تشخیص میلو مننگوسل: گزارش موردی

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب، تهران ، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و اهداف
میلو مننگوسل یک ناهنجاری مادرزادی سیستم اعصاب مرکزی می­باشد. کودکان با این اختلال علاوه بر داشتن مشکلات حرکتی، اغلب از مشکلات رفتاری-هیجانی نیز رنج می­برند که در این بین، پرخاشگری می­تواند با توجه به تاثیرگذاری در تمامی حیطه­های زندگی فرد نظیر تحصیل، تعامل با همسالان از سایر اختلالات رفتاری هیجانی مهمتر باشد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر نقاشی­درمانی در کاهش پرخاشگری کودکی با تشخیص میلومننگوسل انجام شده است.
معرفی بیمار
مطالعه حاضر یک مطالعه گزارش موردی می­باشد که به بررسی 12 جلسه نقاشی­درمانی به روش دستورالعمل در کاهش پرخاشگری کودکی 10 ساله با تشخیص میلومننگوسل پرداخته است. در مطالعه حاضر از دو پرسش­نامه باس و پری و پرسش­نامه پرخاشگری کودکان 11-7 ساله (فرم معلمان) استفاده شد که قبل از انجام نقاشی­درمانی و نیز پس از 12 جلسه نقاشی­درمانی توسط معلم کودک تکمیل شد.
یافته ­ها
تغییر نمرات به ­دست­آمده از هر دو پرسش­نامه باس و پری و پرسش­نامه پرخاشگری کودکان 11-7 ساله (فرم معلمان) نشان داد که نقاشی ­درمانی در کاهش پرخاشگری این کودک موثر بوده است.
نقاشی ­درمانی می­تواند به عنوان روش مناسبی در کاهش پرخاشگری کودکان با اختلالات متعدد کاربردپذیر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Painting Therapy on Reducing the Aggression of a Child with Myelomeningocele: A Case Study

نویسندگان [English]

  • Masomeh Amini 1
  • Marzieh Pashmdarfard 2
1 MSc of Clinical Psychology, Zanjan, Iran.
2 PhD student of Occupational Therapy, Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Science, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Myelomeningocele is a congenital central nervous system abnormality. Myelomeningocele children suffer from different aspects of the problem, including difficulty in mobility and behavioral disorders, especially aggression, but most of the time the behavioral disorders of these children are ignored.The aim of the present study was to assess the effect of painting therapy on reducing the aggression of a child with Myelomeningocele.
Case Report: The current case report was conducted to assess the effect of 12 session of structured painting therapy on reducing the aggression of a 10-year-old Myelomeningocele child. In the present study, two questionnaires, The Aggression Questionnaire – AQ (Buss and Perry) and Children Aged 11-7 Year-Old Aggression Questionnaire, were used.
Result: The scores obtained showed that this child''s aggression reduced and painting therapy had good effects on reducing the aggression. The painting therapy can be used as an effective method for reducing the aggression of children with disability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Painting therapy
  • Myelomeningocele
  • Aggression
1.   McLone D, Naidich T. Myelomeningocele: outcome and late complications. In:Mclaurin RL, Venes JL,Schut L, Epstein F(eds), pediatric Neurosurgery: surgery of the developing Nervous system. . Philadelphia1989.##
2.   Ketabchi S, Ghodsi S, Nejat F. Incidence of gross nervous system anomalies in newborns at two obstetric centers in Tehran. J Medical council of IR Iran. 2001;18(4):277-81. ##
3.   Cohen A, Robinson S. Myelomeningocele and myelocystocele in Youmans. Neurol Surg. 5, editor. Philadelphia: Saunders; 2003##
4.   Cohen A, Robinson S, . Early management of Myelomeningocele. In: Mclone DG. Pediatric Neurosurgery, Surgery of the Developing Nervous System. 4, editor. Philadelphia Saunders; 2001. 241-60 p. ##
5.   Nejat F, Kazemi S, Tajik P. An evaluation of Intelligence Quotient in children with myelomeningocele aged 5-12 years. Iran J Pediatr. 2006;16(3):259-61. ##
6.   Naraghi MS, Naderi E. [Psychology and education of mentally retarded children (Persian)]. 3, editor. tehran Samt Company; 2006. ##
 
 
 
7.   Coie D, Dodge K. Aggression and antisocial behavior. In: Damon W, Eisenberg N.  (Eds.) Handbook of child psychology: Social, Emotional and Personality Development. 5, editor. New  york: Wily; 1998. ##
8.   Yekta PS, Parand A. [Behavioral disorders in children and adolescents (Persian)]. 1, editor. Tehran: Teymourzadeh Company; 2005. 60 p. ##
9.   Nissimov-Nahum E. Use of drawing task to study art therapists'' personal experiences in treating aggressive children. The Arts in Psychotherapy 2009 36:140-7. ##
10. Ellise A. Anger how to live with and without it. 2, editor. New York: JAICO publishing CO; 1998. 108-9 p. ##
11. Lopes Z, Dobois L. Peer victimization and rejection investigation of an integrative model of effect on emotional, behavioral and academic adjustment in early adolescence. Journal of Clinical Child and Adolescence Psychology 2005;14:126-34. ##
12. Shojaie S, Alamdarloo QH. [The effect of morning exercise in reduction of aggression in educable mentally retarded children (Persian)]. Research on Exceptional Children. 2006;6(4):855-70. ##
13. Noori F. [The effect of painting therapy on decreasing of aggression behaviors in mentally retarded boys students (Persian)]. . Tehran: Tehran; 2001. ##
14. Silver R. Aggression and depression assessed through art: Using Draw Story to identify children and adolescents at risk. New York: Brunner-Routledge (Taylor & Francis group); 2005. ##
15. Lev-Wiesel R, Liraz R. Drawings vs. narratives: drawing as a tool to encourage verbalization in children in whose fathers are drug abusers. Clinical Child Psychology and Psychiatry. 2007;12(1):65-75. ##
16. Anari A. [Study of the effect of drama therapy on decrease of social anxiety symptoms in children (Persian)]. Tehran: Shahid Beheshti University; 2007. ##
17. Madadi N. [Study of the effect of painting therapy on decrease of emotional problems in 7-11 children (Persian)]. Tehran: Islamic Azad University; 2000. ##
18. HL L. Painting therapy for a child with emotional and behavioral disorders. A single case study. 2002. ##
19. Buss AH, Perry M. The Aggression Questionnaire. Journal of personality and social psychology. 1992;63:452-9. ##
20. Samani S. Study of Reliability and Validity of the Buss and Perry''s Aggression Questionnaire. IJPCP. 2008; 13 (4) :359-365. ##
21. Larijani MT, Ghadirian G, Aliakbarzadeh, Sharifi N, Noughani Z, Faghihzadeh S. The effect of a psycho educational program for mothers of educable mentally retarded children: Based on Roy''s adaptation theory. the European Journal of Education and Educational Psychology. 2013;50(5):249-31. ##
22. kashani gn, mirzayi sM, davarmanesh a. the effect of painting on reducing the aggression on mental retarded children of elementary school. rehabilitation journal. 2010;11(5):80-7. ##
23. Beigloo SJG, Shirabadi A, Ansarhosein S, Goradel JA. Effecacy of painting therapy in reducing aggression in children with conduct Disorder. J Kermanshah UnivMed Sci 2014;18(8):443-51. ##
24. behpazhooh a, noori f. the influence of painting therapy on reducing the aggression of mental retarded children. journal of psychology and education. 2003;32(2):155-70. ##
25. Karami J, Alikhani M, Zakiei A, Khodadi K. The effectiveness of art therapy (painting) in reducing the aggressive behavior of students with dyslexia. Journal of Learning Disabilities 2012;1(3):105-17. ##